REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 279 poz. 1641

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 12 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powiatowy urząd pracy przy realizacji usług rynku pracy wykorzystuje do prowadzenia dokumentacji, zarządzania nią i wymiany informacji pomiędzy stanowiskami wewnątrz urzędu w szczególności systemy teleinformatyczne i oprogramowanie rekomendowane lub udostępniane przez ministra.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Dokumentację dotyczącą przebiegu realizacji usługi rynku pracy, która wymaga potwierdzenia własnoręcznym podpisem przez osobę zarejestrowaną, osobę niezarejestrowaną lub pracodawcę, gromadzi się w postaci papierowej, a potwierdzenie własnoręcznym podpisem odnotowuje się w systemach teleinformatycznych lub oprogramowaniu do wspierania zadań z zakresu realizacji tej usługi.

5. Osoba zarejestrowana, osoba niezarejestrowana lub pracodawca może złożyć wniosek o udzielenie pomocy oferowanej w ramach usług rynku pracy do powiatowego urzędu pracy, wojewódzkiego urzędu pracy lub centrum informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkiego urzędu pracy, zwanego dalej „centrum”.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Rekomendacje systemów teleinformatycznych i oprogramowania do realizacji usług rynku pracy, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, są upowszechniane przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.”;

2) w § 6:

a) uchyla się ust. 2,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy lub jego pracownika, wskazanego przez tego pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy, zwanego dalej „osobą wskazaną przez pracodawcę”, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej, podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, liczbę zatrudnionych pracowników, informacje dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 36 ust. 5f ustawy, informację, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej, preferowaną formę kontaktów pomiędzy powiatowym urzędem pracy i osobą wskazaną przez pracodawcę oraz numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada takie możliwości komunikacji,”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pracodawca krajowy, dla którego powiatowy urząd pracy prowadzi kartę pracodawcy krajowego, zgłaszając krajową ofertę pracy w tym urzędzie, może ograniczyć dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1, do podania nazwy pracodawcy i numeru identyfikacji podatkowej oraz danych, które uległy zmianie i wymagają aktualizacji.”;

3) w § 8:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Powiatowy urząd pracy przyjmuje krajową ofertę pracy do realizacji, jeżeli zgłoszenie zawiera dane wymagane oraz informacje, o których mowa w § 7, w przypadku oferty pracy dla obywatela EOG, oraz gdy pracodawca krajowy nie zgłosił tej oferty pracy do innego powiatowego urzędu pracy.

2. W przypadku gdy pracodawca krajowy zawarł w zgłoszeniu krajowej oferty pracy wymagania naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, o której mowa w ustawie, zwane dalej „wymaganiami dyskryminującymi”, lub zgłosił tę ofertę pracy do innego powiatowego urzędu pracy lub powiatowy urząd pracy podejmie decyzję o nieprzyjęciu tej oferty na podstawie art. 36 ust. 5f ustawy, powiatowy urząd pracy powiadamia go o odmowie przyjęcia krajowej oferty pracy do realizacji.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Powiatowy urząd pracy, przyjmując zgłoszenie krajowej oferty pracy od pracodawcy krajowego, dla którego nie prowadził karty pracodawcy krajowego przed przyjęciem tej oferty:

1) zapoznaje się z danymi dotyczącymi pracodawcy krajowego, zawartymi w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON lub innych rejestrach, udostępnianych publicznie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, albo w dokumentach przedłożonych do wglądu przez tego pracodawcę; w przypadku braku zgodności danych przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio;

2) planuje kontakt z pracodawcą krajowym, który nastąpi w okresie nieprzekraczającym 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia krajowej oferty pracy.”;

4) w § 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przekazanie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych do wskazanych w zgłoszeniu krajowej oferty pracy powiatowych urzędów pracy, w celu upowszechnienia w ich siedzibach;”;

5) w § 15:

a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) informacje dotyczące zgłaszania w krajowych ofertach pracy wymagań dyskryminujących lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 36 ust. 5f ustawy;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rejestr pracodawców krajowych zawiera: numer pracodawcy krajowego oraz dane i informacje dotyczące tego pracodawcy, o których mowa w ust. 2.”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Rejestr pracodawców krajowych oraz karty pracodawców są prowadzone w postaci elektronicznej.”;

6) w § 20 ust. 3–5 otrzymują brzmienie:

„3. Powiatowy urząd pracy, kierując osobę zarejestrowaną do pracodawcy krajowego, który zgłosił krajową ofertę pracy, informuje ją o prawach i obowiązkach osoby kierowanej, wydaje jej skierowanie do pracodawcy krajowego, zwane dalej „skierowaniem do pracy”, i wyznacza termin stawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w celu zwrotu skierowania oraz poinformowania o terminie podjęcia pracy albo ustalenia dalszych działań w przypadku niepodjęcia pracy.

4. Skierowanie do pracy zawiera:

1) dane osoby zarejestrowanej: imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz adres zamieszkania;

2) dane dotyczące krajowej oferty pracy, w tym: numer oferty, nazwę i adres pracodawcy krajowego, a w miarę potrzeb miejsce zgłoszenia się osoby zarejestrowanej oraz informację dotyczącą danych osoby wskazanej przez pracodawcę, nazwę zawodu, kod zawodu według klasyfikacji zawodów i specjalności, nazwę stanowiska;

3) nazwę powiatowego urzędu pracy wystawiającego skierowanie oraz datę wydania skierowania;

4) termin stawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w celu, o którym mowa w ust. 3;

5) informację o prawach i obowiązkach osoby kierowanej do pracodawcy krajowego, w tym obowiązku stawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i zwrotu skierowania nie później niż w terminie określonym w tym skierowaniu;

6) miejsce na informację pracodawcy krajowego o przyjęciu do pracy osoby kierowanej, o przyczynach nieprzyjęcia do pracy albo odmowie podjęcia pracy przez tę osobę;

7) imię i nazwisko, stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.

5. Osoba zarejestrowana potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z informacjami zawartymi w skierowaniu do pracy oraz odbiór skierowania.”;

7) w § 21 w ust. 3 uchyla się pkt 2;

8) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Powiatowy urząd pracy organizuje targi pracy samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.

2. Powiatowy urząd pracy upowszechnia informacje o terminie i miejscu targów pracy oraz informuje o targach właściwy terytorialnie wojewódzki urząd pracy, jeżeli targi pracy nie są organizowane we współpracy z tym urzędem.

3. Powiatowy urząd pracy może skierować osobę zarejestrowaną do udziału w targach pracy organizowanych przez ten urząd lub przez wojewódzki urząd pracy.

4. W przypadku organizacji targów pracy przez wojewódzki urząd pracy na terenie innego powiatu, powiatowy urząd pracy może zorganizować przejazd osób kierowanych na te targi pracy.

5. Powiatowy urząd pracy, kierując osobę zarejestrowaną do udziału w targach pracy, informuje ją o prawach i obowiązkach osoby kierowanej, wydaje jej skierowanie na targi pracy i wyznacza termin stawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w celu zwrotu skierowania oraz poinformowania o efektach udziału w targach pracy albo ustalenia dalszych działań w przypadku niepodjęcia pracy.

6. Skierowanie na targi pracy zawiera:

1) nazwę powiatowego urzędu pracy wystawiającego skierowanie oraz datę wydania skierowania;

2) dane osoby zarejestrowanej: imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz adres zamieszkania;

3) termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia targów pracy;

4) nazwę organizatora i adres miejsca, w którym odbywać się będą targi pracy;

5) miejsce, termin, godzinę wyjazdu i powrotu oraz środek transportu, którym odbędzie się zorganizowany przejazd osób skierowanych na targi pracy, w przypadku gdy ma to zastosowanie;

6) termin stawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w celu, o którym mowa w ust. 5;

7) informację o prawach i obowiązkach osoby kierowanej na targi pracy, w tym obowiązku stawiennictwa na targach pracy i zwrotu skierowania nie później niż w terminie określonym w skierowaniu, oraz obowiązku stawiennictwa w wyznaczonym miejscu i terminie wyjazdu na targi pracy i powrotu z tych targów, w przypadku gdy ma to zastosowanie;

8) miejsce na potwierdzenie przez organizatora stawiennictwa osoby zarejestrowanej na targach pracy;

9) imię i nazwisko, stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.

7. Osoba zarejestrowana potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z informacjami zawartymi w skierowaniu na targi pracy oraz odbiór skierowania.

8. Powiatowy urząd pracy dokumentuje organizację targów pracy, odnotowując:

1) termin i miejsce targów;

2) informację o podmiotach, z którymi współorganizował targi, w przypadku gdy ma to zastosowanie;

3) listę pracodawców krajowych zaproszonych do udziału w targach, z uwzględnieniem ich uczestnictwa w targach;

4) listę osób zarejestrowanych, które otrzymały skierowania na targi pracy, zawierającą imię i nazwisko oraz numer PESEL każdej osoby kierowanej, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz informację o stawiennictwie tej osoby na targach pracy;

5) informacje dotyczące kosztów i środka transportu oraz liczby osób skierowanych na targi pracy, które z niego skorzystały, w przypadku gdy ma to zastosowanie.”;

9) w § 25 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) organizację giełdy pracy dla osób zarejestrowanych na terenie województwa we współpracy z właściwymi terytorialnie powiatowymi urzędami pracy;

5) organizację targów pracy dla pracodawców krajowych z terenu województwa samodzielnie lub we współpracy z właściwymi terytorialnie powiatowymi urzędami pracy;”;

10) w § 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewódzki urząd pracy może organizować giełdę pracy wyłącznie na wniosek właściwego terytorialnie powiatowego urzędu pracy.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wojewódzki urząd pracy organizuje targi pracy samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w tym na wniosek właściwego terytorialnie powiatowego urzędu pracy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W targach pracy organizowanych na wniosek powiatowego urzędu pracy powinien uczestniczyć co najmniej jeden pośrednik pracy z powiatowego urzędu pracy, który złożył wniosek o zorganizowanie targów.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wojewódzki urząd pracy stosuje odpowiednio przepisy § 21 ust. 3 pkt 1 i 3 w przypadku organizacji giełdy pracy i § 22 ust. 8 pkt 1–3 w przypadku organizacji targów pracy.”;

11) w § 29 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zgłaszanego miejsca pracy, w tym: numer oferty z bazy ofert pracy EURES albo numer oferty z bazy ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państwa EOG, z którego oferta pochodzi, nazwę zawodu lub stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, przyczyny wykonywania pracy w miejscu innym niż siedziba pracodawcy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji;”;

12) w § 30:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pracodawcy z państwa EOG lub przedstawiciela publicznych służb zatrudnienia z państw EOG, w przypadku gdy zagraniczna oferta pracy dotyczy wykonywania pracy za granicą w regionie przygranicznym Rzeczypospolitej Polskiej oraz pod warunkiem, że oferta ta została zamieszczona w bazie ofert pracy EURES albo w bazie ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państwa EOG, z którego oferta pochodzi”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, lub zawarcia w zagranicznej ofercie pracy wymagań dyskryminujących, wojewódzki urząd pracy powiadamia zgłaszającego i pracodawcę z państwa EOG o odmowie przyjęcia tej oferty do realizacji. Powiadomienie zawiera uzasadnienie.”;

13) w § 37:

a) w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej;”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zasadach przygotowywania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych;”,

– uchyla się pkt 12,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zasoby informacji są udostępniane w powiatowym urzędzie pracy i centrum w postaci papierowej, audiowizualnej lub elektronicznej, w tym na stronach internetowych odpowiednio powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy.”;

14) w § 40:

a) w ust. 3:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwę powiatowego urzędu pracy wystawiającego skierowanie oraz datę wydania skierowania;”,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) termin stawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w celu poinformowania o efektach udzielenia pomocy i ustalenia dalszych działań;”,

– dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) informację o prawach i obowiązkach osoby kierowanej, w tym obowiązku stawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i przedłożenia w powiatowym urzędzie pracy opinii sporządzonej na podstawie przeprowadzonych badań, w przypadku gdy ma to zastosowanie;

8) imię i nazwisko, stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoba zarejestrowana potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z informacjami zawartymi w skierowaniu, o którym mowa w ust. 3, oraz odbiór skierowania.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przy kierowaniu na badania lekarskie powiatowy urząd pracy wydaje osobie zarejestrowanej skierowanie zawierające informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3 i 6–8, a także zakres i cel tych badań oraz termin stawienia się osoby zarejestrowanej w placówce służby zdrowia. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;

15) w § 49:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracodawca krajowy, zainteresowany pomocą powiatowego urzędu pracy w doborze kandydatów do pracy lub indywidualnym rozwoju zawodowym, składa do powiatowego urzędu pracy wniosek zawierający:

1) imię i nazwisko lub nazwę pracodawcy, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada tego typu środki komunikacji, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer identyfikacji podatkowej;

2) określenie zakresu oczekiwanej pomocy i w przypadku indywidualnego rozwoju zawodowego listę osób, którym ma być ona świadczona, zawierającą: imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej pracodawcy.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pracodawca krajowy, dla którego powiatowy urząd pracy prowadzi kartę pracodawcy, może ograniczyć informacje we wniosku, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do podania imienia i nazwiska lub nazwy pracodawcy, numeru identyfikacji podatkowej oraz danych, które uległy zmianie i wymagają aktualizacji.”;

16) w § 62:

a) uchyla się ust. 2,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Powiatowy urząd pracy, wydając skierowanie na zajęcia aktywizacyjne do centrum, stosuje odpowiednio przepisy, o których mowa w § 40 ust. 3 i 4.”;

17) w § 65 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku odmowy przez osobę zgłaszającą potrzebę pomocy udzielenia informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, centrum nadaje tej osobie numer indentyfikacyjny, pozwalający na dokumentowanie informacji, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3–8.”;

18) w § 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Powiatowy urząd pracy promuje organizację szkoleń przez przygotowywanie oraz upowszechnianie materiałów informacyjnych o tej usłudze, w tym z wykorzystaniem stron internetowych.”;

19) w § 72 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) szkolenia zlecane lub powierzane, zgodnie z art. 40 ustawy, instytucjom szkoleniowym dla grup osób uprawnionych, kierowanych przez urząd pracy, zwane dalej „szkoleniami grupowymi”;

2) szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, realizowane w klubie pracy w powiatowym urzędzie pracy lub zlecane zgodnie z art. 24 ustawy;”;

20) w § 74:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone lub powierzone przeprowadzenie szkoleń, powiatowy urząd pracy uwzględnia:”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dostosowanie programu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje;”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Starosta na podstawie art. 40 ust. 2b ustawy może powierzyć przeprowadzenie szkolenia zakładanej i prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej, po uprzednim przeprowadzeniu rozpoznania rynku polegającym na analizie ofert instytucji szkoleniowych uwzględniającej kryteria, o których mowa w ust. 1, w celu stwierdzenia, że jej oferta jest konkurencyjna.”;

21) w § 75:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku szkolenia zlecanego instytucji szkoleniowej warunki przeprowadzenia tego szkolenia określa umowa zawarta przez starostę z wybraną instytucją szkoleniową, zwana dalej „umową szkoleniową”, a w przypadku powierzenia szkolenia warunki przeprowadzenia tego szkolenia określa zatwierdzony przez starostę wniosek powiatowego urzędu pracy o powierzenie szkolenia.”,

b) w ust. 2 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) rejestru odbytych konsultacji i zrealizowanych ćwiczeń pod nadzorem konsultanta, w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość, zawierającego imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz liczbę godzin odbytych konsultacji lub zrealizowanych ćwiczeń,”,

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do umowy szkoleniowej załącza się: program szkolenia, wzór anonimowej ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia oraz wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierający, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej:”,

d) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Wniosek o powierzenie szkolenia powinien zawierać:

1) opis przedmiotu zamówienia, w oparciu o które dokonane było rozpoznanie rynku;

2) wyniki rozpoznania rynku ofert szkoleniowych;

3) wskazanie instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie wraz z uzasadnieniem;

4) uzgodnione ze wskazaną instytucją szkoleniową warunki realizacji szkolenia, a w szczególności:

a) nazwę i zakres szkolenia,

b) miejsce i termin realizacji szkolenia,

c) liczbę uczestników szkolenia,

d) należność dla instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia, z uwzględnieniem kosztu osobogodziny szkolenia,

e) zobowiązanie instytucji szkoleniowej do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia, składającej się z:

– dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia,

– arkusza organizacji kształcenia na odległość, zawierającego sposób kontaktowania się z konsultantem, terminy konsultacji indywidualnych i zbiorowych, terminy ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem konsultanta oraz terminy, warunki i formy sprawdzania efektów kształcenia – w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość,

– rejestru odbytych konsultacji i zrealizowanych ćwiczeń pod nadzorem konsultanta, w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość, zawierającego imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz liczbę godzin odbytych konsultacji lub zrealizowanych ćwiczeń,

– protokołu i karty ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli zostały przeprowadzone,

– rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia,

f) zobowiązanie instytucji szkoleniowej do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium oraz którym przysługuje stypendium o którym mowa w art. 41 ust. 3b ustawy.

6. Do wniosku o powierzenie szkolenia załącza się:

1) program szkolenia, wzór anonimowej ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia;

2) wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierający, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej:

a) numer z rejestru,

b) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,

c) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie,

d) formę i nazwę szkolenia,

e) okres trwania szkolenia,

f) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,

g) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych,

h) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie;

3) zestaw ofert szkolenia zebranych w fazie rozpoznania rynku.”;

22) w § 76:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Starosta może zlecić lub powierzyć przeprowadzenie egzaminu, uwzględniając koszty tego egzaminu określone odpowiednio w umowie szkoleniowej lub w warunkach realizacji szkolenia, albo na wniosek powiatowego urzędu pracy – instytucji egzaminującej, zawierając umowę z tą instytucją lub powierzając jej przeprowadzenie egzaminu.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wniosek powiatowego urzędu pracy w sprawie zlecenia lub powierzenia przeprowadzenia egzaminu powinien zawierać wskazanie instytucji przeprowadzającej egzamin wraz z uzasadnieniem.”;

23) w § 77:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwę powiatowego urzędu pracy wystawiającego skierowanie oraz datę wydania skierowania;”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Osoba, której wydano skierowanie na szkolenie, potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z informacją o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu.

4. Osoba może być skierowana na szkolenie po złożeniu oświadczenia o nieuczestniczeniu w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy w okresie ostatnich 3 lat lub o udziale w takim szkoleniu w okresie ostatnich 3 lat i wskazaniu urzędu pracy, który wydał skierowanie, jeżeli łączna kwota środków na koszty szkolenia tej osoby spełnia wymagania określone w art. 109a ust. 1 ustawy.”;

24) w § 78 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Starosta, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o skierowanie na szkolenie, kieruje osobę, o której mowa w art. 40 ust. 3 ustawy, do instytucji szkoleniowej, wybranej zgodnie z warunkami określonymi w § 74 ust. 1, i zawiera z tą instytucją umowę szkoleniową lub powierza tej instytucji przeprowadzenie szkolenia na warunkach określonych we wniosku powiatowego urzędu pracy o powierzenie szkolenia.”;

25) w § 84:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powiatowy urząd pracy dokumentuje działania związane z organizacją szkoleń.”,

b) w ust. 2 pkt 6–8 otrzymują brzmienie:

„6) dokumentację dotyczącą rozpoznania rynku ofert szkoleniowych i zamówień publicznych na poszczególne szkolenia;

7) umowy szkoleniowe i wnioski powiatowego urzędu pracy o powierzenie szkolenia wraz z listami osób skierowanych na szkolenia zawierającymi: imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

8) umowy zawierane z osobami uprawnionymi, dotyczące udzielenia pożyczki szkoleniowej, finansowania kosztów egzaminów, licencji lub studiów podyplomowych;”;

26) § 89 otrzymuje brzmienie:

„§ 89. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 4 ust. 2, § 25 pkt 3, § 30 ust. 6 i § 31 ust. 1 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2012 r.”;

27) w załączniku do rozporządzenia:

a) w Części I – Standard pośrednictwa pracy w powiatowym urzędzie pracy:

– ppkt 1.2–1.4 otrzymują brzmienie:

„1.2. Przeanalizowanie treści krajowej oferty pracy w celu uniknięcia przyjęcia krajowej oferty pracy zgłoszonej do innego powiatowego urzędu pracy lub zawierającej wymagania dyskryminujące lub podjęcia decyzji dotyczącej nieprzyjęcia oferty na podstawie art. 36 ust. 5f ustawy.

1.3. Sprawdzenie, czy pracodawca krajowy ma kartę pracodawcy i czy odnotowano wcześniej informację o okolicznościach, o których mowa w art. 36 ust. 5f ustawy.

1.4. Zaktualizowanie informacji w karcie pracodawcy albo zapoznanie się z danymi dotyczącymi pracodawcy krajowego, o którym mowa w § 8 ust. 4 rozporządzenia, i założenie mu karty pracodawcy.”,

– po ppkt 1.4 dodaje się ppkt 1.4a w brzmieniu:

„1.4a. Odnotowanie w karcie pracodawcy faktu zgłoszenia krajowej oferty pracy i zaplanowanie kontaktu z pracodawcą krajowym w terminie określonym w § 8 ust. 4 rozporządzenia.”,

– ppkt 1.5 i 1.6 otrzymują brzmienie:

„1.5. W przypadku uzyskania informacji o zgłoszeniu krajowej oferty pracy do innego powiatowego urzędu pracy, zaistnienia okoliczności określonych w art. 36 ust. 5e ustawy lub podjęcia decyzji o nieprzyjęciu oferty na podstawie art. 36 ust. 5f ustawy – poinformowanie pracodawcy krajowego o odmowie przyjęcia tej oferty.

1.6. W przypadku braku danych wymaganych, danych określonych w § 6 ust. 4 rozporządzenia albo informacji określonych w § 7 rozporządzenia, albo braku zgodności danych wymaganych dotyczących pracodawcy krajowego – poinformowanie pracodawcy o konieczności uzupełnienia zgłoszenia krajowej oferty pracy i ustalenie z pracodawcą krajowym szczegółowych oczekiwań dotyczących jej realizacji.”,

b) w Części VII – Standard organizacji szkoleń w powiatowym urzędzie pracy:

– w części wstępnej pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zlecaniu lub powierzaniu szkolenia instytucji szkoleniowej;”,

– ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Udzielenie informacji o możliwościach i zasadach świadczenia organizacji szkoleń.”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Postępowanie przy zlecaniu lub powierzaniu szkolenia instytucji szkoleniowej obejmuje:

4.1. Rozpoznanie rynku ofert szkoleniowych i ustalenie trybu przeprowadzenia postępowania w sprawie zlecenia realizacji szkolenia lub podjęcie decyzji o powierzeniu realizacji szkolenia.

4.2. Określenie kryteriów wyboru instytucji szkoleniowej.

4.3. Wybór instytucji szkoleniowej w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych lub w oparciu o rozpoznanie rynku ofert szkoleniowych, w przypadku gdy realizatorem szkolenia może być instytucja, dla której starosta jest organem założycielskim i prowadzącym.

4.4. Przygotowanie umowy szkoleniowej i przedłożenie jej stronom do podpisu lub wniosku o przeprowadzenie szkolenia, uzgodnienie go z wybraną instytucją i przedłożenie go staroście do podpisu.

4.5. Przygotowanie umowy zawieranej między starostą a instytucją egzaminującą, jeżeli szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzanym przez tę instytucję, i przedłożenie jej stronom do podpisu lub przygotowanie wniosku o przeprowadzenie egzaminu w instytucji, dla której starosta jest organem założycielskim i prowadzącym, oraz przedłożenie go staroście do podpisu.”,

– ppkt 5.5 otrzymuje brzmienie:

„5.5. Przyjęcie od osoby skierowanej na szkolenie potwierdzenia własnoręcznym podpisem zapoznania się z informacją o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu oraz skutkach odmowy udziału w szkoleniu.”,

– ppkt 6.5 otrzymuje brzmienie:

„6.5. Przyjęcie od osoby skierowanej na szkolenie potwierdzenia własnoręcznym podpisem zapoznania się z informacją o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 26, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1206 i 1211.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-27
  • Data wejścia w życie: 2012-03-28
  • Data obowiązywania: 2012-03-28
  • Dokument traci ważność: 2014-05-27

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA