reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 90, poz. 520) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 4;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Prospekt informacyjny powinien zawierać prawdziwe i rzetelne informacje o otwartym funduszu lub dobrowolnym funduszu.

2. Prospekt informacyjny powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały dla członka otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu.

3. Wzory matematyczne i algorytmy mogą być zamieszczane w prospekcie informacyjnym wyłącznie z ich omówieniem.”;

3) w § 3 w pkt 4:

a) w lit. b tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„– ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę za ostatnie dwa lata, w przypadku otwartego funduszu prowadzącego działalność nie dłużej niż trzy lata, albo za ostatnie trzy lata, pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, trzydzieści pięć i czterdzieści lat,”,

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wysokość stopy zwrotu osiągniętą przez otwarty fundusz za okres ostatniego roku lub dwóch lat, w przypadku otwartego funduszu prowadzącego działalność nie dłużej niż trzy lata, albo za okres ostatnich trzech, pięciu, dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu, trzydziestu pięciu i czterdziestu lat kalendarzowych,”;

4) po § 3 dodaje się § 3a–3d w brzmieniu:

„§ 3a. Prospekt informacyjny dobrowolnego funduszu powinien odpowiadać następującym warunkom:

1) na stronie tytułowej prospektu informacyjnego zamieszcza się:

a) tytuł: „Prospekt informacyjny”,

b) nazwę dobrowolnego funduszu,

c) firmę i siedzibę powszechnego towarzystwa oraz adres ogólnodostępnej strony internetowej przeznaczonej do ogłoszeń dobrowolnego funduszu,

d) datę i miejsce sporządzenia prospektu informacyjnego;

2) statut powinien być aktualny na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego;

3) do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego dobrowolnego funduszu dołącza się opinię biegłego rewidenta oraz oświadczenie depozytariusza potwierdzające zgodność danych zawartych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym;

4) informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej dobrowolnego funduszu powinny zawierać:

a) sporządzony, w formie listu zarządu powszechnego towarzystwa skierowanego do członków dobrowolnego funduszu, opis efektów dotychczasowej działalności dobrowolnego funduszu, stopnia realizacji ustawowych celów jego działalności oraz planowanych krótko- i długoterminowych kierunków rozwoju działalności lokacyjnej dobrowolnego funduszu,

b) wartość jednostki rozrachunkowej ustalonej na dzień:

– rozpoczęcia działalności przez dobrowolny fundusz,

– ostatniej wyceny w roku obrotowym,

– ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę za ostatnie dwa lata, w przypadku dobrowolnego funduszu prowadzącego działalność nie dłużej niż trzy lata, albo za ostatnie trzy lata, pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, trzydzieści pięć i czterdzieści lat,

c) wysokość stopy zwrotu osiągniętą przez dobrowolny fundusz za okres ostatniego roku lub dwóch lat, w przypadku dobrowolnego funduszu prowadzącego działalność nie dłużej niż trzy lata, albo za okres ostatnich trzech, pięciu, dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu, trzydziestu pięciu i czterdziestu lat kalendarzowych,

d) jeżeli dobrowolny fundusz stosuje wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki rozrachunkowe dobrowolnego funduszu odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną dobrowolnego funduszu, zwany dalej „wzorcem” (benchmark) – wskazanie tego wzorca, a także informacji o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce,

e) informację o stopach zwrotu z przyjętego przez dobrowolny fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w lit. c,

f) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną dobrowolnego funduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe,

g) opis ryzyka związanego z uczestnictwem w dobrowolnym funduszu.

§ 3b. Do prospektu informacyjnego dobrowolnego funduszu dołącza się deklarację zasad polityki inwestycyjnej dobrowolnego funduszu, o której mowa w art. 194a ustawy.

§ 3c. 1. Informacje, o których mowa w § 3 pkt 4 lit. e oraz § 3a pkt 4 lit. f, powinny uwzględniać w szczególności opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą strategią zarządzania i szczególnymi strategiami inwestycyjnymi stosowanymi w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym, w odniesieniu do określonej kategorii lokat albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

2. Opis ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności informacje o ryzyku rynkowym, kredytowym, rozliczenia, płynności, walutowym, związanym z przechowywaniem aktywów, a także ryzyku związanym z koncentracją aktywów lub rynków.

§ 3d. 1. Informacje, o których mowa w § 3a pkt 4 lit. g, powinny w szczególności zawierać opis ryzyk:

1) nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki rozrachunkowe, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją;

2) wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których uczestnik dobrowolnego funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ;

3) niewypłacalności gwaranta;

4) inflacji;

5) związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi dobrowolnego funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego.

2. Opis ryzyka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien zawierać w szczególności informacje o ryzyku związanym z zawarciem określonych umów oraz ryzyku związanym ze szczególnymi warunkami zawartych przez dobrowolny fundusz transakcji.

3. Opis ryzyka, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinien zawierać w szczególności: otwarcie likwidacji dobrowolnego funduszu, przejęcie zarządzania dobrowolnym funduszem przez inne towarzystwo, zmianę depozytariusza, a także zmianę polityki inwestycyjnej dobrowolnego funduszu.”;

5) § 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. 1. Prospekt informacyjny jest sporządzany w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez powszechne towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu.

2. Prospekt informacyjny jest ogłaszany w terminie 3 tygodni od dnia zatwierdzenia przez powszechne towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu, na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń danego funduszu oraz w dzienniku o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń danego funduszu.

§ 5. 1. Powszechne towarzystwo, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez otwarty fundusz lub dobrowolny fundusz pisemnego żądania członka danego funduszu, przesyła przesyłką listową, niebędącą przesyłką najszybszej kategorii, aktualny prospekt informacyjny danego funduszu.

2. W przypadku gdy pisemne żądanie wpłynęło do otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu po dniu sporządzenia przez dany fundusz półrocznego sprawozdania finansowego, dany fundusz przesyła także ostatnie półroczne sprawozdanie finansowe danego funduszu.”;

6) w § 7 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) otrzymania żądania członka funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy;”;

7) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje o strukturze aktywów otwartego funduszu, udostępniane w odstępach miesięcznych, półrocznych oraz rocznych, o których mowa w art. 193 ust. 2–4 ustawy, są publikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń otwartego funduszu odpowiednio w terminie 3, 6 i 9 dni roboczych od dnia kończącego dany miesiąc, okres półroczny lub okres roczny.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Informacja o strukturze aktywów dobrowolnego funduszu, o której mowa w art. 193 ust. 4 ustawy, jest publikowana na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń dobrowolnego funduszu w terminie 9 dni roboczych od dnia kończącego dany okres roczny.”;

8) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje o strukturze aktywów otwartego funduszu, udostępniane w odstępach miesięcznych, półrocznych oraz rocznych, powszechne towarzystwo przekazuje do organu nadzoru następnego dnia roboczego po ich publikacji na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń otwartego funduszu zgodnie z § 8 ust. 1.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Informację o strukturze aktywów dobrowolnego funduszu, o której mowa w art. 193 ust. 4 ustawy, powszechne towarzystwo przekazuje do organu nadzoru następnego dnia roboczego po jej publikacji na ogólnodostępnej stronie internetowej zgodnie z § 8 ust. 1a.”;

9) w § 10 w ust. 1 pkt 4–6 otrzymują brzmienie:

„4) liczby osób, które zawarły umowy z nowym otwartym funduszem;

5) liczby zawartych przez otwarty fundusz umów o członkostwo z osobami, które złożyły oświadczenie o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu, oraz liczby umów nieobjętych zestawieniem, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej;

6) liczby zawartych przez otwarty fundusz umów o członkostwo z osobami, które złożyły oświadczenie o uczestnictwie w innym otwartym funduszu, oraz liczby umów nieobjętych zestawieniem, o którym mowa w przepisach powołanych w pkt 5;”;

10) w § 12:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) przekroczenia przez otwarty fundusz limitów inwestycyjnych i przyczyn przekroczenia limitów;

2) każdej sytuacji, w której nastąpiło naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez otwarty fundusz;”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) doprowadzenia działalności statutowej otwartego funduszu do wymogów ustawowych, w sytuacji gdy wcześniej miało miejsce naruszenie zasad tej działalności;”,

c) uchyla się pkt 7;

11) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Dobrowolny fundusz dostarcza organowi nadzoru, w terminie 15 dni roboczych po zakończeniu danego kwartału, raport kwartalny za okres od dnia wyceny następującego po ostatnim dniu wyceny poprzedniego kwartału do ostatniego dnia wyceny przypadającego w kwartale objętym raportem kwartalnym, zawierający następujące informacje dotyczące działalności inwestycyjnej oraz sytuacji finansowej dobrowolnego funduszu:

1) bilans dobrowolnego funduszu, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach bilansu;

2) rachunek zysków i strat, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami powołanymi w pkt 1, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach rachunku zysków i strat;

3) zestawienia zmian w kapitale własnym, sporządzone w formacie zgodnym z przepisami powołanymi w pkt 1;

4) zestawienia aktywów, o których mowa w art. 141 ust. 1 i 3 oraz w art. 143 ust. 5 ustawy;

5) opis zawartych transakcji;

6) kwotę środków utrzymywanych na rachunku bankowym dobrowolnego funduszu.”;

12) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 i 6, § 11 ust. 1, § 12 pkt 9–12 i 15, § 13, § 13a oraz § 19, są przekazywane do organu nadzoru za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.”;

13) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. Bieżące informacje dotyczące dobrowolnego funduszu obejmują dane w zakresie:

1) przekroczenia przez dobrowolny fundusz limitów inwestycyjnych i przyczyn przekroczenia limitów;

2) każdej sytuacji, w której nastąpiło naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez dobrowolny fundusz;

3) doprowadzenia działalności statutowej dobrowolnego funduszu do wymogów ustawowych, w sytuacji gdy wcześniej miało miejsce naruszenie zasad tej działalności;

4) wyboru biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdań finansowych dobrowolnego funduszu;

5) zawarcia i rozwiązania przez dobrowolny fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie prowadzenia rejestru członków dobrowolnego funduszu osobie trzeciej;

6) zmiany depozytariusza.”;

14) w § 15:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przekroczenia przez pracowniczy fundusz limitów inwestycyjnych i przyczyn przekroczenia limitów;”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) doprowadzenia działalności statutowej pracowniczego funduszu do wymogów ustawowych, w sytuacji gdy wcześniej miało miejsce naruszenie zasad tej działalności;”;

15) w § 16:

a) w ust. 1:

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) każdego przypadku niedopełnienia obowiązków w zakresie zarządzania otwartym funduszem lub dobrowolnym funduszem przez powszechne towarzystwo;”,

– pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) powołania lub odwołania członka zarządu albo pracownika powszechnego towarzystwa w skład organu nadzorującego albo zarządzającego spółki dopuszczonej do publicznego obrotu lub spółki, w którą otwarty fundusz lub dobrowolny fundusz lokuje swoje aktywa, wraz z informacją o przysługującym mu z tego tytułu wynagrodzeniu również w postaci niepieniężnej;”,

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) imion i nazwisk osób wybranych do organów nadzorczych lub zarządzających podmiotów, w przypadku gdy otwarty fundusz lub dobrowolny fundusz oddał głos za ich powołaniem na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub obligatariuszy, na którym dysponował co najmniej 5% wszystkich reprezentowanych głosów;”,

– pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) każdorazowej zmiany w zakresie osób zatrudnionych przez powszechne towarzystwo i podejmujących decyzje o sposobie lokowania aktywów otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu, wraz z informacją o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób nowo zatrudnionych, a także wskazaniem, które z tych osób są doradcami inwestycyjnymi.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Powszechne towarzystwo zamieszcza, najpóźniej do końca czerwca każdego roku na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń danego funduszu, wykaz głosowań na zgromadzeniach akcjonariuszy i obligatariuszy, w których otwarty fundusz lub dobrowolny fundusz brał udział w roku poprzedzającym, z podaniem nazwy emitenta, daty zgromadzenia, liczby głosów, którymi otwarty fundusz lub dobrowolny fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu, informacji, czego dotyczyła uchwała, oraz informacji o sposobie głosowania otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu. Wykaz obejmuje uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej, a w szczególności:”;

16) w § 17 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) podjęcia uchwały o powołaniu na członka zarządu lub rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa osoby, która nie pełniła funkcji w tych organach w poprzedniej kadencji.”;

17) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bieżące informacje, o których mowa w § 12, § 14a, § 15, § 16 ust. 1 pkt 1–14 i pkt 16 oraz w § 17 ust. 1 pkt 1–5, pkt 7 i 8, są przekazywane do organu nadzoru następnego dnia roboczego po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez fundusz lub towarzystwo.”;

18) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378.

Załącznik 1. [ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH KWARTALNYM SPRAWOZDANIEM DOTYCZĄCYM SYTUACJI FINANSOWEJ POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 grudnia 2011 r. (poz. 1670)

Załącznik nr 1

ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH KWARTALNYM SPRAWOZDANIEM DOTYCZĄCYM SYTUACJI FINANSOWEJ POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA

I. Wprowadzenie do kwartalnej informacji obejmuje w szczególności:

1) nazwę (firmę) powszechnego towarzystwa;

2) wskazanie okresu, za który sporządzana jest informacja;

3) wyjaśnienia dotyczące istotnych zmian w pozycjach bilansu i rachunku wyników i przyczyn tych zmian w okresie sprawozdawczym;

4) informacje o pozycjach pozabilansowych, w szczególności należnościach i zobowiązaniach warunkowych, zabezpieczeniach ustanowionych na majątku powszechnego towarzystwa;

5) informacje dotyczące struktury i wyceny poszczególnych aktywów finansowych krótkoterminowych i długoterminowych oraz innych inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych.

II. Bilans powszechnego towarzystwa

Aktywa

Dzień bilansowy

Pasywa

Dzień bilansowy

1

2

3

4

A. Aktywa trwałe

 

A. Kapitał własny

 

I. Wartości niematerialne i prawne

 

I. Kapitał podstawowy

 

II. Rzeczowe aktywa trwałe

 

II. Udziały (akcje) własne

 

III. Należności długoterminowe

 

III. Kapitał zapasowy

 

1. Od jednostek powiązanych

 

IV. Kapitał z aktualizacji wyceny

 

2. Od pozostałych jednostek

 

V. Pozostałe kapitały rezerwowe

 

IV. Inwestycje długoterminowe

 

VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych

 

1. Nieruchomości

 

VII. Zysk (strata) netto

 

 

2. Wartości niematerialne i prawne

 

VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

 

3. Długoterminowe aktywa finansowe

 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

I. Rezerwy na zobowiązania

 

II. Zobowiązania długoterminowe

 

4. Inne inwestycje długoterminowe

 

1. Wobec jednostek powiązanych

 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

2. Wobec pozostałych jednostek

 

B. Aktywa obrotowe

 

 

 

I. Zapasy

 

III. Zobowiązania krótkoterminowe

II. Należności krótkoterminowe

 

1. Z tytułu dostaw i usług, w tym:

 

1. Z tytułu dostaw i usług, w tym:

 

a) z tytułu zarządzania funduszem, w tym:

 

a) z tytułu zarządzania funduszem, w tym:

 

i) należności od OFE, w tym:

 

i) zobowiązania wobec OFE, w tym:

 

– tytułem opłat od składek, za zarządzanie

 

– tytułem pokrycia niedoboru

 

– tytułem refinansowania kosztów ponoszonych przez fundusz

 

– tytułem refinansowania kosztów ponoszonych przez fundusz

 

– tytułem wypłaty z aktywów funduszu

 

– tytułem wpłat na rachunek premiowy

 

– tytułem zwrotów z rachunku rezerwowego

 

– tytułem wpłat na rachunek rezerwowy

 

– tytułem wpłat na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

 

– tytułem wpłat na rachunek części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego

 

ii) należności od DFE, w tym:

 

ii) zobowiązania wobec DFE, w tym:

 

– tytułem opłat od składek, za zarządzanie

 

– tytułem refinansowania kosztów ponoszonych przez fundusz

 

– tytułem refinansowania kosztów ponoszonych przez fundusz

 

 

– tytułem wypłaty z aktywów funduszu

 

 

 

iii) należności od ZUS

 

iv) należności od KDPW

 

iii) zobowiązania wobec Depozytariusza

 

v) należności od Depozytariusza

 

iv) pozostałe

 

vi) pozostałe

 

b) z tytułu akwizycji na rzecz OFE

 

c) z tytułu akwizycji na rzecz DFE

 

b) z tytułu akwizycji na rzecz OFE

 

d) z tytułu wypłat transferowych OFE, w tym:

 

i) zobowiązania wobec ZUS

 

ii) zobowiązania wobec KDPW

 

e) z tytułu wypłat, wypłat transferowych, zwrotów środków zgromadzonych w DFE:

 

f) zobowiązania z tytułu wypłat okresowych emerytur kapitałowych

 

c) z tytułu akwizycji na rzecz DFE

 

 

 

2. Tytułem podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

 

2. Tytułem podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

 

3. Należności dochodzone na drodze sądowej

 

3. Tytułem wynagrodzeń

 

4. Pozostałe należności

 

4. Tytułem zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych i innych zobowiązań finansowych

 

III. Inwestycje krótkoterminowe

 

 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

 

5. Pozostałe zobowiązania

 

2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

 

6. Fundusze specjalne

 

3. Inne inwestycje krótkoterminowe

 

IV. Rozliczenia międzyokresowe

 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

Aktywa razem

 

Pasywa razem

 

 

III. Rachunek zysków i strat powszechnego towarzystwa

Koszty i straty

za okres ......

Przychody i zyski

za okres ......

1

2

3

4

B. Koszty związane z zarządzaniem funduszami emerytalnymi

 

A. Przychody wynikające z zarządzania OFE

 

I. Obowiązkowe obciążenia z tytułu zarządzania OFE

 

I. Przychody z tytułu kwot pobieranych przez OFE od wpłacanych składek

 

1. Koszty z tytułu opłat agenta transferowego/rejestru członków funduszu

 

II. Wynagrodzenie za zarządzanie OFE

 

2. Koszty z tytułu opłat na funkcjonowanie organu nadzoru/rzecznika ubezpieczonych

 

III. Przychody z tytułu opłat na rzecz PTE uiszczanych przez członków OFE i związanych z wypłatami transferowymi

 

3. Koszty z tytułu tworzenia w OFE rachunku premiowego

 

IV. Przychody od OFE przeznaczone na tworzenie rachunku premiowego

 

4. Koszty z tytułu wpłat na rachunek części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego

 

V. Przychody z tytułu wykorzystania rachunku rezerwowego OFE

 

5. Koszty z tytułu wpłat na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

 

VI. Przychody z wykorzystania części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

 

6. Koszty pokrycia niedoboru w OFE

 

VII. Pozostałe przychody

 

B. Przychody wynikające z zarządzania DFE

 

I. Przychody z tytułu kwot pobieranych przez DFE od wpłacanych składek

 

II. Wynagrodzenie za zarządzanie DFE

 

III. Przychody z tytułu opłat na rzecz PTE uiszczanych przez członków DFE i związanych z wypłatami transferowymi

 

IV. Pozostałe przychody

 

7. Koszty z tytułu opłat transakcji nabycia/zbycia aktywów OFE

 

 

 

8. Koszty z tytułu prowizji dla ZUS od składek członków OFE

 

9. Koszty z tytułu transferów – prowizja dla ZUS

 

 

10. Koszty z tytułu transferów – opłata dla KDPW

 

 

 

11. Koszty odsetek dla ZUS z tytułu nieprzekazania środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej lub przekazania ich w niepełnej wysokości

 

12. Koszty z tytułu pozostałych obowiązkowych obciążeń i opłat operacyjnych

 

II. Obowiązkowe obciążenia z tytułu zarządzania DFE

 

1. Koszty z tytułu opłat agenta transferowego/rejestru członków funduszu

 

2. Koszty z tytułu opłat transakcji nabycia/zbycia aktywów DFE

 

3. Koszty z tytułu pozostałych obowiązkowych obciążeń i opłat operacyjnych

 

III. Pozostałe obciążenia

 

1. Koszty usług akwizycyjnych na rzecz OFE

 

2. Koszty usług akwizycyjnych na rzecz DFE

 

3. Koszty marketingu i promocji

 

4. Koszty ogólne zarządzania PTE:

 

a) zużycie materiałów i energii,

 

 

 

b) amortyzacja,

 

c) wynagrodzenia,

 

d) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

 

e) usługi obce,

 

f) podatki i opłaty, w tym:

 

– wpłaty na rzecz organu nadzoru,

 

– wpłaty na rzecznika ubezpieczonych,

 

g) pozostałe koszty rodzajowe

 

 

 

 

C. Zysk/strata techniczna powszechnego towarzystwa na zarządzaniu funduszami emerytalnymi:

E. Pozostałe koszty operacyjne

 

D. Pozostałe przychody operacyjne

 

1. Strata ze zbycia aktywów niefinansowych

 

1. Zysk ze zbycia aktywów niefinansowych

 

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

 

2. Inne przychody według tytułów

 

3. Inne koszty według tytułów

 

F. Zysk/strata operacyjna

H. Koszty finansowe

 

G. Przychody finansowe

 

1. Aktualizacja wartości aktywów finansowych w jednostkach powiązanych

 

1. Aktualizacja wartości aktywów finansowych w jednostkach powiązanych

 

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych w jednostkach pozostałych

 

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych w jednostkach pozostałych

 

3. Inne koszty finansowe związane z jednostkami powiązanymi według tytułów

 

3. Inne przychody finansowe związane z jednostkami powiązanymi według tytułów

 

4. Inne koszty finansowe związane z jednostkami pozostałymi według tytułów

 

4. Inne przychody finansowe związane z jednostkami pozostałymi według tytułów

 

I. Zysk/strata na działalności gospodarczej

K. Nadzwyczajne straty według tytułów

 

J. Nadzwyczajne zyski według tytułów

 

L. Zysk/strata brutto

1. Podatek dochodowy

 

 

 

2. Korekta aktywów lub pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

M. Zysk/strata netto

 

Załącznik 2. [ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH KWARTALNYM SPRAWOZDANIEM DOTYCZĄCYM SYTUACJI FINANSOWEJ PRACOWNICZEGO TOWARZYSTWA]

Załącznik nr 2

ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH KWARTALNYM SPRAWOZDANIEM DOTYCZĄCYM SYTUACJI FINANSOWEJ PRACOWNICZEGO TOWARZYSTWA

I. Wprowadzenie do kwartalnej informacji obejmuje w szczególności:

1) nazwę (firmę) pracowniczego towarzystwa;

2) wskazanie okresu, za który sporządzana jest informacja;

3) wyjaśnienia dotyczące istotnych zmian w pozycjach bilansu i rachunku wyników i przyczyn tych zmian w okresie sprawozdawczym;

4) informacje o pozycjach pozabilansowych, w szczególności należnościach i zobowiązaniach warunkowych, zabezpieczeniach ustanowionych na majątku pracowniczego towarzystwa;

5) informacje dotyczące struktury i wyceny poszczególnych aktywów finansowych krótkoterminowych i długoterminowych oraz innych inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych.

II. Bilans pracowniczego towarzystwa

Aktywa

Dzień bilansowy

Pasywa

Dzień bilansowy

1

2

3

4

A. Aktywa trwałe

 

A. Kapitał własny

 

I. Wartości niematerialne i prawne

 

I. Kapitał podstawowy

 

II. Rzeczowe aktywa trwałe

 

II. Udziały (akcje) własne

 

III. Należności długoterminowe

 

III. Kapitał zapasowy

 

1. Od jednostek powiązanych

 

IV. Kapitał z aktualizacji wyceny

 

2. Od pozostałych jednostek

 

V. Pozostałe kapitały rezerwowe

 

IV. Inwestycje długoterminowe

 

VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych

 

1. Nieruchomości

 

VII. Zysk (strata) netto

 

2. Wartości niematerialne i prawne

 

VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

 

3. Długoterminowe aktywa finansowe

 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

4. Inne inwestycje długoterminowe

 

I. Rezerwy na zobowiązania

 

 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

II. Zobowiązania długoterminowe

 

B. Aktywa obrotowe

 

1. Wobec jednostek powiązanych

 

I. Zapasy

 

2. Wobec pozostałych jednostek

 

II. Należności krótkoterminowe

 

III. Zobowiązania krótkoterminowe

 

1. Z tytułu dostaw i usług, w tym:

 

1. Z tytułu dostaw i usług, w tym:

 

a) z tytułu zarządzania funduszem, w tym:

 

a) z tytułu zarządzania funduszem, w tym:

 

i) należności od PFE, w tym:

 

i) zobowiązania wobec PFE, w tym:

 

– opłaty za zarządzanie

 

– tytułem refinansowania kosztów ponoszonych przez fundusz

 

– tytułem refinansowania kosztów ponoszonych przez fundusz

 

ii) zobowiązania wobec Depozytariusza

 

– tytułem wypłaty z aktywów funduszu

 

iii) pozostałe

 

ii) należności od Depozytariusza

 

b) z tytułu wypłat transferowych

 

iii) pozostałe

 

2. Tytułem podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

 

2. Tytułem podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

 

3. Tytułem wynagrodzeń

 

3. Należności dochodzone na drodze sądowej

 

4. Tytułem zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych i innych zobowiązań finansowych

 

4. Pozostałe należności

 

III. Inwestycje krótkoterminowe

 

5. Pozostałe zobowiązania

 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

 

2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

 

6. Fundusze specjalne

 

3. Inne inwestycje krótkoterminowe

 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

IV. Rozliczenia międzyokresowe

 

Aktywa razem

 

Pasywa razem

 

 

III. Rachunek zysków i strat pracowniczego towarzystwa

Koszty i straty

za okres ......

Przychody i zyski

za okres .....

1

2

3

4

B. Koszty związane z zarządzaniem PFE

 

A. Przychody wynikające z zarządzania PFE

 

I. Obciążenia z tytułu zarządzania PFE

 

I. Wynagrodzenie za zarządzanie PFE

 

1. Koszty z tytułu opłat agenta transferowego/rejestru członków funduszu

 

II. Pozostałe przychody

 

2. Koszty z tytułu opłat transakcji nabycia/zbycia aktywów PFE

 

 

 

3. Koszty z tytułu powierzenia zarządzania aktywami funduszu

 

4. Koszty z tytułu powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszu

 

5. Koszty z tytułu umowy o przyjmowanie składek pracowników zagranicznych

 

6. Koszty z tytułu pozostałych obciążeń i opłat operacyjnych

 

II. Pozostałe obciążenia

 

1. Koszty marketingu i promocji

 

2. Koszty ogólne zarządzania PrTE:

 

a) zużycie materiałów i energii,

 

b) amortyzacja,

 

c) wynagrodzenia,

 

d) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

 

e) usługi obce,

 

f) podatki i opłaty,

 

g) pozostałe koszty rodzajowe

 

 

C. Zysk/strata techniczna pracowniczego towarzystwa na zarządzaniu PFE

E. Pozostałe koszty operacyjne

 

D. Pozostałe przychody operacyjne

 

1. Strata ze zbycia aktywów niefinansowych

 

1. Przychody z tytułu refinansowania kosztów pracowniczego towarzystwa przez akcjonariuszy

 

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

 

2. Zysk ze zbycia aktywów niefinansowych

 

3. Inne koszty

 

3. Inne przychody

 

F. Zysk/strata operacyjna

H. Koszty finansowe

 

G. Przychody finansowe

 

1. Aktualizacja wartości aktywów finansowych w jednostkach powiązanych

 

1. Aktualizacja wartości aktywów finansowych w jednostkach powiązanych

 

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych w jednostkach pozostałych

 

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych w jednostkach pozostałych

 

3. Inne koszty finansowe związane z jednostkami powiązanymi

 

3. Inne przychody finansowe związane z jednostkami powiązanymi

 

4. Inne koszty finansowe związane z jednostkami pozostałymi

 

4. Inne przychody finansowe związane z jednostkami pozostałymi

 

I. Zysk/strata na działalności gospodarczej

K. Nadzwyczajne straty

 

J. Nadzwyczajne zyski

 

L. Zysk/strata brutto

1. Podatek dochodowy

 

 

 

2. Korekta aktywów lub pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

M. Zysk/strata netto

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama