REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 292 poz. 1723

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa:

1) warunki otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe, zwanych dalej „zadaniami zleconymi”;

2) wysokość i sposób obliczania dodatkowego wynagrodzenia;

3) tryb wypłacania dodatkowego wynagrodzenia.

§ 2.
 Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) kwota bazowa – kwotę ustaloną dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w ustawie budżetowej;

2) obsługa – sprawdzenie, w każdym dniu używania sprzętu transportowego, sprawności technicznej tego sprzętu oraz stanu technicznego jego zespołów i podzespołów, ze szczególnym uwzględnieniem układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy;

3) przełożony właściwy w sprawach osobowych – Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dyrektora instytutu badawczego, komendanta szkoły policyjnej, komendanta powiatowego, miejskiego lub rejonowego Policji.

§ 3.
 Za każdy dzień wykonywania zadań zleconych na piśmie przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub osobę przez niego upoważnioną policjantowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za:

1) obsługę transportera opancerzonego, miotacza wody lub gazu, ciężkiego sprzętu budowlanego, autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, pojazdu specjalnego lub używanego do celów specjalnych na podwoziu samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t – w wysokości 0,25% kwoty bazowej;

2) ręczne mycie sprzętu transportowego określonego w pkt 1 – w wysokości 0,50% kwoty bazowej;

3) obsługę łodzi motorowej – w wysokości 0,30% kwoty bazowej;

4) bieżącą konserwację agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 20 kVA – w wysokości 0,20% kwoty bazowej;

5) przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie zgodnie z instrukcją obsługi oraz zakonserwowanie agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 20 kVA – w wysokości 2% kwoty bazowej.

§ 4.
 Dodatkowe wynagrodzenie jest obliczane jako iloczyn liczby dni wykonywania zadań zleconych oraz stawki dodatkowego wynagrodzenia, przysługującej za każdy dzień wykonywania zadań zleconych, wyrażonej jako procent kwoty bazowej.
§ 5.
 Dodatkowe wynagrodzenie policjanta wykonującego zadania zlecone oblicza się odrębnie dla każdego rodzaju zadania, o którym mowa w § 3.
§ 6.
 Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się na podstawie imiennej listy, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub upoważnioną przez niego osobę, w terminie do końca każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 7.
 Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz. U. Nr 50, poz. 456).
§ 8.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA