REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 293 poz. 1726

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa:

1) tryb wydawania zaświadczeń;

2) wzór oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej, o którym mowa w art. 306h § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zwanej dalej „ustawą”;

3) wzór ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jej prowadzenia;

4) wzór rejestru zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jego prowadzenia;

5) właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń;

6) wzory zaświadczeń określonych w ustawie.

§ 2.
 Jeżeli żądanie wydania zaświadczenia nie zawiera identyfikatora podatkowego NIP albo numeru PESEL, a wnioskodawca nie został zwolniony z obowiązku ewidencyjnego lub nie został objęty obowiązkiem ewidencyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników albo w przepisach o ewidencji ludności, organ podatkowy po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w art. 169 § 1 ustawy pozostawia żądanie bez rozpatrzenia.
§ 3.
 Jeżeli zgodnie z dyspozycją zawartą we wniosku zaświadczenie ma być przekazane wnioskodawcy przebywającemu za granicą za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, organ podatkowy przesyła zaświadczenie do tego przedstawicielstwa lub urzędu celem doręczenia wnioskodawcy po pobraniu opłaty konsularnej.
§ 4.
 Organ podatkowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości po porozumieniu:

1) z organami podatkowymi, które były właściwe miejscowo, jeżeli zostały one wskazane we wniosku podatnika lub w piśmie wyrażającym zgodę, o której mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h § 1 ustawy;

2) z organami podatkowymi, od których otrzymał do realizacji tytuły wykonawcze.

§ 5.
 1. Zaświadczenie, na żądanie podmiotów wymienionych w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h § 1 ustawy, jest wydawane za zgodą podatnika wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.

2. Podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, związanych z działalnością gospodarczą, stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną dla celów tej działalności.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h ustawy, termin do wydania zaświadczenia oblicza się od dnia złożenia oświadczenia podatnika wyrażającego zgodę.

§ 6.
 Wzór oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 7.
 1. Zwrócenie się do innego organu podatkowego o podanie informacji niezbędnej do wydania zaświadczenia oraz przekazanie żądanej informacji powinno być dokonane w formie elektronicznej, telefonicznej lub faksem i bez zbędnej zwłoki, potwierdzone pisemnie.

2. Przekazanie lub otrzymanie informacji odnotowuje się w ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń, ze wskazaniem: organu podatkowego, któremu przekazano lub od którego otrzymano informację, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu, któremu przekazano lub od którego otrzymano informację, treści przekazanej lub otrzymanej informacji.

3. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8.
 1. W rejestrze zaświadczeń wpisuje się:

1) imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie zaświadczenia;

2) datę wpływu wniosku albo zgody, o której mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h ustawy;

3) numer ewidencyjny zaświadczenia;

4) informację o treści wniosku;

5) informację o sposobie załatwienia wniosku;

6) informację o treści zaświadczenia;

7) informację o sposobie doręczenia zaświadczenia.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są wpisywane do rejestru bez zbędnej zwłoki.

3. Wzór rejestru zaświadczeń określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 9.
 Zaświadczenia są wydawane przez organ podatkowy właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych.
§ 10.
 1. Wzory zaświadczeń o:

1) niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) wysokości zobowiązań spadkodawcy – określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

3) wysokości zaległości podatkowych zbywającego – określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

4) wysokości zaległości podatkowych podatnika – określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

5) wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych – określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;

6) wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych – określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

2. Na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest wydawane na przedłożonym przez niego formularzu, jeżeli na tym formularzu jest możliwe zamieszczenie przez organ podatkowy wydający zaświadczenie adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej.

3. Jeżeli przedłożony przez wnioskodawcę formularz, o którym mowa w ust. 2, jest sporządzony w języku obcym, zaświadczenie wydaje się na tym formularzu, pod warunkiem przedłożenia przez wnioskodawcę jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

§ 11.
 Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 165, poz. 1374, z późn. zm.3)).
§ 12.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 146, poz. 1062, z 2007 r. Nr 123, poz. 854 i Nr 246, poz. 1819, z 2008 r. Nr 237, poz. 1663 oraz z 2009 r. Nr 176, poz. 1363.

Załącznik 1. [ORD-M]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2011 r. (poz. 1726)

Załącznik nr 1

ORD-M

infoRgrafika


Załącznik 2. [Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń]

Załącznik nr 2

Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń

infoRgrafika

Załącznik 3. [Rejestr zaświadczeń]

Załącznik nr 3

Rejestr zaświadczeń

infoRgrafika


Załącznik 4. [ZAS-W]

Załącznik nr 4

ZAS-W

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [ZAS-S]

Załącznik nr 5

ZAS-S

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [ZAS-Z]

Załącznik nr 6

ZAS-Z

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [ZAS-P]

Załącznik nr 7

ZAS-P

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [ZAS-DF]

Załącznik nr 8

ZAS-DF

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [ZAS-DP]

Załącznik nr 9

ZAS-DP

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-30
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2016-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA