REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 294 poz. 1738

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie trybu oraz warunków nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb oraz warunki:

a) nabywania i wchodzenia w posiadanie,

b) przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych,

2) sposoby niszczenia

– środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych przez jednostki i podmioty, o których mowa w art. 24 ust. 2–4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwane dalej „jednostkami lub podmiotami”.

§ 2.
 1. Jednostki lub podmioty nabywają odpłatnie środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty oraz prekursory kategorii 1 w hurtowni farmaceutycznej, na podstawie zapotrzebowania zawierającego:

1) nazwę i adres jednostki lub podmiotu;

2) nazwę międzynarodową lub nazwę chemiczną oraz, jeżeli takie istnieją, nazwę handlową, postać farmaceutyczną, dawkę, a w przypadku gdy to konieczne, również referencyjny numer upoważnienia i kod nomenklatury scalonej;

3) zamawianą ilość;

4) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru;

5) datę sporządzenia zapotrzebowania oraz podpis i pieczątkę imienną kierownika jednostki lub podmiotu albo osoby przez niego upoważnionej.

2. Jednostki lub podmioty mogą nieodpłatnie wchodzić w posiadanie środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych, przez przyjęcie:

1) od innych jednostek organizacyjnych administracji rządowej lub szkół wyższych;

2) od innych podmiotów niż wymienione w pkt 1;

3) w sytuacji orzeczenia przez sąd ich przepadku.

3. Wejście w posiadanie, o którym mowa w ust. 2, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego:

1) nazwę i adres siedziby przekazującego;

2) nazwę i adres siedziby odbierającego;

3) datę wydania i oznaczenie wyroku sądu orzekającego o przepadku, jeżeli wejście w posiadanie nastąpiło w związku z wyrokiem sądu orzekającym przepadek;

4) nazwę międzynarodową lub nazwę chemiczną oraz, jeżeli takie istnieją, nazwę handlową, postać farmaceutyczną, dawkę i ilość;

5) datę sporządzenia protokołu;

6) podpisy osób upoważnionych do przekazania i odbioru.

4. Kopia protokołu, o którym mowa w ust. 3, jest przekazywana do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na siedzibę jednostki lub podmiotu.

§ 3.
 Środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty, prekursory kategorii 1 oraz środki zastępcze są przechowywane przez jednostki lub podmioty w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą lub zniszczeniem, w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, w zamkniętych metalowych szafach, lodówkach lub kasetach, przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia.
§ 4.
 1. Środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty, prekursory kategorii 1 oraz środki zastępcze używane do celów szkoleniowych, wykorzystywane podczas czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz w ramach wykonywania badań w celu potwierdzenia popełnienia przestępstwa podlegają ewidencji.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w formie książki kontroli zatwierdzonej przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zawierającej:

1) na stronie tytułowej – nazwę i adres siedziby jednostki lub podmiotu;

2) na kolejno ponumerowanych stronach – odrębnie dla każdego środka odurzającego, substancji psychotropowej, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych, dla każdej ich postaci farmaceutycznej i dawki:

a) w odniesieniu do przychodu:

– liczbę porządkową,

– datę przyjęcia,

– źródło pochodzenia,

– oznaczenie dokumentu przychodu,

– ilość przyjętą wyrażoną w miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach,

b) w odniesieniu do rozchodu:

– liczbę porządkową,

– datę pobrania,

– ilość pobraną wyrażoną w miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach,

– imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej,

c) saldo po przyjęciu lub pobraniu,

d) ewentualne uwagi.

3. Książkę kontroli przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w postaci elektronicznej. Sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej określają przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016).

5. O fakcie prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej kierownik jednostki naukowej lub osoba przez niego upoważniona zawiadamia na piśmie właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

6. W przypadku prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej należy zachować zakres danych zgodny z układem książki kontroli, o której mowa w ust. 2, z wyłączeniem podpisu osoby pobierającej.

7. W przypadku prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, ewidencję obejmującą dany rok kalendarzowy przechowuje się na informatycznym nośniku danych, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.

§ 5.
 Jednostki i podmioty niszczą środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty, prekursory kategorii 1 oraz środki zastępcze w oparciu o procedury zatwierdzone przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego lub przekazują je do zniszczenia przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej działalności zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.3)).
§ 6.
 1. Zniszczenie środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych powinno powodować całkowitą i nieodwracalną utratę ich pierwotnych właściwości użytkowych oraz doprowadzić je do stanu niestwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska na skutek poddania ich procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych.

2. Z przeprowadzonego zniszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych jednostki lub podmioty, lub przedsiębiorcy, o których mowa w § 5, sporządzają protokół.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, zawiera następujące informacje:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, o którym mowa w § 5, i miejsca przeprowadzenia zniszczenia;

2) datę dostarczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych do miejsca przeprowadzenia zniszczenia;

3) datę przeprowadzenia zniszczenia;

4) ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych przeznaczonych do zniszczenia;

5) przebieg procedury zniszczenia;

6) datę sporządzenia protokołu;

7) imiona, nazwiska, stanowiska służbowe oraz podpisy osób dokonujących zniszczenia.

4. W przypadku gdy zniszczenia dokonuje jednostka lub podmiot protokół, o którym mowa w ust. 2, jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, z czego:

1) jeden egzemplarz zachowuje jednostka lub podmiot;

2) jeden egzemplarz jednostka lub podmiot przekazują do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na siedzibę jednostki lub podmiotu.

5. W przypadku gdy zniszczenia dokonuje przedsiębiorca, o którym mowa w § 5, protokół, o którym mowa w ust. 2, jest sporządzany w trzech egzemplarzach, z czego:

1) jeden egzemplarz zachowuje przedsiębiorca, o którym mowa w § 5;

2) jeden egzemplarz zachowuje jednostka lub podmiot;

3) jeden egzemplarz jednostka lub podmiot przekazują do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na siedzibę jednostki lub podmiotu.

§ 7.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

Minister Zdrowia: wz. J. Szulc

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, poz. 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614, Nr 117, poz. 678 i Nr 240, poz. 1431.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania w celach szkoleniowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R, a także warunków ich przechowywania i sposobu niszczenia przez jednostki organizacyjne administracji rządowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze (Dz. U. Nr 21, poz. 176), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 89 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, poz. 105, poz. 614, Nr 117, poz. 678 i Nr 240, poz. 1431).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-30
  • Data wejścia w życie: 2011-12-30
  • Data obowiązywania: 2011-12-30
  • Dokument traci ważność: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA