REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 297 poz. 1759

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012” wprowadza się następujące zmiany:

1) badanie o symbolu 1.01.04(004) Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin) otrzymuje brzmienie:

„1. Symbol badania: 1.01.04(004)

2. Temat badania: Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin)

3. Rodzaj badania: Badanie stałe

4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw środowiska Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem prowadzenia badania jest pozyskanie zbiorczych danych o zasobach, stanie rozpoznania i zagospodarowania oraz wielkości wydobycia dla krajowych złóż kopalin. Informacje te służą właściwemu prowadzeniu polityki surowcowej i regulacji działalności gospodarczej przez organy administracji geologicznej na szczeblu centralnym, wojewódzkim oraz powiatowym. Opracowania te są także źródłem informacji dla inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych pozyskaniem, wydobyciem, przetwórstwem i obrotem surowców mineralnych.

6. Zakres podmiotowy

Eksploatacja i użytkowanie złóż na podstawie danych zbieranych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

7. Zakres przedmiotowy

Kopaliny, liczba złóż (w tym zagospodarowane), zasoby bilansowe złóż udokumentowanych geologicznie (w tym zagospodarowane oraz przyrost i ubytek w stosunku do roku poprzedniego), pozabilansowe, przemysłowe, wydobycie, zawierające surowce:

– energetyczne (antracyt, gaz ziemny, hel, metan z pokładów węgla, ropę naftową, węgiel brunatny i kamienny),

– metaliczne (rudy: cynku i ołowiu, miedzi i srebra, niklu, złota, arsenu i cyny, żelaza, tytanu i wanadu, pozostałe – pierwiastki współwystępujące w rudach i innych kopalinach),

– chemiczne (baryt i fluoryt, fosforyty, siarkę, skałę diatomitową, sole potasowo-magnezowe, sól kamienną, surowce ilaste do produkcji farb mineralnych, ziemię krzemionkową),

– wody lecznicze, termalne, solanki,

– inne (skalne ok. 30 rodzajów).

8. Źródła danych

Dane z administracyjnego systemu informacyjnego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego – informacje o zmianach zasobów złóż kopalin sporządzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopalin (Dz. U. Nr 262, poz. 1568) oraz informacje o zasobach złóż kopalin pochodzące z decyzji dotyczących dokumentacji geologicznych przesyłanych na drodze administracyjnej przez właściwe organy administracji geologicznej; system informatyczny MIDAS – dane dotyczące gospodarki i ochrony bogactw mineralnych Polski.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

system informacyjny dotyczący ewidencji zasobów złóż; dane z informatycznego systemu gospodarki i ochrony bogactw mineralnych Polski MIDAS – dane zagregowane – zestawienie zbiorcze zawierające informacje o ilości i zasobach złóż, zmianach zasobów geologicznych i przemysłowych, wydobyciu, zmianach zasobów wydobywalnych ropy naftowej, gazu ziemnego, metanu oraz wód leczniczych, wód termalnych i solanek; bilans zasobów kopalin w Polsce;

w formie elektronicznej

raz w roku do 30 czerwca 2013 r. z danymi za rok 2012

GUS

 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Komplet informacji zawierających dane o stanie zasobów, ich zagospodarowaniu, stopniu rozpoznania oraz wydobyciu. Wykaz złóż wód leczniczych, termalnych i solanek wraz z podaniem zasobów dyspozycyjnych. Dane dotyczące złóż kopalin przedstawiono w odniesieniu do województw lub w ujęciu regionalnym.

10. Terminy i formy udostępniania

– tablice wynikowe (wydruk) – czerwiec 2013 r.,

– „Ochrona środowiska 2013” – listopad 2013 r.,

– „Bilans zasobów kopalin w Polsce” (w formie elektronicznej) – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – czerwiec 2013 r.

11. Koszty i sposób finansowania

1 490 820 zł – budżet NFOŚiGW

13 300 zł – budżet GUS”;

2) w badaniu o symbolu 1.01.05(005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód:

a) pkt 6 Zakres podmiotowy otrzymuje brzmienie:

„6. Zakres podmiotowy

Jednostki wnoszące opłaty ekologiczne za pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, podmioty eksploatujące wodociągi i kanalizację oraz oczyszczalnie ścieków, pracujące na sieci kanalizacyjnej; jednostki prowadzące nawadnianie użytków rolnych i leśnych oraz napełnianie stawów rybnych. Gminy, wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych; dla przedsięwzięć podejmowanych także przez spółki wodne, prywatnych właścicieli stawów rybnych, hydroelektrownie, koła wędkarskie i innych inwestorów w zakresie obiektów małej retencji wodnej; w zakresie działalności badawczej i kontrolnej dotyczącej zanieczyszczenia wód wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska; w zakresie higieny komunalnej stacje sanitarno-epidemiologiczne, zakłady eksploatujące złoża/użytkownicy złóż”,

b) w pkt 7 Zakres przedmiotowy uchyla się tiret drugie,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Sprawozdania GUS: OS-3, OS-4, OS-5; sprawozdanie MRiRW: RRW-13; wtórne wykorzystanie danych dotyczących eksploatacji wodociągów i kanalizacji ze sprawozdania: M-06 (omówione w badaniu 1.26.06); sprawozdania MŚ: OŚ-2a (omówione w badaniu 1.01.02), OŚ-26; sprawozdanie MZ: MZ-46 (omówione w badaniu 1.29.14); Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – monitoring zasobów wód podziemnych z Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych HYDRO; system informacyjny dotyczący zasobów wód podziemnych; dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego – zasoby wód powierzchniowych; dane z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – monitoring jakości wód powierzchniowych; monitoring jakości wód podziemnych; monitoring geochemiczny osadów wodnych; monitoring Morza Bałtyckiego i system pomiarowo-kontrolny wód, regionalne zarządy gospodarki wodnej – wykazy obszarów wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.0 

8.1

8.2

8.3

8.4

1

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym fermy przemysłowego chowu zwierząt, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności dobrane na podstawie kryterium uciążliwości ekologicznej – wnoszące opłaty (oraz zwolnione z opłat) za pobór z ujęć własnych rocznie 5000 m3 i więcej wody podziemnej albo 20 000 m3 i więcej wody powierzchniowej lub za odprowadzenie rocznie 20 000 m3 i więcej ścieków, z wyjątkiem:

– zakładów (przedsiębiorstw) wodociągowych i kanalizacyjnych,

– podmiotów zużywających wyłącznie wodę zakupioną od wodociągów komunalnych i jednocześnie odprowadzających ścieki wyłącznie do sieci kanalizacyjnej,

OS-3 – sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń;

w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 31 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl;

Urząd Statystyczny w Katowicach

 

– gospodarstw rolnych (z wyłączeniem ferm przemysłowego chowu zwierząt) zużywających wodę wyłącznie na potrzeby produkcji zwierzęcej i roślinnej (w tym ogrodniczej i szklarniowej);

ustalone na podstawie uzgodnionych z:

– marszałkiem województwa wykazów podmiotów (poszczególnych źródeł wykorzystujących i zanieczyszczających wodę), sporządzonych na podstawie ubiegłorocznych danych o opłatach za korzystanie ze środowiska,

– marszałkiem województwa lub starostą wykazów pozwoleń wodnoprawnych wydanych na podstawie art. 140 ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

 

 

 

2

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne za swoje jednostki lokalne prowadzące gospodarkę wodną na nawadnianych użytkach rolnych i leśnych o powierzchni 20 ha i więcej oraz w stawach rybnych o powierzchni 10 ha i więcej – dobór oparty na kryterium powierzchniowym; w przypadku stawów rybnych dobór ustalony na podstawie uzgodnionych z marszałkiem województwa wykazów podmiotów wnoszących opłaty za wprowadzanie wykorzystanych wód z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych

OS-4 – sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych; w formie elektronicznej;

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 14 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl;

Urząd Statystyczny w Katowicach

3

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nadzorujące eksploatację:

– oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich pracujących na sieci kanalizacyjnej – prowadzące działalność wodociągowo-kanalizacyjną, które oczyszczają ścieki miejskie i wiejskie doprowadzone siecią kanalizacyjną, niezależnie od formy własności oczyszczalni, jak i sieci kanalizacyjnej, na której pracuje oczyszczalnia,

– oczyszczalni przemysłowych dodatkowo oczyszczających ścieki miejskie i wiejskie doprowadzone siecią kanalizacyjną, niezależnie od formy własności oczyszczalni, jak i sieci kanalizacyjnej, na której pracuje oczyszczalnia, ustalone na podstawie uzgodnionych z marszałkiem województwa wykazów podmiotów wnoszących opłaty za wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi (ścieków o kodzie b)

OS-5 – sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich;

w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 31 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl;

Urząd Statystyczny w Katowicach

4

starostowie, marszałkowie województw

OŚ-26 – zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 31 marca 2013 r. z danymi za rok 2012

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 

 5

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

ZOŚ-4 – zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych i termalnych; dane zagregowane (z Centralnego Banku Danych Hydrologicznych HYDRO); w formie elektronicznej

raz w roku do 31 maja 2013 r. z danymi za rok 2012

Ministerstwo Środowiska, GUS

6

zakłady eksploatujące złoża/użytkownicy złóż

dane dotyczące wartości odwodnienia z uwzględnieniem wód podziemnych; w formie papierowej lub elektronicznej

raz w roku do 31 marca 2013 r. z danymi za rok 2012

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

7

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

system informacyjny dotyczący zasobów wód podziemnych – bilans zasobów wód podziemnych w Polsce; w formie elektronicznej

raz w roku do 10 października 2013 r. z danymi za rok 2012

GUS

8

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ZOŚ-5 – zestawienia tabelaryczne o zasobach wód powierzchniowych; dane zagregowane; w formie elektronicznej

raz w roku do 31 maja 2013 r. z danymi za rok 2012

GUS

9

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

państwowy monitoring środowiska; dane zagregowane – dane monitoringowe w zakresie stanu rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych, wód podziemnych oraz Morza Bałtyckiego; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 września 2013 r. z danymi za rok 2012

Ministerstwo Środowiska, GUS

10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ZOŚ-6 – zestawienia tabelaryczne w zakresie jakości osadów dennych rzek i jezior, w tym zawartość metali ciężkich i związków organicznych; dane z państwowego monitoringu środowiska; w formie elektronicznej; obowiązkowe

raz w roku do 30 kwietnia 2013 r. z danymi za rok 2012

Ministerstwo Środowiska, GUS

11

okręgowe stacje chemiczno-rolnicze

system informacyjny o zanieczyszczeniach pochodzenia rolniczego; dane zagregowane, zestawienie tabelaryczne dotyczące badań na zawartość azotu mineralnego w glebach, na obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych; w formie elektronicznej

raz w roku do 28 czerwca 2013 r. z danymi za rok 2012

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, GUS

 

 12

okręgowe stacje chemiczno-rolnicze

system informacyjny o zanieczyszczeniach pochodzenia rolniczego; dane zagregowane, zestawienie tabelaryczne dotyczące badań na zawartość azotu azotanowego w płytkich wodach gruntowych, które są bezpośrednio zagrożone zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego; w formie elektronicznej

raz w roku do 28 czerwca 2013 r. z danymi za rok 2012

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, GUS

13

regionalne zarządy gospodarki wodnej

system informacyjny; dane zagregowane, zestawienie tabelaryczne o obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych i bilansie azotu z tych obszarów; w formie elektronicznej

co 4 lata do 28 czerwca 2016 r. za okres 4 lat (tj. za 2012–2015)

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

14

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

system informacyjny; dane zagregowane, zestawienie tabelaryczne o obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych i bilansie azotu z tych obszarów; w formie elektronicznej

co 4 lata do 28 sierpnia 2016 r. za okres 4 lat (tj. za 2012–2015)

Ministerstwo Środowiska, GUS

15

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

państwowy monitoring środowiska; dane zagregowane, zestawienie tabelaryczne o zawartości azotu azotanowego w wodach powierzchniowych i podziemnych na obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 września 2013 r. z danymi za rok 2012

Ministerstwo Środowiska, GUS

16

wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska

wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska; dane jednostkowe i zagregowane w zakresie wskazanym w art. 286a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.); w formie elektronicznej

raz w roku do 28 czerwca 2013 r. z danymi za rok 2012

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

 

 17

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

raporty wojewódzkie dotyczące informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi; dane jednostkowe i zagregowane; w formie elektronicznej

raz w roku do 31 lipca 2013 r. z danymi za rok 2012

Ministerstwo Środowiska

18

Ministerstwo Środowiska

centralna baza informacji o korzystaniu ze środowiska; dane jednostkowe i zagregowane w zakresie ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi; bezpośredni dostęp GUS i US Katowice do centralnej bazy (dane dotyczące wszystkich województw)

raz w roku do 30 sierpnia 2013 r. z danymi za rok 2012

GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach

19

wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)

RRW-13 – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej; zestawienie zbiorcze danych; w formie papierowej

raz w roku do 28 lutego 2013 r. z danymi za rok 2012

wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych

20

wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych

RRW-13 – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej; w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 28 marca 2013 r. z danymi za rok 2012

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

system informacyjny dotyczący obiektów małej retencji wodnej; dane zagregowane o poniesionych wydatkach inwestycyjnych na budowę obiektów małej retencji wodnej według źródeł finansowania i rodzajów obiektów oraz uzyskanych efektach rzeczowych obejmujących liczbę i rodzaje oddanych obiektów, a także przyrost pojemności retencyjnej wody; w formie elektronicznej

raz w roku do 17 maja 2013 r. z danymi za rok 2012

GUS

22

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

OŚ-2a – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami; dane zagregowane w zakresie monitoringu wód; w formie elektronicznej

raz w roku do 27 czerwca 2013 r. z danymi za rok 2012

GUS

 

 23

Główny Inspektorat Sanitarny

MZ-46 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej

raz w roku do 15 kwietnia 2013 r. z danymi za rok 2012

GUS

 

 

 

d) w pkt 10 Terminy i formy udostępniania dodaje się tiret szóste w brzmieniu:

„– „Bilans zasobów wód podziemnych w Polsce” (w formie elektronicznej) – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – październik 2013 r.”;

3) badanie o symbolu 1.02.04(016) Planowanie przestrzenne w gminie otrzymuje brzmienie:

„1. Symbol badania: 1.02.04(016)

2. Temat badania: Planowanie przestrzenne w gminie

3. Rodzaj badania: Badanie stałe

4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

5. Cel badania

Zebranie podstawowych informacji dotyczących sytuacji planistycznej gminy. Uzyskane dane pozwolą na udzielenie odpowiedzi, jaki procent gmin w kraju posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jaki procent powierzchni gmin objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wyniki badania umożliwią ocenę sposobu i skutków realizacji przepisów obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz posłużą do określenia kierunków zmian legislacyjnych w zakresie gospodarki przestrzennej. Uzyskane informacje pozwolą oszacować koszty poniesione na wykonanie zmian studiów gminnych oraz koszty poniesione na wykonanie planów miejscowych. Uzyskane informacje pozwolą także określić skutki finansowe uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocenić aktualność studiów gminnych i planów miejscowych.

6. Zakres podmiotowy

Gminy.

7. Zakres przedmiotowy

– studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – informacja na temat posiadania bądź nieposiadania dokumentu; powierzchnia gminy wskazana w studium do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przewidywane funkcje terenów, koszt sporządzenia zmian studium poniesiony w 2012 r., aktualność posiadanego dokumentu,

– obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone i uchwalone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – liczba miejscowych planów; powierzchnia gminy objęta planami; powierzchnia gruntów rolnych i leśnych przewidzianych do zmiany przeznaczenia, wskazywane przeznaczenie terenów, koszt sporządzenia planów uchwalonych w 2012 r., aktualność planów, skutki finansowe uchwalania miejscowych planów na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w trakcie sporządzania na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (liczba projektów miejscowych planów; powierzchnia gminy objęta projektami planów, koszty sporządzenia planów uchwalonych w 2012 r.),

– decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (liczba wydanych decyzji ogółem, w tym dotyczące rodzajów zabudowy).

8. Źródła danych

Sprawozdanie MTBiGM: PP-1.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)

PP-1 – planowanie przestrzenne w gminie; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 30 kwietnia 2013 r. według stanu na 31 grudnia 2012 r.

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje w zakresie:

– studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (grupowania według: gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, regionów – NTS 1, kraju ogółem),

– miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych i uchwalonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (grupowania według: gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, regionów – NTS 1, kraju ogółem),

– miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będących w trakcie opracowywania na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (grupowania według: gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, regionów – NTS 1, kraju ogółem),

– skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (grupowania według: gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, regionów – NTS 1, kraju ogółem),

– decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (grupowania według: gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, regionów – NTS 1, kraju ogółem),

– aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (grupowania według: gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, regionów – NTS 1, kraju ogółem).

10. Terminy i formy udostępniania

Tablice wynikowe (wydruk i forma elektroniczna) – lipiec 2013 r.

11. Koszty i sposób finansowania

178 100 zł – budżet MTBiGW”;

4) w badaniu o symbolu 1.03.04(021) Wykonywanie orzeczeń sądowych przez zakłady karne, sądy i zakłady dla nieletnich; areszty śledcze w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 16 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:

„MS-ZK-5 – roczne sprawozdanie o orzeczeniach aktualnie wykonywanych wobec tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych według wymiaru kary, rodzajów przestępstw, a także o tymczasowo aresztowanych i skazanych według wieku oraz o powrotności do przestępstw; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe”;

5) w badaniu o symbolu 1.03.05(022) Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników wymiaru sprawiedliwości w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 16 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:

„raz w roku do 8 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012”;

6) w badaniu o symbolu 1.04.04(025) Kapitał Ludzki pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Terminy i formy udostępniania

„Kapitał ludzki w Polsce w 2012 r.” – listopad 2013 r.”;

7) badanie o symbolu 1.24.04(059) Koszty pracy i indeks kosztów zatrudnienia otrzymuje brzmienie:

„1. Symbol badania: 1.24.04(059)

2. Temat badania: Indeks kosztów zatrudnienia

3. Rodzaj badania: Badanie stałe

4. Prowadzący badanie: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Kwartalny indeks kosztów zatrudnienia pozwala na bieżącą ocenę zmian w poziomie i dynamice kosztów zatrudnienia według rodzajów działalności, co ma podstawowe znaczenie m.in. przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sekcji PKD B-S.

7. Zakres przedmiotowy

Kwartalny indeks kosztów zatrudnienia obejmuje czas przepracowany, wynagrodzenia ogółem, koszty pracy oraz podstawowe mierniki, tj. ogólny indeks kosztów zatrudnienia, płacowy indeks kosztów zatrudnienia, pozapłacowy indeks kosztów zatrudnienia i indeks kosztów zatrudnienia z wyłączeniem nagród.

8. Źródła danych

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: DG-1 (omówionych w badaniu 1.61.04), Z-03 i Z-06 (omówionych w badaniu 1.23.02), Z-02 (omówionych w badaniu 1.24.10).

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

nie dotyczy

 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Ogólny indeks kosztów zatrudnienia, płacowy indeks kosztów zatrudnienia, pozapłacowy indeks kosztów zatrudnienia i indeks kosztów zatrudnienia z wyłączeniem nagród według sekcji PKD.

10. Terminy i formy udostępniania

Tablice wynikowe: czerwiec, wrzesień, grudzień 2012 r., marzec 2013 r.

11. Koszty i sposób finansowania

99 500 zł – budżet GUS”;

8) w badaniu o symbolu 1.25.01(062) Budżety gospodarstw domowych:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Cel badania

Prowadzenie analiz warunków życia ludności oraz ocen wpływu różnych czynników na kształtowanie się poziomu i zróżnicowanie sytuacji bytowej podstawowych grup gospodarstw domowych; badanie ubóstwa; tworzenie wag do obliczania indeksów cen towarów i usług konsumpcyjnych; ustalenie poziomu minimalnego wynagrodzenia, opracowanie modeli symulacyjnych w zakresie obciążeń podatkowych gospodarstw domowych i świadczeń społecznych, porównań międzynarodowych. Prowadzenie prac analitycznych i metodologicznych mających na celu rozpoznanie możliwości łączenia informacji ze źródeł administracyjnych z danymi badania budżetów gospodarstw domowych.”,

b) w pkt 8 Źródła danych:

– część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Kwestionariusze GUS: BR-01, BR-01a, BR-01b, BR-04 i BR-05. Dane z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników Ministerstwa Finansów.”,

– w tabeli dodaje się lp. 6 w brzmieniu:

6

Ministerstwo Finansów

Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników; dane jednostkowe o osobach w zakresie:

– numer PESEL,

– data urodzenia,

– płeć,

– adres zameldowania, adres zamieszkania: kod kraju, kod TERYT i nazwa województwa, kod TERYT i nazwa powiatu, kod TERYT i nazwa gminy, nazwa miejscowości, kod pocztowy, poczta, ulica, numer domu, numer lokalu; w formie elektronicznej

raz w roku do 15 lutego 2012 r. według stanu na dzień 30 listopada 2011 r.

GUS

 

9) w badaniu o symbolu 1.25.08(065) Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC):

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Cel badania

Obowiązek prowadzenia europejskiego badania warunków życia ludności wynika z zaleceń Unii Europejskiej. Celem badania jest pozyskanie podstawowych danych porównywalnych na poziomie Unii z zakresu dochodów, ubóstwa materialnego i innych aspektów warunków życia ludności. Dotyczy to także uzgodnionych wspólnie i przyjętych przez kraje członkowskie UE wskaźników (w tym wskaźników strukturalnych) wykorzystywanych do monitorowania, prowadzonej Metodą Otwartej Koordynacji polityki w zakresie spójności społecznej. Zbierane w badaniu informacje pozwolą na ocenę zróżnicowania sytuacji materialnej polskiego społeczeństwa, określenie, w jakich grupach społeczeństwa występuje kumulacja korzystnych, a w jakich nakładania się niekorzystnych aspektów warunków życia, przeanalizowanie czynników determinujących poziom życia.

Panelowy charakter badania EU-SILC stwarza możliwość analizowania zmian, jakie zachodzą w czasie w zakresie objętych badaniem zjawisk społecznych, a pełna harmonizacja badania z metodologią międzynarodową pozwala na porównanie sytuacji społecznej w Polsce z innymi krajami UE. Prowadzenie prac analitycznych i metodologicznych mających na celu rozpoznanie możliwości łączenia informacji ze źródeł administracyjnych z danymi z Europejskiego badania warunków życia ludności.”,

b) w pkt 8 Źródła danych:

– część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Kwestionariusze GUS: EU-SILC-G i EU-SILC-I. Dane z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników Ministerstwa Finansów.”,

– w tabeli dodaje się lp. 3 w brzmieniu:

3

Ministerstwo Finansów

Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników; dane jednostkowe o osobach w zakresie:

– numer PESEL,

– data urodzenia,

– płeć,

– adres zameldowania, adres zamieszkania: kod kraju, kod TERYT i nazwa województwa, kod TERYT i nazwa powiatu, kod TERYT i nazwa gminy, nazwa miejscowości, kod pocztowy, poczta, ulica, numer domu, numer lokalu; w formie elektronicznej

raz w roku do 15 lutego 2012 r. według stanu na dzień 30 listopada 2011 r.

GUS

 

10) w badaniu o symbolu 1.29.06(090) Kadra medyczna ochrony zdrowia w pkt 8 Źródła danych:

a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdania MZ: MZ-10A, MZ-10B, MZ-10C, MZ-10D, MZ-12, MZ-35, MZ-88, MZ-88A, MZ-89; wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: ZD-5 (opisane w badaniu 1.29.09), OD-1 (opisane w badaniu 1.29.08), ZD-4 (opisane w badaniu 1.29.07) i PS-03 (opisane w badaniu 1.25.07); ze sprawozdań MZ: MZ-11 i MZ-15 (opisane w badaniu 1.29.02), MZ-29, MZ-29A, MZ-30 (opisane w badaniu 1.29.07).

Sprawozdania MSW: MSW-29 i MSW-30.

Zestawienia zbiorcze danych MON.

Dane z rejestrów Naczelnej Izby Aptekarskiej.”,

b) w tabeli w lp. 10 rubryka 8.1 otrzymuje brzmienie:

„podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych”;

11) w badaniu o symbolu 1.44.01(119) Bilanse paliw i energii w pkt 8 Źródła danych:

a) w części zamieszczonej nad tabelą tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„– ze sprawozdań MG: GAZ-1, GAZ-2, GAZ-3, RAF-1, RAF-2, G-09.1, G-09.2, G-09.3, G-09.4, G-09.11, G-10.m, G-10.1k, G-10.1(w)k, G-10.2, G-10.3, G-10.4(D)k, G-10.4(P)k, G-10.4(Ob)k, G-10.5, G-10.6, G-10.7, G-10.7(P), G-10.8 (omówione w badaniach: 1.44.02, 1.44.11, 1.44.16),”,

b) w tabeli:

– w lp. 5 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:

„system informacyjny dotyczący obrotu węglem oraz mechanicznej przeróbki węgla; dane zagregowane o: obrocie węglem oraz mechanicznej przeróbce węgla, imporcie oraz kosztach transportu węgla kamiennego od granicy do odbiorców krajowych; w formie papierowej”,

– po lp. 5 dodaje się lp. 5a w brzmieniu:

5a

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

system informacyjny dotyczący eksploatacji węgla; dane zagregowane o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego; w formie papierowej

raz w półroczu do 30 dnia trzeciego miesiąca po zakończeniu każdego półrocza

GUS

 

12) w badaniu o symbolu 1.44.03(121) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii w pkt 8 Źródła danych część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: G-02a, G-02b, G-02o, G-03 (omówione w badaniu 1.44.01), P-01, P-02 (omówione w badaniu: 1.46.04); ze sprawozdań MG: GAZ-1, GAZ-2, GAZ-3, RAF-1, RAF-2 (omówione w badaniu 1.44.11), G-09.1, G-09.2, G-09.4, G-09.5, G-09.6, G-09.7, G-09.8, G-09.9, G-09.10, G-09.11 (omówione w badaniu 1.44.16), G-09.3, G-10.m, G-10.1k, G-10.2, G-10.6, G-10.3, G-10.1(w)k, G-10.4(D)k, G-10.8, G-10.5, G-10.7, G-10.4(P)k, G-10.7(P), G-10.4(Ob.)k, (omówione w badaniu 1.44.02), MG-15 (omówione w badaniu 1.46.08) oraz wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z systemu INTRASTAT (omówionych w badaniu 1.51.07) i systemów pozyskiwanych w badaniu 1.51.01.”;

13) badanie o symbolu 1.44.16(126) Górnictwo węgla kamiennego otrzymuje brzmienie:

„1. Symbol badania: 1.44.16(126)

2. Temat badania: Górnictwo węgla kamiennego

3. Rodzaj badania: Badanie stałe

4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw gospodarki

5. Cel badania

Zapewnienie informacji o pozyskaniu (wydobyciu) węgla kamiennego ze źródeł krajowych, pozyskiwaniu węgla kamiennego ze źródeł zagranicznych, jego dystrybucji, parametrach jakościowych, o przychodach, kosztach i wynikach z działalności, zatrudnieniu, wydajności pracy, płacach, przepracowanym czasie pracy, inwestycjach modernizacyjnych, odtworzeniowych i udostępniających nowe zasoby węgla kamiennego, o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych, strukturze zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych, należnościach, o zasobach węgla kamiennego, skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego, odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. Uzyskanie danych dla GUS, Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej) oraz Euracoal-u (Europejskie Stowarzyszenie dla Węgla Kamiennego i Brunatnego).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1, podmioty prowadzące działalność usługową wspomagającą pozostałe górnictwo i wydobywanie, zaklasyfikowane według PKD do grupy 09.9, w części dotyczącej węgla kamiennego oraz podmioty prowadzące import oraz przywóz (nabycie wewnątrzunijne) węgla kamiennego.

7. Zakres przedmiotowy

Pozyskanie i dystrybucja węgla kamiennego, zatrudnienie, wydajność, płace w górnictwie węgla kamiennego, działalność inwestycyjna oraz wyniki ekonomiczno-finansowe, koszty pozyskania węgla kamiennego, zasoby węgla kamiennego, skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego, odmetanowywanie i zagospodarowanie metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego.

8. Źródła danych

Sprawozdania MG: G-09.1, G-09.2, G-09.4, G-09.5, G-09.6, G-09.7, G-09-8, G-09.9, G-09.10, G-09.11 oraz bazy danych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach.

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1

G-09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w miesiącu do 20. dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym – część 1; raz w kwartale do 20. dnia kalendarzowego następującego po kwartale sprawozdawczym – część 2

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

2

podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1

G-09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w miesiącu do 20. dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

3

podmioty prowadzące import oraz przywóz (nabycie wewnątrzunijne) węgla kamiennego

G-09.4 – sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w kwartale do 20. dnia kalendarzowego miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału sprawozdawczego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

4

podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1 oraz 09.9

G-09.5 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w miesiącu do 20. dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym; raz w kwartale do 20. dnia kalendarzowego miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału sprawozdawczego – dział 5

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

5

podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1 oraz 09.9

G-09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w miesiącu do 10. dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym; raz w roku do dnia 15 lutego po roku sprawozdawczym – dział II

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

6

podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1

G-09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w miesiącu do 20. dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym; raz w kwartale do 20. dnia kalendarzowego miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału sprawozdawczego – dział IV

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

7

podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1 oraz 09.9

G-09.8 – sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w miesiącu do 20. dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

8

podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1

G-09.9 – sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 30 kwietnia po roku sprawozdawczym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

 

 9

podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1 oraz 09.9

G-09.10 – sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w półroczu do 30. dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu półrocza sprawozdawczego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

10

podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1

G-09.11 – sprawozdanie o odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w półroczu do 30. dnia drugiego miesiąca po zakończeniu półrocza sprawozdawczego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Pozyskanie (wydobycie netto), sprzedaż z podziałem na odbiorców krajowych, wywóz do krajów UE oraz eksport poza kraje UE przy uwzględnieniu cen zbytu (loco kopalnia), parametrów jakościowych, rodzajów, typów i sortymentów węgla kamiennego oraz wykorzystania węgla, import węgla kamiennego z podziałem na kierunki dostaw (odbiorcy krajowi), przy uwzględnieniu cen zbytu na rynku krajowym oraz rodzajów rynków zbytu, parametrów jakościowych, rodzajów, typów i sortymentów węgla kamiennego i wykorzystania węgla, koszty i wyniki produkcji oraz sprzedaży węgla kamiennego przy uwzględnieniu rodzajowych kosztów nakładowych i jednostkowych, wynikach poszczególnych rodzajów działalności, bilans zatrudnienia, wydajność pracy, przeciętne płace przy uwzględnieniu kategorii stanowisk, przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego przy uwzględnieniu czasu normatywnego i ponadnormatywnego w sektorze górnictwa węgla kamiennego przy uwzględnieniu miejsca zatrudnienia, nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania, przy uwzględnieniu rodzajów inwestycji (modernizacyjne, odtworzeniowe, początkowe), wysokość obciążeń publiczno- i cywilnoprawnych, stan i struktura zobowiązań długo- i krótkoterminowych publiczno- i cywilnoprawnych według wierzycieli, stan i struktura należności, kapitały, ich struktura i wykorzystanie w górnictwie, bilans zasobów węgla kamiennego przy uwzględnieniu rodzajów węgla, okresu ważności koncesji na wydobywanie węgla, rodzajów węgla, głębokości zalegania, wielkości rzeczowo-finansowe charakteryzujące skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego, dane o ilości metanu wydzielonego w procesie eksploatacji węgla kamiennego oraz jego zagospodarowaniu.

10. Terminy i formy udostępniania

– „Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego” – miesiąc (biuletyn ARP S.A.),

– „Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce” – miesiąc (biuletyn ARP S.A.),

– „Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski” – kwartał (Informator ARP S.A.),

– „Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce” – miesiąc (biuletyn ARP S.A.),

– „Zatrudnienie, wydajność, płace i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce” – miesiąc (informator ARP S.A.),

– „Informacja o zasobach węgla kamiennego” – rok (informator ARP S.A.),

– „Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce” – pół roku (informator ARP S.A.),

– „Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego” – pół roku (informator ARP S.A.),

– „Charakterystyka działalności sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce w 2011 r.” – rok (biuletyn ARP S.A.).

11. Koszty i sposób finansowania

210 000 zł – budżet MG”;

14) w badaniu o symbolu 1.45.19(140) Bilanse produktów rolniczych:

a) w pkt 8 Źródła danych tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Z.4.IERiGŻ-PIB – bilans ryb i owoców morza; zestawienie zbiorcze – dane krajowe; w formie elektronicznej

raz w roku do dnia 31 października 2013 r. z danymi za rok 2012

GUS

 

 2

Agencja Rynku Rolnego

System informacyjny dotyczący podstawowych elementów bilansu wina – dane zagregowane – obejmujące:

– ilości win wprowadzonych do obrotu (w podziale na czerwone/różowe i białe, surowiec i kraj jego pochodzenia),

– ilości usuniętych produktów ubocznych powstałych przy produkcji wina w poprzednim roku gospodarczym,

– zbiorcze zestawienie ilości sprzedanych lub dostarczonych produktów przez osoby dostarczające winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690, z późn. zm.), wpisanemu do ewidencji ARR (areał objęty produkcją, ilość winogron i moszczy czerwonych/różowych i białych),

– zbiorcze zestawienie deklaracji zbiorów (obszar uprawy, całkowita ilość pozyskanych winogron, ilość winogron użytych do wyrobu wina przez właściciela uprawy, ilość winogron sprzedana innym producentom wina),

– zbiorcze zestawienie deklaracji produkcji (obszar uprawy, ilość winogron zużytych do wyrobu wina, ilość produktów uzyskanych od początku roku gospodarczego – wina, moszcze),

– zbiorcze zestawienie deklaracji zapasów wina i moszczu winogronowego;

w formie elektronicznej

raz w roku do 6 grudnia 2012 r. z danymi za rok gospodarczy 2011/2012 – dane wstępne

GUS

 

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Terminy i formy udostępniania

– bilanse produktów zwierzęcych (za rok kalendarzowy) – tablice wynikowe (wydruk) – wrzesień 2013 r.,

– „Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2012 r.” – listopad 2013 r.,

– kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych:

– FAO – wrzesień/listopad 2013 r.,

– Eurostat – bilanse produktów pochodzenia roślinnego (za rok gospodarczy 2011/2012):

– zboża, ryż i cukier – dane ostateczne – luty 2013 r.,

– ziemniaki – dane ostateczne – grudzień 2012 r.,

– wino – dane wstępne – grudzień 2012 r.,

– owoce, warzywa – dane ostateczne – grudzień 2012 r.,

– strączkowe – dane ostateczne – grudzień 2012 r.,

– rośliny oleiste – dane ostateczne – marzec 2013 r.,

– „Rolnictwo w 2012 r.” – czerwiec 2013 r.,

– „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013” – grudzień 2013 r.”;

15) w badaniu o symbolu 1.46.08(156) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle koksowniczym pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Koszty i sposób finansowania

160 000 zł – budżet MG”;

16) w badaniu o symbolu 1.51.07(182) Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zakres podmiotowy

Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg podstawowy o wartości 1 100 000 zł w przywozie lub 1 100 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobowiązane do podawania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, określonego zakresu danych w deklaracji INTRASTAT.

Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg szczegółowy o wartości 36 000 000 zł w przywozie lub 72 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobowiązane do wypełniania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, wszystkich pól w deklaracji INTRASTAT.

Przekazywanie danych następuje w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego lub na elektronicznych nośnikach informacji.”;

17) w badaniu o symbolu 1.61.10(191) Badanie koniunktury gospodarczej:

a) w pkt 8 Źródła danych część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Miesięczne, kwartalne i półroczne (w zależności od tematyki) ankiety koniunktury gospodarczej GUS: AK-P/m, AK-P/k, AK-I/p, AK-B/m, AK-H/m, AK-U/m.

Wykorzystanie danych z Systemu informacyjnego Narodowego Banku Polskiego (pozyskanych w badaniu 1.62.02).”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Terminy i formy udostępniania

– informacje bieżące – wyniki wstępne – „Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach” – do 23. dnia każdego miesiąca,

– „Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach” – do 27. dnia każdego miesiąca.”;

18) użyte w różnym przypadku wyrazy „Krajowa Ewidencja Podatników” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników”;

19) użyte w różnym przypadku wyrazy „Ministerstwo Infrastruktury (MI)” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM)”;

20) użyte w różnym przypadku wyrazy „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW)” z wyjątkiem badania o symbolu 1.22.01(040) Wyznania religijne w Polsce, w którym wyrazy „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC)”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 139, poz. 814, Nr 171, poz. 1016 i Nr 204, poz. 1195.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-07-23

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA