REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 297 poz. 1763

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) szczegółowe warunki wykorzystania zezwoleń;

3) sposób wypełniania blankietów zezwoleń;

4) wzory zezwoleń.

§ 2.
1. Określa się następujące rodzaje zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy:

1) na przewóz dwustronny;

2) na przewóz tranzytowy;

3) na przewóz dwustronny lub tranzytowy;

4) na przewóz do lub z państwa trzeciego.

2. Wzór zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór zezwolenia na drogowy przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Zezwolenia, o których mowa w § 2 ust. 1, są wykorzystywane do wykonywania przewozów na następujących warunkach:

1) zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy pomiędzy terytorium państwa określonego w zezwoleniu a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 – do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy pomiędzy terytorium państwa określonego w zezwoleniu a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 – do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy pomiędzy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a terytorium państwa innego niż określone w zezwoleniu.

2. Zezwolenie na drogowy przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykorzystywane do przewozu pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego między miejscami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
1. Blankiet zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia:

1) organ wydający zezwolenie, wpisując numer zezwolenia, który może być dodatkowo przedstawiony techniką służącą do jego automatycznego odczytu, w szczególności w postaci jedno- lub dwuwymiarowego kodu kreskowego;

2) w części A – organ wydający, wpisując oznaczenie państwa przewoźnika, liczbę przejazdów, rodzaj przewozu, ewentualne ograniczenia oraz datę ważności zezwolenia;

3) w części B – posiadacz zezwolenia, wpisując nazwę i adres przedsiębiorcy, numer rejestracyjny pojazdu, datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwo załadunku i rozładunku – w przypadku jazdy z ładunkiem;

4) w części C – organ wydający zezwolenie, wpisując miejsce wydania, datę wydania oraz nazwę organu wydającego;

5) w części D – służba kontrolna, wpisując datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczając pieczęć i podpis osoby kontrolującej oraz odrywając przy wjeździe i wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinek kontrolny zezwolenia, oznaczony odpowiednio: D1, D2, D3, D4.

2. Blankiet zezwolenia na drogowy przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia organ wydający zezwolenie, wpisując państwo przewoźnika, trasę przewozu, datę wydania zezwolenia, ewentualne ograniczenia, nazwę i adres przedsiębiorcy, numer rejestracyjny oraz rodzaj pojazdu, miejsce załadunku i rozładunku.

§ 5.
Zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy (Dz. U. Nr 194, poz. 1292).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 780, Nr 159, poz. 945, Nr 168, poz. 1005, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454.

Załącznik 1. [WZÓR ZEZWOLENIA NA MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ DROGOWY RZECZY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 grudnia 2011 r. (poz. 1763)

Załącznik nr 1

WZÓR ZEZWOLENIA NA MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ DROGOWY RZECZY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WZÓR

(format A-4)

(strona przednia)

infoRgrafika

(Strona odwrotna)

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZEZWOLENIA NA DROGOWY PRZEWÓZ KABOTAŻOWY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR ZEZWOLENIA NA DROGOWY PRZEWÓZ KABOTAŻOWY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WZÓR

(format A-4)

(strona przednia)

infoRgrafika

(Strona odwrotna)

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2014-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA