| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2011 r.

w sprawie połączenia Instytutu Technologii Elektronowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. łączy się następujące instytuty badawcze:

1) Instytut Technologii Elektronowej z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000038971, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-01-111);

2) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000034424, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-90-742).

2. Połączenie instytutów, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR z siedzibą w Warszawie do Instytutu Technologii Elektronowej z siedzibą w Warszawie.

§ 2.
 Instytut Technologii Elektronowej po włączeniu instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.
§ 3.
 Siedzibą Instytutu Technologii Elektronowej, zwanego dalej „Instytutem”, jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4.
 Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 5.
 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, w obszarach:

1) elektroniki i fizyki ciała stałego, w szczególności nanoelektroniki, mikroelektroniki, nanofotoniki, optoelektroniki i innych dyskretnych przyrządów półprzewodnikowych;

2) tworzenia i rozwoju podstaw technologii mikroelektronicznych układów hybrydowych, podzespołów biernych oraz czujników pomiarowych;

3) bazy materiałowej dla mikroelektroniki i nanofotoniki, podzespołów elektronicznych, czujników pomiarowych i elektronicznych bloków funkcjonalnych;

4) podzespołów elektronicznych i elektrycznych, urządzeń technologicznych, urządzeń kontrolno-pomiarowych, wyrobów medycznych, wyrobów powszechnego użytku, sprzętu oświetleniowego, elektronarzędzi.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych dających podstawy teoretyczne do opracowania nowych konstrukcji i technologii w dziedzinie nanostruktur, mikroelektroniki, nanofotoniki, optoelektroniki i mikromechaniki;

2) opracowywanie:

a) nowych metod projektowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania zintegrowanych mikrosystemów, układów scalonych i dyskretnych podzespołów elektronicznych,

b) nowoczesnych metod badawczych i miernictwa, niezbędnych przy opracowywaniu i testowaniu materiałów, struktur półprzewodnikowych i gotowych podzespołów elektronicznych,

c) nowoczesnych zintegrowanych mikrosystemów, układów scalonych, podzespołów optoelektronicznych i nanofotonicznych oraz innych dyskretnych podzespołów elektronicznych,

d) specjalistycznych urządzeń technologicznych, urządzeń kontrolno-pomiarowych i stanowisk badawczych,

e) metodyk badawczych, kryteriów kwalifikacyjnych i wymagań jakościowych wyrobów i podzespołów;

3) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej;

4) upowszechnianie wyników prowadzonych badań, między innymi przez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;

5) prowadzenie studiów doktoranckich;

6) prowadzenie innych form kształcenia, w tym szkolenia i konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych;

7) wytwarzanie układów i systemów scalonych, podzespołów oraz aparatury i urządzeń technologicznych;

8) świadczenie usług badawczych, technologicznych, pomiarowych oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 6.
 1. Połączenie instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2011 r.

2. Instytut przejmuje pracowników włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

3. Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.

4. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był włączany instytut, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

5. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

6. Po połączeniu instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Instytut Technologii Elektronowej przed dniem połączenia.

§ 7.
 1. Wszystkie składniki majątkowe będące własnością instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., w tym prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 30/1, 30/2 i 30/3, położonej w Warszawie w Dzielnicy Włochy, przy ul. Krakowiaków 53, o powierzchni 18 569 m2 oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z tą nieruchomością gruntową, w wyniku połączenia wejdą w skład Instytutu.

2. Szczegółowy wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Instytut Technologii Elektronowej został utworzony uchwałą nr 206/66 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1966 r. w sprawie utworzenia Instytutu Technologii Elektronowej, zmienioną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Technologii Elektronowej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów (Dz. U. Nr 25, poz. 254).

2) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR został utworzony zarządzeniem nr 30/Org/73 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 11 czerwca 1973 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR, zmienionym zarządzeniem nr 28/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „PREDOM-OBR” do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 74/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 października 1991 r.

Załącznik 1. [WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2011 r. (poz. 1764)

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.

Grupa, podgrupa, rodzaj/Nazwa

ilość

1

Grupa: 0 Grunty

1

2

Podgrupa: 03 Grunty zabudowane i zurbanizowane

1

3

Rodzaj: 031 Tereny przemysłowe

1

4

Grupa: 1 Budynki i lokale

15

5

Podgrupa: 10 Budynki niemieszkalne

15

6

Rodzaj: 101 Budynki przemysłowe

9

7

Rodzaj: 104 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

3

8

Rodzaj: 105 Budynki biurowe

1

9

Rodzaj: 109 Pozostałe budynki niemieszkalne

2

10

Grupa: 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

14

11

Podgrupa: 21 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

6

12

Rodzaj: 210 Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne, przesyłowe

2

13

Rodzaj: 211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze

4

14

Podgrupa: 22 Infrastruktura transportu

5

15

Rodzaj: 220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe

5

16

Podgrupa: 29 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3

17

Rodzaj: 291 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

3

18

Grupa: 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

135

19

Podgrupa: 41 Obrabiarki do metali

32

20

Rodzaj: 410 Tokarki

8

21

Rodzaj: 411 Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki

4

22

Rodzaj: 412 Frezarki

8

23

Rodzaj: 415 Szlifierki

8

24

Rodzaj: 417 Pozostałe obrabiarki do metali, w tym obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane

4

25

Podgrupa: 42 Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych

46

26

Rodzaj: 421 Prasy do metali i tworzyw sztucznych

12

27

Rodzaj: 422 Maszyny do gięcia i prostowania

1

28

Rodzaj: 424 Nożyce do metali i tworzyw sztucznych

1

29

Rodzaj: 427 Pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych

32

30

Podgrupa: 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów

3

31

Rodzaj: 440 Pompy nurnikowe i tłokowe

1

32

Rodzaj: 444 Sprężarki

2

33

Podgrupa: 45 Piece przemysłowe

2

34

Rodzaj: 452 Piece grzewcze

1

35

Rodzaj: 454 Piece do wypalania

1

36

Podgrupa: 47 Maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych

1

37

Rodzaj: 479 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych

1

 

38

Podgrupa: 48 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

1

39

Rodzaj: 483 Urządzenia do elektroerozyjnej obróbki metali

1

40

Podgrupa: 49 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania

50

41

Rodzaj: 491 Zespoły komputerowe

50

42

Grupa: 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

7

43

Podgrupa: 53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

1

44

Rodzaj: 533 Maszyny i urządzenia do produkcji kabli i przedmiotów elektrycznych

1

45

Podgrupa: 54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego

6

46

Rodzaj: 540 Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna

2

47

Rodzaj: 548 Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne

4

48

Grupa: 6 Urządzenia techniczne

11

49

Podgrupa: 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii

6

50

Rodzaj: 624 Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne

4

51

Rodzaj: 626 Urządzenia dla telefonii

1

52

Rodzaj: 629 Pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne

1

53

Podgrupa: 63 Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające

4

54

Rodzaj: 630 Transformatory

4

55

Podgrupa: 64 Dźwigi i przenośniki

1

56

Rodzaj: 641 Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wciągniki itp.

1

57

Grupa: 7 Środki transportu

11

58

Podgrupa: 74 Pojazdy mechaniczne

4

59

Rodzaj: 741 Samochody osobowe

2

60

Rodzaj: 742 Samochody ciężarowe

1

61

Rodzaj: 748 Przyczepy

1

62

Podgrupa: 76 Pozostały tabor bezszynowy

7

63

Rodzaj: 761 Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)

1

64

Rodzaj: 762 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)

3

65

Rodzaj: 768 Pozostałe wózki jezdniowe

3

66

Grupa: 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

210

67

Podgrupa: 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

210

68

Rodzaj: 800 Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.

46

69

Rodzaj: 801 Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny

162

70

Rodzaj: 803 Wyposażenie techniczne do prac biurowych

1

71

Rodzaj: 808 Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

1

72

Wartości Niematerialne i Prawne:

86

73

Oprogramowania, licencje

86

74

Inwestycje długoterminowe:

1069

75

Długoterminowe aktywa finansowe:

1069

76

Akcje w spółce DEZAMET S.A.

1069

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »