REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 298 poz. 1764

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2011 r.

w sprawie połączenia Instytutu Technologii Elektronowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. łączy się następujące instytuty badawcze:

1) Instytut Technologii Elektronowej z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000038971, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-01-111);

2) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000034424, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-90-742).

2. Połączenie instytutów, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR z siedzibą w Warszawie do Instytutu Technologii Elektronowej z siedzibą w Warszawie.

§ 2.
 Instytut Technologii Elektronowej po włączeniu instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.
§ 3.
 Siedzibą Instytutu Technologii Elektronowej, zwanego dalej „Instytutem”, jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4.
 Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 5.
 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, w obszarach:

1) elektroniki i fizyki ciała stałego, w szczególności nanoelektroniki, mikroelektroniki, nanofotoniki, optoelektroniki i innych dyskretnych przyrządów półprzewodnikowych;

2) tworzenia i rozwoju podstaw technologii mikroelektronicznych układów hybrydowych, podzespołów biernych oraz czujników pomiarowych;

3) bazy materiałowej dla mikroelektroniki i nanofotoniki, podzespołów elektronicznych, czujników pomiarowych i elektronicznych bloków funkcjonalnych;

4) podzespołów elektronicznych i elektrycznych, urządzeń technologicznych, urządzeń kontrolno-pomiarowych, wyrobów medycznych, wyrobów powszechnego użytku, sprzętu oświetleniowego, elektronarzędzi.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych dających podstawy teoretyczne do opracowania nowych konstrukcji i technologii w dziedzinie nanostruktur, mikroelektroniki, nanofotoniki, optoelektroniki i mikromechaniki;

2) opracowywanie:

a) nowych metod projektowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania zintegrowanych mikrosystemów, układów scalonych i dyskretnych podzespołów elektronicznych,

b) nowoczesnych metod badawczych i miernictwa, niezbędnych przy opracowywaniu i testowaniu materiałów, struktur półprzewodnikowych i gotowych podzespołów elektronicznych,

c) nowoczesnych zintegrowanych mikrosystemów, układów scalonych, podzespołów optoelektronicznych i nanofotonicznych oraz innych dyskretnych podzespołów elektronicznych,

d) specjalistycznych urządzeń technologicznych, urządzeń kontrolno-pomiarowych i stanowisk badawczych,

e) metodyk badawczych, kryteriów kwalifikacyjnych i wymagań jakościowych wyrobów i podzespołów;

3) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej;

4) upowszechnianie wyników prowadzonych badań, między innymi przez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;

5) prowadzenie studiów doktoranckich;

6) prowadzenie innych form kształcenia, w tym szkolenia i konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych;

7) wytwarzanie układów i systemów scalonych, podzespołów oraz aparatury i urządzeń technologicznych;

8) świadczenie usług badawczych, technologicznych, pomiarowych oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 6.
 1. Połączenie instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2011 r.

2. Instytut przejmuje pracowników włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

3. Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.

4. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był włączany instytut, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

5. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

6. Po połączeniu instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Instytut Technologii Elektronowej przed dniem połączenia.

§ 7.
 1. Wszystkie składniki majątkowe będące własnością instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., w tym prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 30/1, 30/2 i 30/3, położonej w Warszawie w Dzielnicy Włochy, przy ul. Krakowiaków 53, o powierzchni 18 569 m2 oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z tą nieruchomością gruntową, w wyniku połączenia wejdą w skład Instytutu.

2. Szczegółowy wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Instytut Technologii Elektronowej został utworzony uchwałą nr 206/66 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1966 r. w sprawie utworzenia Instytutu Technologii Elektronowej, zmienioną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Technologii Elektronowej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów (Dz. U. Nr 25, poz. 254).

2) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR został utworzony zarządzeniem nr 30/Org/73 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 11 czerwca 1973 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR, zmienionym zarządzeniem nr 28/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „PREDOM-OBR” do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 74/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 października 1991 r.

Załącznik 1. [WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2011 r. (poz. 1764)

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.

Grupa, podgrupa, rodzaj/Nazwa

ilość

1

Grupa: 0 Grunty

1

2

Podgrupa: 03 Grunty zabudowane i zurbanizowane

1

3

Rodzaj: 031 Tereny przemysłowe

1

4

Grupa: 1 Budynki i lokale

15

5

Podgrupa: 10 Budynki niemieszkalne

15

6

Rodzaj: 101 Budynki przemysłowe

9

7

Rodzaj: 104 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

3

8

Rodzaj: 105 Budynki biurowe

1

9

Rodzaj: 109 Pozostałe budynki niemieszkalne

2

10

Grupa: 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

14

11

Podgrupa: 21 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

6

12

Rodzaj: 210 Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne, przesyłowe

2

13

Rodzaj: 211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze

4

14

Podgrupa: 22 Infrastruktura transportu

5

15

Rodzaj: 220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe

5

16

Podgrupa: 29 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3

17

Rodzaj: 291 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

3

18

Grupa: 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

135

19

Podgrupa: 41 Obrabiarki do metali

32

20

Rodzaj: 410 Tokarki

8

21

Rodzaj: 411 Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki

4

22

Rodzaj: 412 Frezarki

8

23

Rodzaj: 415 Szlifierki

8

24

Rodzaj: 417 Pozostałe obrabiarki do metali, w tym obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane

4

25

Podgrupa: 42 Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych

46

26

Rodzaj: 421 Prasy do metali i tworzyw sztucznych

12

27

Rodzaj: 422 Maszyny do gięcia i prostowania

1

28

Rodzaj: 424 Nożyce do metali i tworzyw sztucznych

1

29

Rodzaj: 427 Pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych

32

30

Podgrupa: 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów

3

31

Rodzaj: 440 Pompy nurnikowe i tłokowe

1

32

Rodzaj: 444 Sprężarki

2

33

Podgrupa: 45 Piece przemysłowe

2

34

Rodzaj: 452 Piece grzewcze

1

35

Rodzaj: 454 Piece do wypalania

1

36

Podgrupa: 47 Maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych

1

37

Rodzaj: 479 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych

1

 

38

Podgrupa: 48 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

1

39

Rodzaj: 483 Urządzenia do elektroerozyjnej obróbki metali

1

40

Podgrupa: 49 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania

50

41

Rodzaj: 491 Zespoły komputerowe

50

42

Grupa: 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

7

43

Podgrupa: 53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

1

44

Rodzaj: 533 Maszyny i urządzenia do produkcji kabli i przedmiotów elektrycznych

1

45

Podgrupa: 54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego

6

46

Rodzaj: 540 Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna

2

47

Rodzaj: 548 Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne

4

48

Grupa: 6 Urządzenia techniczne

11

49

Podgrupa: 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii

6

50

Rodzaj: 624 Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne

4

51

Rodzaj: 626 Urządzenia dla telefonii

1

52

Rodzaj: 629 Pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne

1

53

Podgrupa: 63 Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające

4

54

Rodzaj: 630 Transformatory

4

55

Podgrupa: 64 Dźwigi i przenośniki

1

56

Rodzaj: 641 Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wciągniki itp.

1

57

Grupa: 7 Środki transportu

11

58

Podgrupa: 74 Pojazdy mechaniczne

4

59

Rodzaj: 741 Samochody osobowe

2

60

Rodzaj: 742 Samochody ciężarowe

1

61

Rodzaj: 748 Przyczepy

1

62

Podgrupa: 76 Pozostały tabor bezszynowy

7

63

Rodzaj: 761 Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)

1

64

Rodzaj: 762 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)

3

65

Rodzaj: 768 Pozostałe wózki jezdniowe

3

66

Grupa: 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

210

67

Podgrupa: 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

210

68

Rodzaj: 800 Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.

46

69

Rodzaj: 801 Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny

162

70

Rodzaj: 803 Wyposażenie techniczne do prac biurowych

1

71

Rodzaj: 808 Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

1

72

Wartości Niematerialne i Prawne:

86

73

Oprogramowania, licencje

86

74

Inwestycje długoterminowe:

1069

75

Długoterminowe aktywa finansowe:

1069

76

Akcje w spółce DEZAMET S.A.

1069

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA