REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 298 poz. 1768

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 970) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) WPR – należy przez to rozumieć Wspólną Politykę Rolną;

10) rachunku bankowym do obsługi płatności WPR – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Ministra Finansów prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego w oparciu o umowę, o której mowa w art. 208 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, służący do obsługi płatności na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.”;

2) w § 4:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Odsetki od:

1) przekazanych w formie zaliczki środków zgromadzonych przez beneficjenta na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu finansowanego z udziałem środków europejskich,

2) zwrotów środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur właściwych dla realizacji wydatków w ramach danego programu lub projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

3) środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki

– w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu państwa, są przekazywane przez beneficjenta zgodnie z zasadami wdrażania danego programu operacyjnego lub odrębnymi przepisami, jak i w terminach w nich określonych, na rachunek instytucji, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu albo która wydała decyzję o jego dofinansowaniu lub która jest upoważniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wystawiania zleceń płatności.”,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a–7e w brzmieniu:

„7a. Otrzymane odsetki, po wyjaśnieniu i rozliczeniu, instytucja, o której mowa w ust. 7, przekazuje na rachunek bieżący dochodów właściwego dla tej instytucji dysponenta części budżetowej, w terminach określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 7b.

7b. Instytucja, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu albo która wydała decyzję o jego dofinansowanie, będąca państwową jednostką budżetową, otrzymane odsetki przekazuje bezpośrednio na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dla dochodów budżetowych pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, w terminach określonych w ust. 2.

7c. Przepisy ust. 7–7b stosuje się odpowiednio do przekazywanych przez beneficjenta, zgodnie z zasadami wdrażania danego programu operacyjnego lub odrębnymi przepisami, środków z tytułu kar umownych, opłat rezygnacyjnych, wadiów oraz pozostałych dochodów lub przychodów powstałych w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich, w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 7d i 7e.

7d. Środki, o których mowa w ust. 7c, beneficjent będący państwową jednostką budżetową przekazuje bezpośrednio na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dla dochodów budżetowych pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, w terminach określonych w ust. 2.

7e. Jeżeli, zgodnie z zasadami wdrażania danego programu operacyjnego, środki, o których mowa w ust. 7c, pomniejszają kwotę wydatków kwalifikowalnych, środki te, w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, są przekazywane przez beneficjenta, będącego państwową jednostką budżetową, lub instytucję, o której mowa w ust. 7, bezpośrednio na rachunek bankowy do obsługi płatności.”,

c) ust. 8–10 otrzymują brzmienie:

„8. Odsetki powstałe z tytułu środków europejskich, o których mowa w art. 208 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, są przekazywane przez właściwych dysponentów na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dla dochodów budżetowych pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, w terminach określonych w ust. 2.

9. Odsetki powstałe od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym do obsługi płatności WPR są przekazywane na rachunek, o którym mowa w ust. 6, w terminie wynikającym z umowy, o której mowa w art. 208 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

10. Dysponent części budżetowej, o którym mowa w ust. 6 i 7a, odprowadza otrzymane środki, o których mowa w ust. 6, 7 i 7c, na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dla dochodów budżetowych pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, w terminach określonych w ust. 2.”;

3) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

„Rozdział 5a

Środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich w zakresie WPR

§ 15a. 1. Przekazywanie środków europejskich w części dotyczącej WPR na rzecz agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych przepisach, odbywa się w trybie określonym w tych przepisach.

§ 15b. 1. Przekazywanie środków europejskich, o których mowa w art. 208 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, odbywa się na podstawie zapotrzebowania dysponenta na te środki, przekazanego do Ministra Finansów co najmniej 4 dni robocze przed planowanym terminem zasilenia rachunku dysponenta, wskazanym w zapotrzebowaniu.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, niewykorzystane w dniu zasilenia rachunku dysponenta, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy do obsługi płatności WPR niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych.

§ 15c. Środki z tytułu kar umownych, opłat rezygnacyjnych, odsetek od zwrotów kwot nieprawidłowo wykorzystanych oraz inne środki będące pochodnymi wcześniej zrealizowanych wydatków dotyczących WPR są przekazywane na rachunek bieżący dochodów właściwego dysponenta. Dysponent odprowadza środki na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dla dochodów budżetowych pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, w terminach określonych w § 4 ust. 2.

§ 15d. 1. Przekazywane w ciągu roku budżetowego, z uwzględnieniem okresu przejściowego, o którym mowa w § 15f ust. 1, przez właściwych dysponentów na rachunek bankowy do obsługi płatności WPR środki z tytułu kwot pobranych w nadmiernej wysokości oraz środki z tytułu zwrotów kwot, które nie zostały zrefundowane w ramach WPR pomniejszają wydatki tego roku budżetowego. Zasada ta dotyczy wydatków poniesionych w danym roku budżetowym. Środki te są przeznaczane przez Ministra Finansów na finansowanie bieżących wydatków w ramach budżetu środków europejskich.

2. Przekazywane przez właściwych dysponentów na rachunek bankowy do obsługi płatności WPR środki z tytułu zwrotów kwot pobranych w nadmiernej wysokości, po okresie przejściowym, o którym mowa w § 15f ust. 1, kwot pobranych w nadmiernej wysokości w poprzednich latach budżetowych oraz środki z tytułu zwrotów kwot z poprzednich lat budżetowych, które nie zostały zrefundowane w ramach WPR, są przeznaczane przez Ministra Finansów na finansowanie bieżących wydatków w ramach budżetu środków europejskich.

§ 15e. 1. Przekazywane przez właściwych dysponentów na rachunek bankowy do obsługi płatności WPR środki z tytułu zwrotów dokonanych przez agencje płatnicze kwot pobranych w danym roku budżetowym w nadmiernej wysokości, w okresie od zakończenia roku budżetowego do zakończenia okresu przejściowego, o którym mowa w § 15f ust. 1, pomniejszają wydatki tego roku budżetowego. Środki te są przeznaczane przez Ministra Finansów na finansowanie bieżących wydatków w ramach budżetu środków europejskich.

2. Przekazywane przez właściwych dysponentów na rachunek bankowy do obsługi płatności WPR środki, o których mowa w ust. 1, po okresie przejściowym, o którym mowa w § 15f ust. 1, oraz zwroty kwot z poprzednich lat budżetowych, z wyłączeniem środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”, są przeznaczane przez Ministra Finansów na finansowanie bieżących wydatków w ramach budżetu środków europejskich.

§ 15f. 1. Okres przejściowy, w którym dokonywane są rozliczenia środków europejskich w zakresie WPR dotyczące danego roku budżetowego, kończy się z dniem 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

2. W przypadku gdy dzień, o którym mowa w ust. 1, jest dniem wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się pierwszy dzień roboczy po tym dniu.”.

§ 2.
 Przepisy § 15d–§ 15f rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w zakresie, w jakim regulują przekazywanie środków w okresie przejściowym oraz ich przeznaczenie, mają zastosowanie po raz pierwszy do rozliczeń za rok budżetowy 2011.
§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2014-01-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA