REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 299 poz. 1778

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 229, poz. 1537) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) koordynatorze ratownictwa medycznego szkoły Państwowej Straży Pożarnej – rozumie się przez to osobę odpowiadającą za nadzór nad sposobem i organizacją przeprowadzenia szkoleń strażaków w szkole Państwowej Straży Pożarnej;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) planie szkoleń – rozumie się przez to harmonogram organizacji szkoleń, opracowany oddzielnie dla każdej ze służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, podlegający aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, który określa: liczbę szkoleń, termin realizacji oraz nazwę podmiotu odpowiadającego za organizację szkolenia;”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) szkoleniu – rozumie się przez to szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, mające na celu uzyskanie wiedzy, umiejętności praktycznych i uprawnień ratownika przez osoby, o których mowa w § 1, przeprowadzone zgodnie z planem nauczania określonym w ramowym programie kursu w zakresie kwalifikacji pierwszej pomocy określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408);”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne szkolenia prowadzą lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego planem nauczania oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych lub co najmniej pięcioletni staż służby lub pracy w służbie podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej.

2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie:

1) psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego prowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe;

2) ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego prowadzi osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych.

3. Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzanym zgodnie z § 5–7 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 9.”;

3) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Egzamin kończący szkolenie jest przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną, w której skład wchodzą:

1) przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, którym jest:

a) koordynator ratownictwa medycznego służby albo wyznaczony przez niego wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego służby, albo osoba przez niego wskazana, albo:

– koordynator ratownictwa medycznego szkoły policyjnej – w przypadku Policji,

– koordynator ratownictwa medycznego szkoły Państwowej Straży Pożarnej – w przypadku Państwowej Straży Pożarnej,

b) w Ministerstwie Obrony Narodowej:

– koordynator ratownictwa medycznego obwodu profilaktyczno-leczniczego,

– koordynator ratownictwa medycznego Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego lub

– koordynator ratownictwa medycznego jednostki szkolącej na potrzeby Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej;

2) konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej właściwy ze względu na siedzibę podmiotu szkolącego lub inny lekarz systemu, a w przypadku Ministerstwa Obrony Narodowej – konsultant wojskowej służby zdrowia lub lekarz systemu wskazany przez konsultanta krajowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 i Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654);

3) przedstawiciel podmiotu szkolącego.

2. Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej powołuje i odwołuje kierownik podmiotu szkolącego, a pozostałych członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje i odwołuje kierownik podmiotu szkolącego w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Potwierdzeniem aktualizacji wiedzy przez osoby, o których mowa w § 1, jest egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika, zwany dalej „egzaminem potwierdzającym”, przeprowadzany zgodnie z § 5–7 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 9.

2. Egzamin potwierdzający jest przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną, w której skład wchodzą:

1) przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, którym jest osoba, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;

2) lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, o których mowa w § 3 ust. 1;

3) przedstawiciel kierownika jednostki współpracującej z systemem, właściwej dla miejsca przeprowadzania egzaminu.

3. Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej powołuje i odwołuje kierownik jednostki współpracującej z systemem, właściwej dla miejsca przeprowadzania egzaminu, a pozostałych członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje i odwołuje kierownik jednostki współpracującej z systemem, właściwej dla miejsca przeprowadzania egzaminu, w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej.”;

5) w § 6:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rekomenduje program szkolenia opracowany przez poszczególne służby do zatwierdzenia odpowiednio przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Biura Ochrony Rządu, Szefa jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia;”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zgodność prowadzonego szkolenia z zatwierdzonym programem szkolenia i planem szkolenia;”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku stwierdzenia niezgodności prowadzonego szkolenia z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 i 2:

1) koordynator ratownictwa medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Biura Ochrony Rządu, za pośrednictwem koordynatora ratownictwa medycznego służby,

2) koordynator ratownictwa medycznego Ministerstwa Obrony Narodowej – do Szefa jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia lub Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

– wnioskuje o wstrzymanie prowadzonego szkolenia przez dany podmiot szkolący.”;

6) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant Główny Policji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Straży Granicznej oraz Szef Biura Ochrony Rządu, a w przypadku Ministerstwa Obrony Narodowej – Szef jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia, po akceptacji, odpowiednio koordynatora ratownictwa medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony Narodowej, wyznaczają koordynatorów ratownictwa medycznego służb, koordynatorów ratownictwa medycznego szkół policyjnych i koordynatorów ratownictwa medycznego szkół Państwowej Straży Pożarnej, wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego służb, koordynatorów ratownictwa medycznego obwodów profilaktyczno-leczniczych, koordynatora ratownictwa medycznego Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego oraz koordynatora ratownictwa medycznego jednostki szkolącej na potrzeby Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.”;

7) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) nadzoruje działania wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego służby oraz koordynatorów ratownictwa medycznego szkół policyjnych i koordynatorów ratownictwa medycznego szkół Państwowej Straży Pożarnej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Koordynator ratownictwa medycznego szkoły policyjnej i koordynator ratownictwa medycznego szkoły Państwowej Straży Pożarnej:

1) nadzoruje sposób i organizację prowadzenia oraz przebieg szkoleń w szkole policyjnej i szkole Państwowej Straży Pożarnej;

2) prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu tytułu ratownika oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego;

3) przygotowuje roczny terminarz szkoleń i egzaminów oraz przedkłada go do zatwierdzenia koordynatorowi ratownictwa medycznego służby;

4) przedkłada koordynatorowi ratownictwa medycznego służby roczne sprawozdanie dotyczące realizacji szkoleń.”,

c) w ust. 4:

– w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem,

– dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu tytułu ratownika oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego.”;

8) w § 9:

a) w ust. 1:

– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem,

– dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) bierze udział w egzaminach z rekomendacji koordynatora służby;

6) prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu tytułu ratownika oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku Biura Ochrony Rządu rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, prowadzi komórka właściwa do spraw szkolenia.”;

9) po § 10 dodaje się § 10a i 10b w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu szkolącego wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Przed upływem tego terminu jest wymagane złożenie egzaminu potwierdzającego z wynikiem pozytywnym.

3. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika po zdaniu egzaminu końcowego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 10b. 1. Osobie, która złożyła egzamin potwierdzający z wynikiem pozytywnym, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wydaje zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika.

2. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Przed upływem tego terminu jest wymagane złożenie ponownego egzaminu potwierdzającego z wynikiem pozytywnym.

3. Wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

10) w § 11 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Osoby, które uzyskały uprawnienia ratownika przed dniem wejścia w życie ustawy, przystępują do egzaminu potwierdzającego nie później niż w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Osoby, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskały zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia lub rozpoczęły szkolenie zgodnie z przepisami obowiązującymi w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, przystępują do egzaminu potwierdzającego nie później niż w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.”;

11) użyte w § 2 pkt 1, § 6 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5, § 7 ust. 2 oraz § 8 ust. 1 pkt 3 i 8 w odpowiednich przypadkach i liczbie wyrazy „koordynator ratownictwa medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbie wyrazami „koordynator ratownictwa medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”;

12) użyte w § 2 pkt 6 i 8, § 6 ust. 1 pkt 2, 4 i 7, § 7 ust. 3 i § 8 ust. 4 w odpowiednich przypadkach wyrazy „Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego”;

13) użyte w § 2 pkt 6, § 6 ust. 1 pkt 2, 4 i 7, § 7 ust. 3 i § 8 ust. 4 w odpowiednich przypadkach i liczbie wyrazy „wojskowy rejon leczniczy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbie wyrazami „obwód profilaktyczno-leczniczy”;

14) dodaje się załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2011 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 112, poz. 654 i Nr 208, poz. 1240 i 1241.

Załącznik 1. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY I UZYSKANIU TYTUŁU RATOWNIKA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz
Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. (poz. 1778)

Załącznik nr 1

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY I UZYSKANIU TYTUŁU RATOWNIKA

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE TYTUŁU RATOWNIKA]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE TYTUŁU RATOWNIKA

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-12-31
  • Data obowiązywania: 2011-12-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA