| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 (Dz. U. Nr 239, poz. 1594 oraz z 2011 r. Nr 86, poz. 469 i Nr 196, poz. 1162) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011” wprowadza się następujące zmiany:

1) badanie o symbolu 1.01.04(004) Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin) otrzymuje brzmienie:

„1. Symbol badania:

1.01.04(004)

2. Temat badania:

Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin)

3. Rodzaj badania:

Badanie stałe

4. Prowadzący badanie:

Minister właściwy do spraw środowiska

 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem prowadzenia badania jest pozyskanie zbiorczych danych o zasobach, stanie rozpoznania i zagospodarowania oraz wielkości wydobycia dla krajowych złóż kopalin. Informacje te służą właściwemu prowadzeniu polityki surowcowej i regulacji działalności gospodarczej przez organy administracji geologicznej na szczeblu centralnym, wojewódzkim oraz powiatowym. Opracowania te są także źródłem informacji dla inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych pozyskaniem, wydobyciem, przetwórstwem i obrotem surowców mineralnych.

6. Zakres podmiotowy

Eksploatacja i użytkowanie złóż na podstawie danych zbieranych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

7. Zakres przedmiotowy

Kopaliny, liczba złóż (w tym zagospodarowane), zasoby bilansowe złóż udokumentowanych geologicznie (w tym zagospodarowane oraz przyrost i ubytek w stosunku do roku poprzedniego), pozabilansowe, przemysłowe, wydobycie, zawierające surowce:

– energetyczne (antracyt, gaz ziemny, hel, metan z pokładów węgla, ropę naftową, węgiel brunatny i kamienny),

– metaliczne (rudy: cynku i ołowiu, miedzi i srebra, niklu, złota, arsenu i cyny, żelaza, tytanu i wanadu, pozostałe – pierwiastki współwystępujące w rudach i innych kopalinach),

– chemiczne (baryt i fluoryt, fosforyty, siarkę, skałę diatomitową, sole potasowo-magnezowe, sól kamienną, surowce ilaste do produkcji farb mineralnych, ziemię krzemionkową),

– wody lecznicze, termalne, solanki,

– inne (skalne ok. 30 rodzajów).

8. Źródła danych

Dane z systemu informacyjnego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego – informacje o zmianach zasobów złóż kopalin oraz informacje o zasobach złóż kopalin pochodzące z decyzji dotyczących dokumentacji geologicznych przesyłanych na drodze administracyjnej przez organy administracji geologicznej; system informatyczny MIDAS – dane dotyczące gospodarki i ochrony bogactw mineralnych Polski.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce
przekazania
danych

8.1

8.2

8.3

8.4

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

system informacyjny dotyczący ewidencji zasobów złóż; dane z informatycznego systemu gospodarki i ochrony bogactw mineralnych Polski MIDAS – dane zagregowane – zestawienie zbiorcze zawierające informacje o ilości i zasobach złóż, zmianach zasobów geologicznych i przemysłowych, wydobyciu, zmianach zasobów wydobywalnych ropy naftowej, gazu ziemnego, metanu oraz wód leczniczych, wód termalnych i solanek; bilans zasobów kopalin w Polsce; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 czerwca 2012 r. z danymi za rok 2011

GUS

 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Komplet informacji zawierających dane o stanie zasobów, ich zagospodarowaniu, stopniu rozpoznania oraz wydobyciu. Wykaz złóż wód leczniczych, termalnych i solanek wraz z podaniem zasobów dyspozycyjnych. Dane dotyczące złóż kopalin przedstawiono w odniesieniu do województw lub w ujęciu regionalnym.

10. Terminy i formy udostępniania

– tablice wynikowe (wydruk) – czerwiec 2012 r.,

– „Ochrona środowiska 2012” – listopad 2012 r.,

– „Bilans zasobów kopalin w Polsce” (w formie elektronicznej) – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – czerwiec 2012 r.

11. Koszty i sposób finansowania

1 490 820 zł – budżet NFOŚiGW

13 600 zł – budżet GUS”;

2) w badaniu o symbolu 1.01.05(005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód:

a) pkt 6 Zakres podmiotowy otrzymuje brzmienie:

„6. Zakres podmiotowy

Jednostki wnoszące opłaty ekologiczne za pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, podmioty eksploatujące wodociągi i kanalizację oraz oczyszczalnie ścieków, pracujące na sieci kanalizacyjnej; jednostki prowadzące nawadnianie użytków rolnych i leśnych oraz napełnianie stawów rybnych. Gminy, wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych; dla przedsięwzięć podejmowanych także przez spółki wodne, prywatnych właścicieli stawów rybnych, hydroelektrownie, koła wędkarskie i innych inwestorów w zakresie obiektów małej retencji wodnej; w zakresie działalności badawczej i kontrolnej dotyczącej zanieczyszczenia wód wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska; w zakresie higieny komunalnej stacje sanitarno-epidemiologiczne, zakłady eksploatujące złoża/użytkownicy złóż”,

b) w pkt 7 Zakres przedmiotowy uchyla się tiret drugie,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Sprawozdania GUS: OS-3, OS-4, OS-5; sprawozdanie MRiRW: RRW-13; wtórne wykorzystanie danych dotyczących eksploatacji wodociągów i kanalizacji (sprawozdania: M-06 i SG-01 omówione w badaniu 1.26.06); sprawozdania MŚ: OŚ-2a (omówione w badaniu 1.01.02), OŚ-26; sprawozdanie MZ: MZ-46 (omówione w badaniu 1.29.14); Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – monitoring zasobów wód podziemnych z Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych HYDRO; system informacyjny dotyczący zasobów wód podziemnych; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy – zasoby wód powierzchniowych; Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – monitoring jakości wód powierzchniowych; monitoring jakości wód podziemnych; monitoring geochemiczny osadów wodnych; monitoring Morza Bałtyckiego i system pomiarowo-kontrolny wód, regionalne zarządy gospodarki wodnej – wykazy obszarów wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce
przekazania
danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym fermy przemysłowego chowu zwierząt, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności dobrane na podstawie kryterium uciążliwości ekologicznej – wnoszące opłaty za pobór z ujęć własnych rocznie 5 000 m3 i więcej wody podziemnej albo 20 000 m3 i więcej wody powierzchniowej lub za odprowadzenie rocznie 20 000 m3 i więcej ścieków, z wyjątkiem:

– zakładów (przedsiębiorstw) wodociągowych i kanalizacyjnych,

– podmiotów zużywających wyłącznie wodę zakupioną od wodociągów komunalnych i jednocześnie odprowadzających ścieki wyłącznie do sieci kanalizacyjnej,

– gospodarstw rolnych (z wyłączeniem ferm przemysłowego chowu zwierząt) zużywających wodę wyłącznie na potrzeby produkcji zwierzęcej i roślinnej (w tym ogrodniczej i szklarniowej);

OS-3 – sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń; w formie elektronicznej;

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;

metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 31 stycznia 2012 r. za rok 2011

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl;

Urząd Statystyczny w Katowicach

 

 

ustalone na podstawie uzgodnionych z:

– marszałkiem województwa wykazów podmiotów (poszczególnych źródeł wykorzystujących i zanieczyszczających wodę), sporządzonych na podstawie ubiegłorocznych danych o opłatach za korzystanie ze środowiska,

– marszałkiem województwa lub starostą wykazów pozwoleń wodnoprawnych wydanych na podstawie art. 140 ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

 

 

 

2

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne za swoje jednostki lokalne prowadzące gospodarkę wodną na nawadnianych użytkach rolnych i leśnych o powierzchni 20 ha i więcej oraz w stawach rybnych o powierzchni 10 ha i więcej – dobór oparty na kryterium powierzchniowym

OS-4 – sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych; w formie elektronicznej;

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;

metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 14 stycznia 2012 r. za rok 2011

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl;

Urząd Statystyczny w Katowicach

3

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nadzorujące eksploatację:

– oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich pracujących na sieci kanalizacyjnej – prowadzące działalność wodociągowo-kanalizacyjną, które oczyszczają ścieki miejskie i wiejskie doprowadzone siecią kanalizacyjną, niezależnie od formy własności oczyszczalni, jak i sieci kanalizacyjnej, na której pracuje oczyszczalnia,

– oczyszczalni przemysłowych dodatkowo oczyszczających ścieki miejskie i wiejskie doprowadzone siecią kanalizacyjną, niezależnie od formy własności oczyszczalni, jak i sieci kanalizacyjnej, na której pracuje oczyszczalnia,

na podstawie wykazu oczyszczalni uzgodnionego z marszałkiem województwa

OS-5 – sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich; w formie elektronicznej;

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;

metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 31 stycznia 2012 r. za rok 2011

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl;

Urząd Statystyczny w Katowicach

 

4

starostowie, marszałkowie województw

OŚ-26 – zestawienie udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych;

w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 31 marca 2012 r. z danymi za rok 2011

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

5

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

ZOŚ-4 zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych – dane zagregowane (z Centralnego Banku Danych Hydrologicznych HYDRO); w formie elektronicznej

raz w roku do 31 maja 2012 r. za rok 2011

Ministerstwo Środowiska, GUS

6

zakłady eksploatujące złoża/użytkownicy złóż

zestawienie tabelaryczne dotyczące wartości odwodnienia z uwzględnieniem zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych; w formie papierowej lub elektronicznej

raz w roku do 31 marca 2012 r. z danymi za rok 2011

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

7

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

system informacyjny dotyczący zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych – bilans zasobów wód podziemnych w Polsce; w formie elektronicznej

raz w roku do 10 października 2012 r. z danymi za rok 2011

Ministerstwo Środowiska, GUS

8

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ZOŚ-5 zestawienia tabelaryczne o zasobach wód powierzchniowych – dane zagregowane; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 maja 2012 r. za rok 2011

GUS

9

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

państwowy monitoring środowiska – dane zagregowane – dane monitoringowe w zakresie stanu rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych, wód podziemnych oraz Morza Bałtyckiego – zestawienia tabelaryczne; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 września 2012 r. za rok 2011

Ministerstwo Środowiska, GUS

10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ZOŚ-6 – zestawienia tabelaryczne w zakresie jakości osadów dennych rzek i jezior, w tym zawartość metali ciężkich i związków organicznych – dane zagregowane – z państwowego monitoringu środowiska; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 kwietnia 2012 r. za rok 2011

Ministerstwo Środowiska, GUS

11

okręgowe stacje chemiczno-rolnicze

zestawienia tabelaryczne dotyczące badań na zawartość azotu mineralnego w glebach, na obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych; w formie elektronicznej

raz w roku do 29 czerwca 2012 r. za rok 2011

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, GUS

 

12

okręgowe stacje chemiczno-rolnicze

zestawienia tabelaryczne dotyczące badań na zawartość azotu azotanowego w płytkich wodach gruntowych, które są bezpośrednio zagrożone zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego; w formie elektronicznej

raz w roku do 29 czerwca 2012 r. za rok 2011

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, GUS

13

regionalne zarządy gospodarki wodnej

system informacyjny – dane o obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych i bilansie azotu z tych obszarów – zestawienia tabelaryczne; w formie elektronicznej

co 4 lata do 29 czerwca 2012 r. za okres 4 lat (tj. za 2008–2011)

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

14

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

system informacyjny – dane o obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych i bilansie azotu z tych obszarów – zestawienia tabelaryczne; w formie elektronicznej

co 4 lata do 29 sierpnia 2012 r. za okres 4 lat (tj. za 2008–2011)

Ministerstwo Środowiska, GUS

15

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

system informacyjny – dane zagregowane – dane o zawartości azotu azotanowego w wodach powierzchniowych i podziemnych na obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych – zestawienia tabelaryczne; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 września 2012 r. za rok 2011

Ministerstwo Środowiska, GUS

16

wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska

wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska – dane w zakresie wskazanym w art. 286a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

raz w roku do 30 czerwca 2012 r. za rok 2011

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

17

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

raporty wojewódzkie dotyczące informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi

raz w roku do 31 lipca 2012 r. za rok 2011

Ministerstwo Środowiska

18

Ministerstwo Środowiska

centralna baza informacji o korzystaniu ze środowiska – dane w zakresie ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi

raz w roku do 31 sierpnia 2012 r. za rok 2011

GUS

 

19

wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)

RRW-13 – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 28 lutego 2012 r. za rok 2011

wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych

20

wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych

RRW-13 – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej – zestawienie zbiorcze danych

raz w roku do 31 marca 2012 r. za rok 2011

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

tablice wynikowe o poniesionych wydatkach inwestycyjnych na budowę obiektów małej retencji wodnej według źródeł finansowania i rodzajów obiektów oraz uzyskanych efektach rzeczowych obejmujących liczbę i rodzaje oddanych obiektów, a także przyrost pojemności retencyjnej wody – dane zagregowane; w formie elektronicznej

raz w roku do 17 maja 2012 r. za rok 2011

GUS

22

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

OŚ-2a – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami – zestawienie zbiorcze danych w zakresie monitoringu wód; w formie elektronicznej

raz w roku do 27 czerwca 2012 r. za rok 2011

GUS

23

Główny Inspektorat Sanitarny

MZ-46 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej – zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej

raz w roku do 15 kwietnia 2012 r. za rok 2011

GUS”

 

d) w pkt 10 Terminy i formy udostępniania dodaje się tiret szóste w brzmieniu:

„– „Bilans zasobów wód podziemnych w Polsce” (w formie elektronicznej) – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – październik 2012 r.”;

3) użyte w różnym przypadku wyrazy „Krajowa Ewidencja Podatników” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników”;

4) użyte w różnym przypadku wyrazy „Ministerstwo Infrastruktury (MI)” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM)”;

5) użyte w różnym przypadku wyrazy „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW)” z wyjątkiem badań o symbolach: 1.25.08(059) Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC), 1.29.16(088) Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia, 1.67.07(230) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym, 1.67.14(233) Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 11 w rubryce 8.1 oraz z wyjątkiem badania o symbolu 1.22.01(037) Wyznania religijne w Polsce, w którym wyrazy „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC)”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 139, poz. 814, Nr 171, poz. 1016 i Nr 204, poz. 1195.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »