| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 5 stycznia 2012 r.

w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych

Na podstawie art. 70a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, zwanego dalej „zbieraniem informacji”;

2) warunki, jakie muszą spełniać osoby uprawnione do zbierania informacji, zwane dalej „specjalistami”;

3) wysokość ryczałtu przysługującego za zebranie informacji.

§ 2.
1. Specjalistą jest osoba wpisana do ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1.

2. Wpis do ewidencji może uzyskać osoba, która spełnia następujące warunki:

1) posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień na zasadach przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo umyślne;

4) przekazała do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oświadczenie i dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3.

§ 3.
1. Ewidencję specjalistów prowadzi Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwane dalej „Biurem”.

2. W ewidencji odnotowuje się:

1) imię i nazwisko specjalisty;

2) adres, na który należy kierować zarządzenia o zebraniu informacji, wraz z numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej, oraz numerem telefaksu – jeżeli specjalista taki numer posiada;

3) wykaz sądów rejonowych, w których okręgu specjalista zobowiązuje się do zbierania informacji.

3. Osoba, która występuje o wpis do ewidencji, przesyła do Biura listem poleconym następujące dokumenty:

1) poświadczoną notarialnie kopię certyfikatu specjalisty terapii uzależnień uzyskanego zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wydaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 90 dni;

3) oświadczenie, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Wpisu do ewidencji dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 3.

§ 4.
1. W oparciu o dane z ewidencji Biuro przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości, do końca każdego kwartału, aktualną listę specjalistów.

2. Listę, o której mowa w ust. 1, Minister Sprawiedliwości publikuje na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 5.
1. Jeżeli dane specjalisty określone w § 3 ust. 2 uległy zmianie albo jeżeli przeciwko specjaliście prowadzone jest postępowanie karne o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, specjalista jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Biuro.

2. W czasie trwania postępowania karnego, o którym mowa w ust. 1, uprawnienie specjalisty do zbierania informacji podlega zawieszeniu, a jego dane usuwa się z listy specjalistów, o której mowa w § 4 ust. 1.

3. Biuro zawiadamia niezwłocznie Ministra Sprawiedliwości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

4. O prowadzeniu przeciwko specjaliście postępowania karnego, o którym mowa w ust. 1, może zawiadomić Biuro również sąd lub prokurator.

5. Specjalista, który nie dopełnił określonego w ust. 1 obowiązku zawiadomienia o postępowaniu karnym, podlega skreśleniu z ewidencji. Osoba taka przez okres trzech lat nie może zostać ponownie wpisana do ewidencji specjalistów.

§ 6.
1. Dyrektor Biura skreśla specjalistę z ewidencji:

1) na jego pisemną prośbę;

2) jeżeli specjalista nie spełnia warunków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1–3;

3) w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 5;

4) w razie jego śmierci.

2. Od decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 7.
1. Dane i dokumenty specjalistów przechowuje się przez okres pięciu lat od dnia wykreślenia z ewidencji.

2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, dane specjalistów oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3, podlegają usunięciu oraz zniszczeniu. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.

§ 8.
Sąd lub prokurator, zwane dalej „organem zarządzającym”, zarządzając zebranie informacji, wyznacza specjalistę z aktualnej listy specjalistów i określa termin oraz sposób przekazania informacji.
§ 9.
Zbieranie informacji przeprowadza się w godzinach od 6oo do 22oo, w miejscu wskazanym przez organ zarządzający.
§ 10.
Przed przystąpieniem do zbierania informacji specjalista informuje oskarżonego o celu tej czynności, a na jego żądanie okazuje kopię zarządzenia o zebraniu informacji oraz kopię certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.
§ 11.
1. Po zebraniu informacji i wypełnieniu kwestionariusza, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, specjalista przekazuje niezwłocznie kwestionariusz organowi zarządzającemu w sposób wskazany w zarządzeniu.

2. Organ zarządzający może zwrócić się o uzupełnienie informacji o osobie oskarżonego oraz określić sposób i termin uzupełnienia.

§ 12.
1. Za zebranie informacji specjaliście przysługuje ryczałt w wysokości 6% kwoty bazowej ustalonej dla sądowych kuratorów zawodowych.

2. Ryczałt przyznaje i wypłaca organ zarządzający, w terminie 30 dni od przekazania informacji przez specjalistę.

§ 13.
1. W przypadku gdy organ zarządzający zawiadomi Biuro o niewykonaniu albo nieterminowym lub nierzetelnym wykonaniu przez specjalistę zarządzenia, Dyrektor Biura informuje go o treści zawiadomienia.

2. Jeżeli ponownie skierowano zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące specjalisty, Dyrektor Biura może wykreślić specjalistę z ewidencji. Od decyzji specjaliście przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Osoba wykreślona z ewidencji na podstawie ust. 2 nie może być ponownie wpisana do ewidencji specjalistów przez okres trzech lat.

§ 14.
1. Pierwszą listę specjalistów, o której mowa w § 4 ust. 1, Biuro przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.

2. Osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji będącej podstawą sporządzenia listy, o której mowa w ust. 1, przekazuje oświadczenie i dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3, w terminie do dnia 16 stycznia 2012 r.

§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614, Nr 117, poz. 678 i Nr 240, poz. 1431.

Załącznik 1. [WZÓR - OŚWIADCZENIE SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WPIS DO EWIDENCJI OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZEBRANIA INFORMACJI NA TEMAT UŻYWANIA PRZEZ OSKARŻONEGO ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH LUB ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 5 stycznia 2012 r. (poz. 38)

Załącznik nr 1

WZÓR – OŚWIADCZENIE SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WPIS DO EWIDENCJI OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZEBRANIA INFORMACJI NA TEMAT UŻYWANIA PRZEZ OSKARŻONEGO ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH LUB ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - Kwestionariusz zebrania informacji przez specjalistę terapii uzależnień]

Załącznik nr 2

WZÓR – Kwestionariusz zebrania informacji przez specjalistę terapii uzależnień

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »