reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 stycznia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1707, z 2005 r. Nr 4, poz. 20 oraz z 2010 r. Nr 171, poz. 1156) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) ochrona ubezpieczeniowa – ubezpieczenie żołnierzy od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, o którym mowa w § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 184, poz. 1237 i Nr 205, poz. 1356);

6) ubezpieczający – dowódcę (szefa, komendanta) jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej oraz dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnego za ochronę ubezpieczeniową, o której mowa w pkt 5.”;

2) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego wyznaczonego przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – jeżeli wypadkowi uległ szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub jego zastępca;”;

3) w § 5:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W razie nieobecności służbowej dowódcy jednostki wojskowej komisję powypadkową powołuje osoba zastępująca dowódcę. Przy ustalaniu składu komisji stosuje się odpowiednio przepis ust. 2a.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Jeżeli w etacie jednostki wojskowej nie ma stanowiska zastępcy dowódcy, w skład komisji powypadkowej jako przewodniczący wchodzi osoba wyznaczona przez dowódcę jednostki wojskowej.

2b. W razie nieobecności służbowej zastępcy dowódcy przez okres uniemożliwiający dotrzymanie terminu zakończenia postępowania powypadkowego, o którym mowa w § 10 ust. 1, przepis ust. 2a stosuje się odpowiednio.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Komisja powypadkowa ustala czas, miejsce oraz okoliczności i przyczyny wypadku:

1) dokonuje oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych oraz bada warunki pełnienia służby i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku lub mają z nim związek;

2) jeżeli jest to konieczne, sporządza szkice lub wykonuje fotografie miejsca wypadku;

3) przyjmuje wyjaśnienia od poszkodowanego żołnierza oraz świadków wypadku lub odbiera od nich pisemne oświadczenia;

4) zasięga opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku;

5) zapoznaje się z przekazaną przez poszkodowanego żołnierza, na potrzeby prowadzonego postępowania powypadkowego, dokumentacją medyczną;

6) przegląda akta postępowania karnego i innych postępowań oraz inne dokumenty dotyczące wypadku i jego następstw z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z odrębnych przepisów;

7) zbiera inne dowody dotyczące wypadku.

2. Z oględzin miejsca wypadku oraz wyjaśnień poszkodowanego żołnierza i świadków wypadku sporządza się protokoły. Wzór protokołu oględzin miejsca wypadku, protokołu wyjaśnień poszkodowanego i protokołu wyjaśnień świadka określają odpowiednio załączniki nr 1–3 do rozporządzenia.

3. Wzór oświadczenia poszkodowanego i świadka określają odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia.”;

5) w § 6a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli wypadek zdarzył się na terenie jednostki wojskowej stacjonującej w innym garnizonie, przewodniczący komisji powypadkowej może zwrócić się do dowódcy tej jednostki o dokonanie czynności określonych w § 6 ust. 1 pkt 1–3 i 7 oraz nadesłanie zebranych materiałów.”;

6) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja powypadkowa sporządza protokół powypadkowy, w którym podaje się:

1) skład komisji powypadkowej;

2) stopień wojskowy, imię i nazwisko żołnierza, który uległ wypadkowi;

3) datę i miejsce wypadku;

4) opis okoliczności wypadku;

5) przyczyny wypadku;

6) rodzaj wypadku;

7) doznany przez żołnierza uszczerbek na zdrowiu, a jeżeli poniósł on śmierć – fakt śmierci;

8) wnioski i środki profilaktyczne;

9) pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole;

10) podpisy członków komisji.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do protokołu powypadkowego dołącza się protokoły wyjaśnień lub oświadczenia poszkodowanego i świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w toku postępowania powypadkowego, w szczególności: pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów, protokół oględzin miejsca wypadku, szkice lub fotografie oraz inne dokumenty wskazujące okoliczności i przyczyny wypadku.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Protokół powypadkowy, o którym mowa w ust. 5, sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. W razie wypadku żołnierza objętego ochroną ubezpieczeniową protokół sporządza się w 4 egzemplarzach.”;

7) w § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W razie rozformowania jednostki wojskowej, w której poszkodowany pełnił służbę poza granicami państwa, zastrzeżenia wnosi się za pośrednictwem dowódcy jednostki, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 4.”;

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w § 13 ust. 1, dowódca jednostki wojskowej przekazuje po jednym egzemplarzu protokołu powypadkowego:

1) szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwego do ustalenia prawa do odszkodowania;

2) ubezpieczającemu, jeżeli wypadek dotyczy żołnierza objętego ochroną ubezpieczeniową;

3) do akt jednostki wojskowej.

2. Dowódca jednostki wojskowej, przekazując protokół powypadkowy szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego, dołącza jednocześnie:

1) zastrzeżenia zgłoszone do protokołu powypadkowego wraz ze swoim stanowiskiem dotyczącym tych zastrzeżeń;

2) informację o miejscu zamieszkania poszkodowanego żołnierza, a w razie jego śmierci – posiadane informacje o stanie rodzinnym żołnierza, ze wskazaniem imion, nazwisk, dat urodzenia oraz miejsc zamieszkania osób, o których mowa w art. 12 ustawy;

3) pisemny meldunek, o którym mowa w § 4 ust. 2;

4) inne materiały zebrane w toku postępowania powypadkowego;

5) informację wskazującą właściwą dla danego żołnierza wojskową komisję lekarską.

3. Dowódca jednostki wojskowej pisemnie powiadamia właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego o zwolnieniu żołnierza ze służby wojskowej lub jego przeniesieniu do innej jednostki wojskowej.”;

9) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli wypadkowi uległ szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub jego zastępca, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wskazuje szefa innego wojewódzkiego sztabu wojskowego jako właściwego dla danej sprawy.”;

10) w § 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie ustalenia, że wypadek, jakiemu uległ żołnierz, jest wypadkiem pozostającym w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej oraz nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ustawy, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego po zakończeniu leczenia, nie wcześniej jednak niż po 6 miesiącach od dnia wypadku, z zastrzeżeniem ust. 1a, kieruje żołnierza bezpośrednio, a jeżeli pełni on nadal służbę – za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia, czy uszczerbek na zdrowiu żołnierza jest skutkiem tego wypadku oraz w celu ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek tego wypadku. W razie śmierci żołnierza wskutek wypadku szef wojewódzkiego sztabu wojskowego zwraca się do wojskowej komisji lekarskiej o ustalenie, czy śmierć żołnierza jest następstwem tego wypadku.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W razie powzięcia wiadomości o zwolnieniu żołnierza ze służby wojskowej szef wojewódzkiego sztabu wojskowego niezwłocznie kieruje żołnierza do wojskowej komisji lekarskiej w celu, o którym mowa w ust. 1.”;

11) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. 1. Jeżeli wniosek o przyznanie odszkodowania żołnierz złożył po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, a szef wojewódzkiego sztabu wojskowego nie posiada protokołu powypadkowego, szef ten niezwłocznie zwraca się do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełnił służbę, a w przypadku rozformowania tej jednostki wojskowej – do jego bezpośredniego przełożonego, o nadesłanie tego protokołu, a następnie niezwłocznie kieruje żołnierza do wojskowej komisji lekarskiej w celu dokonania ustaleń, o których mowa w § 22 ust. 1. Przepis § 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. W razie niesporządzenia protokołu powypadkowego w jednostce rozformowanej, w której żołnierz pełnił służbę, protokół sporządza komisja powołana przez dowódcę jednostki wojskowej będącej następcą prawnym tej jednostki. Przepisy § 5–14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

12) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. 1. Decyzję, o której mowa w § 28 ust. 1, doręcza się niezwłocznie poszkodowanemu żołnierzowi za potwierdzeniem odbioru, a gdy decyzja dotyczy innych osób – również tym osobom.

2. Jeżeli żołnierz pełni czynną służbę wojskową, decyzję doręcza się również dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.

3. W razie wypadku żołnierza objętego ochroną ubezpieczeniową decyzję doręcza się również ubezpieczającemu.”;

13) załączniki nr 2–4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia;

14) dodaje się załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, z 2009 r. Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.

Załącznik 1. [WZÓR - PROTOKÓŁ WYJAŚNIEŃ POSZKODOWANEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. (poz. 72)

Załącznik nr 1

WZÓR – PROTOKÓŁ WYJAŚNIEŃ POSZKODOWANEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - PROTOKÓŁ WYJAŚNIEŃ ŚWIADKA]

Załącznik nr 2

WZÓR – PROTOKÓŁ WYJAŚNIEŃ ŚWIADKA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - PROTOKÓŁ POWYPADKOWY]

Załącznik nr 3

WZÓR – PROTOKÓŁ POWYPADKOWY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - OŚWIADCZENIE POSZKODOWANEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR – OŚWIADCZENIE POSZKODOWANEGO

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - OŚWIADCZENIE ŚWIADKA]

Załącznik nr 5

WZÓR – OŚWIADCZENIE ŚWIADKA

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama