reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 17 stycznia 2012 r.

w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia określają:

1) szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m;

2) tryb upoważniania i cofania upoważnienia;

3) sposób przeprowadzania kontroli podmiotów upoważnionych.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) długości – należy przez to rozumieć długość kadłuba mierzoną między skrajnymi punktami kadłuba na rufie i dziobie, z pominięciem części należących do wyposażenia kadłuba, takich jak: ster, bukszpryt, odbojnice;

2) upoważnionej organizacji – należy przez to rozumieć organizację uznaną przez Komisję Europejską zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w zakresie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów statków, upoważnioną do wykonywania zadań administracji morskiej na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

§ 3.
Szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
1. Upoważnienia udziela się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

2. We wniosku zamieszcza się:

1) nazwę i adres podmiotu;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer identyfikacyjny REGON;

3) proponowany termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1;

4) wnioskowany zakres upoważnienia.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) statut podmiotu;

2) dokumenty dotyczące polityki jakości oraz wewnętrznego systemu zarządzania jakością;

3) przepisy techniczne dotyczące budowy jachtów morskich;

4) przepisy dotyczące sposobu nadzoru nad budową oraz sposobu przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów morskich;

5) wykaz zawierający imiona, nazwiska, kwalifikacje i uprawnienia osób wykonujących przeglądy techniczne jachtów morskich o długości do 15 m, zwanych dalej „inspektorami”;

6) dokument wskazujący sposób nadzoru podmiotu nad inspektorami;

7) procedury i instrukcje dotyczące przeprowadzania przeglądów technicznych;

8) rejestr nadzorowanych jachtów, jeżeli podmiot taki rejestr prowadził.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, mogą być załączone w postaci elektronicznej.

5. Do upoważnionych organizacji nie stosuje się przepisów ust. 2 pkt 3 i ust. 3.

§ 5.
1. Upoważnienia udziela się po przeprowadzeniu kontroli wstępnej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, i uzyskaniu pozytywnego wyniku tej kontroli.

2. Zakres upoważnienia określa minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w upoważnieniu, a w przypadku upoważnionych organizacji – w umowie o upoważnieniu do wykonywania zadań administracji morskiej.

3. Upoważnienie wydaje się na okres 5 lat.

§ 6.
1. W ramach kontroli podmiotu przeprowadza się kontrolę:

1) wstępną – przed wydaniem upoważnienia;

2) okresową – pomiędzy drugą i trzecią datą rocznicową wydania upoważnienia;

3) doraźną – w przypadku powzięcia wątpliwości co do spełniania szczegółowych warunków, o których mowa w § 3.

2. Kontrola wstępna polega na:

1) sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji, o której mowa w § 4;

2) sprawdzeniu, w siedzibie podmiotu, spełniania szczegółowych warunków, o których mowa w § 3.

3. Kontrola okresowa i doraźna polegają na weryfikacji spełniania szczegółowych warunków, o których mowa w § 3.

4. Kontrolę okresową przeprowadza się na wniosek podmiotu zawierający informacje, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 3.

5. Do kontroli upoważnionych organizacji stosuje się przepisy w sprawie upoważniania uznanych organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej.

§ 7.
1. Jeżeli działanie podmiotu stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego oraz osób znajdujących się na jachtach morskich, zachodzi podejrzenie, że podmiot nie spełnia szczegółowych warunków, o których mowa w § 3, lub podmiot nie wystąpi, w wyznaczonym terminie, z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli okresowej, wszczyna się postępowanie o cofnięcie upoważnienia.

2. W ramach postępowania, o którym mowa w ust. 1, minister przeprowadza kontrolę doraźną, a w razie jej negatywnego wyniku:

1) pisemnie wzywa podmiot do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oraz

2) w przypadku stwierdzenia rażących uchybień pisemnie wzywa do zaprzestania wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, do czasu usunięcia tych uchybień.

3. Jeżeli podmiot nie usunie uchybień w wyznaczonym terminie lub, pomimo wezwania do zaprzestania wykonywania przeglądów technicznych, będzie te przeglądy wykonywał, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w drodze decyzji, cofa upoważnienie.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2012 r.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE WARUNKI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PODMIOT UPOWAŻNIONY DO PRZEPROWADZANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH JACHTÓW MORSKICH O DŁUGOŚCI DO 15 M]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. (poz. 79)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PODMIOT UPOWAŻNIONY DO PRZEPROWADZANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH JACHTÓW MORSKICH O DŁUGOŚCI DO 15 M

I. Warunki ogólne

Podmiot upoważniony oraz występujący o upoważnienie powinien:

1) posiadać siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) udokumentować doświadczenie oraz praktykę w zatwierdzaniu dokumentacji technicznej i sprawowaniu nadzoru nad budową jachtów morskich;

3) prowadzić rejestr nadzorowanych jachtów morskich i corocznie go publikować lub prowadzić w ogólnodostępnej formie elektronicznej;

4) pozostawać niezależnym od właścicieli i armatorów jachtów, stoczni lub innych zakładów zaangażowanych handlowo przy produkcji, wyposażeniu, naprawach i eksploatacji jachtów;

5) wykonywać statutowe zadania w zakresie przeprowadzania przeglądów technicznych przez wykwalifikowanych inspektorów;

6) funkcjonować na podstawie postanowień określonego przez siebie kodeksu etycznego;

7) zapewnić poufność informacji dotyczących działalności w zakresie wykonywania przeglądów technicznych i nadzoru nad budową;

8) przekazywać informacje o nadzorowanych jachtach morskich, wymagane odrębnymi przepisami, właściwemu terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego oraz innym zainteresowanym stronom;

9) ustanowić politykę jakości oraz cele w zakresie jakości i dbać o ich realizację;

10) prowadzić i przechowywać dokumentację potwierdzającą spełnienie wymaganych norm w zakresie świadczonych usług, a także efektywnego działania wewnętrznego systemu zarządzania jakością, opracowanego i funkcjonującego zgodnie z jednym z międzynarodowych standardów zarządzania jakością;

11) zapewnić funkcjonowanie przejrzystego systemu odpowiedzialności i kontroli pomiędzy komórkami podmiotu oraz pomiędzy podmiotem i jego inspektorami;

12) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące prowadzenie działalności w zakresie przeglądów technicznych na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł – w przypadku ubiegania się o upoważnienie do przeprowadzania przeglądów jachtów komercyjnych.

II. Warunki dotyczące przepisów

Podmiot upoważniony oraz występujący o upoważnienie powinien:

1) posiadać zbiór przepisów technicznych dotyczących budowy, sposobu nadzoru nad budową oraz zasad przeprowadzania przeglądów okresowych jachtów morskich, zgodny z wymaganiami przepisów Unii Europejskiej w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających1) oraz zharmonizowanymi normami europejskimi, sposoby publikacji tych przepisów i zasady ciągłego ich udoskonalania i rozwoju;

2) systematycznie opracowywać i aktualizować przepisy techniczne i zasady nadzoru technicznego w zakresie konstrukcji kadłuba i jego wyposażenia, urządzeń maszynowych i elektrycznych jachtów morskich, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska morskiego oraz urządzeń radiowych;

3) spełniać wymogi dotyczące działalności podmiotu oraz funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością usług w zakresie zgodności z umowami międzynarodowymi.

III. Warunki dotyczące kadry technicznej

Podmiot upoważniony oraz występujący o upoważnienie powinien:

1) posiadać kadrę techniczną zapewniającą prawidłowy nadzór nad jachtami morskimi oraz zdolność podmiotu do doskonalenia i rozwoju przepisów technicznych i zasad nadzoru technicznego;

2) przestrzegać przepisów technicznych i zasad nadzoru technicznego oraz zapewnić funkcjonowanie wewnętrznego systemu kontroli jakości usług w zakresie tych przepisów;

3) przejrzyście określić zakres obowiązków i uprawnień oraz wzajemnych relacji inspektorów oraz kadry technicznej i administracyjnej zatrudnionej bezpośrednio przez podmiot;

4) kontrolować warunki pracy inspektorów;

5) kontrolować działalność inspektorów oraz kadry technicznej i administracyjnej zatrudnionej bezpośrednio przez podmiot;

6) realizować obowiązki bezpośrednio przez własnych inspektorów;

7) posiadać system weryfikacji kwalifikacji inspektorów oraz zapewnić ciągłą aktualizację ich wiedzy;

8) zapewnić wykonywanie przeglądów, do których inspektorzy są upoważnieni zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

 

1) Dyrektywa 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. Urz. UE L 164 z 30.06.1994, str. 15, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 196).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama