| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 16 lutego 2012 r.

w sprawie wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej2)

Na podstawie art. 9b ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, zwanych dalej „zbiornikami statków”, oraz dokumentowania jego wyników;

2) warunki wydawania świadectw wzorcowania zbiorników statków i nakładania cech zabezpieczających;

3) wzór świadectwa wzorcowania zbiorników statków.

§ 2.
Określenie pojemności zbiorników statków w trakcie wzorcowania wykonywane jest przez:

1) pomiar wodą lub inną cieczą, której objętość jest mierzona za pomocą kolb metalowych II rzędu lub instalacji pomiarowych wyposażonych w wywzorcowane do tego celu liczniki objętości;

2) obliczenia przeprowadzone na podstawie wymiarów wzorcowanego zbiornika statku.

§ 3.
Wzorcowanie zbiorników statków powinno być przeprowadzone w taki sposób i z użyciem przyrządów pomiarowych o takiej dokładności, aby wartości błędów względnych wzorcowania objętości zbiorników statków nie przekraczały:

1) +/– 0,003 wskazywanej objętości albo

2) +/– 0,005 wskazywanej objętości w przypadku zbiorników statków o skomplikowanych kształtach, które nie mogą być wzorcowane w sposób, o którym mowa w § 2 pkt 1; ten sposób określenia pojemności powinien być dodatkowo potwierdzony, gdy jest to możliwe, przez pomiar sprawdzający cieczą o uprzednio określonej objętości.

§ 4.
1. Odczytu wysokości napełnienia zbiornika statku dokonuje się w środku ciężkości każdej poziomej części zbiornika statku, w której może wystąpić swobodna powierzchnia cieczy podczas pomiarów dokonywanych w normalnych warunkach użytkowania statku.

2. W przypadku gdy konstrukcja zbiornika statku uniemożliwia dokonanie odczytu wysokości napełnienia statku w sposób, o którym mowa w ust. 1, wysokość napełnienia zbiornika statku powinna być określona jedynie wówczas, gdy statek ma zerowe przegłębienie i zerowy przechył boczny, i informacja o tym powinna być podana w świadectwie wzorcowania.

§ 5.
1. Oś urządzenia prowadzącego przyrządy, o których mowa w § 2 pkt 1, wyznacza pionową pozycję tych przyrządów.

2. Pozioma płaszczyzna przechodząca przez górną krawędź urządzenia prowadzącego stanowi płaszczyznę odniesienia.

3. Odległość od płaszczyzny odniesienia do poziomej płytki odniesienia zamocowanej trwale pod urządzeniem prowadzącym jest całkowitą wysokością odniesienia H.

4. Przy wzorcowaniu zbiorników statków powinna być zapewniona niezmienność położenia płaszczyzny odniesienia względem położenia zbiornika statku oraz niezmienność całkowitej wysokości odniesienia H.

5. Górna krawędź urządzenia prowadzącego, przez którą przechodzi płaszczyzna odniesienia, powinna być zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych przez nałożenie cechy zabezpieczającej, w przypadku gdy zbiorniki statków spełniają wymagania w zakresie charakterystyki pomiarowej.

§ 6.
1. W świadectwie wzorcowania zbiorników statków określa się błąd względny pomiaru objętości cieczy zawartej w zbiornikach statku, uwzględniając dokładność określenia:

1) objętości podanych w tabelach;

2) wysokości napełnienia zbiornika statku.

2. Wartość błędu względnego pomiaru objętości cieczy zawartej w zbiornikach statków powinna być zawarta w granicach:

1) +/– 0,005 objętości cieczy zawartej w zbiornikach statku, w przypadku gdy błędy względne wzorcowania objętości zbiorników statków nie przekraczają +/– 0,003 wskazywanej objętości,

2) +/– 0,008 objętości cieczy zawartej w zbiornikach statku, w przypadku gdy błędy względne wzorcowania objętości zbiorników statków nie przekraczają +/– 0,005 wskazywanej objętości

– przy czym objętość cieczy jest wyznaczana w zależności od wysokości napełnienia zbiornika statku, określonego w centymetrach lub decymetrach.

3. Minimalna wysokość napełnienia zbiornika statku, która może być mierzona, nie powinna być mniejsza niż 500 mm.

§ 7.
1. Wyniki wzorcowania zapisuje się w świadectwie wzorcowania zbiorników statków.

2. Do świadectwa wzorcowania zbiorników statków dołącza się:

1) schematy przedstawiające:

a) wzajemne położenie zbiorników, ich numerację, umiejscowienie króćców pomiarowych oraz dla każdego zbiornika całkowitą wysokość odniesienia H jako odległość od górnej krawędzi rury pomiarowej (z naniesioną cechą zabezpieczającą) powyżej górnej powierzchni płytki odniesienia znajdującej się na dnie zbiornika – schemat nr 1,

b) przekrój zbiorników przez pionową płaszczyznę przyrządu pomiarowego do określania wysokości napełnienia – schemat nr 2,

c) rozmieszczenie i objętości studzienek ściekowych oraz grzejników w zbiornikach statku, który dołącza się do świadectwa wzorcowania tylko w przypadku statku wyposażonego w te urządzenia zamontowane wewnątrz zbiorników – schemat nr 3;

2) tabele zawierające w szczególności objętość cieczy, wyrażoną w litrach lub decymetrach sześciennych lub metrach sześciennych, która znajduje się w zbiorniku, gdy poziom powierzchni swobodnej cieczy określony jest na danej wysokości, wyrażonej w centymetrach lub decymetrach, za pomocą przyrządów pomiarowych używanych do określenia wysokości napełnienia.

3. Tabele, o których mowa w ust. 2 pkt 2, określone w centymetrach lub decymetrach mogą być uzupełnione przez tabele interpolacyjne wyrażone w milimetrach.

4. Wzory:

1) świadectwa wzorcowania zbiorników statków określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) tabel, o których mowa w ust. 2 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Świadectwo wzorcowania zbiorników statków oraz dołączone do niego schematy i tabele stanowią raport z wzorcowania dokumentujący wykonanie przez organ administracji miar wzorcowania zbiorników statków.

§ 8.
Świadectwo wzorcowania nie może zostać wystawione, jeżeli konstrukcja i rozmieszczenie zbiorników statków z rurami łączącymi nie zapewniają całkowitego opróżnienia lub całkowitego napełnienia tych zbiorników, bez pęcherzy i kieszeni powietrza znajdujących się w mierzonej cieczy poniżej poziomu, odpowiadającego pełnemu zbiornikowi statku, w normalnych warunkach użytkowania statku.
§ 9.
1. Na każdym zbiorniku statku w pobliżu króćca pomiarowego umieszcza się tabliczkę wzorcowania zawierającą następujące informacje:

1) numer zbiornika;

2) całkowitą wysokość odniesienia H;

3) numer świadectwa wzorcowania.

2. Tabliczka, o której mowa w ust. 1, powinna być wykonana w sposób trwały i zaplombowana przez nałożenie cechy zabezpieczającej odciśniętej na ołowianej plombie, której usunięcie powinno skutkować uszkodzeniem cechy zabezpieczającej.

§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej (Dz. U. Nr 11, poz. 79)4).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 28 października 2011 r. pod numerem 2011/0550/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332.

4) Uchylane rozporządzenie wdrażało przepisy dyrektywy Rady 71/349/EWG z dnia 12 października 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wzorcowania zbiorników statków (Dz. Urz. WE L 239 z 25.10.1971, str. 15), która utraciła moc z dniem 1 lipca 2011 r. na podstawie art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/17/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie uchylenia dyrektyw Rady 71/317/EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG w odniesieniu do metrologii (Dz. Urz. UE L 71 z 18.03.2011, str. 1).

Załącznik 1. [WZÓR ŚWIADECTWA WZORCOWANIA ZBIORNIKÓW STATKÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 16 lutego 2012 r. (poz. 225)

Załącznik nr 1

WZÓR ŚWIADECTWA WZORCOWANIA ZBIORNIKÓW STATKÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZORY TABEL ZAWIERAJĄCYCH OBJĘTOŚĆ CIECZY, WYRAŻONĄ W LITRACH LUB DECYMETRACH SZEŚCIENNYCH LUB METRACH SZEŚCIENNYCH, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ W ZBIORNIKACH STATKÓW]

Załącznik nr 2

WZORY TABEL ZAWIERAJĄCYCH OBJĘTOŚĆ CIECZY, WYRAŻONĄ W LITRACH LUB DECYMETRACH SZEŚCIENNYCH LUB METRACH SZEŚCIENNYCH, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ W ZBIORNIKACH STATKÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »