reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony o wzajemnej ochronie informacji niejawnych związanych ze współpracą obronną i wojskową,

podpisana w Jerozolimie dnia 24 lutego 2011 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 24 lutego 2011 r. została podpisana w Jerozolimie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony o wzajemnej ochronie informacji niejawnych związanych ze współpracą obronną i wojskową, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Państwa Izrael reprezentowanym przez
Ministerstwo Obrony
o wzajemnej ochronie informacji niejawnych związanych ze współpracą obronną
i wojskową

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Państwa Izrael
reprezentowany przez Ministerstwo Obrony, zwane dalej
„Umawiającymi się Stronami”;

w celu zagwarantowania wzajemnej ochrony informacji niejawnych,
związanych ze współpracą obronną i wojskową,
zaklasyfikowanych zgodnie z prawem wewnętrznym jednej z Umawiających się
Stron i przekazanych drugiej Umawiającej się Stronie przez właściwe organy lub
upoważnione podmioty i osoby,

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

DEFINICJE [Definicje]

1. „Informacje niejawne” to informacje i materiały, które niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, także w trakcie ich opracowywania, wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem. Informacje, o których mowa w niniejszym ustępie są oznaczane stosownie do ich treści zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron.

2. „Strona trzecia” to rząd niebędący Umawiającą się Stroną niniejszej Umowy oraz osoba lub inny podmiot państwa niebędącego Stroną niniejszej Umowy.

3. Umawiające się Strony uzgadniają niniejszym, że następujące klauzule tajności są uważane za równoważne:

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM

W PAŃSTWIE IZRAEL

ŚCIŚLE TAJNE

TOP SECRET

SODI BEYOTER

TAJNE

SECRET

SODI

POUFNE

CONFIDENTIAL

SHAMUR

 

4. Informacje pochodzące z Rzeczypospolitej Polskiej oznaczone klauzulą „ZASTRZEŻONE” są traktowane jako „SHAMUR” w Państwie Izrael.

ARTYKUŁ 2

WŁAŚCIWE ORGANY [Właściwe organy]

1. Dla celów niniejszej Umowy właściwymi organami Umawiających się Stron są:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej:

– Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

2) w Państwie Izrael reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony:

– Dyrektor Zarządu do spraw Bezpieczeństwa Służby Obronnej (IMOD/DSDE-MALMAB).

2. Upoważnione właściwe organy, w ramach i zakresie przyznanych im prawem wewnętrznym kompetencji, mogą zawierać między sobą porozumienia wykonawcze do niniejszej Umowy, określające szczegółowe zasady ochrony informacji niejawnych dla konkretnych projektów.

3. Właściwe organy wskazują osoby upoważnione do kontaktu w celu wykonywania niniejszej Umowy.

4. Właściwe instytucje i przedsiębiorstwa każdej z Umawiających się Stron będą informowane – zgodnie z ich prawem wewnętrznym – o istnieniu niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 3

ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH [Informacje niejawne]

1. Zgodnie z niniejszą Umową i prawem wewnętrznym Umawiające się Strony podejmują odpowiednie działania w celu ochrony informacji niejawnych, które są przekazywane lub wytwarzane w wyniku współpracy obronnej i wojskowej pomiędzy Umawiającymi się Stronami, upoważnionymi podmiotami lub osobami.

2. Umawiające się Strony zapewniają informacjom niejawnym, przekazywanym lub wytwarzanym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, przynajmniej taką samą ochronę, jaka obowiązuje w ich państwach wobec informacji niejawnych o równoważnej klauzuli tajności.

3. Informacje niejawne, o których mowa w niniejszej Umowie, są wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane.

4. Informacje niejawne, przekazywane i wytwarzane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, są udostępniane stronom trzecim wyłącznie na podstawie uprzednio uzyskanej pisemnej zgody właściwych organów, o których mowa w artykule 2 ustęp 1.

5. Informacje niejawne przekazywane bądź wytwarzane, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym podmiotom i osobom, których obowiązki służbowe wymagają takiego dostępu, i które zostały do tego upoważnione, po przeprowadzeniu niezbędnych procedur wewnętrznych Umawiającej się Strony.

6. Umawiające się Strony będą odpowiedzialne za informacje niejawne od chwili ich otrzymania. Odpowiedzialność będzie zgodna z postanowieniami i procedurami niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 4

KONTRAKTY ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH [Kontrakty związane z dostępem do informacji niejawnych]

1. Umawiające się Strony lub upoważnione podmioty oraz osoby mogą zawierać kontrakty związane ze sprawami obronności i wojskowymi, z realizacją których wiąże się dostęp do informacji niejawnych drugiej Umawiającej się Strony, na terytorium jednej z Umawiających się Stron.

2. Właściwe organy Umawiających się Stron uzgadniają, oddzielnie dla każdego przypadku, listę wymogów bezpieczeństwa dla kontraktu o którym mowa w ustępie 1, zawieranego pomiędzy Umawiającymi się Stronami bądź innymi upoważnionymi podmiotami lub osobami Umawiających się Stron.

3. Właściwy organ jednej z Umawiających się Stron może zwrócić się do właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony o wydanie pisemnego potwierdzenia, że upoważniony podmiot lub osoba poddane zostały wymaganym procedurom bezpieczeństwa, pozwalającym udzielić im dostępu do informacji niejawnych i że posiadają one niezbędne środki do ochrony informacji niejawnych.

4. Właściwy organ Umawiającej się Strony, na terytorium której kontrakt będzie wykonywany, zapewnia ochronę informacji niejawnych przekazywanych lub wytwarzanych w wyniku realizacji tego kontraktu przez upoważniony podmiot lub osobę, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 5

OZNACZANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Oznaczanie informacji niejawnych]

1. Informacje niejawne, które są przekazywane lub wytwarzane, oznaczane są krajowymi klauzulami tajności, zgodnie z artykułem 1 ustępem 3 i 4 niniejszej Umowy.

2. Klauzule tajności wymienianych informacji niejawnych mogą być zmieniane przez Umawiającą się Stronę, która te informacje otrzymuje, wyłącznie na podstawie uprzednio uzyskanej pisemnej zgody Umawiającej się Strony, od której te informacje pochodzą.

ARTYKUŁ 6

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Przekazywanie informacji niejawnych]

1. Informacje niejawne są przekazywane przez kurierów dyplomatycznych lub wojskowych albo innymi bezpiecznymi drogami, które zostaną uzgodnione w trybie, o którym mowa w artykule 10. Właściwe organy jednej z Umawiających się Stron, upoważnione podmioty lub osoby potwierdzają odbiór informacji niejawnych.

2. Informacje niejawne mogą być przekazywane chronionymi systemami lub sieciami telekomunikacyjnymi, które posiadają certyfikat wydany zgodnie z prawem wewnętrznym jednej z Umawiających się Stron.

3. W przypadku, gdy jedna z Umawiających się Stron zamierza wykorzystać informacje niejawne poza własnym terytorium, takie przekazanie i wykorzystanie jest przedmiotem uprzednich uzgodnień z Umawiającą się Stroną wytwarzającą takie informacje. Niniejsza Umowa ma również zastosowanie do takiego przekazania lub wykorzystania.

ARTYKUŁ 7

WIZYTY [Wizyty]

1. Upoważnione podmioty i osoby z jednej z Umawiających się Stron odwiedzające drugą Umawiającą się Stronę są upoważnione, w wymaganym zakresie, do dostępu do informacji niejawnych, jak również do organizacji lub jednostek wojskowych, w których takie informacje się znajdują wyłącznie na podstawie uprzednio uzyskanego pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ Umawiającej się Strony przyjmującej wizytę.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ustępie 1, udzielane jest wyłącznie osobom, które są upoważnione do dostępu do informacji niejawnych zgodnie z prawem wewnętrznym właściwej Umawiającej się Strony.

3. Wniosek o wizytę zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko osoby przybywającej z wizytą, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu;

2) cel i termin wizyty;

3) nazwę instytucji lub jednostki, którą reprezentuje osoba przybywająca z wizytą oraz jej stanowisko służbowe;

4) potwierdzenie poziomu poświadczenia bezpieczeństwa, jakie posiada osoba przybywająca z wizytą;

5) nazwę i adres odwiedzanej jednostki lub organizacji;

6) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby przyjmującej.

4. Dane, o których mowa w ustępie 3 są przekazywane odpowiednio wcześniej właściwemu organowi Umawiającej się Strony przyjmującej wizytę.

5. Wykorzystywanie otrzymanych danych osobowych przez właściwy organ otrzymujący jest dopuszczalne wyłącznie w celu oraz na warunkach określonych przez właściwy organ przekazujący.

6. Umawiająca się Strona przyjmująca wizytę podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa fizycznego, przedstawicielom drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 8

NIEUPRAWNIONE UJAWNIENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych]

1. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ jednej z Umawiających się Stron nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych, o których mowa w niniejszej Umowie, organ ten informuje niezwłocznie właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony o tym fakcie i o podjętych działaniach.

2. Wszystkie przypadki nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych będą przedmiotem postępowania wyjaśniającego zgodnie z prawem wewnętrznym Umawiającej się Strony, na terytorium której nastąpiło takie ujawnienie.

3. Właściwy organ jednej z Umawiających się Stron niezwłocznie powiadomi właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony o wynikach prowadzonych czynności wyjaśniających.

ARTYKUŁ 9

KOSZTY [Koszty]

Każda z Umawiających się Stron pokrywa własne koszty poniesione w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 10

KONSULTACJE I KOORDYNACJA [Konsultacje i koordynacja]

1. Właściwe organy Umawiających się Stron będą się okresowo spotykać w odrębnie uzgodnionych terminach i miejscach, w celu omawiania, konsultowania i koordynowania spraw, będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania.

2. Podczas okresowych spotkań, o których mowa w ustępie 1, właściwe organy będą ponadto omawiać procedury dotyczące przekazywania informacji niejawnych.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron wzajemnie przekazują informacje o zmianach w swoim prawie wewnętrznym, które mogą mieć wpływ na wykonywanie niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 11

ROZSTRZYGANIE SPORÓW [Spory]

1. Wszystkie kwestie sporne związane z interpretacją oraz wykonywaniem niniejszej Umowy są rozstrzygane między właściwymi organami Umawiających się Stron.

2. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu, o którym mowa w ustępie 1, decyzja Szefów właściwych organów będzie ostateczną.

ARTYKUŁ 12

WEJŚCIE W ŻYCIE ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY [Wejście w życie]

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po jej podpisaniu przez Umawiające się Strony, a następnie potwierdzeniu przez Umawiającą się Stronę polską, że wszystkie procedury wewnętrzne zostały zakończone. Data otrzymania polskiej noty jest zarazem datą wejścia w życie Umowy.

2. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

3. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.

4. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, informacje niejawne wymienione między Umawiającymi się Stronami lub przez nie wytworzone, będą nadal chronione zgodnie z jej postanowieniami.

ARTYKUŁ 13

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA [Pozostałe postanowienia]

1. Wszystkie informacje wytworzone przez Umawiające się Strony będą przekazywane w formie pisemnej, w języku angielskim.

2. Wszelkie informacje związane z realizacją niniejszej Umowy, będą wymieniane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa pomiędzy:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej:

– Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

2) w Państwie Izrael reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony:

– IMOD, Zastępca Dyrektora Zarządu do spraw Bezpieczeństwa Służby Obronnej oraz Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Informacji.

3. Niniejsza Umowa ma zastosowanie również do informacji niejawnych, które zostały przekazane lub wytworzone przed wejściem Umowy w życie.

4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Umowy, traci moc Porozumienie o przestrzeganiu tajemnicy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael, podpisane w Warszawie dnia 29 czerwca 1993 roku.

Sporządzono w Jerozolimie w dniu 24.02.2011 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, hebrajskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 5 października 2011 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama