| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 29 marca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów2)

Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz. U. Nr 11, poz. 72 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 555) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2010/79/UE z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie dostosowania do postępu technicznego załącznika III do dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych (Dz. Urz. UE L 304 z 20.11.2010, str. 18).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341, oraz z 2012 r. poz. 460.

Załącznik 1. [DOPUSZCZALNE WARTOŚCI MAKSYMALNEJ ZAWARTOŚCI LZO W FARBACH I LAKIERACH ORAZ MIESZANINACH DO ODNAWIANIA POJAZDÓW ORAZ TERMINY OBOWIĄZYWANIA TYCH WARTOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 29 marca 2012 r. (poz. 510)

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI MAKSYMALNEJ ZAWARTOŚCI LZO W FARBACH I LAKIERACH ORAZ MIESZANINACH DO ODNAWIANIA POJAZDÓW ORAZ TERMINY OBOWIĄZYWANIA TYCH WARTOŚCI

Tabela 1. Kategoria A. Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO w farbach i lakierach

Lp.

Podkategoria

Produkt

Typ

Etap I

(g/l) 1)

(od 1 stycznia 2007 r.)

Etap II

(g/l) 1)

(od 1 stycznia 2010 r.)

1

a

Farby matowe na wewnętrzne ściany i sufity z połyskiem mniejszym lub równym 25 jednostkom przy kącie α = 60°

FW2)

75

30

FR3)

400

30

2

b

Farby z połyskiem na wewnętrzne ściany i sufity z połyskiem większym od 25 jednostek przy kącie α = 60°

FW

150

100

FR

400

100

3

c

Farby na zewnętrzne mury

FW

75

40

FR

450

430

4

d

Farby kryjące do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych i okładzin z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych

FW

150

130

FR

400

300

5

e

Lakiery do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych oraz bejce, włącznie z nieprzezroczystymi

FW

150

130

FR

500

400

6

f

Bejce cienkopowłokowe do wewnątrz i na zewnątrz

FW

150

130

FR

700

700

7

g

Farby do gruntowania

FW

50

30

FR

450

350

8

h

Farby do gruntowania o właściwościach wiążących

FW

50

30

FR

750

750

9

i

Farby jednoskładnikowe wysokojakościowe

FW

140

140

FR

600

500

10

j

Farby dwuskładnikowe wysokojakościowe do specjalnego stosowania, w szczególności na podłogi

FW

140

140

FR

550

500

11

k

Farby tworzące powłoki wielobarwne

FW

150

100

FR

400

100

12

l

Farby z efektem dekoracyjnym

FW

300

200

FR

500

200

 

Tabela 2. Kategoria B. Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO w produktach do odnawiania pojazdów

Lp.

Produkt

Typ

LZO (g/l)1)

(od 1 stycznia 2007 r.)

1

Mieszaniny do przygotowania i czyszczenia

Mieszaniny do przygotowania

850

Mieszaniny do czyszczenia

200

2

Kity szpachlowe, szpachlówki

Wszystkie rodzaje

250

3

Farby do gruntowania

Podkłady wypełniające i farby do gruntowania metalu

540

Grunt reaktywny

780

4

Farby nawierzchniowe

Wszystkie rodzaje

420

5

Farby wykończeniowe z efektami specjalnymi

Wszystkie rodzaje

840

 

1. Zawartość LZO wyrażoną w gramach na litr (g/l) dla produktów gotowych do użytku, w skład których nie wchodzą rozpuszczalniki reaktywne, należy podawać zgodnie z metodami badań określonymi w Polskiej Normie:

1) PN-EN ISO 11890-24), w przypadku produktów o zawartości LZO poniżej 15% wagowych;

2) PN-EN ISO 11890-15) lub PN-EN ISO 11890-24), w przypadku produktów o zawartości LZO równej lub większej od 15% wagowych.

W przypadku produktów zawierających LZO, w skład których wchodzą rozpuszczalniki reaktywne, zawartość LZO należy podawać zgodnie z normą ASTM D 23696).

2. Zawartość LZO określa masę lotnych związków organicznych, wyrażoną w gramach na litr (g/l) produktu gotowego do użytku. Masa lotnych związków organicznych w danym produkcie, która reaguje chemicznie podczas schnięcia, wbudowując się w powłokę, nie jest częścią zawartości LZO.

3. W przypadku produktów wymienionych w § 1 ust. 3 rozporządzenia, które wymagają dodania co najmniej jednego rozpuszczalnika lub innego składnika zawierającego rozpuszczalniki w celu uzyskania produktu gotowego do użytku, wartości dopuszczalne podane w załączniku odnoszą się do zawartości LZO w produkcie gotowym do użytku.

4. W gotowych do użytku produktach zaliczonych do kategorii B, z wyjątkiem wymienionego w lp. 1 tabeli 2, odlicza się całą zawartość wody.

 

Objaśnienia:

1) g/l w produkcie gotowym do użytku.

2) FW – farby wodne.

3) FR – farby rozpuszczalnikowe.

4) Polska Norma PN-EN ISO 11890-2:2007 Farby i lakiery – Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC). Część 2: Metoda chromatografii gazowej.

5) Polska Norma PN-EN ISO 11890-1:2008 Farby i lakiery – Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) – Część 1: Metoda różnicowa.

6) ASTM D 2369:2003 Determining Volatile Organic Compound (VOC) Content of Paints and Related Coating (Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) w farbach i produktach pokrewnych) lub najnowsze wydanie normy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »