reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów

Na podstawie art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Stypendium jest przyznawane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz innych ministrów, zwanych dalej „właściwymi ministrami”, osobie fizycznej, zwanej dalej „wnioskodawcą”, na realizację określonego przedsięwzięcia.

2. Stypendia mogą być przyznawane jako:

1) stypendia twórcze, w dziedzinach:

a) literatura,

b) sztuki wizualne,

c) muzyka,

d) taniec,

e) teatr,

f) film,

g) opieka nad zabytkami,

h) twórczość ludowa;

2) stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w dziedzinach:

a) animacja i edukacja kulturalna,

b) zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

3. Stypendium jest przyznawane na okres 6 miesięcy, roku lub na okres realizacji przedsięwzięcia.

§ 2.
1. Stypendium jest przyznawane w trybie konkursu ogłaszanego przez właściwego ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera informację o:

1) przedmiocie konkursu;

2) terminie i miejscu składania wniosków;

3) warunkach udziału w konkursie;

4) procedurze i terminie rozstrzygnięcia konkursu.

3. Do ogłoszenia o konkursie załącza się:

1) regulamin konkursu;

2) wzory formularza wniosku zawierającego dane dotyczące wnioskodawcy: imię i nazwisko, numer PESEL, adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;

3) wzór umowy stypendialnej.

4. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego ministra.

§ 3.
1. Wnioskodawca może złożyć w ogłoszonym konkursie jeden wniosek o stypendium.

2. Wniosek o stypendium podlega ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z wymogami określonymi we właściwym regulaminie konkursu.

3. O stypendium nie może ubiegać się wnioskodawca, który:

1) aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest właściwy minister;

2) realizował przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest właściwy minister – przed upływem dwóch lat od dnia przyjęcia rozliczenia tego stypendium;

3) został wezwany do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest właściwy minister, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

4. Właściwy minister może powierzyć opiniowanie wniosków, proponowanie wysokości oraz warunków stypendium powołanej przez siebie komisji. Komisja może zostać powołana z udziałem przedstawicieli środowisk twórczych.

5. Komisja wykonuje powierzone zadania w pełnym składzie lub w podkomisjach.

6. Komisja, opiniując przyznanie stypendium na okres krótszy niż wskazany we wniosku, proponuje warunki realizacji przedsięwzięcia, na które zostało przyznane stypendium.

§ 4.
1. Właściwy minister przyznaje stypendium wnioskodawcy wybranemu w konkursie, określając jego wysokość i okres, na jaki zostaje przyznane.

2. Informacja o przyznanych stypendiach jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego ministra.

§ 5.
1. Z osobą, której przyznano stypendium, zwaną dalej „stypendystą”, zawiera się umowę stypendialną, zwaną dalej „umową”.

2. Umowa stanowi podstawę wypłaty stypendium i określa:

1) przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium, w tym zakres realizowanych zadań, harmonogram ich wykonania, planowane efekty przedsięwzięcia oraz sposób ich upowszechnienia;

2) wysokość stypendium oraz terminy wypłaty i sposób płatności;

3) obowiązki stypendysty i właściwego ministra;

4) tryb kontroli wykonania umowy;

5) termin i sposób rozliczenia stypendium.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie lub rozliczenie stypendium właściwy minister może na uzasadniony wniosek stypendysty wyrazić zgodę na zmianę terminu realizacji przedsięwzięcia, na które zostało przyznane stypendium, lub terminu rozliczenia stypendium. Po wyrażeniu zgody przez ministra sporządza się odpowiedni aneks do umowy.

§ 6.
1. Właściwy minister może zlecić wykonywanie czynności związanych z przyznawaniem stypendiów, w tym ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu, podległym ośrodkom i instytucjom kultury, w ramach realizacji ich zadań.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, informacje o ogłoszeniu konkursu i o przyznaniu stypendium są publikowane również na stronie internetowej podległego ośrodka lub instytucji kultury.

§ 7.
Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592).
§ 8.
1. Osoba, której przyznano stypendium na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowuje prawo do tego stypendium do końca okresu, na który zostało ono przyznane, na dotychczasowych warunkach.

2. Wnioski o stypendia, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.2)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. Nr 52, poz. 626 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 1531), które utraciło moc na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Król

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama