| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenci części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach, trybie i w sposób określonych w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
§ 2.
1. Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, sporządzają plany finansowe w układzie zadaniowym na rok budżetowy i kolejne lata wykorzystując katalog funkcji, zadań, podzadań i działań zamieszczony w formularzu BZ-1 – Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy, stanowiącym załącznik nr 64 do rozporządzenia.

4. Wydatki budżetowe należy prognozować racjonalnie i oszczędnie. Jednocześnie planowana wysokość wydatków budżetowych nie może przekroczyć kwot wyliczonych przy zastosowaniu wydatkowej reguły dyscyplinującej, dotyczącej maksymalnego wzrostu prognozowanych wydatków, wprowadzonej art. 112a–112d ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 291, poz. 1707).

§ 3.
1. Materiały do projektu budżetu państwa dysponenci opracowują na podstawie:

1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;

2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;

3) zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

4. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

§ 4.
1. Szef Służby Cywilnej może wyrazić opinie w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków na wynagrodzenia korpusu służby cywilnej, dokonywanego przez dysponentów.

2. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje informacje o:

1) wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w terminie określonym w § 7 ust. 1;

2) równowartości środków przekazanych przez marszałków województw z przeznaczeniem na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w 2012 r. na podstawie art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.2)) w terminie określonym w § 5 ust. 1 oraz podział powyższych środków na prowadzenie kampanii edukacyjnych na poszczególne województwa w terminie określonym w § 7 ust. 1.

3. Wysokość wydatków na pozamilitarne przygotowania obronne ustala Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnych kwot wydatków, o których mowa w § 3 ust. 2, i przedstawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów.

4. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.

5. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w zakresie regionalnych programów operacyjnych (RPO), z wyjątkiem wydatków planowanych w części „34. Rozwój regionalny”, wymagają uprzedniego uzgodnienia z odpowiednią instytucją zarządzającą RPO – zarządem województwa.

6. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów, z wyodrębnieniem kwot wydatków na realizację zadań określonych w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3)), dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

7. Podziału kwoty wydatków dla działu „Pomoc społeczna” na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

8. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5.
1. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) RZ-1 – Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) RZ-2 – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) RZ-2/MON – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) RZ-3 – Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców oraz na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) RZ-4 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) RZ-5 – Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) RZ-6 – Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) RZ-7 – Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2013; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) RZ-8 – Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) RZ-9 – Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) RZ-10 (BP) – Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) RZ-10 (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) RZ-11 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) RZ-12 (BP) – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) RZ-12 (BE) – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) RZ-13 – Środki na zasilenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) RZ-14 – Zadania finansowane w 2010 roku ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych albo realizowane w 2010 roku przez gospodarstwa pomocnicze; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia.

2. Formularze: RZ-4, RZ-8 i RZ-9 dysponenci przedstawiają w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

3. Formularz RZ-2 (w zakresie przejść granicznych) właściwi wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

4. Formularz RZ-7 właściwi ministrowie, w terminie 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji powyższego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, które przedłoży Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

5. Formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-12 (BP) i RZ-12 (BE) dysponenci biorący udział w realizacji programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, natomiast w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przedstawiają jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-12 (BP) i RZ-12 (BE) Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 6.
1. W terminie określonym w § 5 ust. 1, ministrowie właściwi w zakresie poszczególnych działów administracji rządowej, opracują, uwzględniając standardy i wytyczne określone w Szczegółowych zasadach opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013, stanowiących załącznik nr 66 do rozporządzenia, zwanych dalej „Szczegółowymi zasadami”, i przedłożą Ministrowi Finansów propozycje celów, według formularza BZ-1, wypełnionego w zakresie kolumn 1–4 na poziomie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zawierających się w poszczególnych działach administracji rządowej, z wyłączeniem funkcji 1. i 22.

2. W terminie określonym w § 5 ust. 1, podmioty o których mowa w art. 33a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.4)) oraz organy o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a w zakresie sądownictwa powszechnego organ, o którym mowa w odrębnej ustawie – wskazani w formularzu BZ-1 – opracują, uwzględniając standardy i wytyczne określone w Szczegółowych zasadach, i przedłożą Ministrowi Finansów propozycje celów, według formularza BZ-1, wypełnionego w zakresie kolumn 1–4 na poziomie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

3. W terminie określonym w § 5 ust. 1, dysponenci części budżetowych opracują, uwzględniając standardy i wytyczne określone w Szczegółowych zasadach, i przedłożą Ministrowi Finansów propozycje mierników, według formularza oznaczonego symbolem BZ-1, wypełnionego w zakresie kolumn 1–2 i 5 na poziomie realizowanych przez siebie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji celów i mierników ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowych zasadach ministrowie właściwi w zakresie poszczególnych działów administracji rządowej, podmioty i organy wskazane w ust. 2 oraz dysponenci wskazani w ust. 3, usuną ewentualne braki oraz niezgodności i przekażą skorygowaną propozycję Ministrowi Finansów celem wprowadzenia zamkniętego katalogu celów i mierników do aplikacji BUZA.

§ 7.
1. W terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2013, o których mowa w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 11 i 15, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) BD – Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

2) BW – Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

3) DPO – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

4) DCE – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

5) BW-S – Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

6) BW-PL – Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

7) PZ-1 – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

8) PZ-2 – Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

9) PZ-2/MON – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

10) SNZ – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

11) PZ-UE (BP) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 oraz inne środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

12) PZ-UE (BE) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

13) SUS – Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

14) EMRE – Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

15) BW-I – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

16) BW-I/MON – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

17) SW-1 – Wybrane elementy planu rzeczowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;

18) SW-2 – Wybrane elementy planu finansowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;

19) BZS – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;

20) BZSA – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;

21) ZZAR – Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;

22) BW-Z – Wydatki budżetu państwa na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;

23) PR-Z – Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;

24) PP – Przychody budżetu państwa i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;

25) PE – Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;

26) PFC – Elementy planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;

27) PFC-FUS – Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

28) PFC-FEP – Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;

29) PFC-FER – Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;

30) PFC-FA – Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;

31) PFC-FPiR – Plan finansowy Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;

32) F-SPO (BP) – Współfinansowanie, finansowanie oraz prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;

33) F-REF (BP) – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;

34) F-REF (BE) – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;

35) WPR-1 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;

36) WPR-2 – Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007–2013; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;

37) F-NSS (BP) – Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;

38) F-NSS (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;

39) PF-UE (BP) – Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;

40) PF-UE (BE) – Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;

41) PF-OSPR – Elementy planu finansowego agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;

42) PF-ANR-ZWRSP – Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia;

43) PF-ZUS – Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 60 do rozporządzenia;

44) PF-CDR – Plan finansowy Centrum Doradztwa Rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik nr 61 do rozporządzenia;

45) NAL-SP – Stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów/prokuratorów; wzór formularza stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia.

2. W formularzach, w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem formularzy wymienionych w ust. 1 pkt 11, 12, 32, 37 i 38 dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

3. Formularze: BD, BW, PZ-1, BW-I i BZS ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

4. Formularze: BD, BW, DCE, BW-S, BW-I, BZS i ZZAR wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

5. Formularze: BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS i BZSA wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

6. Formularze: PZ-1 (w zakresie korpusu służby cywilnej), PZ-UE (BP) (w zakresie korpusu służby cywilnej) i PZ-UE (BE) (w zakresie korpusu służby cywilnej), BW i BZS dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.

7. Formularze: BD, BW i PZ-2/MON w zakresie działu „Obrona narodowa” oraz formularz PP dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

8. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, BZS, PR-Z, PE i PF-OSPR dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

9. Formularze: BW, DPO, BW-I, SW-1, SW-2 i PF-OSPR ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

10. Formularz BW w zakresie rozdziałów „Działalność badawczo-rozwojowa” dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw nauki.

11. Formularz PR-Z dysponenci współrealizujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

12. Formularz BW-I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie przejść granicznych, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

13. Dysponenci biorący udział w realizacji programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych, na formularzach F-NSS (BP), F-NSS (BE), F-SPO (BP), PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-REF (BP), F-REF (BE), PF-UE (BP) oraz PF-UE (BE), nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

14. W terminie określonym w ust. 1 dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekty planowanych wydatków w układzie, o którym mowa w § 2 ust. 2, ujętych w swoich częściach budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) BZ-Z – Zestawienie zadań budżetowych w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 63 do rozporządzenia,

2) BZ-1 – Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 64 do rozporządzenia,

3) BZ-K – Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i trzy kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 65 do rozporządzenia

– wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse Publiczne w folderze Budżet zadaniowy.

15. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a także Minister Obrony Narodowej w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego przedkładając Ministrowi Finansów projekt budżetu na 2013 rok przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko w sprawie projektów budżetów służb specjalnych, przed ich rozpatrzeniem przez Radę Ministrów.

§ 8.
1. Dysponenci państwowych funduszy celowych oraz Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekty planów finansowych właściwych funduszy na formularzu PFC.

2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na formularzu PFC.

3. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego:

1) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu PFC-FUS;

2) Funduszu Emerytur Pomostowych na formularzu PFC-FEP.

4. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego:

1) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu PFC-FER;

2) Funduszu Administracyjnego na formularzu PFC-FA;

3) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu PFC-FPiR.

§ 9.
1. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5–8, dysponenci, prezesi albo dyrektorzy odpowiednio: agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przychodów i rozchodów.

2. Prezesi agencji wykonawczych nadzorowanych w zakresie gospodarki finansowej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierają w uzasadnieniu szczegółowe kalkulacje poszczególnych pozycji planów finansowych.

§ 10.
Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 określa załącznik nr 66 do rozporządzenia.
§ 11.
1. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2013 dysponenci części budżetowych przedkładają Ministrowi Finansów materiały niezbędne do sporządzenia aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, dysponenci opracowują:

1) w szczegółowości funkcja, zadanie, podzadanie, działanie wraz z określeniem celów i mierników na poziomie podzadań i działań, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2013, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, umieszczonego w formularzu BZ-1;

2) na formularzach PF-UE (BP), PF-UE (BE), SW-2, PF-OSPR (w zakresie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiej Akademii Nauk, uczelni publicznych i pozostałych osób prawnych, których plany finansowe nie są prezentowane w załącznikach do ustawy budżetowej), dotyczących roku 2013, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2013;

3) na formularzach PP, PFC, PFC-FUS, PFC-FEP, PFC-FER, PFC-FA, PF-FPiR, PF-UE (BP), PF-UE (BE), PF-OSPR, PF-ANR-ZWRSP, PF-CDR, PF-ZUS, SW-2 oraz w szczegółowości funkcja i zadanie, przy wykorzystaniu katalogu funkcji i zadań, umieszczonego w formularzu BZ-1, prezentując prognozę wydatków na lata 2014–2016.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. M. Grabowski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 178, poz. 1060.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1035 i Nr 239, poz. 1592, z 2011 r. Nr 234, poz. 1385 i 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 596.

Załącznik 1. [RZ-1]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 31 maja 2012 r. (poz. 628)

Załącznik nr 1

RZ-1

infoRgrafika


 

Załącznik 2. [RZ-2]

Załącznik nr 2

RZ-2

infoRgrafika

Załącznik 3. [RZ-2/MON]

Załącznik nr 3

RZ-2/MON

infoRgrafika

Załącznik 4. [RZ-3]

Załącznik nr 4

RZ-3

infoRgrafika

Załącznik 5. [RZ-4]

Załącznik nr 5

RZ-4

infoRgrafika


 

Załącznik 6. [RZ-5]

Załącznik nr 6

RZ-5

infoRgrafika

Załącznik 7. [RZ-6]

Załącznik nr 7

RZ-6

infoRgrafika


 

Załącznik 8. [RZ-7]

Załącznik nr 8

RZ-7

infoRgrafika


 

Załącznik 9. [RZ-8]

Załącznik nr 9

RZ-8

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 10. [RZ-9]

Załącznik nr 10

RZ-9

infoRgrafika

Załącznik 11. [RZ-10 (BP)]

Załącznik nr 11

RZ-10 (BP)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 12. [RZ-10 (BE)]

Załącznik nr 12

RZ-10 (BE)

infoRgrafika

Załącznik 13. [RZ-11]

Załącznik nr 13

RZ-11

infoRgrafika


 

Załącznik 14. [RZ-12 (BP)]

Załącznik nr 14

RZ-12 (BP)

infoRgrafika

Załącznik 15. [RZ-12 (BE)]

Załącznik nr 15

RZ-12 (BE)

infoRgrafika


 

Załącznik 16. [RZ-13]

Załącznik nr 16

RZ-13

infoRgrafika

Załącznik 17. [RZ-14]

Załącznik nr 17

RZ-14

infoRgrafika

Załącznik 18. [BD]

Załącznik nr 18

BD

infoRgrafika

Załącznik 19. [BW]

Załącznik nr 19

BW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 20. [DPO]

Załącznik nr 20

DPO

infoRgrafika

Załącznik 21. [DCE]

Załącznik nr 21

DCE

infoRgrafika

Załącznik 22. [BW-S]

Załącznik nr 22

BW-S

infoRgrafika

Załącznik 23. [BW-PL]

Załącznik nr 23

BW-PL

infoRgrafika


 

Załącznik 24. [PZ-1]

Załącznik nr 24

PZ-1

infoRgrafika

Załącznik 25. [PZ-2]

Załącznik nr 25

PZ-2

infoRgrafika

Załącznik 26. [PZ-2/MON]

Załącznik nr 26

PZ-2/MON

infoRgrafika

Załącznik 27. [SNZ]

Załącznik nr 27

SNZ

infoRgrafika


 

Załącznik 28. [PZ-E (BP)]

Załącznik nr 28

PZ-E (BP)

infoRgrafika

Załącznik 29. [PZ-UE (BE)]

Załącznik nr 29

PZ-UE (BE)

infoRgrafika


 

Załącznik 30. [SUS]

Załącznik nr 30

SUS

infoRgrafika

Załącznik 31. [EMRE]

Załącznik nr 31

EMRE

infoRgrafika


 

Załącznik 32. [BW-I]

Załącznik nr 32

BW-I

infoRgrafika

Załącznik 33. [BW-I/MON]

Załącznik nr 33

BW-I/MON

infoRgrafika

Załącznik 34. [SW-1]

Załącznik nr 34

SW-1

infoRgrafika

Załącznik 35. [SW-2]

Załącznik nr 35

SW-2

infoRgrafika

Załącznik 36. [BZS]

Załącznik nr 36

BZS

infoRgrafika

Załącznik 37. [BZSA]

Załącznik nr 37

BZSA

infoRgrafika


 

Załącznik 38. [ZZAR]

Załącznik nr 38

ZZAR

infoRgrafika

Załącznik 39. [BW-Z]

Załącznik nr 39

BW-Z

infoRgrafika


 

Załącznik 40. [PR-Z]

Załącznik nr 40

PR-Z

infoRgrafika

Załącznik 41. [PP]

Załącznik nr 41

PP

infoRgrafika

Załącznik 42. [PE]

Załącznik nr 42

PE

infoRgrafika


 

Załącznik 43. [PFC]

Załącznik nr 43

PFC

infoRgrafika


 infoRgrafika


 infoRgrafika

Załącznik 44. [PFC-FUS]

Załącznik nr 44

PFC-FUS

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 45. [PFC-FEP]

Załącznik nr 45

PFC-FEP

infoRgrafika

Załącznik 46. [PFC-FER]

Załącznik nr 46

PFC-FER

infoRgrafika


 infoRgrafika


 

Załącznik 47. [PFC-FA]

Załącznik nr 47

PFC-FA

infoRgrafika


 infoRgrafika


 

Załącznik 48. [PFC-FPiR]

Załącznik nr 48

PFC-FPiR

infoRgrafika


 infoRgrafika


 

Załącznik 49. [F-SPO(BP)]

Załącznik nr 49

F-SPO(BP)

infoRgrafika

Załącznik 50. [F-REF(BP)]

Załącznik nr 50

F-REF(BP)

infoRgrafika

Załącznik 51. [F-REF (BE)]

Załącznik nr 51

F-REF (BE)

infoRgrafika


 

Załącznik 52. [WPR-1]

Załącznik nr 52

WPR-1

infoRgrafika


 

Załącznik 53. [WPR-2]

Załącznik nr 53

WPR-2

infoRgrafika

Załącznik 54. [F-NSS (BP)]

Załącznik nr 54

F-NSS (BP)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 55. [F-NSS (BE)]

Załącznik nr 55

F-NSS (BE)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 56. [PF-UE(BP)]

Załącznik nr 56

PF-UE(BP)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 57. [PF-UE (BE)]

Załącznik nr 57

PF-UE (BE)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 58. [PF-OSPR]

Załącznik nr 58

PF-OSPR

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

Załącznik 59. [PF-ANR-ZWRSP]

Załącznik nr 59

PF-ANR-ZWRSP

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


 

Załącznik 60. [PF-ZUS]

Załącznik nr 60

PF-ZUS

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 61. [PF-CDR]

Załącznik nr 61

PF-CDR

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 62. [NAL-SP]

Załącznik nr 62

NAL-SP

infoRgrafika


 

Załącznik 63. [BZ-Z]

Załącznik nr 63

BZ-Z

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 64. [BZ-1]
Załącznik 65. [BZ-K]

Załącznik nr 65

BZ-K

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 66. [Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013]

Załącznik nr 66

Szczegółowe zasady opracowywania
materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013

Rozdział 1

Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na 2013 r. według formularzy stanowiących załączniki nr 1–65 do rozporządzenia.

Formularze dotyczące planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych (RZ) oraz projekty budżetów powinny uwzględniać podziałki obowiązującej klasyfikacji budżetowej, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

Zasady opracowywania niektórych materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2013 r. przez Ministra Obrony Narodowej określone zostały w rozdziale 6 – Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej. Do wydatków nieobjętych przepisami rozdziału 6 Minister Obrony Narodowej stosuje formularze i szczegółowe zasady opracowywania materiałów określone w niniejszym rozporządzeniu.

2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 9 rozporządzenia, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne rozdziały. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:

1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;

2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;

3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2012 r.;

4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2013 r.

3. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.

4. Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w dziale III rozdziałach 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.

5. Materiały planistyczne dotyczące inwestycji należy przedkładać odrębnie w obowiązującym terminie bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów. Formularze oznaczone symbolami RZ-2, RZ-2/MON, BW-I, BW-I/MON należy przekazywać pocztą elektroniczną, oraz w formie wydruków (formularz wraz z opisem).

Formularze oznaczone symbolami RZ-2/MON i BW-I/MON należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej także w Wydziale Obrony Narodowej, Służb Specjalnych i Współpracy Międzynarodowej Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów.

Materiały przygotowane przez dysponentów części budżetowych na formularzach planistycznych kierowanych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powinny zostać przesłane w obowiązujących terminach również w formie elektronicznej do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na adres poczty: budzet@mrr.gov.pl ze wskazaniem w temacie wiadomości numeru i nazwy części budżetowej, której formularze dotyczą.

Rozdział 2

Plany rzeczowe zadań

6. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami RZ-1 do RZ-14, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.

7. W formularzach oznaczonych symbolami RZ wszystkie kwoty odnoszące się do 2013 r. należy podać w cenach z 2012 r.

8. W formularzach oznaczonych symbolami RZ w kolumnie „przewidywane wykonanie w 2012 r.” wykazuje się kwoty ujęte w planie na 2012 r. z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy zmian, o ile dokonanie oszacowania przewidywanego wykonania z uwagi na termin określony w § 5 ust. 1 nie jest możliwe.

9. Formularz RZ-1

Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prokuratura Generalna. Na formularzu tym dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:

– emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy,

– uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku.

W części „29. Obrona narodowa” i „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki należy przedstawić także w podziale na rozdziały.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

10. Na formularzu RZ-2, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2013, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2012 (kolumna 12 i 13).

Formularz RZ-2 nie obejmuje zaplanowanych na 2012 r. oraz projektowanych do realizacji na 2013 r. wydatków/dotacji na inwestycje realizowane w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz zadania inwestycyjne w ramach budżetu środków europejskich.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

Inwestycyjne zadania budowlane ujęte w formularzu powinny spełniać wymogi określone w § 4–6 wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów. Ponadto zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane państwowych jednostek budżetowych oraz dotacji, o których mowa w art. 132 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, o wartości kosztorysowej przekraczającej 300.000 tys. zł wymaga – zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpowiednimi strategiami rozwoju.

W formularzu wymienia się poszczególne tytuły inwestycji (polegające na budownictwie oraz zakupy inwestycyjne) kolejno działami, w działach – rozdziałami, w rozdziałach – paragrafami czterocyfrowymi. Inwestycje jednego rodzaju należy wykazać łącznie, np. melioracje, zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego, zakup sprzętu biurowego, itp.

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa.

W szczegółowości zależnej od oceny zamierzeń planistycznych – dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2013 r. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych dla programów wieloletnich, w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2012 r.

W przypadku, gdy rok 2013 jest pierwszym rokiem dofinansowania danej inwestycji budowlanej środkami budżetu państwa, a we wcześniejszych latach zadanie to było dofinansowane środkami z innych źródeł, w w/w uzasadnieniu należy wskazać źródło i kwotę nakładów, które dotychczas zostały poniesione.

Formularza RZ-2 nie wypełnia dysponent części „29.Obrona narodowa”.

11. W formularzu RZ-3 ujmuje się:

1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:

a) art. 80 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.),

b) art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia wydanego na jego podstawie,

c) art. 188a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydanego na jego podstawie,

d) art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.),

e) art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.),

f) art. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

g) art. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);

2) dotacje podmiotowe:

a) wynikające z art. 131 ustawy o finansach publicznych,

b) wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379, z późn. zm.) na:

– zadania dotyczące likwidacji kopalń oraz działania wykonywane po zakończeniu całkowitej likwidacji kopalń realizowane w przedsiębiorstwach górniczych, o których mowa w art. 8 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy,

– zadania dotyczące zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, realizowane w przedsiębiorstwach górniczych, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy,

– naprawianie szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów,

– roszczenia pracownicze, w tym z tytułu rent wyrównawczych oraz uprawnień do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z kopalń, o których mowa w art. 13 i 14 wyżej wymienionej ustawy,

– ekwiwalenty pieniężne przysługujące emerytom i rencistom z kopalń, o których mowa w art. 12 wyżej wymienionej ustawy, wypłacane przez ZUS, wraz z kosztami obsługi ich wypłat,

– monitoring procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego oraz inne czynności zlecone przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dotyczące restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego,

c) wynikające z przepisów art. 11 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.);

3) dotacje celowe wynikające z przepisów:

a) ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,

b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

c) ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.),

d) art. 8 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.),

e) ustawy wymienionej w pkt 2 lit. c,

f) art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1591),

g) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.);

4) dotacje celowe dla samorządów województw na finansowanie dopłat z tytułu stosowania przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.).

W poz. I – „Dotacje przedmiotowe” – minister właściwy do spraw transportu przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie usług przewozowych realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym.

W objaśnieniach należy przedstawić szczegółową kalkulację wysokości utraty przychodów taryfowych wraz z omówieniem metody ich obliczenia w zakresie ulgowych przejazdów realizowanych na podstawie:

– biletów jednorazowych z 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100% ulgą,

– imiennych biletów miesięcznych z 37%, 49%, 51%, 78% i 93% ulgą,

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasażerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2012 r., jak i projektu planu na 2013 r.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich.

Minister właściwy do spraw łączności przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do usług pocztowych zwolnionych od opłat pocztowych, związanych z przesłaniem paczek z drukami lub innymi nośnikami informacji dla ociemniałych, oraz plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do przesyłek egzemplarzy obowiązkowych, zwolnionych od opłat pocztowych, wysyłanych do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania.

Minister właściwy do spraw rolnictwa przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie pomocy dla rolnictwa realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia podmiotów do jej otrzymywania.

W poz. II – „Dotacje podmiotowe” – należy wyodrębnić przedsiębiorców otrzymujących dotacje i cele przeznaczenia tych dotacji. W odniesieniu do planowanych nowych dotacji dofinansowujących przedsiębiorców lub zadania, które w roku ubiegłym nie były objęte dotowaniem z budżetu państwa, należy przedłożyć, wraz ze szczegółowym omówieniem zakresu rzeczowego zadań realizowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje ze wskazaniem zadań priorytetowych.

W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa węgla kamiennego należy szczegółowo omówić zakres finansowania kosztów na zadania związane z:

1) likwidacją kopalń – finansowanie zadań dotyczących likwidacji kopalń oraz działań wykonywanych po zakończeniu całkowitej likwidacji kopalń oraz zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji;

2) naprawianiem szkód górniczych – wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów;

3) roszczeniami pracowniczymi – w tym:

a) uprawnienia do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z kopalń postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 r.,

b) renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych;

4) wypłatą ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez ZUS wraz z kosztem ich obsługi;

5) monitoringiem procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego oraz innych czynności zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotyczących restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

W poz. III – „Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji” – w zakresie dotacji przewidzianych dla przedsiębiorcy na realizację nowych inwestycji – minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na te dotacje.

W poz. IV – „Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej” – minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z:

– art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe, których dotyczą porozumienia międzynarodowe, oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym,

– art. 38 ust. 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na budowę lub przebudowę dworców kolejowych w zakresie związanym z obsługą podróżnych,

– art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej,

– art. 9 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych.

Środki dla ministra właściwego do spraw transportu na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji, remontów, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym wydzieli Minister Obrony Narodowej – w ramach wydatków obronnych – w części dotyczącej realizacji Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

W poz. V – „Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych” – minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z podpisanych umów w zakresie dotacji przewidzianych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych, międzywojewódzkich i międzynarodowych (art. 55 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).

W poz. VII – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.)”.

W pozycji IX – „Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego” właściwy wojewoda przedstawi informacje na temat przewidywanego wykonania wysokości wydatku budżetu państwa na finansowanie dopłat w 2012 roku oraz projekt planu na 2013 rok.

12. Formularz RZ-4 dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

W formularzu tym nie wykazuje się wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i ich domowników, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 123).

Określając wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne należy uwzględnić postanowienia art. 81 ust. 8 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi od dnia 1 stycznia 2008 r. uległa zmianie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w odniesieniu do:

– bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium,

– osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

W formularzu RZ-4 dysponenci części budżetowych przedstawiają dane uwzględniające wykonanie wydatków w poszczególnych miesiącach, począwszy od stycznia 2012 r. do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego ustalony termin złożenia przedmiotowego formularza, wraz z liczbą osób, za które opłacono składki w danym miesiącu. Przykładowo, w sytuacji gdy termin składania formularza RZ-4 przypada na maj 2012 r. dysponent winien uwzględnić w nim liczbę osób oraz kwoty wykonania wydatków za następujące miesiące 2012 r.: styczeń, luty, marzec, kwiecień.

13. W formularzu RZ-5 wojewodowie przedstawiają informacje dotyczące wysokości utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego oraz gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem służących bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody wskutek ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), z podatku leśnego, określonego w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.), z podatku rolnego, określonego w art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).

14. Formularz RZ-6 opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

15. Formularz RZ-7

Formularz dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2013, w tym nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, a także zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

Formularz ten sporządzają w zakresie działów 801 i 854 właściwi ministrowie prowadzący szkoły i placówki, w których zatrudniani są nauczyciele wynagradzani na podstawie art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dodatkowo sporządza formularz w zakresie nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

W formularzu należy uwzględnić planowane w roku 2012 i 2013 zmiany z tytułu uzyskania od dnia 1 stycznia i od dnia 1 września awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych). Powyższe skutki finansowe winny być określone w warunkach roku 2012.

16. Formularz RZ-8

W informacjach rzeczowych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2012 i projektu planu na rok 2013 należy podać:

1) w poz. II – dane dotyczące pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dane dotyczą pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz przeciętnych miesięcznych kosztów płacy tych pracowników.

Średnioroczną liczbę pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników w danym roku oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2012 roku sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2011 r. do dnia 30 listopada 2012 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12, zaś w projekcie planu na 2013 r. sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia 30 listopada 2013 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

W tej części formularz sporządza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

2) w poz. III – w wydatkach administracyjno-biurowych wojewódzkiego urzędu pracy związanych z obsługą służby zastępczej nie uwzględnia się wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wojewódzkiego urzędu pracy.

Dane dotyczą zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z późn. zm.).

Średnioroczną liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej, o której mowa w kol. 2 pkt III ppkt 1, oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2012 r. sumuje się liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej w poszczególnych miesiącach w 2012 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2013 r. sumuje się przewidywaną liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

17. Formularz RZ-9 dotyczy:

1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej; przez świadczeniobiorców rozumie się: w odniesieniu do zasiłków stałych – liczbę osób pobierających zasiłek stały, a w odniesieniu do zasiłków okresowych – liczbę osób samotnie gospodarujących, liczbę osób będących w rodzinie oraz liczbę rodzin pobierających zasiłek okresowy. Średnioroczną liczbę świadczeniobiorców, o której mowa w główce w kol. 3 i kol. 7, oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2012 r. sumuje się liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach 2012 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2013 r. sumuje się przewidywaną liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12;

2) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);

3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawanego i wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

Średnioroczną liczbę świadczeń, o której mowa w główce kol. 4 i kol. 8, należy ustalać w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2012 r. sumuje się liczbę świadczeń wypłaconych i przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2013 r. sumuje się liczbę świadczeń przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

18. Formularz RZ-10 (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Funduszu Spójności, Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA i projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program... Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

2) kolumna 2 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą pomocy technicznej należy wstawić skrót „PT”, jeśli planowane wydatki dotyczą zadań finansowanych poza pomocą techniczną programu należy wstawić skrót „PR”; wiersz „PR” nie obejmuje wydatków ujętych w wierszach „PT”;

3) kolumna 3 – dysponenci części budżetowych w kolumnie tej wskazują numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części, w tym również dla wydatków planowanych do uruchomienia w trakcie roku budżetowego do danej części budżetowej z rezerwy celowej; w kolumnie tej dysponenci części budżetowych zawsze wskazują właściwą część budżetową dysponenta; nawet w przypadku środków planowanych w rezerwie celowej (z uwagi na udzielone zapewnienie finansowania) dysponenci części budżetowych nie wskazują części „83. Rezerwy celowe”; nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej dysponenta, analogiczny jak w kolumnie 3;

5) kolumna 5 i 6 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

6) kolumny 7–14 należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2013–2016 kierując się następującymi wytycznymi:

– należy wstawić kwoty planowanych wydatków w podziale na finansowanie i współfinansowanie oraz na wydatki dotyczące pomocy technicznej i poza pomocą techniczną, dzieląc je odpowiednio na wydatki planowane w części budżetowej – wiersz z właściwym numerem części budżetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane w rezerwie celowej – wiersz z numerem części budżetowej „83” w kolumnie 4,

– w wierszu „Program... Suma” należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program; następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program w podziale na wydatki dotyczące zadań finansowanych poza pomocą techniczną – w wierszu „z tego wydatki poza pomocą techniczną” oraz na wydatki dotyczące pomocy technicznej – w wierszu „z tego pomoc techniczna”; w odpowiednich wierszach poniżej sumę wydatków dotyczących zadań finansowanych poza pomocą techniczną i w ramach pomocy technicznej należy przedstawić w podziale na wydatki planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

W wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu; następnie należy wstawić sumę wydatków na wszystkie programy w podziale na wydatki dotyczące zadań finansowanych poza pomocą techniczną – w wierszu „z tego wydatki poza pomocą techniczną” oraz na wydatki dotyczące pomocy technicznej – w wierszu „z tego pomoc techniczna”; w odpowiednich wierszach poniżej sumę wydatków dotyczących zadań finansowanych poza pomocą techniczną i w ramach pomocy technicznej należy przedstawić w podziale na planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i projekty kolejowe.

Niedozwolone jest:

– scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,

– wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza RZ-10 (BP),

– wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,

– wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych wydatków razem oraz na pomoc techniczną i poza pomocą techniczną,

– wprowadzaniu formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,

– wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu – części opisowej do formularza.

Dysponenci części budżetowych sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej. Ponadto dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wypełniony formularz przesyłają bezpośrednio do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

19. Formularz RZ-10 (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program... Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

2) kolumna 2 – należy wstawić skrót „PR”;

3) kolumna 3 – dysponenci części budżetowych w kolumnie tej wskazują numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części, w tym również dla wydatków planowanych do uruchomienia w trakcie roku budżetowego do danej części budżetowej z rezerwy celowej; w kolumnie tej dysponenci części budżetowych zawsze wskazują właściwą część budżetową dysponenta; nawet w przypadku środków planowanych w rezerwie celowej (z uwagi na udzielone zapewnienie finansowania) dysponenci części budżetowych nie wskazują części „83. Rezerwy celowe”; nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej dysponenta, analogiczny jak w kolumnie 3;

5) kolumna 5 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

6) kolumny 6–9 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2013–2016 w zakresie poszczególnych programów kierując się następującymi wytycznymi:

– należy wstawić kwoty planowanych wydatków, dzieląc je odpowiednio na wydatki planowane w części budżetowej – wiersz z właściwym numerem części budżetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane w rezerwie celowej – wiersz z numerem części budżetowej „83” w kolumnie 4,

– w wierszu „Program... Suma” należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program, następnie sumę planowanych wydatków należy przedstawić w podziale na wydatki planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

W wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu; następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale na wydatki planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”. Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty kolejowe.

Niedozwolone jest:

– scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,

– wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza RZ-10 (BE),

– wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonym na wzorze sumowaniu planowanych wydatków razem,

– wprowadzaniu formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,

– wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,

– wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu – części opisowej do formularza.

Dysponenci części budżetowych sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

20. Formularz RZ-11 sporządzają dysponenci części budżetowych odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej, których finansowanie wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR. W formularzu powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń planowanych do wypłacenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007–2013. W części A w wierszu II wyodrębnione zostały płatności realizowane:

– od stycznia do listopada, oznaczające wszystkie płatności realizowane w tym okresie roku, w tym płatności realizowane od stycznia do czerwca za rok ubiegły oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe;

– w grudniu danego roku oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe.

W wierszu III dotyczącym dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007–2013, podanie numeru części budżetowej oznacza jedynie zidentyfikowanie jednostki uzyskującej refundację pomocy technicznej. Środki z tytułu refundacji pomocy technicznej będą stanowiły dochody części 77 budżetu państwa. Natomiast w odniesieniu do finansowania wyprzedzającego PROW 2007–2013 działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat I i II – środki refundacji będą stanowiły dochody budżetu środków europejskich.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007–2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną.

Część B załącznika powinna zostać wypełniona przez właściwego dysponenta w odniesieniu do wierszy w kolumnach 2–4, stosownie do bieżących wytycznych (przesądzeń) co do mechanizmów i działań przyjętych do realizacji w Polsce w okresie 2014–2020 i poziomów finansowych.

21. Formularz RZ-12 (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013.

Ponadto formularz RZ-12 (BP) wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w danym roku budżetowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

22. Formularz RZ-12 (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które możliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską oraz od Państw Członkowskich EFTA w danym roku budżetowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

23. Formularz RZ-13 przygotowuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Przy wypełnianiu formularza należy w szczególności uwzględnić liczbę kredytobiorców, prognozę kształtowania się stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego w poszczególnych miesiącach roku, na który planowane są środki oraz dane o wykonaniu planu finansowego Funduszu w poprzednich okresach.

W objaśnieniach do formularza należy wskazać przesłanki, jakimi kierował się dysponent określając wnioskowaną wysokość środków budżetowych na zasilenie Funduszu w 2013 r.

24. Formularz RZ-14 dotyczy wyłącznie dochodów i wydatków z tytułu zadań finansowanych w 2010 roku ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych albo realizowanych przez gospodarstwa pomocnicze, o których mowa w art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.).

Dysponenci wypełniają formularz oddzielnie dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej (w nagłówku formularza należy podać numer rozdziału z odpowiednią końcówką – *93 lub *94), w którym klasyfikowane są w latach 2011–2012 dochody z ww. tytułów. W tabeli należy podać numer rozdziału identyfikujący jednostkę, która uzyskuje dochody i ponosi wydatki z ww. tytułów oraz odpowiednie dla danej jednostki całkowite kwoty dochodów i wydatków odpowiednio w zakresie rozdziału ***93 lub ***94. Kolumnę „Paragraf” wypełniają wyłącznie dysponenci, którzy ponoszą wydatki na wynagrodzenia osobowe lub bezosobowe w paragrafach: 4010, 4020, 4040 lub 4170, natomiast kolumnę „Zatrudnienie” dysponenci wypełniają wyłącznie dla paragrafów 4010 i 4020. Kwoty wynagrodzeń w tych paragrafach należy wpisać w dodatkowych wierszach. Muszą się one zawierać w kwotach wydatków ogółem dla danego rozdziału.

Do formularza sporządzanego dla rozdziału 85394 należy dołączyć dodatkową informację, w której zostaną określone następujące dane:

1) wielkość zatrudnienia młodocianych pracowników,

2) wydatki na wynagrodzenia oraz na składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, refundowane ze środków Funduszu Pracy,

3) wysokość kosztów kształcenia młodocianych pracowników refundowanych ze środków Funduszu Pracy.

Rozdział 3

Planowanie dochodów budżetowych

25. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, z wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Minister Finansów.

26. Dochody z ceł planuje Minister Finansów we współdziałaniu z Ministrem Gospodarki.

27. Dywidendy od spółek planuje dysponent wykonujący prawa z tytułu posiadania akcji lub udziałów Skarbu Państwa.

28. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe, a także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach i zbiorczo dla części na formularzu BD.

29. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” na formularzu BD.

30. W projekcie budżetu uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów, wynikające z projektowanych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stawek celnych, opłat sądowych lub administracyjnych), podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z oszacowaną kwotą wpływu na dochody budżetu w 2013 r.

Rozdział 4

Planowanie wydatków budżetowych

31. Dysponenci części budżetowych planują wydatki zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału w podziale na poszczególne jednostki i zadania.

32. Formularz BW:

1) dysponenci planują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych;

2) wydatki budżetowe na tworzenie rezerw państwowych i gospodarowanie nimi dysponenci części budżetowych ujmują odpowiednio w swoich projektach budżetu w ramach ustalonego limitu wydatków;

3) dotacje dla instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych wykazuje się na formularzu BW, dołączając szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:

a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji,

b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją;

4) w ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również na zakup akcji (udziałów) w spółkach;

5) wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego – Fundusz Mienia Polikwidacyjnego i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji, pokrywanych ze środków budżetowych;

6) w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych składek na rzecz organizacji międzynarodowych należy podać:

a) nazwę organizacji,

b) podstawę prawną przynależności,

c) kalkulacje składek płaconych w 2012 r. i w 2013 r., w walucie płatności i w tysiącach złotych;

7) wydatki jednostek sfery budżetowej ujmuje się na formularzu BW zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału z wyszczególnieniem rodzajów jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych.

Jeśli w rozdziale występują jednostki i zadania lub kilka rodzajów jednostek lub zadań, to wydatki planuje się wówczas dla każdej z tych jednostek i dla każdego zadania odrębnie oraz zbiorczo dla całego rozdziału;

8) Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 86 ust 1 pkt 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 13a, 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych planowane są na rok 2013 we właściwych częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”. Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

„Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”,

„Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”,

„Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”;

9) wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody popełnione podczas leczenia w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia planowane są w dziale „Ochrona zdrowia”, w rozdziale „Pozostała działalność”, w paragrafie „Zasądzone renty”;

10) w ramach wydatków majątkowych ujmowanych na formularzu BW w poz. 4 „Wydatki majątkowe” planowane są:

a) wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,

b) wydatki na inwestycje wynikające z eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, planowane na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

c) inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 134 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;

11) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „Pozostała działalność” mogą być planowane wyłącznie wydatki na realizację zadań, na które nie przewidziano odrębnego rozdziału.

Wydatki powiatowych inspektoratów weterynarii (rozdział 01034) oraz granicznych inspektoratów weterynarii (rozdział 01035) ujmuje się zbiorczo dla całej części budżetowej;

12) wydatki na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w poz. 1.7 formularza BW, należy wykazać zbiorczo dla części „82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego”, a także dodatkowo pod zestawieniem wydatków w tym formularzu należy wykazać odrębnie kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej;

13) w objaśnieniach dysponent części „25. Kultura fizyczna” oraz działu „Kultura fizyczna” podaje informacje dotyczące liczby i kwoty, przewidzianych na 2012 r. i planowanych na 2013 r., świadczeń pieniężnych przyznawanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.).

Informacje o liczbie i kwocie świadczeń pieniężnych podaje się odrębnie dla każdej grupy świadczeniobiorców;

14) formularz BW sporządza się odrębnie dla budżetu państwa i budżetu środków europejskich, stosując oznaczenia odpowiednio: BW – w przypadku formularza dla środków budżetu państwa oraz BW (BE) – w przypadku formularza dla płatności w ramach budżetu środków europejskich.

33. Formularz DPO

Na formularzu DPO dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, tj. dotacje podmiotowe.

W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki otrzymującej dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji.

W uzasadnieniu do druku należy przedstawić informację odnośnie wysokości środków, jaką planuje się przekazać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji na uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy oraz podać liczbę funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w tej jednostce. Powyższe dane należy przedstawić w następującej szczegółowości: liczba etatów Policji, uposażenia funkcjonariuszy (paragraf 405), nagroda roczna funkcjonariuszy (paragraf 407), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (paragraf 307), równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (paragraf 418) oraz inne należności, w tym nagrody i zapomogi (paragraf 406 i paragraf 408). Powyższe dane należy przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2012 roku, jak i projektu planu na 2013 rok.

34. Formularz DCE

Na formularzu DCE dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa zwane „dotacjami celowymi”.

W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki otrzymującej dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji.

W formularzu nie ujmuje się dotacji celowych planowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

W uzasadnieniu do druku należy przedstawić informację odnośnie wysokości środków, jaką planuje się przekazać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji na uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy oraz podać liczbę funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w tej jednostce. Powyższe dane należy przedstawić w następującej szczegółowości: liczba etatów Policji, uposażenia funkcjonariuszy (paragraf 405), nagroda roczna funkcjonariuszy (paragraf 407), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (paragraf 307), równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (paragraf 418) oraz inne należności, w tym nagrody i zapomogi (paragraf 406 i paragraf 408). Powyższe dane należy przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2012 roku jak i projektu planu na 2013 rok.

35. Formularz BW-S

Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny być zgodne z kwotami na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu BW we właściwych częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z postanowieniami w art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium.

W przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium podstawą jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

36. Formularz BW-PL

Wydatki na utrzymanie placówek zagranicznych, ponoszone w kraju i za granicą, ujmuje się na formularzu BW-PL zbiorczo dla części.

37. Formularz PZ-1:

1) plan zatrudnienia i wynagrodzeń sporządza się na formularzu PZ-1 w podziale na część, dział i rozdział klasyfikacji dochodów i wydatków oraz formę organizacyjno-prawną (jednostki budżetowe oraz państwowe fundusze celowe), wyodrębniając:

a) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów),

b) referendarzy sądowych,

c) asystentów sędziów i prokuratorów,

d) członków korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzący w skład służby zagranicznej),

e) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

f) pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów),

g) pracowników orzecznictwa (asesorów),

h) sądowych kuratorów zawodowych,

i) osadzonych,

j) etatowych członków SKO,

k) osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.),

l) nauczycieli,

m) pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń niezaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a–l;

2) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;

3) w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2012, podając na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2013 r.;

4) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników państwowej sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.);

5) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:

– w lp. 1.1 i 2.1 formularza PZ-1, w wierszu „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE2)” należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,

– w lp. 3, 4 i 4.1 formularza PZ-1 należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu PZ-UE i PZ-UE (BE).

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2012 r.

38. Formularz PZ-2

Plan zatrudnienia i uposażeń funkcjonariuszy sporządza się na formularzu PZ-2, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

a) funkcjonariuszy,

b) funkcjonariuszy Służby Celnej.

1) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu PZ-2 w kol. 6 należy planować na podstawie: art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) oraz art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.), a także art. 90 ust. 2 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.);

2) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:

– w lp. 1.1 i 2.1 formularza PZ-2, w wierszu: „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE3)” należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,

– w lp. 3, 4 i 4.1 formularza PZ-2 należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu PZ-UE i PZ-UE (BE).

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2012 r. z podaniem, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian oraz szczegółowe omówienie projektu planu na rok 2013.

39. Formularz PZ-UE (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013 oraz na odrębnym formularzu PZ-UE (BP) dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013.

Ponadto formularz PZ-UE (BP) wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Formularz PZ-UE (BP) ujmował będzie informacje na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013 oraz realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013.

Jednocześnie w przypadku wynagrodzenia poszczególnych osób częściowo finansowanego z powyższych programów jak też z paragrafów z czwartą cyfrą 0, należy na formularzu PZ-UE (BP) wykazać wynagrodzenia w części finansowanej w ramach paragrafów z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9. Natomiast w kolumnie „Zatrudnienie” należy wpisać w formularzu PZ-UE (BP) średnioroczne zatrudnienie proporcjonalne do wynagrodzeń finansowanych ze środków UE oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wykazanych na formularzach PZ-UE (BP) i PZ-UE (BE).

Dla przykładu osoba zatrudniona, której wynagrodzenie jest finansowane w 60% ze środków UE i w 40% z wydatków z czwartą cyfrą „0”, powinna zostać uwzględniona w następujący sposób w formularzu PZ-UE (BP): w kolumnie „Zatrudnienie” należy wpisać 0,60 natomiast wynagrodzenie powinno być ujęte odpowiednio na formularzu PZ-UE (BP) w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9 oraz na formularzu PZ-UE (BE) w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą 7.

W całym opisie do formularza PZ-UE (BP) należy pod nazwą Mechanizmów Finansowych – rozumieć: Norweski Mechanizm Finansowy 2009–2014, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014.

W formularzu PZ-UE (BP) w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informacje o dokonanych zmianach w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne informacje dodatkowe o etatach finansowanych w ramach programów. W kolumnie tej należy również wskazać, czy etaty finansowane w ramach programów to etaty nowe czy etaty kontynuowane z ubiegłego roku, finansowane poprzednio z innego programu lub w ramach kosztów funkcjonowania urzędu.

Ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013. W kol. 4 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2012.

Formularz PZ-UE (BP) powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Natomiast formularz PZ-UE (BP) dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 powinien być przekazany w formie papierowej i elektronicznej do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów.

40. Formularz PZ-UE (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego 2009–2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013.

Formularz PZ-UE (BE) ujmował będzie wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków europejskich, Mechanizmu Finansowego 2009–2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013.

Na formularzu PZ-UE (BE) należy wykazać wynagrodzenia w części finansowanej z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7.

W całym opisie do formularza PZ-UE (BE) należy pod nazwą Mechanizmu Finansowego 2009–2014 – rozumieć: Norweski Mechanizm Finansowy 2009–2014, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014.

W formularzu PZ-UE (BE) w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informację o dokonanych zmianach w zakresie wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne informacje dodatkowe.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

41. Formularz EMRE

Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części „15. Sądy powszechne” oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prokuratura Generalna. Na formularzu EMRE dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:

■ emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy,

■ uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, a także pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku.

Wydatki należy wykazać w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń.

W części „29. Obrona Narodowa” oraz „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki należy przedstawić także w podziale na rozdziały.

Wydatki wykazane w kolumnie 7 powinny być zgodne z kwotami zaplanowanymi w formularzu BW we właściwych częściach budżetowych.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe projektowanych wielkości w zakresie liczby świadczeniobiorców oraz środków przeznaczonych na świadczenia społeczne z podaniem przyczyn zmian w stosunku do wielkości zaplanowanych w poprzednim roku budżetowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

42. Formularz BW-I

Formularz BW-I powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii. Przy wypełnianiu formularza BW-I stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-2.

Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu BW-I powinny być ujęte w formularzu BW, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.

Do formularza BW-I dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do inwestycji ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wnoszonych do parametrów programów wieloletnich w porównaniu z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2012; należy podać podstawę prawną w każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Formularza BW-I nie wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa”.

43. Formularze: SW-1 i SW-2

Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe dołączają do planu dochodów i wydatków budżetowych dane rzeczowe z zakresu szkolnictwa wyższego na formularzu SW-1 oraz wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych opracowane na formularzu SW-2.

Formularze SW-1 i SW-2 sporządzane są zbiorczo dla części. Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe przekazują również formularze SW-1 i SW-2 ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

Przy wypełnianiu formularzy SW-1 i SW-2, w ramach wykonania za 2011 rok, w pozycjach dotyczących:

– stypendiów socjalnych należy ujmować stypendia socjalne, stypendia na wyżywienie, stypendia mieszkaniowe,

– stypendiów rektora dla najlepszych studentów należy ujmować stypendia rektora dla najlepszych studentów i stypendia za wyniki w nauce lub sporcie,

– stypendiów dla najlepszych doktorantów należy ujmować stypendia dla najlepszych doktorantów i stypendia za wyniki w nauce.

44. Formularze: BZS i BZSA

Na formularzu BZS ujmuje się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tzn. dotacje sklasyfikowane w paragrafach:

1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”;

2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa”;

3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”;

4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;

5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;

6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;

7) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

8) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

9) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dla działów i rozdziałów wykazane w formularzu BZS w kolumnach 5 i 13 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BW w odpowiednich pozycjach w kolumnach 5 i 6.

Formularz BZSA dotyczy funkcjonariuszy.

Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu BZSA w kol. 8 i 16 należy planować na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

45. Formularz ZZAR

Na formularzu ZZAR dysponenci części budżetowych przedstawiają zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przewidzianych do realizacji w roku budżetowym w podziale na gminy, powiaty i samorząd województwa.

46. Formularz BW-Z opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

47. Formularz PR-Z sporządzają:

– dysponenci – współrealizatorzy programu – w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych,

– koordynatorzy programów wieloletnich – w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych oraz, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi programy – w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów na dany program.

Przy wypełnianiu formularza stosuje się zasady budżetu zadaniowego określone w ust. 75–84, z poniższymi zastrzeżeniami.

Dysponenci tworzą jedno działanie dla każdego z właściwych im programów wieloletnich; w uzasadnionych przypadkach dysponenci mogą stworzyć więcej niż 1 działanie dla danego programu wieloletniego uwzględniając podział programu na obszary/priorytety, z zachowaniem zasady ciągłości ujęcia programu w układzie zadaniowym w latach poprzednich.

Cele i mierniki dla działań będących programami wieloletnimi koordynatorzy tych programów określają w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia; wartości docelowe mierników określa się w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków wynikających z ustawy/uchwały ustanawiającej program.

Formularz oznaczony symbolem PR-Z koordynatorzy programów wieloletnich w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów poniesionych na dany program, przekazują także bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacji BUZA.

48. Formularz PP

Formularz PP sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przy czym kwotę, o której mowa w odnośniku „1)” pod tabelą, podaje minister właściwy do spraw gospodarki.

49. Formularz PE

Formularz PE sporządzają dysponenci realizujący programy uzgodnione z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego w nich udziału środków budżetowych w zakresie wydatków ponoszonych ze środków podlegających refundacji z Komisji Europejskiej oraz współfinansowania krajowego.

W kolumnie 1 podaje się nazwę programu (zadania), w kolumnie 6 wskazane jest źródło finansowania: w poz. 1) – wykazuje się dane w zakresie wydatków ponoszonych z budżetu państwa (budżetu dysponenta), w poz. 2) – wykazuje się dane w zakresie wydatków ponoszonych ze środków rezerwy celowej na realizację danego zadania. Kolumny 7, 8, 9 wskazują na źródło finansowania odpowiednio dla: poz. 1) odnoszącej się do budżetu dysponenta należy wskazać klasyfikację budżetową w zakresie Dział/Rozdział/Paragraf – z określeniem czwartej cyfry „1” lub „2”, w poz. 2) wskazuje się Dział/Rozdział rezerwy celowej tj. 758/75818 oraz paragraf, co najmniej do określenia wydatków bieżących (paragraf 481) oraz majątkowe (paragraf 680) z określeniem czwartej cyfry tj. „1” lub „2”.

W kolumnie 10 – w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia do części budżetowej z rezerw celowych.

Formularz nie obejmuje programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i nowych projektów w ramach Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.).

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2012 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2013.

W formularzu wykazuje się zarówno wydatki na zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

Jednostki, które nie realizują powyższych zadań, nie składają formularza „zerowego”.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu BW.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet gov.pl.

50. Formularz PFC

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładają dysponenci wszystkich funduszy, niezależnie od tego, czy w planie przewidziano dotację z budżetu państwa.

Projekty planów dysponenci przedkładają odrębnie dla każdego państwowego funduszu celowego wraz z uzasadnieniem.

Projekt planu Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym opracowuje Główny Geodeta Kraju.

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przed przekazaniem Ministerstwu Finansów wymagają uzgodnienia z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu.

W projekcie planu Funduszu Rekompensacyjnego w części B w poz. II.6 „Pozostałe przychody (przypis)” oraz w części C w poz. „2. Pozostałe przychody (wpływ)” wyodrębnia się w szczególności zasilenie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Plany sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym.

Jednocześnie, dodatkowo odrębnie (na drugim egzemplarzu, według układu formularza PFC) dysponenci państwowych funduszy celowych sporządzają plany w częściach A i B w układzie kasowym.

Część C „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

W części D, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

W części E „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe na 2013 r. oraz omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2012 r. W uzasadnieniu tym powinny być wymienione poszczególne zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji i pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

51. Formularz PFC-FUS

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przedkłada Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan PFC-FUS sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

52. Formularz PFC-FEP

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza PFC-FUS.

53. Formularz PFC-FER

Projekt planu finansowego funduszu emerytalno-rentowego przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan PFC-FER sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym.

Część E „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

54. Formularz PFC-FA

Projekt planu finansowego funduszu administracyjnego przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan PFC-FA sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym.

Część E „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

55. Formularz PFC-FPiR

Projekt planu finansowego funduszu prewencji i rehabilitacji przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan PFC-FPiR sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym.

Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

56. Formularz F-SPO

Formularz F-SPO sporządza dysponent, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.) w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z Funduszu Spójności.

Formularz powinien być przekazany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

57. Formularz F-REF (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013.

Ponadto formularz F-REF (BP) wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2011–2014.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

58. Formularz F-REF (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które możliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską oraz od Państw Członkowskich EFTA w danym roku budżetowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

59. Formularz WPR-1

Formularz WPR-1 sporządzają dysponenci odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR – w podziale na środki budżetu państwa i budżetu środków europejskich. W kolumnie 5, 6, 7 i 8 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. Wydatki budżetu państwa należy ująć w formularzu w pełnej wysokości, stosownie do całorocznych potrzeb finansowych WPR.

W części A w wierszu II wyodrębnione zostały płatności realizowane:

– od stycznia do listopada, oznaczające wszystkie płatności realizowane w tym okresie roku, w tym płatności realizowane od stycznia do czerwca za rok ubiegły oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe;

– w grudniu danego roku oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie papierowej i elektronicznej.

Część B załącznika powinna zostać wypełniona przez właściwego dysponenta w odniesieniu do wierszy w kolumnach 2–4, stosownie do bieżących wytycznych (przesądzeń) co do mechanizmów i działań przyjętych do realizacji w Polsce w okresie 2014–2020 i poziomów finansowych.

60. Formularz WPR-2

Formularz WPR-2 sporządzają dysponenci części budżetowych odpowiedzialni za realizację finansowania wyprzedzającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 (PROW 2007–2013). W kolumnie 3, 4, 5 i 6 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. W formularzu WPR-2 powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń wypłacanych w ramach pomocy technicznej PROW 2007–2013, prezentowane w formularzu PZ-UE, tj. dane w zakresie środków na wynagrodzenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007–2013 należy przedstawić w obu formularzach. Formularz WPR-2, podobnie jak WPR-1, obejmuje plan na 3 lata.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007–2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

61. Formularz F-NSS (BP)

Formularz F-NSS (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program... Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy w ramach programu należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie to konieczne; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

2) kolumna 2 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą pomocy technicznej należy wstawić skrót „PT”, jeśli planowane wydatki dotyczą zadań finansowanych poza pomocą techniczną programu należy wstawić skrót „PR”;

3) kolumna 3 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części jak również dla planowanych do uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą część budżetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części budżetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej dysponenta;

5) kolumna 5 i 6 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział 758, rozdział 75818, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

6) kolumna 7 – należy wskazać właściwy trzycyfrowy paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy 481 lub 680; nie należy wpisywać czwartej cyfry paragrafu;

7) kolumna 8 i 9 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

8) kolumna 10 – należy wstawić sumę planowanych wydatków na 2013 rok, ujętych w kolumnach od 11 do 14;

9) kolumny 11–14 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w paragrafie klasyfikacji budżetowej z właściwą czwartą cyfrą paragrafu; wydatki należy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem w podziale na pomoc techniczną, wydatki poza pomocą techniczną i wydatki do uruchomienia z rezerwy celowej;

10) kolumny 15–20 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2014–2016 w podziale na finansowanie i współfinansowanie, zgodnie z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych wydatków wskazuje się jedynie w wierszach sumujących dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie planowanych wydatków stanowi suma kwot planowanych wydatków na poszczególne programy; należy wypełnić wiersze jedynie na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych wydatków.

W wierszu „Program... Suma” należy wstawić sumę wydatków na ten program planowanych zarówno w części dysponenta, jak i rezerwach celowych, a następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale na planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” i w rezerwie celowej – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

W wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „z tego w części budżetowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia w części budżetowej dysponenta planowanych w ramach wszystkich programów.

W wierszu „z tego w rezerwie celowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia w rezerwie celowej – część 83, zgodnie z kolumną 4 w ramach wszystkich programów.

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty kolejowe.

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programu finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wykorzystując dla wyróżnienia właściwą nazwę programu z listy rozwijanej.

W kol. 15–20 należy wypełnić tylko wiersze sumujące program oraz wiersz „Razem wydatki”. W kolumnach tych nie dokonujemy podziału wydatków na rezerwę celową i część dysponenta.

Niedozwolone jest:

– scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,

– wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza F-NSS (BP),

– wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”;

– wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych wydatków razem oraz dla części i rezerwy celowej,

– wprowadzanie formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,

– wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień.

Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu – części opisowej do formularza.

Dysponenci części budżetowych sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

62. Formularz F-NSS (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program... Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy w ramach programu należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie to konieczne; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programy na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

2) kolumna 2 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części jak również dla planowanych do uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą część budżetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części budżetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

3) kolumna 3 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej dysponenta;

4) kolumna 4 i 5 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział 758, rozdział 75818, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

5) kolumna 6 – należy wskazać właściwy trzycyfrowy paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy 481 lub 680; nie należy wpisywać czwartej cyfry paragrafu;

6) kolumna 7 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia do części budżetowej z rezerw celowych;

7) kolumna 8 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na 2013 rok w paragrafie klasyfikacji budżetowej; wydatki należy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem;

8) kolumny 9–11 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2014–2016 zgodnie z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych wydatków wskazuje się w wierszach sumujących dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie planowanych wydatków stanowi suma kwot planowanych wydatków na poszczególne programy; należy wypełnić wiersze jedynie na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych wydatków.

W wierszu „Program... Suma” należy wstawić sumę wydatków na ten program planowanych zarówno w części dysponenta, jak i rezerwach celowych, a następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale na planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” i w rezerwie celowej – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

W wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „z tego w części budżetowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia w części budżetowej dysponenta planowanych w ramach wszystkich programów.

W kol. 9–11 należy wypełnić tylko wiersze sumujące program oraz wiersz „Razem wydatki”. W kolumnach tych nie dokonujemy podziału wydatków na rezerwę celową i część dysponenta.

W wierszu „w tym w rezerwie celowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia w rezerwie celowej – część 83 w ramach wszystkich programów.

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty kolejowe.

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programu finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wykorzystując dla wyróżnienia właściwą nazwę programu z listy rozwijanej.

Niedozwolone jest:

– scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,

– wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza F-NSS (BE),

– wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,

– wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych wydatków razem oraz dla części i rezerwy celowej,

– wprowadzaniu formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,

– wprowadzanie do tabeli i pod tabelą dodatkowych uwag i wyjaśnień.

Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu – części opisowej do formularza.

Dysponenci części budżetowych sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

63. Formularz PF-UE (BP)

Formularz PF-UE (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013.

Ponadto formularz PF-UE (BP) wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i budżecie dysponenta.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

64. Formularz PF-UE (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013.

Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i budżecie dysponenta.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

65. Formularz PF-OSPR sporządza się dla agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 9–14 ustawy o finansach publicznych.

Formularz PF-OSPR:

1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji;

2) w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;

3) w zakresie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;

4) w zakresie Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych sporządza dysponent części „67. Polska Akademia Nauk” zbiorczo oraz odrębnie dla Polskiej Akademii Nauk jako osoby prawnej wraz z będącymi w jej strukturze jednostkami oraz oddzielnie dla instytutów naukowych Akademii;

5) części A, D wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast część B w układzie kasowym;

6) w części A w poz. II.2 nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych, a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw szczególnych regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. W tej sytuacji do formularza dołącza się szczegółową informację o środkach (kwota, rodzaj) uwzględnionych w poz. II.2;

7) w części A pozycja „IX.1 Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:” nie dotyczy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego;

8) w części D do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z;

9) w części E „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym;

10) w punktach dotyczących transferów należy wymienić rodzaje jednostek w szczegółowości nie mniejszej niż zdefiniowana w art. 9 ustawy o finansach publicznych, którym przekazywane są środki;

11) w przypadkach, w których dla prawidłowego wyliczenia wyniku finansowego niezbędne jest ujęcie po stronie kosztów wydatków majątkowych lub środków przekazywanych innym jednostkom (sytuacja analogiczna jak w pkt 7) ujmuje się je również odpowiednio: wydatki majątkowe w poz. „III.3 Pozostałe koszty”, a środki przekazywane innym jednostkom w poz. „III.2 Koszty realizacji zadań”. Do formularza dołącza się wówczas objaśnienie do wyżej wymienionych pozycji;

12) dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dodatkowo należy wypełnić formularz PF-OSPR, na którym wykazane będą wyłącznie dane związane z realizacją przez tę agencję wykonawczą funkcji i zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programów Operacyjnych.

Ponadto w uzasadnieniu do formularzy sporządzanych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki zamieszcza się szczegółową kalkulację środków zaplanowanych na wynagrodzenia.

13) w zakresie instytucji gospodarki budżetowej, dla których funkcję organu założycielskiego pełni Minister Sprawiedliwości sporządzany jest zbiorczo przez dysponenta części „37. Sprawiedliwość” oraz oddzielnie dla każdej instytucji gospodarki budżetowej;

14) do formularzy sporządzanych przez instytucje gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych należy dołączyć dodatkową informację, w której zostaną określone następujące dane:

– wysokość wynagrodzeń, z podziałem na wynagrodzenia osadzonych i wynagrodzenia pozostałych pracowników,

– wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, z podziałem na składki na ubezpieczenia społeczne osadzonych i składki na ubezpieczenia społeczne pozostałych pracowników,

– wysokość składek na Fundusz Pracy, z podziałem na składki na Fundusz Pracy osadzonych i składki na Fundusz Pracy pozostałych pracowników,

– wysokość składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, z podziałem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych osadzonych i Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałych pracowników,

– średnioroczną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty osadzonych oraz pozostałych pracowników;

15) w informacjach dodatkowych (uzasadnieniu) wyszczególnia się, między innymi:

– kwoty środków pieniężnych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej),

– kwoty wpłat z zysku do budżetu państwa dokonywanych przez niektóre podmioty na podstawie odrębnych przepisów;

16) część C „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

66. Formularz PF-ANR-ZWRSP

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A) oraz w układzie kasowym (część B).

W części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

67. Formularz PF-ZUS

Część A, B i D formularza wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast część C sporządzana jest w układzie kasowym.

W części D do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

68. Formularz PF-CDR

Formularz wypełnia się w części A, C i D w układzie memoriałowym, w części B w układzie kasowym.

W części D, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

W części E, „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

69. Formularz NAL-SP

Formularz wypełniają dysponenci środków budżetu państwa, którzy w imieniu Skarbu Państwa udzielają pożyczek mieszkaniowych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów (art. 96 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)) lub prokuratorów (art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. nr 270, poz. 1599 z późn. zm.)).

Formularzem objęta jest łączna wartość nominalna udzielonych pożyczek pozostających do spłaty na dzień sprawozdawczy (niezależnie od terminu spłaty), oraz kwota odsetek należnych na dzień sprawozdawczy.

Poprzez dzień sprawozdawczy należy rozumieć dzień:

31.12.2011 r. (wykonanie),

31.12.2012 r. (przewidywana wielkość),

31.12.2013 r. (prognoza stanu).

Zbiorcze formularze w wersji papierowej dysponenci części budżetowych przekazują do Ministerstwa Finansów (do Departamentu Długu Publicznego oraz Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej).

Rozdział 5

Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej

70. Sposób planowania wydatków określony w danym rozdziale ma na celu monitorowanie wydatkowania środków publicznych w związku z przebudową i modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP oraz rozwojem Sił Zbrojnych.

71. W celu realizacji zadania określonego w ust. 70 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami RZ-2/MON i BW-I/MON, PZ-2/MON i SNZ.

W formularzu RZ-2/MON, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2013, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2012 (kolumna 12 i 13).

Formularz RZ-2/MON, ze względu na charakter zawartych w nim informacji sporządza się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

Formularz RZ-2/MON nie obejmuje zaplanowanych na 2012 r. oraz projektowanych do realizacji na 2013 r. wydatków/dotacji na inwestycje finansowane w ramach projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, klasyfikowanych w paragrafach z czwartą cyfrą: 5, 6, 8, 9.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Zastosowanie w powyższym zakresie mają przepisy zawarte w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

W formularzu wypełnia się poszczególne tytuły inwestycji, np.:

– budownictwo inwestycyjne, wymieniając wszystkie zadania rzeczowe,

– zakupy inwestycyjne – sprzęt biurowy, środki transportu, sprzęt informatyczny itp.,

– zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, np. śmigłowce wsparcia bojowego, wielozadaniowa korweta Gawron, bezzałogowe samoloty rozpoznawcze itp.,

kolejno działami, w działach – rozdziałami, w rozdziałach – paragrafami czterocyfrowymi.

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa.

Minister Obrony Narodowej dołącza do formularza uzasadnienie opisowe dotyczące planu wydatków na rok 2013 z wyszczególnieniem zadań finansowanych:

– ze środków budżetu państwa,

– z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych,

– ze środków własnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Istotne będzie omówienie proponowanych zmian na rok 2013 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2012 r. wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych.

72. Formularz BW-I/MON

Formularz BW-I/MON powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od okresu ich realizacji i kategorii. Przy wypełnianiu formularza BW-I/MON stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-2/MON.

Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu BW-I/MON powinny być ujęte w formularzu BW, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.

Do formularza BW-I/MON dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do zakupów sprzętu i uzbrojenia ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wprowadzonych w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2012. W każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną.

Ponadto należy wskazać, w których przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego będą dokonywane zakupy wymienione w części V formularza.

73. Formularz PZ-2/MON

Od 1 stycznia 2010 r. wprowadzona została zawodowa służba wojskowa, pełniona jako służba stała i służba kontraktowa.

Formularz PZ-2/MON wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa” oraz inni dysponenci części budżetowych w zakresie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.

Formularz dotyczący żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych należy uzgodnić z Ministrem Obrony Narodowej.

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy sporządza się na formularzu PZ-2/MON, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

1) żołnierzy zawodowych pełniących służbę stałą;

2) żołnierzy zawodowych pełniących służbę kontraktową;

3) funkcjonariuszy.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu PZ-2/MON w kol. 6 należy planować na podstawie art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.).

Dysponent wypełniając formularz PZ-2/MON wykazuje wszystkie formy organizacyjno-prawne, w których występuje zatrudnienie, tj. np.: jednostki budżetowe, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2013 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2012.

74. Formularz SNZ

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy niezawodowych sporządza się na formularzu SNZ zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając: służbę kandydacką, służbę przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte w formularzu SNZ w kol. 6 należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dysponent wypełniając formularz SNZ wykazuje wszystkie formy organizacyjno-prawne, w których występuje zatrudnienie, tj. np.: jednostki budżetowe, uczelnie publiczne.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2013 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2012.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Rozdział 6

Budżet zadaniowy

75. Definicje

1) funkcje państwa, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, tworzą najwyższy poziom klasyfikacji zadaniowej. Zestawienie funkcji zamieszczono w załącznikach nr 63 i 64 do rozporządzenia;

2) zadania budżetowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, stanowią drugi poziom klasyfikacji zadaniowej – przypisuje się do nich środki finansowe przeznaczone na realizację celów zadań. Zadanie stanowi zespół podzadań, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Zestawienie zadań zamieszczono w załącznikach nr 63 i 64 do rozporządzenia;

3) podzadania tworzą niższy, wobec zadań szczebel klasyfikacji zadaniowej o charakterze wykonawczym – przypisuje się do nich wydatki/koszty, służące realizacji celów zadania, w ramach którego zostały one wyodrębnione. Podzadanie stanowi zespół działań, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu podzadania. Zestawienie podzadań zamieszczono w załączniku nr 64 do rozporządzenia;

4) działania tworzą najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej. Działania obejmują wszystkie najważniejsze elementy procesu służącego osiągnięciu celu szczegółowego podzadania oraz wpływającego na osiągnięcie celu zadania. Na poziomie działań wyszczególnione zostanie rozróżnienie rodzaju wydatków według ich przynależności do określonej kategorii wydatków, ujętych w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 64 do rozporządzenia. Zestawienie działań zamieszczono w załączniku nr 64 do rozporządzenia;

5) kod klasyfikacji zadaniowej – oznaczenie cyfrowe w ujęciu programowym porządkujące (poprzez odpowiedni zestaw cyfr, rozdzielanych znakiem kropki) klasyfikację zadaniową oraz wskazujące na kolejność i/lub wzajemne umiejscowienie poszczególnych elementów klasyfikacji zadaniowej. Kod klasyfikacji zadaniowej z literą „W” na końcu oznaczenia cyfrowego oznacza, że funkcje/zadania/podzadania/działania realizowane są również przez Wojewodów;

6) cel – wynikający z analizy potrzeb społecznych stan rzeczy, który zamierza osiągnąć dysponent środków publicznych, zgodny z celami określonymi w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

7) miernik – stopień realizacji celu działalności państwa, oznaczający wartościowe (ilościowe), lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów;

8) jednostka realizująca zadanie, podzadanie i działanie – dysponent części budżetowej, a w zakresie środków publicznych ujmowanych w ich planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 32 ustawy o finansach publicznych, w tym środków przekazywanych tym jednostkom z budżetu państwa – te jednostki;

9) wybrane rodzaje jednostek sektora finansów publicznych (dalej jako – wybrane rodzaje jednostek) – wybrane na potrzeby skonsolidowanego planowania finansowego rodzaje jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, tj. odpowiednio: państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej lub państwowe osoby prawne.

76. Zasady konstruowania struktury planów w układzie zadaniowym

1) Konstruując strukturę planów w układzie zadaniowym dysponent części budżetowej wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w danej części budżetowej, środków publicznych ujętych w planach finansowych państwowych funduszy celowych, których jest dysponentem oraz planach finansowych nadzorowanych przez dysponenta jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

2) Zadania tworzy się uwzględniając:

a) podział na działy, o których mowa w ustawie z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), w ten sposób, że zadanie zawiera się w zakresie jednego działu, z tym zastrzeżeniem, że sprawy przedmiotowo tożsame a objęte zakresami różnych działów ujmuje się w ramach tego samego zadania;

b) zakresy działalności administracji rządowej nieobjętej zakresem działów administracji rządowej na podstawie art. 33a ustawy o działach administracji rządowej;

c) niezależny charakter organów wymienionych w art. 139 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

3) Dla każdego zadania określa się nie więcej niż dwa cele, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania, a ponadto nie więcej niż po jednym mierniku określonym przez każdego dysponenta realizującego dane zadanie.

4) Cele i mierniki definiuje się na zasadach wskazanych odpowiednio w ust. 77 i 78.

5) Dla każdego zadania dysponent części budżetowej/jednostka sektora finansów publicznych określa:

a) planowane wydatki/koszty na dany rok budżetowy i kolejne lata stanowiące sumę wydatków planowanych na poziomie podzadań;

b) źródła finansowania planowanych wydatków;

c) jednostki realizujące zadanie.

6) Zadanie może jednocześnie obejmować działania finansowane w całości ze źródeł krajowych i działania realizowane w ramach programów operacyjnych, o których mowa w rozdziale 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

7) Minister kierujący działem/działami administracji rządowej wskazuje jedno zadanie priorytetowe, a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej niż jednej części budżetowej nie więcej niż dwa zadania priorytetowe. Zadaniami priorytetowymi powinny być w pierwszej kolejności zadania, które posiadają cele realizujące w sposób istotny cele określone w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

8) Podzadania tworzy się grupując działania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Ponadto podzadanie powinno być utworzone w taki sposób, aby przepływy środków publicznych wykazywane były w tych samych podzadaniach przez jednostki przekazujące środki w ramach sektora i jednostki wydatkujące te środki.

9) Tworząc działania dysponent grupuje czynności o podobnym zakresie przedmiotowym, wpisujące się w zakres realizowanego podzadania, w sposób syntetyczny, umożliwiający innym dysponentom realizującym taki sam zakres czynności przypisanie wydatków.

10) Dysponent części budżetowej wykazuje na formularzu BZ-1 realizowane działania zgodnie z załącznikiem nr 64 do rozporządzenia, w przypadku realizacji działań nie ujętych w załączniku, z zakresu funkcji od 1–21, dysponent dopisuje je jako kolejne działania po uzgodnieniu z Ministrem Finansów w trybie pisemnym;

11) Dysponent części budżetowej dla każdego realizowanego podzadania/działania określa:

a) planowane wydatki na dany rok budżetowy i kolejne lata,

b) źródła finansowania planowanych wydatków,

c) jednostki realizujące.

12) Jednostka sektora finansów publicznych dla każdego realizowanego podzadania określa:

a) planowane wydatki/koszty na dany rok budżetowy i kolejne lata,

b) źródła finansowania planowanych wydatków,

13) Dysponent części budżetowej wykazuje zadania, podzadania i działania dla każdej części budżetowej odrębnie.

14) Struktura Funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:

a) Funkcja 22 ma strukturę zamkniętą i obejmuje działania mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki oraz działania, których pomiar oraz przypisanie do poszczególnych zadań nie są na tyle istotne, żeby były ekonomicznie uzasadnione. Zamknięty wykaz działań wyodrębnionych w ramach funkcji 22 zamieszczony został w załączniku nr 64 do rozporządzenia.

b) Wydatki przypisywane do działań w funkcji 22. określono w ust. 82 pkt 3. Wydatki na działania, które nie mają charakteru wspólnego dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej bądź też całej jednostki należy obligatoryjnie umieścić w zakresie odpowiednich zadań merytorycznych w funkcjach innych niż funkcja 22.

c) Na wszystkich poziomach klasyfikacji zadaniowej w zakresie funkcji 22 nie wykazuje się celów i mierników.

77. Zasady definiowania celów

1) Dla każdego z zadań utworzonych na podstawie ust. 76 pkt 2) lit. a) minister kierujący działem, w związku z art. 34 i 38 ustawy o działach administracji rządowej, określa nie więcej niż dwa cele, z zastrzeżeniem pkt 2.

2) Dla każdego z zadań utworzonych na podstawie ust. 76 pkt 2 lit. b i c podmioty, o których mowa w art. 33a ustawy o działach administracji rządowej albo organy, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a w zakresie sądownictwa powszechnego organ, o którym mowa w odrębnej ustawie – wskazane w formularzu BZ-1, określają jeden cel.

3) Dla każdego z zadań, dla którego cel/cele nie zostały określone w trybie wskazanym w pkt 1) lub pkt 2) dysponent części budżetowej realizujący to zadanie, określa nie więcej niż jeden cel.

4) Dla każdego podzadania i działania dysponent części budżetowej określa nie więcej niż jeden cel, w terminie o którym mowa w § 11 treści niniejszego rozporządzenia.

5) Dysponent części budżetowej formułując cele, powinien zapewnić ich zgodność ze szczegółowymi wytycznymi definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych określonymi w pkt 6.

6) Sformułowane przez dysponenta cele powinny być:

1) istotne – tzn. obejmować najważniejsze obszary działalności dysponenta. Jednocześnie cele powinny odzwierciadlać istotne potrzeby społeczno-gospodarcze kraju, zawarte m.in. w aktualnych – podczas opracowywania materiałów do ustawy budżetowej – dokumentach strategicznych i programowych rządu. Cel musi być postrzegany jako potrzebny zarówno z punktu widzenia społeczeństwa, jak również jednostek go realizujących. Powinien w sposób istotny (skala oraz zakres czasowy oraz przedmiotowy rezultatu) przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie danej polityki państwa. W szczególności istotność celów w budżecie zadaniowym powinna wiązać się na poziomie:

– zadań – w przypadku jeśli dany cel zadania w sposób istotny przyczynia się do realizacji celów określonych w dokumentach programowych i strategicznych rządu;

– podzadań – w przypadku jeśli, osiągnięcie danego celu jest ważne dla realizacji celu nadrzędnego – tj. celu zadania, do którego przypisane jest dane podzadanie;

– działań – jeśli osiągnięcie celu działania przyczynia się w sposób rzeczywisty do osiągnięcia celu podzadania;

2) precyzyjne i konkretne – tzn. odnosić się bezpośrednio do podstawowego, zamierzonego wyniku realizacji zadań, podzadań i działań. Należy je formułować w sposób jasny i zapewniający ich jednoznaczną interpretację. Należy unikać zbyt szczegółowych, obszernych definicji, a także technicznych skrótów bez zamieszczenia ich objaśnienia w komentarzu do formularza. Celem nie powinno być samo działanie/czynność realizowane przy użyciu wydatków, ale rezultat/efekt interwencji państwa wykonywanej przy użyciu tych środków. Cel powinien zawierać w sobie opis przedmiotu lub stanu rzeczy, które mają być wynikiem realizacji zadania/podzadania/działania;

3) spójne – tzn. zapewniające odpowiednią spójność z treściami określonymi w dokumentach strategicznych i programowych rządu, a zarazem wzajemną zgodność celów w ramach hierarchii struktury budżetu zadaniowego. Każdy z celów sformułowanych dla podzadań/działań powinien być zgodny z celem nadrzędnym – tj. z celem zadania/podzadania, które te podzadania/działania współrealizują. Cele umieszczone w zadaniowym planie wydatków, w poszczególnych zadaniach, podzadaniach i działaniach powinny być sformułowane w taki sposób, aby wzajemnie nie powielały się nazwą, treścią oraz kierunkiem interwencji;

4) mierzalne – tzn. sformułowane tak, aby stopień ich osiągnięcia był możliwy do zmierzenia za pomocą mierników, odpowiednich dla danego poziomu struktury zadaniowego planu wydatków, dla których dostępne są dane zarówno na etapie planowania, jak i w momencie realizacji budżetu. Jedynie w przypadkach, o których mowa w ust. 81 cele mogą być opierane na pomiarze logicznym lub opisowej charakterystyce bądź też własnej skali pomiaru (np. stopień realizacji celu: zły, dostateczny, dobry, b. dobry);

5) określone w czasie – tzn. cel powinien uwzględniać okres, w którym ma być realizowany. Podczas formułowania celu powinno się w sposób realistyczny określić możliwość pełnego osiągnięcia celu. W przypadku dopuszczenia możliwości częściowego osiągania celu (np. etapami), możliwość taka powinna być określona w treści celu (np. do końca 2013 r. zwiększenie o X% liczby szkół posiadających pracownie internetowe, w celu osiągnięcia w 2015 r. X% tego typu szkół). Cel powinien odnosić się do terminu, bądź okresu wyznaczonego w przyszłości, w kontekście stanu istniejącego w chwili obecnej, tj. opisywanego przez wartość bazową dobranego do tego celu miernika;

6) realistyczne – tzn. cele powinny być sformułowane w taki sposób, aby już w założeniu brać pod uwagę ocenę ryzyka wiążącego się z procesem ich realizacji. Jednakże cel powinien oscylować wokół spodziewanych pozytywnych wyników wykonania zadania, a nie minimum zapewniającego pewność osiągnięcia celu. Cele powinny być w miarę możliwości ambitne – tj. zakładać rozwój/postęp wyników w obszarze danej polityki – a nie jedynie utrwalać stan obecny w tym zakresie. Postęp nie jest konieczny jedynie w takich przypadkach, gdy np. wyniki danej działalności kształtują się na poziomie optymalnym dla możliwości realizującego/ych zadanie, a założeniem celu jest utrzymanie, lub uzasadnione ograniczenie poziomów (np. w przypadku ograniczenia finansowania zadania, nieprzewidzianych sytuacji nadzwyczajnych itp.) osiągniętych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

78. Zasady definiowania mierników

1) Dla każdego zadania, każdy z dysponentów określa sposób oceny stopnia osiągnięcia celu/ów zadania (określonych zgodnie z ust. 77 pkt 1–3) poprzez dobór jednego adekwatnego miernika, z zastrzeżeniem pkt 2.

2) Dla każdego zadania realizowanego przez Wojewodów, w związku art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.), minister właściwy ds. administracji publicznej ustala jeden miernik.

3) Dla każdego podzadania i działania dysponent części budżetowej określa nie więcej niż jeden miernik, w terminie o którym mowa w § 11 treści niniejszego rozporządzenia.

4) Mierniki użyte przez dysponenta powinny:

a) umożliwiać rzetelne i obiektywne określanie stopnia realizacji celów tj. mierzyć skuteczność lub odpowiednio do specyfiki (charakteru) danego celu – mierzyć efektywność realizacji zadań, podzadań i działań, w tym m.in. dążyć do mierzenia zjawisk (rezultatów/wyników) istotnych dla osiągnięcia wyznaczonych celów;

b) sposób ich użycia powinien być efektywny – tj. opierać się na już funkcjonującej sprawozdawczości oraz danych opracowywanych przez dysponenta i nie wiązać się z kosztami związanymi wyłącznie z ich użyciem na potrzeby budżetu zadaniowego;

c) być adekwatne do już/dotychczas osiągniętego stopnia realizacji postawionych celów;

d) być możliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym;

e) być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie;

f) mierzyć to, na co jednostka realizująca zadania/podzadania/działania ma wpływ;

g) posiadać wiarygodne i dostępne źródło danych do ich sprawozdawczości, umożliwiające weryfikację tych danych a także powinny umożliwiać terminowe uzyskiwanie danych umożliwiające dotrzymanie terminów złożenia sprawozdania/ań z realizacji budżetu zadaniowego.

5) Na poszczególnych szczeblach klasyfikacji zadaniowej zaleca się określanie następujących mierników:

a) na szczeblu zadań – mierników rezultatu lub oddziaływania,

b) na szczeblu podzadań – mierników rezultatu lub produktu,

c) na szczeblu działań – mierników produktu;

6) Zaleca się prezentację w formularzach planistycznych w układzie zadaniowym dysponenta co najmniej 30% mierników, pochodzących z zasobu Bazy Mierników zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse publiczne, w folderze Budżet zadaniowy. W przypadku zaprezentowania mniejszej ilości mierników od zalecanej, dysponent w formularzu opisowym przedstawia wyjaśnienia przyczyn ich nie wykorzystania oraz – w uzasadnionych przypadkach – propozycje odpowiedniej modyfikacji mierników zamieszczonych w tej bazie, w celu doskonalenia/użycia tych propozycji mierników w następnych latach budżetowych.

7) Z wyłączeniem dysponentów części budżetowych, o których mowa w ust. 81, nie dopuszcza się mierników:

a) o wartościach opisowych;

b) o wartościach logicznych;

c) ukazujących poziom finansowania lub jego dynamikę.

79. Wartość bazowa i docelowa mierników

1) Dla każdego miernika obligatoryjnie wskazuje się wartość bazową i określa wartość docelową.

2) Przez wartość bazową miernika rozumie się ostatnią wartość miernika, wykazaną za pełny rok sprawozdawczy, tj. za rok 2011.

3) Za wartość docelową miernika uznaje się wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym poprzez realizację danego zadania, podzadania lub działania.

4) Wielkości docelowych wartości mierników określa się dążąc w miarę możliwości (w szczególności w odniesieniu do mierników mierzących efektywność realizacji), do powiązania tych wielkości z wysokością planowanych wydatków (nie uwzględniając rezerw celowych), przy uwzględnieniu postanowień odnoszących się do zadań i priorytetów określonych w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz regulacjach prawnych oczekujących na wejście w życie.

5) Dysponent planuje wielkości docelowych wartości mierników w sposób umożliwiający określenie ich wartości w okresach objętych sprawozdawczością w układzie zadaniowym.

80. Zgodność z dokumentami strategicznymi

Dysponent części budżetowej/jednostka sektora finansów publicznych przy formułowaniu celów i mierników w budżecie zadaniowym zapewnia ich odpowiednią spójność z postanowieniami i wielkościami określonymi w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w przypadkach, jeżeli treść zawarta w tych dokumentach dotyczy mierników zadań, podzadań i działań w budżecie zadaniowym. W przypadku braku tej spójności stosuje się odpowiednio art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

81. Wyjątki od stosowania zasad określonych w ust. 77 i 78

1) W przypadku dysponentów części budżetowych określonych w pkt 2, ze względu na specyficzny charakter ich działalności lub bezpieczeństwo państwa, zasady budżetu zadaniowego stosuje się z uwzględnieniem konieczności zachowania tajemnicy państwowej na wszystkich poziomach klasyfikacji zadaniowej.

2) Ograniczenia stosowania budżetu zadaniowego ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo państwa mogą stosować w szczególności dysponenci następujących części budżetowych:

– Obrona narodowa – część 29,

– Sprawy wewnętrzne – część 42, w zakresie dotyczącym Biura Ochrony Rządu,

– Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56,

– Agencja Wywiadu – część 59,

– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57.

82. Ogólne zasady planowania wydatków w układzie zadaniowym

1) Dysponent przypisuje do zadania/podzadania/działania wydatki ponoszone na jego realizację, które ze względu na wysokość lub rodzaj uznaje za istotne dla realizacji tego zadania/podzadania/działania, jednostka sektora finansów publicznych przypisuje wydatki/koszty na realizację zadań i podzadań.

2) Wojewoda przypisuje do zadania/podzadania/działania oznaczonego literą „W” wydatki ponoszone na jego realizację; w przypadku realizacji innych działań zawierających się w podzadaniach i zadaniach nie oznaczonych literą „W” Wojewoda, w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, występuje do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zgodę na ich wyszczególnienie w zadaniowym planie wydatków, jednak nie później niż przed terminem o którym mowa w § 7 ust. 1 treści niniejszego rozporządzenia.

3) Dysponent dokonuje prognozy podziału kwot na realizację danego zadania/podzadania/działania przy wykorzystaniu m. in. danych z ewidencji księgowej w układzie zadaniowym za rok 2012.

4) Do poszczególnych zadań/podzadań/działań z podstawowego obszaru działalności danej instytucji dysponent włącza wydatki działu 750 – Administracja publiczna ponoszone w bezpośrednim związku z realizacją tych zadań. Dotyczy to w szczególności następujących rodzajów wydatków: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (paragrafy 401, 402, 403, 410, 411, 412, 413, 414, 417 z odpowiednią czwartą cyfrą), pozostałych wydatków bieżących (paragrafy 421, 430, 441, 442 z odpowiednią czwartą cyfrą) oraz wydatków majątkowych (paragrafy 605, 606 z odpowiednią czwartą cyfrą) – ponoszonych przez komórki zajmujące się realizacją zadań. Tę część wydatków działu 750, których nie można zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań, jak również jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione, należy wykazać w funkcji 22.

5) W zadaniach odpowiednich dla zakresu funkcji 22 ujmuje się w szczególności wydatki związane z następującymi rodzajami działań:

a) koordynacją merytoryczną działalności, planowania strategicznego i operacyjnego, tj.:

– polityczną obsługę ministra oraz inicjację działań politycznych i merytorycznych ministra, wojewody lub kierownika urzędu,

– obsługę merytoryczną, parlamentarną, rządową, protokolarną, sekretarską ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego,

– obsługę informacyjną, w tym obsługę medialną,

– redagowanie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

– ochronę informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych,

– ochronę prawną interesów ministra, wojewody lub kierownika urzędu poprzez prowadzenie spraw z zakresu pomocy prawnej,

– obsługę Rzecznika i Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

– kontrola, audyt i monitorowanie jednostek podległych i nadzorowanych, komórek organizacyjnych,

– niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli, wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,

– utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001,

– zakup prasy i czasopism.

Obejmuje ona m.in. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną działalność, tj.: wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia, jak również wydatki związane ze zlecaniem powyższych działań na zewnątrz;

b) administracyjną obsługę realizacji zadań, tj.:

– w zakresie organizacji jednostki, realizację polityki personalnej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania środkami na wynagrodzenia i szkolenia pracowników, gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

– planowanie, kontrola realizacji planu finansowego i sprawozdawczości budżetowej,

– obsługę rachunkowo-księgową,

– wykonywanie funkcji dysponenta głównego części budżetu oraz merytoryczny nadzór nad gospodarką finansową dysponentów II i III stopnia,

– prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową w związku z wykonywaniem uprawnień dysponenta II albo III stopnia,

– wydatki związane z operacjami bankowymi, np.: prowizje za przeprowadzone transakcje, przedłużenie ważności karty, opłata za wydanie nowej karty, opłata za transakcje bezgotówkowe, opłata za transakcje gotówkowe,

– prowadzenie, nadzór i koordynacja spraw z zakresu utrzymania obiektów, gospodarowania nieruchomościami i majątkiem oraz zakupu składników majątkowych,

– obsługa pracowników i urzędu w zakresie obiegu i przechowywania dokumentów,

– usługi poligraficzne,

– wynagrodzenia i świadczenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia) na rzecz pracowników obsługi administracyjnej (kadr, księgowości, zamówień publicznych, kancelarii, archiwum itp.),

– wydatki związane z zewnętrznymi usługami w tym zakresie;

c) obsługę techniczną realizacji zadań, tj.:

– nadzór nad eksploatacją głównych i zapasowych systemów teleinformatycznych w jednostce,

– prace administracyjno-konserwacyjne środowiska systemu teleinformatycznego w jednostce,

– obsługa techniczno-eksploatacyjna sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego w jednostce,

– wspomaganie pracowników jednostki w zakresie eksploatacji sprzętu informatycznego i oprogramowania,

– tworzenie planów inwestycyjnych i określanie potrzeb w zakresie zakupów usług i technologii informatycznych,

– zarządzanie serwisem sprzętu teleinformatycznego,

– wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania,

– wydatki związane z użytkowaniem środków łączności (np. telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów, Internetu),

– wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi technicznej,

– przywracanie wartości użytkowej nieruchomościom,

– wydatki związane z wynajmem i dzierżawą, np.: czynsze, dzierżawy środków trwałych, wynajem samochodów,

– wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku w obiektach,

– ubezpieczenia nieruchomości i pojazdów,

– wydatki związane z utrzymaniem czystości,

– nośniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do samochodów, wywóz śmieci,

– wydatki związane z zakupem i amortyzacją samochodów, komputerów, mebli i sprzętu biurowego, wyposażenia, narzędzi, budowli, wartości niematerialnych i prawnych (licencji, oprogramowania komputerowego),

– serwis i materiały – eksploatacja bieżąca, tj.: materiały eksploatacyjne (np. żarówki, wycieraczki, płyny, oleje, smary, materiały związane z serwisem i naprawą sprzętu komputerowego, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, mebli),

– serwis i naprawa – usługi zewnętrzne związane z serwisem i naprawą sprzętów, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprzętu komputerowego, samochodów,

– wyposażenie biura w meble, a także sprzęt biurowy (np. kopiarki, faksy, niszczarki, aparaty cyfrowe, dyktafony),

– wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, np.: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, nożyczki, zeszyty, mazaki, segregatory, kalkulatory, przekładki.

6) Planowana przez dysponentów kwota wydatków na rok 2013 na realizację wszystkich przewidzianych do wykonania zadań nie może przekroczyć wartości wyznaczonej jako suma następujących składników:

a) wstępnej kwoty wydatków określonych przez Ministra Finansów dla danej części budżetowej, z uwzględnieniem lit. b),

b) wstępnej kwoty wydatków dla danej części budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia,

c) wydatków ustalonych w planach finansowych państwowych funduszy celowych, których są dysponentami oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych.

7) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na trzy kolejne lata dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce Publikacje.

83. Ogólne zasady konsolidowania wydatków

1) Dysponent planuje na realizację zadań wydatki ujęte w danej części budżetowej, w planach finansowych państwowych funduszy celowych, których jest dysponentem oraz w planach finansowych nadzorowanych przez siebie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych.

2) Dysponent określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań, finansowanych z budżetu państwa oraz ze środków ujmowanych w planach finansowych nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, eliminuje wzajemne przepływy finansowe pomiędzy: tym dysponentem części budżetowej a w/w jednostkami oraz przepływy pomiędzy samymi w/w jednostkami.

3) Dysponent określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań wyodrębnia środki przekazywane z części budżetowej jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych.

4) Dysponenci państwowych funduszy celowych oraz jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 6 i 14 ustawy o finansach publicznych, sporządzając plany finansowe w układzie zadaniowym planują wydatki w podziale na źródła ich finansowania.

5) Zadania i podzadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, finansowane ze środków innych niż środki przekazane z budżetu państwa oraz innych niż środki przekazane przez w/w jednostki, wykazywane są w planie zadaniowym ministra je nadzorującego lub będącego dysponentem państwowego funduszu celowego.

6) Przepływy finansowe pomiędzy dysponentami części budżetowych i innymi niż nadzorowane jednostkami sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, jak również przepływy finansowe pomiędzy tymi jednostkami, których dysponentami lub dysponentami nadzorującymi są różni dysponenci części budżetowych, eliminuje się na etapie zestawiania skonsolidowanego planu wydatków przez Ministra Finansów.

84. Rezerwy celowe

Dysponent części budżetowej przekazując materiały planistyczne niezbędne do opracowania planu wydatków w układzie zadaniowym, informuje Ministra Finansów w formularzu opisowym o planowanym sposobie przypisania do zadań środków zaplanowanych do wydatkowania w ramach rezerw celowych oraz określa wpływ tych rezerw na planowane wielkości miernika określonego dla tego zadania.

85. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy BZ-Z, BZ-1, BZ-K, formularzy PFC i PF-OSPR w zakresie części C, formularzy PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D oraz formularzy PFC-FER i PFC-FA w zakresie części E

Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami BZ-Z, BZ-1, BZ-K, formularze PFC i PF-OSPR w zakresie części C, formularze PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D oraz formularze PFC-FER i PFC-FA w zakresie części E w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji BUZA.

Wydruki podpisane przez osoby: sporządzającą formularz oraz upoważnioną do reprezentowania jednostki organizacyjnej powinny być złożone w obowiązującym terminie bezpośrednio w Departamencie Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów. Podpisy składa się odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Dysponenci przekazują materiały w formie dokumentu elektronicznego pocztą elektroniczną, a także zachowują jego kopię na dowolnym nośniku elektronicznym.

86. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-Z „Zestawienie zadań budżetowych w układzie zadaniowym”

Dysponenci części budżetowych na formularzu BZ-Z wykazują planowane zadania, przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym, które będą finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich. Dla każdego zadania formułuje się cele i mierniki na zasadach określonych odpowiednio w ust. 77 i 78.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZ-Z:

1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań;

2) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane zadania w ramach realizowanych funkcji;

3) w kolumnie 3 dla każdego zadania określa się cele, który zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji uwzględniając wytyczne zawarte w ust. 77;

4) w kolumnie 4 wskazywana jest część budżetowa dysponenta z której wydatkowane będą środki na realizację zadania;

5) w kolumnie 5 wykazuje się wszystkie działy klasyfikacji budżetowej, w których zaplanowane są środki na realizację zadania;

6) w kolumnie 6 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, przeznaczone na realizację danego zadania;

7) w kolumnie 7 wykazywane są wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację danego zadania;

8) w kolumnie 8 wykazywane są wydatki budżetu środków europejskich przeznaczone na realizację danego zadania;

9) w kolumnie 9 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów, określonych zgodnie z pkt 3 wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;

10) w kolumnie 10 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;

11) w kolumnie 11 dysponent zamieszcza wartość docelową miernika, ustalonego w ramach realizowanego zadania;

12) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 6–8 wykazuje się zagregowane planowane wydatki w ramach danej części budżetowej.

87. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-1 „Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy”

Dysponenci części budżetowych na formularzu BZ-1 wykazują planowane zadania, także wykonywane w ich ramach podzadania i działania, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (bez rezerw celowych) i budżetu środków europejskich. Dla każdego zadania formułuje się cele i mierniki na zasadach określonych odpowiednio w ust. 77 i 78.

Przy formułowaniu podzadań i działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 75–84.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZ-1:

1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;

2) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;

3) w kolumnie 3 wykazuje się na poziomie zadania – dział administracji rządowej, w którym zawiera się zadanie, określony zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej albo dysponenta części, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 33a ustawy o działach administracji rządowej, wiodącego w realizacji zadania i określającego jego cel;

4) w kolumnie 4 dla każdego zadania, podzadania i działania określa się cel/cele, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji uwzględniając wytyczne zawarte w ust. 77;

5) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów określonych zgodnie z pkt 4 wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;

6) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań, podzadań i działań wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;

7) w kolumnach 7–8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań, podzadań i działań;

8) kolumny 9–15 zawierają zestawienie przewidywanych wydatków na realizację poszczególnych zadań, podzadań i działań w 2012 r. – w kolumnach tych wykazuje się kwoty ujęte w planie na 2012 r. z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy zmian;

9) kolumny 16–22 zawierają zestawienie planowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań na rok 2013;

10) w kolumnach 9 i 16 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 13 i 20 oraz wydatkami finansowanymi z budżetu środków europejskich określonymi w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 15 i 22, z uwzględnieniem zasad ujętych w ust. 82 przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;

11) w kolumnach 10 i 17 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;

12) w kolumnach 11 i 18 prezentowane są wydatki majątkowe budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich);

13) w kolumnach 12 i 19 prezentowane są pozostałe wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich);

14) w kolumnach 13 i 20 wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

15) w kolumnach 14 i 21 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt. 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

16) w kolumnach 15 i 22 wykazywane są wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadań/podzadań/działań, określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

17) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 9–22 wykazuje się zagregowane kwoty przewidywanych/planowanych wydatków w ramach danej części budżetowej.

88. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-K „Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i trzy kolejne lata”.

Dysponenci części budżetowych na formularzu BZ-K wykazują planowane zadania, przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (bez rezerw celowych), budżetu środków europejskich i środków publicznych państwowych funduszy celowych, których są dysponentami oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych.

Dla każdego zadania określa się cele jego realizacji oraz miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanego celu, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a także wskazuje jednostkę realizującą zadanie. Dla wyszczególnionych mierników określa się wartości bazowe oraz wartości docelowe miernika. Przy formułowaniu celów i mierników stopnia ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które zamierza się osiągnąć, należy kierować się wytycznymi określonymi w ust. 77–78.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZ-K:

1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań;

2) w kolumnie 2 dla każdego zadania określa się cele, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, z uwzględnieniem zasad dotyczących definiowania celów ujętych w ust. 77;

3) w kolumnie 3 określa się mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów określonych zgodnie z pkt 4 wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;

4) w kolumnie 4 określa się wartości bazowe mierników ustalonych dla celów zadań wraz z podaniem roku, którego one dotyczą;

5) w kolumnie 5–8 określa się wartości docelowe mierników ustalonych dla celów zadań;

6) w kolumnie 9 wskazuje się nazwę jednostki realizującej zadanie;

7) w kolumnach 10, 26, 42 i 58 wykazuje się skonsolidowaną kwotę wydatków ogółem na realizację danego zadania w danym roku ze wszystkich źródeł, która stanowi sumę wydatków z budżetu państwa (kolumny 11, 27, 43 i 59), z budżetu środków europejskich (kolumny 13, 29, 45 i 61), państwowych funduszy celowych (kolumny 14, 30, 46 i 62), agencji wykonawczych (kolumny 17, 33, 49 i 65), państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych (kolumny 20, 36, 52 i 68) oraz instytucji gospodarki budżetowej (kolumny 23, 39, 55 i 71), pomniejszoną o wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa (kolumny 15, 18, 21, 24, 31, 34, 37, 40, 47, 50, 53, 56, 63, 66, 69 i 72) oraz o wydatki finansowane ze środków otrzymanych od jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych (kolumny 16, 19, 22, 25, 32, 35, 38, 41, 48, 51, 54, 57, 64, 67, 70 i 73);

8) kolumny 11–25 zawierają zestawienie planowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań w następnym roku według źródeł ich finansowania – kwoty wykazane w kolumnach 11–13 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi przez dysponenta na formularzu BZ-1 na poziomie zadań, a kwoty wykazane w kolumnach 14–25 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na właściwych formularzach PFC/PF-OSPR w części C, formularzach PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w części D oraz formularzach PFC-FER i PFC-FA w części E na poziomie zadań;

9) kolumny 27–41, 43–57 oraz 59–73 zawierają zestawienie prognozowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań na trzy kolejne lata budżetowe, według źródeł ich finansowania – kwoty wykazane w kolumnach 27–29, 43–45 oraz 59–61 powinny być prognozowane na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce Publikacje, z uwzględnieniem art. 104 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, a kwoty wykazane w kolumnach 30–41, 46–57 i 62–73 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na właściwych formularzach PFC/PF-OSPR w części C, formularzach PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w części D oraz formularzach PFC-FER i PFC-FA w części E;

10) w kolumnach 11, 27, 43 i 59 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa (bez rezerw celowych) na realizację poszczególnych zadań;

11) w kolumnach 12, 28, 44 i 60 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

12) w kolumnach 13, 29, 45 i 61 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu środków europejskich na realizację poszczególnych zadań;

13) w kolumnach 14, 30, 46 i 62 wykazuje się wydatki ogółem państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest dysponent wypełniający formularz, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez dysponentów tych funduszy;

14) w kolumnach 15, 31, 47 i 63 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa;

15) w kolumnach 16, 32, 48 i 64 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

16) w kolumnach 17, 33, 49 i 65 wykazuje się wydatki ogółem, ujęte w planach finansowych nadzorowanych agencji wykonawczych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;

17) w kolumnach 18, 34, 50 i 66 wykazuje się środki nadzorowanych agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje wykonawcze w formie dotacji z budżetu państwa;

18) w kolumnach 19, 35, 51 i 67 wykazuje się środki nadzorowanych agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje wykonawcze od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

19) w kolumnach 20, 36, 52 i 68 wykazuje się wydatki ogółem nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;

20) w kolumnach 21, 37, 53 i 69 wykazuje się środki nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te państwowe osoby prawne w formie dotacji z budżetu państwa;

21) w kolumnach 22, 38, 54 i 70 wykazuje się środki nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te państwowe osoby prawne od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 tej ustawy;

22) w kolumnach 23, 39, 55 i 71 wykazuje się wydatki ogółem nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;

23) w kolumnach 24, 40, 56 i 72 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te instytucje gospodarki budżetowej w formie dotacji z budżetu państwa;

24) w kolumnach 25, 41, 57 i 73 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te instytucje gospodarki budżetowej od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

25) W wierszu „Ogółem”, w kolumnach 10–73 wykazuje się planowane, skonsolidowane wydatki w ramach danej części budżetowej oraz w ramach planów finansowych wybranych rodzajów jednostek sektora finansów publicznych.

89. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularzy PFC i PF-OSPR w zakresie części C, formularzy PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D oraz formularzy PFC-FER i PFC-FA w zakresie części E „Plan finansowy w układzie zadaniowym”.

Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt. 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych na formularzach PFC cz. C, PFC-FER cz. E, PFC-FA cz. E, PFC-FPiR cz. D, PF-OSPR cz. C, PF-ANR-ZWRSP cz. D, wykazują planowane podzadania w ramach wykonywanych przez siebie zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w następnym roku budżetowym i kolejnych latach, które będą finansowane ze środków publicznych. Jednostki sektora finansów publicznych w ww. formularzach wykazują minimum dwa zadania, w tym minimum jedno zadanie merytoryczne z zakresu funkcji od 1–21, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań, podzadań umieszczonego w zał. nr 64, które przewidują do realizacji w okresie objętym planowaniem. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wyszczególnienie jednego zadania.

Dla każdego zadania i podzadania, w terminie o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, jednostka określa cel jego realizacji oraz miernik pozwalający ocenić stopień osiągnięcia zakładanego celu, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a także wskazuje jednostkę od której otrzymała środki. Jednostki dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określają wartość bazową oraz wartości docelowe mierników, które planują osiągnąć w kolejnych latach. Zaleca się wykorzystanie mierników z Modelu Bazy Mierników dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse publiczne w folderze Budżet zadaniowy. Przy formułowaniu celów jednostka powinna zapewnić ich zgodność ze szczegółowymi wytycznymi definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych określonymi w ust. 77 pkt 6). Przy definiowaniu mierników określających stopień realizacji celów, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które jednostka zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi określonymi w ust.78 pkt. 4) do 7) oraz ust. 79.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza PFC/PF-OSPR w cz. C, formularzy PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w cz. D oraz formularzy PFC-FER i PFC-FA w cz. E:

1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań/podzadań;

2) w kolumnie 2 należy określić po jednym celu dla każdego zadania i podzadania, który zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji;

3) w kolumnie 3 określa się mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów zakładanych przez jednostki sektora finansów publicznych, wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;

4) w kolumnie 4 określa się wartości bazowe mierników ustalonych dla celów zadań i podzadań wraz z podaniem roku, którego one dotyczą;

5) w kolumnach 5–8 jednostka wyznacza wartości docelowe mierników ustalonych dla celów zadań i podzadań;

6) w kolumnach 9, 15, 21 oraz 27 wykazywana jest kwota ogółem wydatków na realizację danego zadania/podzadania ze wszystkich źródeł, tj. z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych środków jednostek sektora finansów publicznych;

7) w kolumnach 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 i 32 określa się wysokość planowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań w roku budżetowym według źródeł ich finansowania;

8) w kolumnach 10, 16, 22 oraz 28 jednostka określa wysokość otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację poszczególnych zadań/podzadań;

9) w kolumnach 12, 18, 24 oraz 30 jednostka określaj wysokość środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych na realizację poszczególnych zadań/podzadań;

10) w kolumnach 14, 20, 26 oraz 32 wykazywane są pozostałe środki publiczne pozostające w dyspozycji jednostki sektora finansów publicznych planowane na realizację danego zadania/podzadania, tj. z wyłączeniem środków otrzymywanych przez te jednostki w formie dotacji z budżetu państwa od dysponenta nadzorującego i innych dysponentów części budżetowych oraz środków otrzymywanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

11) w kolumnach 11, 17, 23 oraz 29 określa się część budżetową, z której przekazywana jest dotacja oraz kod klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf);

12) w kolumnach 13, 19, 25 oraz 31 określa się nazwę jednostki sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, która przekazała środki innej jednostce na realizację danego zadania/podzadania.

Rozdział 7

Aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa

90. Materiały niezbędne do sporządzenia aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa dysponenci przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacji BUZA. Formularze planistyczne udostępniane będą w aplikacji BUZA.

91. Wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym na 2013 r. prezentowane są w formularzu BZ-1 zgodnie z ogłoszoną ustawą budżetową na rok 2013.

92. Zestawienie prognozowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na trzy kolejne lata dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce Publikacje, z uwzględnieniem art. 104 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

93. Minister wiodący w realizacji danej funkcji, wskazany w formularzu BZ-1, wyznacza nie więcej niż dwa cele i nie więcej niż cztery mierniki realizacji danej funkcji. Przy ustalaniu celów i mierników zadania stosuje się odpowiednio ust. 77 i 78 Rozdziału 6.

94. Dysponenci części budżetowych przy określaniu celów i mierników dla podzadań i działań stosują wytyczne zawarte w Rozdziale 6 ust. 77 i 78.

95. Przy definiowaniu przez dysponenta celów i mierników dla funkcji i zadań w obszarach o szczególnej specyfice lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa stosuje odpowiednio ust. 81 Rozdziału 6.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Gargas

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »