| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 czerwca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 4, poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Środki na prefinansowanie, w części dotyczącej zadań realizowanych z udziałem środków EFRG, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w kwocie określonej w zapotrzebowaniu, na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie umożliwiającym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi albo ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych wydanie dyspozycji, o której mowa w ust. 3, nie później niż jeden dzień roboczy przed terminem określonym w zapotrzebowaniu.

2. Środki na prefinansowanie, w części dotyczącej zadań realizowanych z udziałem środków EFRROW, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie wniosku ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w kwocie określonej w tym wniosku, w terminie umożliwiającym temu ministrowi wydanie dyspozycji, o której mowa w ust. 3, nie później niż jeden dzień roboczy przed terminem określonym w zapotrzebowaniu. Wniosek jest sporządzany na podstawie zapotrzebowania i składany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych nie później niż na dwa dni robocze przed terminem określonym w zapotrzebowaniu.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi albo minister właściwy do spraw rynków rolnych wydaje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dyspozycję przekazania środków, o których mowa w ust. 1 lub 2, na rachunek bankowy agencji płatniczej, w kwocie określonej w zapotrzebowaniu, w dniu określonym w zapotrzebowaniu.

§ 4. Środki na współfinansowanie są przekazywane agencji płatniczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych na rachunek bankowy agencji płatniczej, w kwocie określonej w zapotrzebowaniu, w dniu określonym w zapotrzebowaniu.”;

2) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepis ust. 2 w zakresie kwot niezrealizowanych w poprzednim okresie płatności na rzecz beneficjentów stosuje się z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)).”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. M. Grabowski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 57, poz. 351, Nr 123, poz. 835 i Nr 236, poz. 1552 oraz z 2012 r. poz. 577.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »