reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 742) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 3–5 otrzymują brzmienie:

„3. Jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kierunek studiów może dokonać w programie studiów zmian, mających na celu doskonalenie programu kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Zmiany zajęć dydaktycznych dokonywane przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, mające na celu doskonalenie programu studiów, za które student może uzyskać łącznie nie więcej niż 50% punktów ECTS, nie wymagają zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na prowadzenie kierunku studiów oraz opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jeżeli zmiany te nie wywołują zmian efektów kształcenia w programie kształcenia dla danego kierunku studiów.

5. Zmiany programów studiów nie mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia.”;

2) w § 9:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zatrudniać nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego, nie później niż od początku semestru studiów, w którym zgodnie z planem studiów przewidziano dla nich zajęcia, z tym że wymagania dotyczące minimum kadrowego dla tego kierunku studiów muszą zostać spełnione z początkiem ostatniego roku studiów pierwszego cyklu kształcenia.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do jednolitych studiów magisterskich, które mogą być prowadzone na kierunkach studiów związanych z kształceniem w zakresie analityki medycznej, prawa, prawa kanonicznego, psychologii, teologii, aktorstwa, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii, reżyserii, grafiki, malarstwa oraz rzeźby.”;

3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wewnętrzny system zapewnienia jakości, odnoszący się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oraz oceny dokonywane przez studentów, o których mowa w art. 132 ust. 3 ustawy, oraz wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni. Wewnętrzny system zapewnienia jakości może uwzględniać działania uczelni w zakresie zapobiegania i wykrywania plagiatów.”;

4) w § 13:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do minimum kadrowego dla studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich są wliczani nauczyciele akademiccy, dla których uczelnia ta stanowi podstawowe miejsce pracy, zatrudnieni w uczelni na podstawie mianowania albo umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od początku semestru studiów.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do minimum kadrowego dla studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich mogą być wliczani nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od początku semestru studiów, dla których podstawowe miejsce pracy stanowi instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk albo instytut badawczy, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:

1) uczelnia utworzyła z tym instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk albo z tym instytutem badawczym centrum naukowe, na podstawie art. 31 ustawy;

2) podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, prowadząca kierunek studiów, wchodzi w skład utworzonego centrum naukowego.”;

5) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minimum kadrowe dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach studiów związanych z kształceniem w zakresie:

1) aktorstwa,

2) konserwacji i restauracji dzieł sztuki,

3) realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii,

4) reżyserii,

5) grafiki,

6) malarstwa,

7) rzeźby

stanowi co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.”.

§ 2.
1. Jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kierunek studiów może doskonalić program kształcenia, w tym efekty kształcenia, w trakcie pierwszego roku pierwszego cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2012/2013.

2. Doskonalenie programu kształcenia dokonywane przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie może powodować zmiany zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać więcej niż 30% punktów ECTS.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama