| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 sierpnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do wyznaczenia jako obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 są następujące:

1) występowanie gatunków ptaków, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 i Nr 67, poz. 358 oraz z 2012 r. poz. 358), gdy stwierdzono:

a) regularne występowanie co najmniej 1% krajowej lęgowej populacji gatunku lub

b) regularne występowanie co najmniej 1% przelotnej populacji gatunku wędrownego, lub

c) regularne występowanie co najmniej 20 000 osobników jednego lub wielu gatunków wędrownych ptaków wodno-błotnych podczas wędrówek lub zimowania lub co najmniej 10 000 par jednego lub wielu wędrownych gatunków ptaków morskich, lub

d) regularne występowanie w sumie co najmniej 5000 bocianów białych lub 3000 żurawi, lub 3000 ptaków drapieżnych w ciągu całego okresu migracji wiosennej lub jesiennej, lub

e) przynależność obszaru do jednego z 10 najważniejszych krajowych obszarów gniazdowania gatunków zagrożonych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub regularne występowanie gatunku zagrożonego w skali globalnej;

2) powierzchnia obszaru, która powinna zapewniać trwałe występowanie populacji gatunków oraz obejmować przestrzeń życiową stabilnych, rozmnażających się lokalnych populacji gatunków, dla których ochrony obszar ten ma być wyznaczony, lub kluczowe dla ochrony tych gatunków miejsca ich występowania;

3) znaczenie obszaru dla przemieszczania się ptaków określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, a w szczególności jego położenie na trasie przelotów gatunków wędrownych.”;

2) załączniki nr 1–3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M. Korolec

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.

Załącznik 1. [TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, KTÓRE WYMAGAJĄ OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000, ZE WSKAZANIEM TYPÓW SIEDLISK PRZYRODNICZYCH O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 9 sierpnia 2012 r. (poz. 1041)

Załącznik nr 1

TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, KTÓRE WYMAGAJĄ OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000, ZE WSKAZANIEM TYPÓW SIEDLISK PRZYRODNICZYCH O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM

Lp.

Kod siedliska przyrodniczego1)

Nazwa siedliska przyrodniczego

Siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym

1

2

3

4

1

1110

Piaszczyste ławice podmorskie trwale przykryte wodą o niewielkiej głębokości

nie

2

1120

Podwodne łąki utworzone przez Posidonion oceanicae

tak

3

1130

Estuaria

nie

4

1140

Muliste i piaszczyste płycizny odsłaniane w czasie odpływu

nie

5

1150

Laguny przybrzeżne

tak

6

1160

Duże, płytkie zatoki

nie

7

1170

Rafy

nie

8

1180

Podwodne struktury utworzone przez wydzielające się gazy

nie

9

1210

Kidzina na brzegu morskim

nie

10

1220

Wieloletnia roślinność kamienistych brzegów

nie

11

1230

Klify na wybrzeżu Bałtyku

nie

12

1240

Pokryte roślinnością morskie klify Morza Śródziemnego z endemicznymi zatrwianami (Limonium spp.)

nie

13

1250

Pokryte roślinnością morskie klify wybrzeża makaronezyjskiego z endemiczną florą

nie

14

1310

Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Solicornion ramosissimae)

nie

15

1320

Szuwary ze Spartina (Spartinion maritimae)

nie

16

1330

Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia maritimae część – zbiorowiska nadmorskie)

nie

17

1340

Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia część – zbiorowiska śródlądowe)

tak

18

1410

Śródziemnomorskie słone łąki (Juncetalia maritimi)

nie

19

1420

Śródziemnomorskie i ciepłe atlantyckie halofilne zarośla (Sarcocornetea fruticosi)

nie

20

1430

Halo-nitrofilne zarośla (Pegano-Salsoletea)

nie

21

1510

Śródziemnomorskie słone stepy (Limonietalia)

tak

22

1520

Iberyjskie stepy na podłożu gipsowym (Gypsophiletalia)

tak

23

1530

Pannońskie solniska (słone stepy i słone bagna)

tak

24

1610

Bałtyckie wyspy typu ozów z piaszczystymi, skalistymi i żwirowymi plażami i ich roślinnością

nie

 

1

2

3

4

25

1620

Wyspy i wysepki północnego Bałtyku

nie

26

1630

Przybrzeżne łąki północnego Bałtyku

tak

27

1640

Piaszczyste plaże północnego Bałtyku z wieloletnią roślinnością

nie

28

1650

Wąskie małe zatoki północnego Bałtyku

nie

29

2110

Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych

nie

30

2120

Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)

nie

31

2130

Nadmorskie wydmy szare

tak

32

2140

Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri)

tak

33

2150

Atlantyckie ustabilizowane wydmy bezwapienne (Calluno-Ulicetea)

tak

34

2160

Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika

nie

35

2170

Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej

nie

36

2180

Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

nie

37

2190

Wilgotne zagłębienia międzywydmowe

nie

38

21A0

Roślinność typu machair

nie, z wyjątkiem terytorium Irlandii

39

2210

Ustabilizowane wydmy z roślinnością Crucianellion maritimae

nie

40

2220

Wydmy z wilczomleczem Euphorbia terracina

nie

41

2230

Zbiorowiska murawowe na wydmach, Malcolmietalia

nie

42

2240

Zbiorowiska murawowe na wydmach, Brachypodietalia z jednorocznymi roślinami

nie

43

2250

Nadmorskie wydmy z jałowcami (Juniperus spp.)

tak

44

2260

Twardolistne zarośla na wydmach, Cist-Lavenduletalia

nie

45

2270

Lasy sosnowe na wydmach (z Pinus pinea lub/i Pinus pinaster)

tak

46

2310

Suche napiaskowe wrzosowiska z wrzosem (Calluna) i janowcem (Genista)

nie

47

2320

Suche napiaskowe wrzosowiska z wrzosem (Calluna) i bażyną czarną (Empetrum nigrum)

nie

48

2330

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)

nie

49

2340

Pannońskie wydmy śródlądowe

tak

50

3110

Jeziora lobeliowe

nie

51

3120

Oligotroficzne zbiorniki wodne, ubogie w składniki mineralne, z poryblinami (Isoetes spp.), występujące zazwyczaj na piaszczystych glebach w zachodniej części regionu śródziemnomorskiego

nie

52

3130

Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea

nie

53

3140

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)

nie

54

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

nie

 

1

2

3

4

55

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

nie

56

3170

Śródziemnomorskie okresowe zbiorniki wodne

tak

57

3180

Suche jeziora typu turlough

tak

58

3190

Jeziora na krasie gipsowym

nie

59

31A0

Formacje roślinne z grzybieniami tygrysimi (Nymphea lotus) w ciepłych źródłach Transylwanii

tak

60

3210

Naturalne rzeki Fennoskandii

nie

61

3220

Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków

nie

62

3230

Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część – z przewagą wrześni)

nie

63

3240

Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część – z przewagą wierzby)

nie

64

3250

Stałe rzeki regionu śródziemnomorskiego z siwcem żółtym (Glaucium flavum)

nie

65

3260

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)

nie

66

3270

Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.

nie

67

3280

Stałe rzeki rejonu śródziemnomorskiego z roślinnością Paspalo-Agrostidion i wiszącymi kurtynami wierzb (Salix) i topoli białej (Populus alba)

nie

68

3290

Okresowe rzeki rejonu śródziemnomorskiego z roślinnością Paspalo-Agrostidion

nie

69

4010

Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)

nie

70

4020

Atlantyckie wilgotne wrzosowiska z Erica ciliaris i Erica tetralix strefy umiarkowanej

tak

71

4030

Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)

nie

72

4040

Suche wrzosowiska wybrzeża Atlantyku z Erica vagans

tak

73

4050

Makaronezyjskie wrzosowiska endemiczne

tak

74

4060

Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)

nie

75

4070

Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo)

tak

76

4080

Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)

nie

77

4090

Endemiczne górskie wrzosowiska regionu śródziemnomorskiego z janowcami

nie

78

40A0

Subkontynentalne zarośla okołopannońskie

tak

79

40B0

Rodopskie zarośla wawrzynolistne z pięciornikiem krzewiastym (Potentilla fruticosa)

nie

80

40C0

Ponto-sarmackie liściaste zarośla

tak

81

5110

Trwałe kserotermiczne formacje z bukszpanem zwyczajnym (Buxus sempervirens)na skalistych stokach (Berberidion p.p.)

nie

82

5120

Górskie formacje ze szczodrzeńcem Cytisus purgans

nie

83

5130

Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach

nie

 

1

2

3

4

84

5140

Formacje Cistus palhinhae na nadmorskich podmokłych wrzosowiskach

tak

85

5210

Drzewiasty matorral z jałowcem (Juniperus spp.)

nie

86

5220

Drzewiasty matorral z Zyziphus

tak

87

5230

Drzewiasty matorral z Laurus nobilis

tak

88

5310

Zarośla z Laurus nobilis

nie

89

5320

Niskie zarośla z wilczomleczem (Euphorbia spp.) przy klifach

nie

90

5330

Ciepłe śródziemnomorskie i półpustynne zarośla

nie

91

5410

Zachodniośródziemnomorskie frygany pokrywające szczytowe partie klifów(Astragalo-Plantaginetum subulatae)

nie

92

5420

Frygany Sarcopoterium spinosum

nie

93

5430

Endemiczne frygany Euphorbio-Verbascion

nie

94

6110

Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion)

tak

95

6120

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

tak

96

6130

Murawy galmanowe Violetalia calaminariae

nie

97

6140

Pirenejskie murawy z kostrzewą Festuca eskia, na podłożu krzemianowym

nie

98

6150

Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)

nie

99

6160

Iberyjskie górskie murawy z kostrzewą Festuca indigesta

nie

100

6170

Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne(Arabidion coeruleae)

nie

101

6180

Makaronezyjskie mezofilne murawy

nie

102

6190

Murawy pannońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)

nie

103

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis)

tak, gdy występują na nich ważne stanowiska storczyków

104

6220

Pseudostepy z trawami i roślinami jednorocznymi Thero-Brachypodietea

tak

105

6230

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)

tak

106

6240

Subpannońskie murawy o charakterze stepowym

tak

107

6250

Pannońskie murawy o charakterze stepowym na podłożu lessowym

tak

108

6260

Pannońskie stepy na podłożu piaszczystym

tak

109

6270

Nizinne, bogate florystycznie, murawy, suche do umiarkowanie wilgotnych

tak

110

6280

Skandynawskie alvary i prekambryjskie wychodnie skał wapiennych

tak

111

62A0

Wschodnie subśródziemnomorskie suche murawy (Scorzoneratalia villosae)

nie

112

62B0

Cypryjskie murawy na podłożu serpentynitowym

tak

 

1

2

3

4

113

62C0

Stepy pontyjsko-sarmackie

tak

114

62D0

Górskie murawy acydofilne Półwyspu Bałkańskiego

nie

115

6310

Dehesas z wiecznie zielonymi dębami (Quercus spp.)

nie

116

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

nie

117

6420

Śródziemnomorskie wilgotne łąki ziołoroślowe Molinio-Holoschoenion

nie

118

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

nie

119

6440

Łąki selernicowe (Cnidion dubii)

nie

120

6450

Borealne łąki na glebach aluwialnych

nie

121

6460

Łąki na podłożu torfowym w górach Troodos

nie

122

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

nie

123

6520

Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)

nie

124

6530

Łąki Fennoskandii częściowo porośnięte lasem

tak

125

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

tak

126

7120

Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

nie

127

7130

Torfowiska kołdrowe

tak, jeśli są aktywne

128

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

nie

129

7150

Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

nie

130

7160

Bogate w składniki mineralne źródła i źródliska Fennoskandii

nie

131

7210

Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)

tak

132

7220

Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

tak

133

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

nie

134

7240

Wysokogórskie pionierskie formacje 
Caricion bicoloris-atrofuscae

tak

135

7310

Borealne trzęsawiska typu aapa

tak

136

7320

Borealne trzęsawiska typu palsa

tak

137

8110

Piargi i gołoborza krzemianowe

nie

138

8120

Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae

nie

139

8130

Zachodniośródziemnomorskie i termofilne rumowiska

nie

140

8140

Wschodniośródziemnomorskie rumowiska

nie

141

8150

Środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe

nie

142

8160

Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis

tak

 

1

2

3

4

143

8210

Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis

nie

144

8220

Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii

nie

145

8230

Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)

nie

146

8240

Wapienne bruki

tak

147

8310

Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

nie

148

8320

Pola lawy i inne produkty niedawnej działalności wulkanicznej

nie

149

8330

Jaskinie morskie zanurzone częściowo lub w całości

nie

150

8340

Stałe lodowce

nie

151

9010

Zachodnia tajga

tak

152

9020

Hemiborealne naturalne starodrzewia liściaste (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus lub Ulmus), bogate w epifity

tak

153

9030

Wczesne stadia sukcesyjne lasów na wyniesionych partiach wybrzeży

tak

154

9040

Subalpejskie i subarktyczne lasy z brzozą Betula pubescens ssp. czerepanovii

nie

155

9050

Lasy świerkowe Fennoskandii, z bogatym runem

nie

156

9060

Lasy iglaste na glacifluwialnych ozach lub z nimi związane

nie

157

9070

Pastwiska Fennoskandii, częściowo porośnięte lasem

nie

158

9080

Bagienne liściaste lasy Fennoskandii

tak

159

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

nie

160

9120

Acydofilne buczyny regionu atlantyckiego z ostrokrzewem (Ilex sp.), niekiedy także z cisem (Taxus sp.), w podszyciu (Quercion robori-petraeae lub Ilici-Fagenion)

nie

161

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

nie

162

9140

Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri-Fagetum)

nie

163

9150

Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)

nie

164

9160

Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

nie

165

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

nie

166

9180

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)

tak

167

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

nie

168

91A0

Stare dąbrowy z Quercus petraea, Ilex i Blechnum na Wyspach Brytyjskich

nie

169

91B0

Ciepłolubne lasy z jesionem Fraxinus angustifolia

nie

170

91C0

Lasy kaledońskie

tak

 

1

2

3

4

171

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)

tak

172

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

tak

173

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

nie

174

91G0

Pannońskie lasy z Quercus petraea i Carpinus betulus

tak

175

91H0

Pannońskie lasy z Quercus pubescens

tak

176

91I0

Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)

tak

177

91J0

Lasy cisowe Wysp Brytyjskich

tak

178

91K0

Lasy iliryjskie z Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

nie

179

91LO

Iliryjskie lasy grądowe (Erythronio-Carpinion)

nie

180

91M0

Pannońsko-bałkańskie lasy dębowe

nie

181

91N0

Pannońskie zarośla na piaszczystych wydmach śródlądowych (Junipero-Populetum albae)

tak

182

91P0

Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

nie

183

91Q0

Górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion)

nie

184

91R0

Laski sosnowe na dolomitach w Górach Dynarskich (Genisto januensis-Pinetum)

nie

185

91S0

Zachodniopontyjski las bukowy

tak

186

91T0

Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

nie

187

91U0

Lasy sosnowe stepów sarmackich

nie

188

91V0

Lasy bukowe Dacji (Symphyto-Fagion)

nie

189

91W0

Mezyjskie lasy bukowe

nie

190

91X0

Lasy bukowe Dobrudży

tak

191

91Y0

Dackie lasy grądowe

nie

192

91Z0

Mezyjskie lasy z lipą srebrzystą

nie

193

91AA

Wschodnie lasy dębowe

tak

194

91BA

Mezyjskie lasy jodłowe

nie

195

91CA

Rodopskie i bałkańskie bory sosnowe

nie

196

9210

Apenińskie lasy bukowe z Taxus Ilex

tak

197

9220

Apenińskie lasy bukowe z Abies alba i lasy bukowe z Abies nebrodensis

tak

198

9230

Galicyjsko-portugalskie lasy dębowe (lasy dębowe z Quercus robur i Quercus pyrenaica)

nie

 

1

2

3

4

199

9240

Iberyjskie lasy dębowe (z Quercus faginea i Quercus canariensis)

nie

200

9250

Lasy z Quercus trojana

nie

201

9260

Lasy z Castanea sativa

nie

202

9270

Greckie lasy bukowe z Abies borisii-regis

nie

203

9280

Lasy z Quercus frainetto

nie

204

9290

Lasy cyprysowe (Acero-Cupression)

nie

205

92A0

Lasy galeriowe z wierzbą białą Salix alba i topolą białą Populus alba

nie

206

92B0

Nadrzeczne formacje wzdłuż okresowych cieków rejonu śródziemnomorskiego z rododendronem Rhododendron ponticum, wierzbą (Salix spp.) i innymi

nie

207

92C0

Lasy z Platanus orientalis i Liquidambar orientalis (ze związku Platanion orientalis)

nie

208

92D0

Południowe nadrzeczne lasy galeriowe i zarośla (Nerio-Tamaricetea i Securinegion tinctoriae)

nie

209

9310

Egejskie lasy z Quercus brachyphylla

nie

210

9320

Lasy z Olea sp. oraz Ceratonia sp.

nie

211

9330

Lasy z Quercus suber

nie

212

9340

Lasy z Quercus ilex oraz Quercus rotundifolia

nie

213

9350

Lasy z Quercus macrolepis

nie

214

9360

Makaronezyjskie lasy wawrzynowe (Laurus, Ocotea)

tak

215

9370

Gaje palmowe z Phoenix sp.

tak

216

9380

Lasy z Ilex aquifolium

nie

217

9390

Zarośla i niska roślinność leśna z Quercus alnifolia

tak

218

93A0

Laski z Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

nie

219

9410

Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część – zbiorowiska górskie)

nie

220

9420

Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum)

nie

221

9430

Górskie lasy z Pinus uncinata

tak, jeżeli występują na podłożach gipsowych lub wapiennnych

222

9510

Południowoapenińskie lasy jodłowe z Abies alba

tak

223

9520

Lasy z Abies pinsapo

nie

224

9530

Śródziemnomorskie (subśródziemnomorskie) lasy z endemicznymi sosnami czarnymi

tak

225

9540

Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemicznymi mezogenicznymi sosnami

nie

226

9550

Endemiczne lasy sosnowe Wysp Kanaryjskich

nie

227

9560

Endemiczne lasy z jałowcem (Juniperus spp.)

tak

 

1

2

3

4

228

9570

Lasy z Tetraclinis articulata

tak

229

9580

Śródziemnomorskie lasy cisowe

tak

230

9590

Lasy z Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

tak

231

95A0

Endemiczne górskie lasy sosnowe regionu śródziemnomorskiego

nie

 

Objaśnienie:

1) Kody siedlisk podano na podstawie podręcznika interpretacyjnego Komisji Europejskiej – Interpretation Manual of European Union Habitats – EUR27 w wersji zawierającej poprawki przyjęte w 2007 r.

Załącznik 2. [GATUNKI ZWIERZĄT BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, ZE WSKAZANIEM TYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000, ORAZ GATUNKÓW ZWIERZĄT O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM]

Załącznik nr 2

GATUNKI ZWIERZĄT BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, ZE WSKAZANIEM TYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000, ORAZ GATUNKÓW ZWIERZĄT O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM

Lp.

Kod1)

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Gatunek wymagający ochrony w formie wyznaczenia obszaru Natura 2000

Gatunek o znaczeniu priorytetowym

1

2

3

4

5

6

 

 

SSAKI

MAMMALIA

 

 

 

 

OWADOŻERNE

INSECTIVORA

 

 

 

 

jeżowate

Erinaceidae

 

 

1

2)

jeż północnoafrykański

Erinaceus algirus

nie

nie

 

 

ryjówkowate

Soricidae

 

 

2

1300

zębiełek kanaryjski

Crocidura canariensis

nie

nie

3

4001

zębiełek sycylijski

Crocidura sicula

nie

nie

 

 

kretowate

Talpidae

 

 

4

1301

wychuchol pirenejski

Galemys pyrenaicus

tak

nie

 

 

NIETOPERZE

CHIROPTERA

 

 

 

 

NIETOPERZE OWADOŻERNE

MICROCHIROPTERA3)

 

 

 

 

podkowcowate

Rhinolophidae

 

 

5

1306

podkowiec Blasiusa

Rhinolophus blasii

tak

nie

6

1305

podkowiec śródziemnomorski

Rhinolophus euryale

tak

nie

7

1304

podkowiec duży

Rhinolophus ferrumequinum

tak

nie

8

1303

podkowiec mały

Rhinolophus hipposideros

tak

nie

9

1302

podkowiec średni

Rhinolophus mehelyi

tak

nie

 

 

mroczkowate

Vespertilionidae

 

 

10

1308

mopek

Barbastella barbastellus

tak

nie

11

1310

podkasaniec Schreibersa

Miniopterus schreibersii

tak

nie

12

1323

nocek Bechsteina

Myotis bechsteinii

tak

nie

13

1307

nocek ostrouszny

Myotis blythii

tak

nie

14

1316

nocek długopalcy

Myotis capaccinii

tak

nie

 

1

2

3

4

5

6

15

1318

nocek łydkowłosy

Myotis dasycneme

tak

nie

16

1321

nocek orzęsiony

Myotis emarginatus

tak

nie

17

1324

nocek duży

Myotis myotis

tak

nie

 

 

NIETOPERZE OWOCOŻERNE

MEGACHIROPTERA

 

 

 

 

rudawkowate

Pteropodidae

 

 

18

4002

rudawka nilowa

Rousettus aegyptiacus

tak

nie

 

 

GRYZONIE

RODENTIA

 

 

 

 

popielicowate

Gliridae4)

 

 

 

2617

5)

Myomimus roachi

tak

nie

 

 

wiewiórkowate

Sciuridae

 

 

19

4003

świstak tatrzański

Marmota marmota latirostris

tak

tak

20

1910

polatucha

Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

tak

tak

21

1335

suseł moręgowany

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

tak

nie

22

2608

suseł perełkowany

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

tak

tak

23

1336

5)

Sciurus anomalus

nie

nie

 

 

bobrowate

Castoridae

 

 

24

1337

bóbr europejski

Castor fiber

tak, z wyjątkiem populacji estońskich, łotewskich, litewskich, fińskich oraz szwedzkich

nie

 

 

chomikowate

Cricetidae

 

 

25

1339

chomik europejski

Cricetus cricetus

nie

nie

26

2609

chomik rumuński

Mesocricetus newtoni

tak

nie

 

 

nornikowate

Microtidae

 

 

27

1338

nornik Cabrery

Microtus cabrerae

tak

nie

28

1340

5)

Microtus oeconomus arenicola

tak

tak

29

4004

5)

Microtus oeconomus mehelyi

tak

tak

30

2612

darniówka tatrzańska

Microtus tatricus

tak

nie

 

 

skoczkowate

Zapodidae

 

 

31

1343

smużka leśna

Sicista betulina

nie

nie

32

2021

smużka stepowa

Sicista subtilis

tak

nie

 

1

2

3

4

5

6

 

 

jeżozwierze

Hystricidae

 

 

33

1344

jeżozwierz afrykański

Hystrix cristata

nie

nie

 

 

DRAPIEŻNE

CARNIVORA

 

 

 

 

psowate

Canidae

 

 

34

1911

lis polarny (piesiec)

Alopex lagopus

tak

tak

35

1353

szakal złocisty

Canis aureus

nie

nie

36

1352

wilk

Canis lupus

tak, z wyjątkiem populacji estońskiej, łotewskiej, litewskiej i fińskiej, natomiast populacje greckie wyłącznie na południe od 39 równoleżnika, a populacje hiszpańskie wyłącznie na południe od Duero

tak

 

 

niedźwiedziowate

Ursidae

 

 

37

1354

niedźwiedź brunatny

Ursus arctos

tak, z wyjątkiem populacji estońskich, fińskich oraz szwedzkich

tak

 

 

łasicowate

Mustelidae

 

 

38

1912

rosomak

Gulo gulo

tak

tak

39

1355

wydra

Lutra lutra

tak

nie

40

1357

kuna leśna

Martes martes

nie

nie

41

2633

tchórz stepowy

Mustela eversmanii

tak

nie

42

1356

norka europejska

Mustela lutreola

tak

tak

43

1358

tchórz zwyczajny

Mustela putorius

nie

nie

44

2635

perewiaska

Vormela peregusna

tak

nie

 

 

kotowate

Felidae

 

 

45

1363

żbik

Felis silvestris

nie

nie

46

1361

ryś

Lynx lynx

tak, z wyjątkiem populacji estońskich, łotewskich oraz fińskich

nie

 

1

2

3

4

5

6

47

1362

ryś iberyjski

Lynx pardinus

tak

tak

 

 

fokowate

Phocidae

 

 

48

1364

foka szara

Halichoerus grypus

tak

nie

49

1366

mniszka

Monachus monachus

tak

tak

50

1938

nerpa (foka obrączkowana), podgatunek bałtycki

Phoca hispida bottnica

tak

nie

51

1913

nerpa (foka obrączkowana), podgatunek z jeziora Saimaa

Phoca hispida saimensis

tak

tak

52

1365

foka pospolita

Phoca vitulina

tak

nie

 

 

łaszowate

Viverridae

 

 

53

1360

żeneta zwyczajna

Genetta genetta

nie

nie

54

1359

mangusta egipska

Herpestes ichneumon

nie

nie

 

 

ZAJĘCZAKI

LAGOMORPHA

 

 

 

 

zającowate

Leporidae

 

 

55

1334

zając bielak

Lepus timidus

nie

nie

 

 

PARZYSTOKOPYTNE

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

jeleniowate

Cervidae

 

 

56

1367

jeleń korsykański

Cervus elaphus corsicanus

tak

tak

57

1937

renifer

Rangifer tarandus fennicus

tak

nie

 

 

krętorogie

Bovidae

 

 

58

2647

żubr

Bison bonasus

tak

tak

59

1372

koza bezoarowa

Capra aegagrus

tak (populacje naturalne)

nie

60

1375

koziorożec alpejski

Capra ibex

nie

nie

61

1368

koziorożec pirenejski

Capra pyrenaica

nie, z wyjątkiem Capra pyrenaica pyrenaica

nie

62

1370

koziorożec pirenejski

Capra pyrenaica pyrenaica

tak

tak

63

1373

muflon

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon)

tak, populacje naturalne – Korsyka i Sardynia

nie

64

4005

muflon cypryjski

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

tak

nie

65

1374

kozica apenińska

Rupicapra pyrenaica ornata (= Rupicapra rupicapra ornata)

tak

tak

 

1

2

3

4

5

6

66

1369

kozica

Rupicapra rupicapra

nie, z wyjątkiem Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra rupicapra ornata, Rupicapra rupicapra tatrica

nie

67

1371

kozica bałkańska

Rupicapra rupicapra balcanica

tak

nie

68

4006

kozica tatrzańska

Rupicapra rupicapra tatrica

tak

tak

 

 

WALENIE

CETACEA6)

 

 

69

1351

morświn

Phocoena phocoena

tak

nie

70

1349

delfin butlonosy

Tursiops truncatus

tak

nie

 

 

GADY

REPTILIA

 

 

 

 

żółwie

Testudinidae

 

 

71

1217

żółw grecki

Testudo hermanni

tak

nie

72

1218

żółw obrzeżony

Testudo marginata

tak

nie

73

1219

żółw śródziemnomorski

Testudo graeca

tak

nie

 

 

żółwie morskie

Cheloniidae

 

 

74

1224

karetta

Caretta caretta

tak

tak

75

1227

żółw zielony

Chelonia mydas

tak

tak

76

1225

żółw szylkretowy

Eretmochelys imbricata

nie

nie

77

1226

żółw zatokowy

Lepidochelys kempii

nie

nie

 

 

żółwie skórzaste

Dermochelyidae

 

 

78

1223

żółw skórzasty

Dermochelys coriacea

nie

nie

 

 

żółwie błotne

Emydidae

 

 

79

1220

żółw błotny

Emys orbicularis

tak

nie

80

1222

żółw kaspijski

Mauremys caspica

tak

nie

81

1221

żółw hiszpański

Mauremys leprosa

tak

nie

 

 

5)

SAURIA

 

 

 

 

jaszczurkowate

Lacertidae

 

 

82

1240

łusecznica mała (łusecznica Fitzingera)

Algyroides fitzingeri

nie

nie

83

1264

łusecznica hiszpańska

Algyroides marchi

nie

nie

84

1258

łusecznica peloponeska

Algyroides moreoticus

nie

nie

85

1243

łusecznica wspaniała

Algyroides nigropunctatus

nie

nie

 

1

2

3

4

5

6

86

1253

5)

Gallotia atlantica

nie

nie

87

1260

kanaryjka niebieskoplama

Gallotia galloti

nie

nie

88

1255

5)

Gallotia galloti insulanagae

tak

nie

89

1242

jaszczur z El Hierro

Gallotia simonyi

tak

tak

90

1267

kanaryjka mniejsza

Gallotia stehlini

nie

nie

91

1261

jaszczurka zwinka

Lacerta agilis

nie

nie

92

1245

jaszczurka tyrreńska

Lacerta bedriagae

nie

nie

93

1995

5)

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

tak

nie

94

1257

5)

Lacerta danfordi

nie

nie

95

1247

5)

Lacerta dugesii

nie

nie

96

1236

jaszczurka grecka

Lacerta graeca

nie

nie

97

1262

jaszczurka chorwacka

Lacerta horvathi

nie

nie

98

1249

jaszczurka iberyjska

Lacerta monticola

tak

nie

99

1259

jaszczurka Schreibera

Lacerta schreiberi

tak

nie

100

1251

jaszczurka trójpręga

Lacerta trilineata

nie

nie

101

1263

jaszczurka zielona

Lacerta viridis

nie

nie

102

2)

5)

Lacerta vivipara pannonica

nie

nie

103

1268

jaszczurka wężooka

Ophisops elegans

nie

nie

104

1238

murówka egejska

Podarcis erhardii

nie

nie

105

1237

murówka maltańska

Podarcis filfolensis

nie

nie

106

1266

5)

Podarcis hispanica atrata

nie

nie

107

1265

murówka balearska

Podarcis lilfordi

tak

nie

108

1241

murówka adriatycka

Podarcis melisellensis

nie

nie

109

1239

5)

Podarcis milensis

nie

nie

110

1256

murówka zwyczajna

Podarcis muralis

nie

nie

111

1254

murówka peloponeska

Podarcis peloponnesiaca

nie

nie

112

1252

murówka pitiuzyjska

Podarcis pityusensis

tak

nie

113

1250

murówka ruinowa

Podarcis sicula

nie

nie

114

1248

murówka krymska (murówka bałkańska)

Podarcis taurica

nie

nie

115

1246

5)

Podarcis tiliguerta

nie

nie

116

1244

5)

Podarcis wagleriana

nie

nie

 

1

2

3

4

5

6

 

 

scynkowate

Scincidae

 

 

117

1276

okularowiec panoński

Ablepharus kitaibelii

nie

nie

118

1272

ostajnica iberyjska

Chalcides bedriagai

nie

nie

119

1274

ostajnica nakrapiana

Chalcides ocellatus

nie

nie

120

1275

5)

Chalcides sexlineatus

nie

nie

121

1273

5)

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

tak

nie

122

1270

5)

Chalcides viridianus

nie

nie

123

1271

wężowiec beznogi

Ophiomorus punctatissimus

nie

nie

 

 

gekonowate

Gekkonidae

 

 

124

1228

gekon Kotschy'ego

Cyrtopodion kotschyi

nie

nie

125

1229

gekon liściopalcy

Phyllodactylus europaeus

tak

nie

126

1230

gekon kanaryjski

Tarentola angustimentalis

nie

nie

127

1232

5)

Tarentola delalandii

nie

nie

128

1233

5)

Tarentola gomerensis

nie

nie

 

 

agamowate

Agamidae

 

 

129

1234

hardun

Stellio stellio

nie

nie

 

 

kameleonowate

Chamaeleontidae

 

 

130

1235

kameleon pospolity

Chamaeleo chamaeleon

nie

nie

 

 

padalcowate

Anguidae

 

 

131

1269

żółtopuzik bałkański

Ophisaurus apodus

nie

nie

 

 

WĘŻE

OPHIDIA

 

 

 

 

połozowate

Colubridae

 

 

132

1278

połoz kaspijski

Coluber caspius

nie

nie

133

2447

połoz cypryjski

Coluber cypriensis

tak

tak

134

1288

połoz podkowiasty

Coluber hippocrepis

nie

nie

135

1280

5)

Coluber jugularis

nie

nie

136

1287

5)

Coluber laurenti

nie

nie

137

1286

połoz wysmukły

Coluber najadum

nie

nie

138

1285

5)

Coluber nummifer

nie

nie

139

1284

połoz żółtozielony

Coluber viridiflavus

nie

nie

140

1283

gniewosz plamisty

Coronella austriaca

nie

nie

 

1

2

3

4

5

6

141

1282

5)

Eirenis modesta

nie

nie

142

1281

wąż Eskulapa

Elaphe longissima (Zamenis longissimus)

nie

nie

143

1279

wąż stepowy

Elaphe quatuorlineata

tak

nie

144

1293

wąż lamparci

Elaphe situla (Zamenis situla)

tak

nie

145

1290

zaskroniec sardyński

Natrix natrix cetti

nie

nie

146

1291

zaskroniec korsykański

Natrix natrix corsa

nie

nie

147

4007

zaskroniec cypryjski

Natrix natrix cypriaca

tak

tak

148

1292

zaskroniec rybołów

Natrix tessellata

nie

nie

149

1289

wąż koci

Telescopus fallax

nie

nie

 

 

żmijowate

Viperidae

 

 

150

1296

żmija lewatyńska

Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

tak

tak

151

1295

żmija nosoroga

Vipera ammodytes

nie

nie

152

1297

5)

Vipera seoanni 7)

nie

nie

153

1298

żmija łąkowa

Vipera ursinii

tak, z wyjątkiem Vipera ursinii rakosiensis

nie

154

4121

węgierska żmija łąkowa

Vipera ursinii rakosiensis

tak

tak

155

1294

żmija bliskowschodnia

Vipera xanthina

nie

nie

 

 

dusicielowate

Boidae

 

 

156

1277

strzelec stepowy

Eryx jaculus

nie

nie

 

 

PŁAZY

AMPHIBIA

 

 

 

 

OGONIASTE

CAUDATA

 

 

 

 

salamandrowate

Salamandridae

 

 

157

1172

salamandra luzytańska

Chioglossa lusitanica

tak

nie

158

1173

traszka pirenejska

Euproctus asper

nie

nie

159

1164

traszka korsykańska

Euproctus montanus

nie

nie

160

1165

traszka sardyńska

Euproctus platycephalus

nie

nie

161

1176

salamandra egejska

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

tak

nie

162

1177

5)

Salamandra atra

nie

nie

163

1169

salamandra czarna

Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)

tak

tak

164

1179

salamandra kotyjska

Salamandra lanzai

nie

nie

165

1175

salamandra okularowa

Salamandrina terdigitata

tak

nie

 

1

2

3

4

5

6

166

1167

traszka alpejska

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

tak

nie

167

1166

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

tak

nie

168

1993

traszka naddunajska

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

tak

nie

169

1168

traszka włoska

Triturus italicus

nie

nie

170

1171

traszka Karelina

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

tak

nie

171

1174

traszka marmurkowa

Triturus marmoratus

nie

nie

172

2001

traszka karpacka

Triturus montandoni

tak

nie

173

4008

5)

Triturus vulgaris ampelensis

tak

nie

 

 

odmieńcowate

Proteidae

 

 

174

1186

odmieniec jaskiniowy

Proteus anguinus

tak

tak

 

 

bezpłucnikowate

Plethodontidae

 

 

175

1181

jaskinnica zmienna

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

tak

nie

176

1182

jaskinnica żółta

Hydromantes (Speleomantes) flavus

tak

nie

177

1180

jaskinnica sardyńska

Hydromantes (Speleomantes) genei

tak

nie

178

1184

jaskinnica cesarska

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

tak

nie

179

1994

jaskinnica francuska

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

tak

nie

180

1183

jaskinnica cętkowana

Hydromantes (Speleomantes) supramontis

tak

nie

 

 

BEZOGONOWE

ANURA

 

 

 

 

ropuszkowate

Discoglossidae

 

 

181

1192

pętówka iberyjska

Alytes cisternasii

nie

nie

182

1187

pętówka majorska

Alytes muletensis

tak

tak

183

1191

pętówka babienica

Alytes obstetricans

nie

nie

184

1188

kumak nizinny

Bombina bombina

tak

nie

185

1193

kumak górski

Bombina variegata

tak

nie

186

1194

5)

Discoglossus galganoi (w tym Discoglossus jeanneae)

tak

nie

187

1196

krągłojęzyczka korsykańska (ropuszka korsykańska)

Discoglossus montalentii

tak

nie

188

1189

krągłojęzyczka (ropuszka krągłojęzyczna)

Discoglossus pictus

nie

nie

189

1190

krągłojęzyczka tyrreńska (ropuszka tyrreńska)

Discoglossus sardus

tak

nie

 

 

żabowate

Ranidae

 

 

190

1214

żaba moczarowa

Rana arvalis

nie

nie

 

1

2

3

4

5

6

191

1209

żaba dalmatyńska

Rana dalmatina

nie

nie

192

1210

żaba wodna

Rana esculenta

nie

nie

193

1208

żaba strumieniowa

Rana graeca

nie

nie

194

1216

żaba hiszpańska

Rana iberica

nie

nie

195

1206

5)

Rana italica

nie

nie

196

1215

żaba włoska

Rana latastei

tak

nie

197

1207

żaba jeziorkowa

Rana lessonae

nie

nie

198

1211

iberyjska żaba wodna

Rana perezi

nie

nie

199

1212

żaba śmieszka

Rana ridibunda

nie

nie

200

1213

żaba trawna

Rana temporaria

nie

nie

 

 

grzebiuszkowate

Pelobatidae

 

 

201

1199

5)

Pelobates fuscus insubricus

tak

tak

202

1198

grzebiuszka gibraltarska

Pelobates cultripes

nie

nie

203

1197

grzebiuszka ziemna

Pelobates fuscus

nie

nie

204

1200

grzebiuszka syryjska

Pelobates syriacus

nie

nie

 

 

ropuchowate

Bufonidae

 

 

205

1202

ropucha paskówka

Bufo calamita

nie

nie

206

1201

ropucha zielona

Bufo viridis

nie

nie

 

 

rzekotkowate

Hylidae

 

 

207

1203

rzekotka drzewna

Hyla arborea

nie

nie

208

1205

rzekotka śródziemnomorska

Hyla meridionalis

nie

nie

209

1204

rzekotka sardyńska

Hyla sarda

nie

nie

 

 

RYBY

PISCES

 

 

 

 

MINOGI

PETROMYZONIFORMES

 

 

 

 

minogowate

Petromyzontidae

 

 

210

1098

minogi czarnomorskie

Eudontomyzon spp.

tak

nie

211

1099

minóg rzeczny

Lampetra fluviatilis

tak, z wyjątkiem populacji fińskich
i szwedzkich

nie

212

1096

minóg strumieniowy

Lampetra planeri

tak, z wyjątkiem populacji estońskich, fińskich oraz szwedzkich

nie

213

1097

minóg padański

Lethenteron zanandreai

tak

nie

 

1

2

3

4

5

6

214

1095

minóg morski

Petromyzon marinus

tak, z wyjątkiem populacji szwedzkich

nie

 

 

JESIOTROKSZTAŁTNE

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

 

jesiotrowate

Acipenseridae8)

 

 

215

1100

jesiotr adriatycki

Acipenser naccarii

tak

tak

216

1101

jesiotr zachodni

Acipenser sturio

tak

tak

 

 

ŚLEDZIOKSZTAŁTNE

CLUPEIFORMES

 

 

 

 

śledziowate

Clupeidae

 

 

217

2)

alosa

Alosa spp.