reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 września 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. Nr 25, poz. 154) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 6;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Zawodami w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej są następujące zawody regulowane:

1) inspektor dozoru jądrowego:

a) I stopnia,

b) II stopnia;

2) inspektor ochrony radiologicznej, z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych;

3) stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej:

a) operator reaktora badawczego,

b) dozymetrysta reaktora badawczego,

c) starszy dozymetrysta reaktora badawczego,

d) kierownik zmiany reaktora badawczego,

e) kierownik reaktora badawczego,

f) zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej reaktor badawczy,

g) specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych,

h) operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego,

i) kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych,

j) kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych,

k) operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii,

l) operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów,

m) operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów,

n) operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi;

4) stanowiska pracy związane z wykonywaniem czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej:

a) zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową w zakresie:

– zintegrowanego systemu zarządzania,

– bezpiecznego rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji elektrowni jądrowej, w tym wdrożenia zasad priorytetu bezpieczeństwa,

– ochrony fizycznej i przygotowań przeciwawaryjnych,

– zabezpieczeń materiałów jądrowych,

– szkoleń i uzyskiwania uprawnień przez personel elektrowni jądrowej,

b) kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej:

– kierowanie i nadzór nad rozruchem oraz eksploatacją elektrowni jądrowej,

– nadzór nad planowaniem produkcji i remontów w elektrowni jądrowej oraz wykonywaniem zadań produkcyjnych,

– nadzór nad opracowywaniem procesu i instrukcji rozruchowych i eksploatacyjnych (ruchowych) w elektrowni jądrowej,

– koordynowanie i nadzorowanie szkoleń oraz egzaminów personelu rozruchu i eksploatacji elektrowni jądrowej,

c) dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej,

d) sterowanie:

– sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym,

– wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie przeładunkowym paliwa.”;

3) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku zawodów wymienionych w § 2a pkt 3 lit. k–n oraz pkt 4 staż adaptacyjny i test umiejętności można na wniosek wnioskodawcy przeprowadzić w języku angielskim.”;

4) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zakres egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, oraz zakresy szkoleń, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2–4;”;

5) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres testu umiejętności dla zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wymienionych w:

1) § 2a pkt 1 – jest indywidualnie ustalany dla wnioskodawcy na podstawie odpowiedniego zakresu egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko inspektora dozoru jądrowego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908), zwanej dalej „ustawą – Prawo atomowe”;

2) § 2a pkt 2 – jest indywidualnie ustalany dla wnioskodawcy na podstawie odpowiedniego zakresu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektorów ochrony radiologicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 12b ust. 1 ustawy – Prawo atomowe;

3) § 2a pkt 3 – jest indywidualnie ustalany dla wnioskodawcy na podstawie odpowiedniego zakresu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia umożliwiające zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 12b ust. 1 ustawy – Prawo atomowe;

4) § 2a pkt 4 – jest indywidualnie ustalany dla wnioskodawcy na podstawie odpowiedniego zakresu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 12d ust. 8 ustawy – Prawo atomowe.”;

6) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Test umiejętności dla zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wymienionych w:

1) § 2a pkt 1 – przygotowuje i przeprowadza odpowiednia komisja egzaminacyjna właściwa dla uprawnień inspektora dozoru jądrowego, o której mowa w art. 65 ust. 5 ustawy – Prawo atomowe;

2) § 2a pkt 2 – przygotowuje i przeprowadza komisja egzaminacyjna właściwa dla uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy – Prawo atomowe;

3) § 2a pkt 3 – przygotowuje i przeprowadza komisja egzaminacyjna właściwa dla uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, o której mowa w art. 12a ust. 6 ustawy – Prawo atomowe;

4) § 2a pkt 4 – przygotowuje i przeprowadza odpowiednia komisja egzaminacyjna właściwa dla uprawnień umożliwiających wykonywanie czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej, o której mowa w art. 12d ust. 6 ustawy – Prawo atomowe.”;

7) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Etap pisemny testu umiejętności składa się z:

1) tematów obliczeniowych – w przypadku zawodu w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wymienionego w § 2a pkt 1;

2) pytań testowych oraz zadań obliczeniowych lub pytań problemowych – w przypadku zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wymienionych w § 2a pkt 2–4.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M. Korolec

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama