| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie wzorów wniosków o przyznanie pomocy finansowej organizacjom producentów rybnych oraz rodzajów dokumentów, które dołącza się do wniosku

Na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 789) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzory wniosków o przyznanie pomocy finansowej z tytułu:

1) przygotowania programu operacyjnego, który został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa – stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zrealizowania działań interwencyjnych na rynku rybnym, obejmującej:

a) rekompensatę finansową za wycofanie produktów rybnych, o której mowa w art. 21 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 104/2000” – stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) pomoc finansową na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych, o której mowa w art. 23 rozporządzenia nr 104/2000 – stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

c) zryczałtowaną rekompensatę za niezależne wycofanie produktów rybnych, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000 – stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

d) zryczałtowaną premię za niezależne wycofanie produktów rybnych, o której mowa w art. 24 ust. 4 rozporządzenia nr 104/2000 – stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

e) pomoc finansową na prywatne składowanie produktów rybnych, o której mowa w art. 25 rozporządzenia nr 104/2000 – stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2.
Do wniosków, o których mowa w § 1, organizacja producentów rybnych dołącza oświadczenie o posiadaniu odrębnego rachunku bankowego do obsługi mechanizmów interwencji na rynku rybnym, na który ma być wypłacona pomoc finansowa, oraz:

1) w przypadku wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a:

a) oświadczenie o nieuzyskaniu stosowanych cen wycofania za wymienione we wniosku gatunki produktów rybnych,

b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie:

– dokumentów wycofania,

– świadectw, o których mowa w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2509/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady nr 104/2000 w zakresie przyznawania rekompensat finansowych za wycofywanie niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 289 z 16.11.2000, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 339), zwanych dalej „świadectwami”, jeżeli zostały wystawione,

– dokumentów potwierdzających wypłatę rekompensaty członkom organizacji producentów za wycofane produkty rybne,

– dokumentów potwierdzających nieodpłatne przekazanie produktów rybnych wycofanych z rynku na cele charytatywne;

2) w przypadku wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. b:

a) oświadczenie o nieuzyskaniu stosowanych cen wycofania albo cen sprzedaży za wymienione we wniosku gatunki produktów rybnych,

b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie:

– świadectw, jeżeli zostały wystawione,

– deklaracji przejęcia wycofanych produktów rybnych przeznaczonych do utrwalania i przechowywania;

3) w przypadku wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. c:

a) oświadczenie o nieuzyskaniu stosowanych autonomicznych cen wycofania za wymienione we wniosku gatunki produktów rybnych,

b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie:

– dokumentów potwierdzających wypłatę rekompensaty członkom organizacji producentów za niezależnie wycofane produkty rybne,

– dokumentów potwierdzających nieodpłatne przekazanie produktów rybnych niezależnie wycofanych z rynku na cele charytatywne,

– świadectw, jeżeli zostały wystawione;

4) w przypadku wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. d:

a) oświadczenie o nieuzyskaniu stosowanych cen wycofania za wymienione we wniosku gatunki produktów rybnych,

b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie:

– deklaracji przejęcia wycofanych produktów rybnych przeznaczonych do utrwalania i przechowywania,

– dokumentów potwierdzających wypłatę premii członkom organizacji producentów za wycofane produkty rybne,

– świadectw, jeżeli zostały wystawione;

5) w przypadku wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. e:

a) oświadczenie o nieuzyskaniu stosowanych cen sprzedaży za wymienione we wniosku gatunki produktów rybnych,

b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie deklaracji przejęcia wycofanych produktów rybnych przeznaczonych do prywatnego składowania.

§ 3.
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej oraz rodzajów dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z tytułu przygotowania programu operacyjnego (Dz. U. Nr 13, poz. 101) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2005 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie pomocy finansowej w gospodarce rybnej składanych przez organizacje producentów rybnych oraz dokumentów, które dołącza się do wniosku (Dz. U. Nr 205, poz. 1702), które na podstawie art. 73 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 789) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR - Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu przygotowania programu operacyjnego]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2012 r. (poz. 1128)

Załącznik nr 1

WZÓR – Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu przygotowania programu operacyjnego

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - Wniosek o przyznanie rekompensaty finansowej za wycofanie produktów rybnych]

Załącznik nr 2

WZÓR – Wniosek o przyznanie rekompensaty finansowej za wycofanie produktów rybnych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych]

Załącznik nr 3

WZÓR – Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - Wniosek o przyznanie zryczałtowanej rekompensaty za niezależne wycofanie produktów rybnych]

Załącznik nr 4

WZÓR – Wniosek o przyznanie zryczałtowanej rekompensaty za niezależne wycofanie produktów rybnych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - Wniosek o przyznanie zryczałtowanej premii za niezależne wycofanie produktów rybnych]

Załącznik nr 5

WZÓR – Wniosek o przyznanie zryczałtowanej premii za niezależne wycofanie produktów rybnych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR - Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na prywatne składowanie produktów rybnych]

Załącznik nr 6

WZÓR – Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na prywatne składowanie produktów rybnych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »