| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 11 października 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1a w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) instytutach badawczych”;

2) w § 8 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) I kategoria – dla policjantów na stanowiskach komendantów oraz ich zastępców, dyrektorów biur (równorzędnych komórek organizacyjnych) Komendy Głównej Policji oraz ich zastępców, dyrektorów instytutów badawczych oraz ich zastępców, komendanta-rektora, zastępcy komendanta-prorektora, kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także głównego księgowego budżetu,”;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w objaśnieniach skrótów pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) IB – instytut badawczy,”,

b) w tabeli:

– lp. 7 otrzymuje brzmienie:

7

Dyrektor
instytutu badawczego

inspektor

14

 

 

 

 

IB

 

 

 

 

 

 

– uchyla się lp. 12,

– lp. 15 otrzymuje brzmienie:

15

Zastępca dyrektora
instytutu badawczego

inspektor

13

 

 

 

 

IB

 

 

 

 

 

 

– uchyla się lp. 24,

– po lp. 30 dodaje się lp. 30a w brzmieniu:

30a

Główny specjalista
badawczo-techniczny

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

IB

 

 

 

 

 

 

– po lp. 59 dodaje się lp. 59a w brzmieniu:

59a

Starszy specjalista
badawczo-techniczny

podinspektor

9

 

 

 

 

IB

 

 

 

 

 

 

– po lp. 83 dodaje się lp. 83a w brzmieniu:

83a

Specjalista
badawczo-techniczny

nadkomisarz

6

 

 

 

 

IB

 

 

 

 

 

 

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

9.

Zastępca komendanta-prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
kanclerz, zastępca komendanta Szkoły Policji

I

 

b) lp. 9a otrzymuje brzmienie:

9a.

Dyrektor instytutu badawczego

I

 

c) lp. 10a otrzymuje brzmienie:

10a.

Zastępca dyrektor instytutu badawczego

I

 

d) lp. 40 otrzymuje brzmienie:

40.

Dyrektor instytutu

II

 

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908 i 951.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1040 i Nr 241, poz. 2092, z 2004 r. Nr 30, poz. 261, Nr 140, poz. 1491 i Nr 255, poz. 2563, z 2005 r. Nr 39, poz. 376, z 2006 r. Nr 50, poz. 372 i Nr 89, poz. 624, z 2007 r. Nr 53, poz. 357 i Nr 187, poz. 1337, z 2008 r. Nr 24, poz. 149, z 2009 r. Nr 30, poz. 201, z 2010 r. Nr 181, poz. 1226, z 2011 r. Nr 42, poz. 220 oraz z 2012 r. poz. 713.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »