reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 19 października 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz. U. Nr 74, poz. 685 oraz z 2011 r. Nr 210, poz. 1259) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi, któremu w ramach zadań wykraczających poza zakres jego obowiązków służbowych zlecono na piśmie wykonywanie obsługi codziennej powierzonego mu do prowadzenia sprzętu transportowego, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

1) 0,50% podstawy wynagrodzenia – za obsługę codzienną autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub samochodu specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony;

2) 0,30% podstawy wynagrodzenia – za obsługę codzienną łodzi motorowej.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przysługuje funkcjonariuszowi otrzymującemu dodatek za służbę na morzu, określony w przepisach w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.”;

2) uchyla się § 4;

3) w § 5 uchyla się zdanie drugie;

4) w § 5a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Funkcjonariuszowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 pkt 2 za okres uczestnictwa psa służbowego w kursie doskonaląco-atestacyjnym albo innym szkoleniu.”;

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wyrazy „KDA oznacza kurs doskonaląco-atestacyjny” zastępuje się wyrazami „KDA oznacza kurs doskonaląco-atestacyjny albo inne szkolenie”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama