REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 1514

USTAWA

z dnia 7 grudnia 2012 r.

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym]
W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”;”;

2) art. 4a otrzymuje brzmienie:

„Art. 4a. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.”;

3) w art. 6 w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – w przypadkach, w których z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności członków ich organów lub wspólników, w odniesieniu do członków lub kandydatów na członków tych organów oraz wspólników;”;

4) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zawiadomienie jest sporządzane przez:

1) organ wykonujący orzeczenie w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe oraz w sprawach nieletnich;

2) sąd orzekający o tymczasowym aresztowaniu wykonywanym w zakładzie leczniczym lub umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich;

3) sąd wydający postanowienie o poszukiwaniu listem gończym;

4) prokuratora wydającego postanowienie o poszukiwaniu listem gończym lub o uchyleniu tymczasowego aresztowania.”;

5) w art. 12:

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Karty rejestracyjne przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego są opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)) weryfikowanym certyfikatem wystawianym przez Ministra Sprawiedliwości.”,

b) w ust. 2:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zastosowaniu oraz zakończeniu stosowania tymczasowego aresztowania, a także miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego;”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności;”,

– pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie poprawczym;”,

– pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym, a także zarządzeniu umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym;”,

– po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

„20a) odstąpieniu od umieszczenia w zakładzie poprawczym i wymierzeniu kary;”,

– pkt 21 i 22 otrzymują brzmienie:

„21) zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego oraz wychowawczo-leczniczego;

22) przerwaniu albo odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych, a także odwołaniu przerwy albo odroczenia;”,

– pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) umieszczeniu, przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich lub zwolnieniu nieletniego ze schroniska;”,

c) ust. 2d otrzymuje brzmienie:

„2d. Zawiadomienia, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3, są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowość informacji umieszczanych na podstawie art. 12 ust. 1–2a w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu, uwzględniając zakres danych zawartych w Rejestrze oraz konieczność zapewnienia niezwłocznej ich aktualizacji.”,

e) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymogi techniczne, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,

2) tryb przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposób weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

– mając na uwadze konieczność zapewnienia zgodności używanych formatów i innych parametrów technicznych tej aplikacji z wymogami systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz konieczność zapewnienia poufności tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego.”;

6) w art. 14:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z upływem roku od uchylenia środka zabezpieczającego orzeczonego na podstawie art. 99 § 1 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 1 i § 4 Kodeksu karnego skarbowego;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dane osoby tymczasowo aresztowanej usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o zakończeniu stosowania tego środka zapobiegawczego.”;

7) w art. 19:

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

„1b. Zapytania i wnioski, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą być składane pisemnie albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

1c. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do zapytań przekazywanych do Rejestru za pośrednictwem systemu ECRIS.”,

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

„2c. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie oraz zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym sędziego lub innej uprawnionej osoby albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP jednej z tych osób – w przypadku zapytań składanych przez sądy;

2) bezpiecznym podpisem elektronicznym prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierującego zapytanie, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru zawiera: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL i podpis wnioskodawcy. W przypadku nieposiadania numeru PESEL wniosek powinien zawierać numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2, zawiera oznaczenie tego podmiotu i jego adres oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy. Jeżeli we wniosku nie określono rodzaju i zakresu danych, które mają być przedmiotem informacji, informacja ta zawiera odpis wszystkich zapisów dotyczących wnioskodawcy zamieszczonych na kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru oraz wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2, składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli zapytanie lub wniosek nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 2, 2a, 2c, 3 lub 3a, wzywa się pytającego lub wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie zapytania lub wniosku bez rozpoznania, chyba że braki dotyczą wyłącznie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a tożsamość osoby, której zapytanie dotyczy, nie budzi wątpliwości.”;

8) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

„Art. 19a. 1. W przypadku złożenia zapytania lub wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacja o osobie i informacja o podmiocie zbiorowym oraz inne pisma w postępowaniu toczącym się na podstawie tego zapytania lub wniosku są składane i doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przepisy art. 19 ust. 2c, 3a i 4 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku doręczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pismo uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.”;

9) w art. 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Informację o osobie oraz informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do ich wydania.”;

10) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

„Art. 20a. 1. Sądom rejestrowym udziela się informacji o osobie, w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.4)), za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

1) po otrzymaniu żądania z tego systemu;

2) po wprowadzeniu do Rejestru danych z tego zakresu – z urzędu.

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera imię (imiona) i nazwisko osoby oraz numer PESEL, o ile go posiada.

3. Informacja na żądanie o osobie o wskazanych danych zawiera datę jej wydania oraz stwierdzenie, że osoba:

1) nie figuruje w Rejestrze w podanym zakresie albo

2) figuruje w Rejestrze w podanym zakresie, albo

3) więcej osób o takich danych osobowych figuruje w Rejestrze w podanym zakresie.

4. W przypadku gdy osoba figuruje w Rejestrze, informacja zawiera:

1) dane i informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, 3 i 5;

2) informacje o orzeczonych karach lub środkach karnych i podstawie prawnej ich orzeczenia;

3) informacje o okresie próby, zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny oraz wykonaniu kar.

5. Informacja udzielona z urzędu zawiera:

1) datę jej wydania;

2) imię (imiona) i nazwisko osoby;

3) numer PESEL, o ile go posiada;

4) dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, 3 i 5;

5) informacje o orzeczonych karach lub środkach karnych i podstawie prawnej ich orzeczenia;

6) informacje o okresie próby, zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny oraz wykonaniu kar.”;

11) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb udzielania informacji o osobach oraz informacji o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze,

2) wzór formularzy: zapytania o udzielenie informacji o osobie, zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym, informacji o osobie, informacji o podmiocie zbiorowym

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego udzielania informacji, zabezpieczenia przed uzyskaniem danych z Rejestru przez osoby nieuprawnione oraz zakres danych i informacji określonych w art. 19 ust. 2 i 2a oraz art. 20 ust. 1 i 2.”;

12) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego udzielania informacji oraz zabezpieczenia przed uzyskaniem danych z Rejestru przez osoby nieuprawnione.”;

13) w art. 22 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Informacje, o których mowa w ust. 1–3, są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.”;

14) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. Informacja o osobie, o której mowa w art. 20 ust. 1–1e, oraz informacja o podmiocie zbiorowym, o której mowa w art. 20 ust. 2, bez względu na sposób jej udzielenia, stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego.”;

15) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób uiszczania i zwrotu opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na uwadze faktyczne koszty wydania informacji, w zależności od sposobu jej udzielenia.”.

Art. 2. [Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym]
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 21 dodaje się art. 21a i art. 21b w brzmieniu:

„Art. 21a. Sąd rejestrowy otrzymuje z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

1) w odniesieniu do osób, do których ma zastosowanie art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.6)) – informacje o skazaniach za przestępstwa w nim określone;

2) w odniesieniu do osób podlegających wpisowi lub wpisanych w dziale 2, 5 i 6 rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – informacje o orzeczonych środkach karnych określonych w art. 39 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.7));

3) w odniesieniu do osób podlegających wpisowi lub wpisanych jako członkowie organu zarządzającego lub organu kontroli lub nadzoru organizacji pożytku publicznego – informacje o skazaniach za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

4) w odniesieniu do osób podlegających wpisowi lub wpisanych jako członkowie zarządu lub rady nadzorczej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – informacje o skazaniach za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo skarbowe.

Art. 21b. Sąd rejestrowy otrzymuje z rejestru dłużników niewypłacalnych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacje o wpisach do tego rejestru dokonanych na podstawie art. 55 pkt 4 w odniesieniu do osób wpisanych lub podlegających wpisowi w przypadku spółek handlowych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeń w działach 2, 5 i 6 rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.”;

2) w art. 38 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – zaznaczenie tej okoliczności;”;

3) w art. 55 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;”.

Art. 3. [Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym]
W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 240, poz. 1432) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) w pkt 16 uchyla się lit. a oraz lit. d–g,

b) uchyla się pkt 17,

c) w pkt 18 uchyla się lit. b,

d) uchyla się pkt 19 i 21,

e) w pkt 22 uchyla się lit. c;

2) w art. 2 uchyla się pkt 2.

Art. 4. [Termin na udzielenie informacji]
1. Do dnia 30 czerwca 2013 r. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego udzieli sądom rejestrowym informacji, o których mowa w art. 21a pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2, w odniesieniu do osób wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 15 stycznia 2013 r.

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego udzieli sądom rejestrowym informacji, o których mowa w art. 21a pkt 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 2, w odniesieniu do osób wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 1 stycznia 2014 r.

3. Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego przekaże do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego:

1) po dniu 15 stycznia 2013 r. – dane osób, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed tym dniem, do których ma zastosowanie art. 21a pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2, obejmujące imię (imiona) i nazwisko osoby oraz numer PESEL, o ile go posiada;

2) po dniu 1 stycznia 2014 r. – dane osób, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed tym dniem, do których ma zastosowanie art. 21a pkt 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 2, obejmujące imię (imiona) i nazwisko osoby oraz numer PESEL, o ile go posiada.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, udzielane są sądom rejestrowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i zawierają dane i informacje określone w art. 20a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1. Jeżeli w Krajowym Rejestrze Karnym figuruje więcej osób o takich samych danych osobowych przekazanych zgodnie z ust. 3, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego poinformuje o tym właściwy sąd rejestrowy.

Art. 5. [Przetwarzanie informacji w postaci papierowej]
1. Do czasu zapewnienia warunków technicznych do przekazywania przez zobowiązane podmioty do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, będą one przekazywane i przetwarzane przez ten Rejestr w postaci papierowej.

2. Do czasu zapewnienia warunków technicznych do przekazywania przez Krajowy Rejestr Karny za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacji, o których mowa w art. 22 ustawy zmienianej w art. 1, będą one przekazywane w postaci papierowej.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania oraz szczegółowość informacji umieszczanych na podstawie art. 12 ust. 1–2a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu w postaci papierowej oraz wzory formularzy kart rejestracyjnych i zawiadomień do Rejestru, uwzględniając konieczność zapewnienia niezwłocznej aktualizacji danych gromadzonych w Rejestrze, zakres danych zawartych w Rejestrze i potrzebę zachowania tożsamości danych przekazywanych do Rejestru w postaci papierowej z danymi przekazywanymi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 21 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 6. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2013 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 14 i art. 3, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.;

2) art. 1 pkt 10, art. 2 pkt 1 w zakresie dodawanego art. 21a pkt 1 i 2, pkt 2 i 3, a także art. 4, które wchodzą w życie z dniem 15 stycznia 2013 r.;

3) art. 1 pkt 7–9, 12, 13 i 15 oraz art. 2 pkt 1 w zakresie dodawanych art. 21a pkt 3 i 4, art. 21b, a także art. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawę z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1134 oraz z 2012 r. poz. 579.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620, z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 142, poz. 828, Nr 144, poz. 851 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 1514.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 142, poz. 828, Nr 144, poz. 851 i Nr 232, poz. 1378.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860, z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 133, poz. 767, Nr 201, poz. 1182 i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1342.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431 oraz z 2012 r. poz. 611.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA