REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 1543

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. poz. 1082) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Staż lekarza w ramach stażu cząstkowego w dziedzinie:

1) chorób wewnętrznych obejmuje również szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej oraz z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS;

2) medycyny ratunkowej obejmuje również dwudniowy kurs w zakresie medycyny ratunkowej.”;

2) w § 19 w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) koszty szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 3–5, które nie mogą przekroczyć kwoty 1361 zł na jednego stażystę;”,

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dodatkowe wynagrodzenie za dyżury medyczne realizowane w trakcie stażu przez stażystę w wysokości i na zasadach określonych w § 12 ust. 5, przy czym podstawę naliczania stanowi uposażenie określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.”;

3) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do lekarza, lekarza dentysty powołanego do zawodowej służby wojskowej i zobowiązanego do odbycia stażu nie stosuje się przepisów § 4 ust. 2, 3 i 5, § 6 ust. 1–3 i 5 oraz § 18.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2012 r.

Minister Zdrowia: wz. S. Neumann

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95 i 1456.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-31
  • Data wejścia w życie: 2013-01-01
  • Data obowiązywania: 2013-01-01
  • Z mocą od: 2012-10-01
  • Dokument traci ważność: 2022-02-09

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA