REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 223

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 7 lutego 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 7b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego (Dz. U. Nr 266, poz. 2243) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się pkt 1,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednostka organizacyjna właściwa w sprawach wart ochronnych – jednostkę organizacyjną Straży Granicznej lub komórkę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej odpowiedzialną za realizację wart ochronnych lub koordynowanie spraw z tym związanych;”,

c) uchyla się pkt 3,

d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) akt bezprawnej ingerencji – akt bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, o którym mowa w art. 2 pkt 20 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.3));”;

2) w § 3:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W skład wart ochronnych wyznacza się funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostce organizacyjnej właściwej w sprawach wart ochronnych, którzy spełniają łącznie następujące warunki:”,

– pkt

„4) posiadają predyspozycje psychofizyczne stwierdzone orzeczeniem lekarskim przez lekarza uprawnionego, spełniającego warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.4));”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w skład wart ochronnych można wyznaczyć funkcjonariuszy niepełniących służby w jednostce organizacyjnej właściwej w sprawach wart ochronnych, jeżeli posiadają co najmniej trzyletni staż służby w Straży Granicznej oraz spełniają warunki określone w ust. 1.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA