reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin2)

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin, w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin, zwanych dalej „szkoleniami w zakresie środków ochrony roślin”;

2) kwalifikacje wymagane od osób prowadzących poszczególne rodzaje szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, z uwzględnieniem programu szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin;

3) programy poszczególnych rodzajów szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin, uwzględniające, w przypadku szkoleń w zakresie:

a) stosowania środków ochrony roślin – sposób stosowania tych środków,

b) badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin – rodzaje tego sprzętu;

4) maksymalną liczbę osób w grupie, dla jakiej prowadzi się szkolenia w zakresie środków ochrony roślin;

5) zakres i sposób dokumentowania prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;

6) zakres danych przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa oraz termin przekazywania tych informacji;

7) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

§ 2.
Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin:

1) zapewnia pomieszczenia umożliwiające prowadzenie zajęć, w tym wykorzystywanie w ich trakcie pomocy audiowizualnych;

2) wykorzystuje w trakcie szkoleń pomoce audiowizualne, w tym prezentacje multimedialne lub filmy szkoleniowe;

3) przekazuje uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe.

§ 3.
Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie integrowanej produkcji roślin, niezależnie od spełnienia warunków, o których mowa w § 2:

1) zapewnia miejsce do prowadzenia zajęć praktycznych z wykorzystaniem sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;

2) udostępnia uczestnikom szkolenia w trakcie jego trwania:

a) modelowy zestaw środków ochrony indywidualnej stosowanej przy wykonywaniu zabiegów środkami ochrony roślin,

b) sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin, w tym co najmniej:

– opryskiwacz ciągnikowy polowy wraz z ciągnikiem lub zespołem napędowym składającym się z silnika i wałka przekaźnika mocy, zapewniającym uzyskanie przez pompę tego opryskiwacza co najmniej minimalnego ciśnienia roboczego dla rozpylaczy zainstalowanych na tym opryskiwaczu, w przypadku podmiotu prowadzącego szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie integrowanej produkcji oraz w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie,

– sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach szynowych lub stosowany w kolejnictwie, w przypadku podmiotu prowadzącego szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie,

– sprzęt agrolotniczy, w przypadku podmiotu prowadzącego szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym,

c) części do modernizacji sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

d) przyrządy do regulacji sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w tym stoper, taśmę mierniczą, kalkulator i cylindry miarowe,

e) wiatromierze.

§ 4.
Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, niezależnie od spełnienia warunków, o których mowa w § 2:

1) zapewnia miejsce do prowadzenia zajęć praktycznych z wykorzystaniem wyposażenia technicznego oraz sprzętu diagnostycznego niezbędnego do prowadzenia takich badań;

2) w przypadku szkoleń obejmujących:

a) badanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego udostępnia uczestnikom szkolenia, w trakcie jego trwania, co najmniej opryskiwacz polowy i sadowniczy oraz wyposażenie techniczne i sprzęt diagnostyczny niezbędny do prowadzenia badań sprawności technicznej tego sprzętu, w tym:

– stanowisko kontrolne do sprawdzania manometru opryskiwacza, w skład którego wchodzą manometr wzorcowy i prasa manometryczna lub inne urządzenie do wytwarzania ciśnienia,

– przymiar wstęgowy, stoper i kalkulator,

– sprzęt diagnostyczny do sprawdzania dystrybucji cieczy w opryskiwaczach polowych, w postaci co najmniej ręcznego lub elektronicznego stołu rowkowego do sprawdzania rozkładu poprzecznego cieczy,

– pięć cylindrów miarowych o pojemności wynoszącej co najmniej 2000 ml, działce elementarnej wynoszącej nie więcej niż 20 ml i dopuszczalnym błędzie granicznym pomiaru wynoszącym +/–20 ml,

– urządzenie umożliwiające jednoczesny pomiar natężenia wypływu cieczy co najmniej z 12 rozpylaczy zainstalowanych na sekcji opryskowej opryskiwaczy używanych do zabiegów środkami ochrony roślin w uprawach sadowniczych,

b) badanie sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego udostępnia uczestnikom szkolenia, w trakcie jego trwania, taki sprzęt oraz wyposażenie techniczne i sprzęt diagnostyczny niezbędny do prowadzenia badań sprawności technicznej tego sprzętu, w tym:

– przymiar wstęgowy, stoper i kalkulator,

– sprzęt diagnostyczny do sprawdzania dystrybucji cieczy, w postaci urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy,

– co najmniej dwa manometry do pomiaru ciśnienia roboczego.

§ 5.
1. Osoby prowadzące szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin powinny mieć ukończone studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub technika rolnicza i leśna, lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych, lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub studia podyplomowe w tym zakresie.

2. Osoby prowadzące szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin powinny mieć, z uwzględnieniem ust. 3 i 4:

1) ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną, prowadzącą kształcenie w zawodzie technik rolnik, technik ogrodnik, technik leśnik lub technik mechanizacji rolnictwa i uzyskać tytuł zawodowy w danym zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie lub

2) ukończone studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub technika rolnicza i leśna, lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych, lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub studia podyplomowe w tym zakresie.

3. Osoby prowadzące szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie powinny:

1) posiadać kwalifikacje określone w ust. 2 lub

2) mieć:

a) ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną, prowadzącą kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego i uzyskać tytuł zawodowy w tym zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie lub

b) ukończone studia wyższe na kierunku transport ze specjalnością kolejnictwo lub eksploatacja pojazdów szynowych lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z budową, eksploatacją lub oceną techniczną pojazdów szynowych, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub studia podyplomowe w tym zakresie.

4. Osoby prowadzące szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym lub szkolenia w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego powinny:

1) posiadać kwalifikacje określone w ust. 2 lub

2) mieć:

a) ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną, prowadzącą kształcenie w zawodzie technik awionik lub technik mechanik lotniczy i uzyskać tytuł zawodowy w danym zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie lub

b) ukończone studia wyższe na kierunku lotnictwo i kosmonautyka lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z budową, eksploatacją lub oceną techniczną statków powietrznych, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub studia podyplomowe w tym zakresie.

5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do osób prowadzących szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 6.
1. Osoby prowadzące szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin powinny:

1) mieć ukończone studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, technika rolnicza i leśna, lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych, lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub studia podyplomowe w tym zakresie oraz

2) mieć ukończone szkolenie wymagane od osób prowadzących szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin, zgodnie z programem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, prowadzonym przez:

a) instytuty badawcze prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu hodowli, uprawy lub ochrony roślin lub

b) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, lub

c) szkołę wyższą kształcącą w zakresie rolnictwa lub ogrodnictwa.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. c nie stosuje się do pracowników jednostek naukowych, w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki, zajmujących się integrowaną produkcją roślin w ramach prowadzonych przez nich badań naukowych lub prac rozwojowych.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 7.
Osoby prowadzące szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy powinny:

1) posiadać kwalifikacje wymagane od doradców rolniczych w rozumieniu przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz być wpisane na listę takich doradców, prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, lub

2) mieć:

a) ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną prowadzącą kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy i uzyskać tytuł zawodowy w tym zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie lub

b) ukończone studia wyższe o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub studia podyplomowe w tym zakresie.

§ 8.
1. Program szkolenia podstawowego i uzupełniającego w zakresie:

1) integrowanej produkcji roślin jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) stosowania środków ochrony roślin:

a) sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie – jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

b) sprzętem agrolotniczym – jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

c) metodą fumigacji – jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia,

d) sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie – jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

2. Program szkolenia w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin:

1) obejmującego badanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

2) obejmującego badanie sprzętu agrolotniczego jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

§ 9.
Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin są prowadzone w grupach nie większych niż 30 osób.
§ 10.
1. Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin dokumentuje swoje działania, prowadząc wykaz obejmujący:

1) daty i zakres przeprowadzanych szkoleń;

2) imiona i nazwiska, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osób prowadzących szkolenia;

3) imiona i nazwiska, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osób, które ukończyły szkolenia, oraz numery wydanych zaświadczeń o ich ukończeniu.

2. Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin przechowuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, przez okres 5 lat od dnia zakończenia szkolenia.

§ 11.
1. Zakres danych przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa obejmuje informacje dotyczące osób, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, określone w § 10 ust. 1 pkt 1 i 3.

2. Informacje określone w § 10 ust. 1 pkt 1 i 3 dotyczące osób, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w okresie:

1) od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku, przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa do dnia 31 sierpnia tego roku;

2) od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku, przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa do dnia 28 lutego kolejnego roku.

§ 12.
Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
§ 13.
Szkolenie wymagane od osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji ukończone na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. Nr 256, poz. 1721) jest równoważne ze szkoleniem wymaganym od osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin ukończonym na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
§ 14.
Do szkoleń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. Nr 256, poz. 1721) , które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 108 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455).

Załącznik 1. [PROGRAM SZKOLENIA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH SZKOLENIA W ZAKRESIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 maja 2013 r. (poz. 554)

Załącznik nr 1

PROGRAM SZKOLENIA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH SZKOLENIA W ZAKRESIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

Lp.

Temat

Liczba godzin*

1

2

3

1

Integrowana produkcja roślin w Polsce i na świecie

4

Ochrona roślin w konwencjonalnych, integrowanych i ekologicznych systemach produkcji roślinnej

Ewolucja koncepcji i strategii integrowanej produkcji roślin

Ekologiczne podstawy integrowanej produkcji roślin

Prewencja jako ważny element integrowanej produkcji roślin

Doradztwo w zakresie integrowanej produkcji roślin

2

Przepisy prawne

3

Przepisy w zakresie ochrony roślin

Przepisy w zakresie nasiennictwa

Przepisy w zakresie nawozów i nawożenia

Przepisy w zakresie higieny w produkcji roślinnej

3

Tryb uzyskiwania certyfikatów poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin

1

4

Metody ochrony roślin wykorzystywane w technologiach integrowanej produkcji roślin

10

Metoda hodowlana

Metoda biologiczna

Metoda biotechniczna

Metody agrotechniczne

Metody fizyczne i mechaniczne

Metoda chemiczna

Strategia zapobiegania uodparnianiu się agrofagów

System wspomagania decyzji w ochronie roślin

5

Planowanie i zakładanie upraw

20

Stanowisko uprawy

Rodzaje podłoży do produkcji pod osłonami i ich przygotowanie

Materiał rozmnożeniowy, jego przygotowanie i ocena jakości

Właściwy dobór odmian, w tym wykorzystywanie naturalnej odporności odmian na patogeny oraz wykorzystywanie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Płodozmian

Rola międzyplonów i mulczowania gleby

Mechaniczne zabiegi agrotechniczne

Terminy i metody siewu i sadzenia

6

Racjonalne nawożenie

14

Metody określania niedoboru lub nadmiaru składników pokarmowych w glebie i w roślinach

Gospodarka składnikami pokarmowymi

 

 

Nawożenie organiczne, mineralne i dokarmianie dolistne

 

Wapnowanie gleb

7

Ograniczanie zachwaszczenia

20

Agroekologiczne podstawy ochrony przed chwastami

Rozpoznawanie chwastów i charakterystyka zbiorowisk

Agrotechniczne metody ograniczania zachwaszczenia

Dobór herbicydów w integrowanej produkcji roślin

Technika nanoszenia herbicydów

8

Zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne

15

Uprawa gleby

Nawadnianie upraw

Zabiegi pielęgnacyjne w poszczególnych uprawach

9

Ochrona przed chorobami

30

Wpływ czynników klimatycznych na występowanie chorób

Przegląd sprawców chorób roślin, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny

Ocena stopnia porażenia roślin przez choroby i progi ekonomicznego zagrożenia

Sygnalizacja i prognozowanie występowania chorób

Dobór fungicydów i bakteriocydów w integrowanej produkcji roślin

10

Ochrona przed szkodnikami

30

Przegląd szkodników roślin

Sygnalizacja i prognozowanie występowania szkodników

Metody ograniczania występowania szkodników a progi ekonomicznego zagrożenia

Dobór zoocydów w integrowanej produkcji roślin

11

Zbiór, zasady przechowywania i przygotowanie produktów do obrotu

6

Zbiór i ocena jakości plonów

Przechowywanie i czynniki wpływające na jakość i trwałość, w tym wpływ mykotoksyn

Przygotowanie do transportu, obrotu i sprzedaży

Omówienie zasad funkcjonowania europejskich i światowych systemów jakości żywności

12

Dobra Praktyka Rolnicza

6

Zasady przechowywania nawozów

Zasady przechowywania środków ochrony roślin

Utrzymywanie czystości i higieny w gospodarstwie

Ochrona siedlisk przyrodniczych, wód, gleb i powietrza

Przeciwdziałanie erozji gleby

13

Środki ochrony roślin a ochrona środowiska

3

Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin

Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne i mikroorganizmy, ryby, zwierzęta

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin

Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka

Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk

 

 

Porównanie metod ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym, konwencjonalnym i w integrowanej produkcji roślin

 

Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku

Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej

14

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

20

Technika opryskiwania upraw polowych i sadowniczych

Rozpylacze i zasady ich stosowania

Kalibracja opryskiwaczy

Kryteria oceny w badaniach okresowych opryskiwaczy

Przygotowanie cieczy użytkowej, mycie opryskiwacza

Zagospodarowanie odpadów

15

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

2

Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi

Sposoby wnikania środków ochrony roślin do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe – spojówki

Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia

Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć

16

Ekonomiczne podstawy uprawy roślin według technologii integrowanej produkcji roślin

3

17

Prowadzenie dokumentacji związanej z integrowaną produkcją roślin

6

18

Kontrola integrowanej produkcji roślin

7

19

Bibliografia uzupełniająca i przygotowanie prac zaliczeniowych w formie indywidualnych projektów pod kierunkiem wykładowcy

10

Ogółem

210

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

 

Załącznik 2. [PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN]

Załącznik nr 2

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

A) Program szkolenia podstawowego

Rośliny sadownicze

Lp.

Temat

Liczba godzin*

1

2

3

1

Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin

0,5

2

Planowanie i zakładanie uprawy sadowniczej

1

Rola użytków ekologicznych w uprawie integrowanej

Wybór stanowiska uprawy

Właściwy dobór odmian w aspekcie odporności na patogeny

Obsadzanie obrzeży plantacji jako element ograniczający przenikanie zanieczyszczeń

Przygotowanie gleby pod złożenie upraw sadowniczych

Systemy sadzenia roślin sadowniczych

Sposoby cięcia i formowania roślin sadowniczych

3

Pielęgnacja gleby

1,5

Niechemiczne metody zwalczania chwastów

Dobór herbicydów do sadu integrowanego

Rola ściółkowania

4

Nawożenie integrowanych upraw sadowniczych

1

Analiza chemiczna gleby

Analiza chemiczna liści

Wizualna ocena roślin

Racjonalne nawożenie

Nawożenie upraw sadowniczych a ochrona środowiska

Pobieranie próbek gleby

Pobieranie próbek liści

Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska

5

Ochrona upraw sadowniczych przed chorobami

2

Sposoby prowadzenia lustracji upraw sadowniczych w celu wykrycia chorób

Charakterystyka ważniejszych chorób w uprawach sadowniczych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny

Niechemiczne metody ochrony przed chorobami

Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób

Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin

6

Ochrona upraw sadowniczych przed szkodnikami

3

Sposoby prowadzenia lustracji upraw sadowniczych w celu wykrycia szkodników

Charakterystyka ważniejszych szkodników

Niechemiczne metody ochrony upraw sadowniczych przed szkodnikami

Rola organizmów pożytecznych i ich introdukcja w sadowniczych uprawach integrowanych

 

 

Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników

 

Chemiczne zwalczanie szkodników

Zwalczanie gryzoni w uprawach sadowniczych

Ochrona upraw sadowniczych przed ptakami

Zoocydy zalecane do integrowanej produkcji roślin

7

Środki ochrony roślin a ochrona środowiska

1,5

Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin

Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin

Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka

Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk

Porównanie metod ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym, konwencjonalnym i w integrowanej produkcji roślin

Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku

Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej

8

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

1

Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi

Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe – spojówki

Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)

Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym i zabiegach aparaturą plecakową

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć

9

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

3, w tym 2,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego sadowniczego

Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie

Przygotowanie opryskiwacza sadowniczego do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń tego opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) kalibracja tego opryskiwacza,

 

 

c) dobór parametrów pracy i regulacja tego opryskiwacza,

d) dobór rozpylaczy

 

Technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwacza

Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin

Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

10

Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach sadowniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin

0,5

11

Kontrola integrowanej produkcji roślin

1

Ogółem

16

 

Rośliny warzywne

Lp.

Temat

Liczba godzin*

1

2

3

1

Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin

0,5

2

Lokalizacja plantacji i wybór stanowiska uprawy

1,5

Rola użytków ekologicznych w uprawie integrowanej

Wybór stanowiska uprawy

Właściwy dobór odmian w aspekcie odporności na patogeny

Płodozmian i zmianowanie (rola roślin strukturotwórczych, międzyplonów i resztek roślinnych w zachowaniu materii organicznej i składników pokarmowych w glebie)

Przygotowanie gleby pod założenie uprawy warzywnej

Terminy i sposoby siewu i sadzenia roślin warzywnych

3

Nawożenie integrowanych upraw warzyw

1

Gospodarka składnikami pokarmowymi a ochrona środowiska

Analiza chemiczna gleby podstawą racjonalnego nawożenia (technika i terminy pobierania prób)

Zastosowanie nawożenia organicznego jako podstawowego źródła składników pokarmowych (nawozy naturalne – dopuszczalne dawki i terminy stosowania, nawozy zielone)

Uzupełniające nawożenie mineralne – bilans składników pokarmowych

Ocena wizualna wzrostu i rozwoju roślin, analiza chemiczna próbek liściowych (głównie w uprawach pod osłonami), technika pobierania prób

Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska

4

Ochrona upraw warzyw przed chwastami

2

Agroekologiczne podstawy ochrony przed chwastami

Rola Dobrej Praktyki Rolniczej w ochronie przed chwastami

Niechemiczne metody ochrony przed chwastami

Dobór herbicydów w integrowanej ochronie przed chwastami

 

 

Metody ograniczania zużycia herbicydów w integrowanej uprawie roślin (zastosowanie adiuwantów, dawki dzielone, zabiegi pasmowe i precyzyjne)

 

5

Ochrona upraw warzyw przed chorobami

2,5

Sposoby prowadzenia lustracji uprawy w celu wykrycia chorób

Charakterystyka ważniejszych chorób w uprawach warzywnych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny

Rola Dobrej Praktyki Rolniczej w ochronie przed chorobami

Niechemiczne metody ochrony uprawy przed chorobami

Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób

Zwalczanie chemiczne chorób

Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin

6

Ochrona warzyw przed szkodnikami

2

Sposoby prowadzenia lustracji upraw warzyw w celu wykrycia szkodników

Charakterystyka ważniejszych szkodników warzyw

Rola Dobrej Praktyki Rolniczej w ochronie przed szkodnikami

Niechemiczne metody ochrony upraw warzyw przed szkodnikami

Rola organizmów pożytecznych w integrowanej uprawie warzyw

Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników

Dobór zoocydów zalecanych w integrowanej produkcji roślin

Chemiczne zwalczanie szkodników

7

Środki ochrony roślin a ochrona środowiska

1

Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin

Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin

Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka

Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk

Porównanie metod ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnym i w integrowanej produkcji roślin

Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku

Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej

8

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

1

Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi

 

 

Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe – spojówki

 

Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)

Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami i zaprawianiu nasion

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć

9

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

3, w tym 2,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego

Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie

Przygotowanie opryskiwacza polowego do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń tego opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) kalibracja tego opryskiwacza,

c) dobór parametrów pracy i regulacja tego opryskiwacza,

d) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwacza

Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin

Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla sprzętu naziemnego,

c) przygotowanie sprzętu naziemnego do badania

10

Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach warzywnych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin

0,5

11

Kontrola integrowanej produkcji roślin

1

Ogółem

16

 

Rośliny rolnicze

Lp.

Temat

Liczba godzin*

1

2

3

1

Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin

0,5

2

Planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślin

2

Rola zmianowania w kształtowaniu żyzności gleb i stanu sanitarnego zasiewów

Znaczenie międzyplonów

Wybór stanowiska uprawy

Właściwy dobór odmian, w tym wykorzystywanie naturalnej odporności odmian na patogeny oraz wykorzystywanie wyników badań i doświadczeń

 

 

prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

 

Terminy i sposoby siewów roślin rolniczych

Zasady uprawy w integrowanej produkcji roślin

Rola użytków ekologicznych

3

Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów

1

Niechemiczne metody zwalczania chwastów

Dobór herbicydów w uprawie integrowanej roślin rolniczych

Możliwość stosowania zmniejszonych dawek herbicydów

4

Nawożenie integrowanych upraw rolniczych

1

Plan nawożenia dla gospodarstwa i poszczególnych pól płodozmianu

Rola nawozów naturalnych w podtrzymaniu żyzności gleby

Zasady określania potrzeb nawozowych roślin i dawek nawozów

Doradztwo nawozowe w integrowanej produkcji roślin

Wykorzystanie testów glebowych i roślinnych

Dolistne dokarmianie roślin

Zasady bezpiecznego stosowania nawozów mineralnych, naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych

Nawożenie upraw rolniczych a ochrona środowiska

Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska

5

Ochrona upraw rolniczych przed chorobami

2

Sposoby prowadzenia lustracji uprawy w celu wykrycia chorób

Charakterystyka ważniejszych chorób w uprawach rolniczych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny

Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób

Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin

6

Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami

2,5

Sposoby prowadzenia lustracji upraw rolniczych w celu wykrycia szkodników

Charakterystyka ważniejszych szkodników upraw rolniczych

Niechemiczne metody ochrony upraw rolniczych przed szkodnikami

Rola organizmów pożytecznych w integrowanej uprawie roślin rolniczych

Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników

Chemiczne zwalczanie szkodników

7

Środki ochrony roślin a ochrona środowiska

1,5

Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin

Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin

 

 

 

Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka

 

Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk

Porównanie metod ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym, konwencjonalnym i w integrowanej produkcji roślin

Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku

Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej

8

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

1

Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi

Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe – spojówki

Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)

Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami i zaprawianiu nasion

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć

9

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

3, w tym 2,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego

Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie

Przygotowanie opryskiwacza polowego do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń tego opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) kalibracja tego opryskiwacza,

c) dobór parametrów pracy i regulacja tego opryskiwacza,

d) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwacza

Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin

Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

10

Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach rolniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin

0,5

11

Kontrola integrowanej produkcji roślin

1

Ogółem

16

 

B) Program szkolenia uzupełniającego

Rośliny sadownicze

Lp.

Temat

Liczba godzin*

1

2

3

1

Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów

0,5

Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach sadowniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin

Kontrola integrowanej produkcji roślin

2

Planowanie i zakładanie uprawy sadowniczej – aktualizacja wiedzy

0,5

Właściwy dobór odmian w aspekcie odporności na patogeny

Sposoby cięcia i formowania roślin sadowniczych

3

Pielęgnacja gleby – aktualizacja wiedzy

0,5

Niechemiczne metody zwalczania chwastów

Dobór herbicydów do sadu integrowanego

4

Nawożenie integrowanych upraw sadowniczych – aktualizacja wiedzy

0,5

Racjonalne nawożenie

Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska

5

Ochrona upraw sadowniczych przed chorobami – aktualizacja wiedzy

1

Ważniejsze choroby w uprawach sadowniczych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny

Niechemiczne metody ochrony przed chorobami

Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób

Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin

6

Ochrona upraw sadowniczych przed szkodnikami – aktualizacja wiedzy

1

Niechemiczne metody ochrony upraw sadowniczych przed szkodnikami

Rola organizmów pożytecznych i ich introdukcja w sadowniczych uprawach integrowanych

Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników

Chemiczne zwalczanie szkodników

Zoocydy zalecane do integrowanej produkcji roślin

7

Środki ochrony roślin a ochrona środowiska – aktualizacja wiedzy

1

Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin

Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta

Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka

 

 

Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu

 

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk

8

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – aktualizacja wiedzy

0,5

Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi

Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe – spojówki

Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)

Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami i zaprawianiu nasion

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć

9

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy

1,5, w tym 1 godzina zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego sadowniczego

Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) dobór parametrów pracy, kalibracja i regulacja opryskiwaczy,

c) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwacza

Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin

Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

Ogółem

7

 

Rośliny warzywne

Lp.

Temat

Liczba godzin*

1

2

3

1

Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów

0,5

Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach warzywnych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin

Kontrola integrowanej produkcji roślin

2

Lokalizacja plantacji i wybór stanowiska uprawy – aktualizacja wiedzy

0,5

Właściwy dobór odmian w aspekcie odporności na patogeny

 

 

Płodozmian i zmianowanie (rola roślin strukturotwórczych, międzyplonów i resztek roślinnych w zachowaniu materii organicznej i składników pokarmowych w glebie)

 

3

Nawożenie integrowanych upraw warzyw – aktualizacja wiedzy

0,5

Gospodarka składnikami pokarmowymi a ochrona środowiska

Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska

4

Ochrona upraw warzyw przed chwastami – aktualizacja wiedzy

1

Niechemiczne metody ochrony przed chwastami

Dobór herbicydów w integrowanej ochronie przed chwastami

Metody ograniczania zużycia herbicydów w integrowanej uprawie (zastosowanie adiuwantów, dawki dzielone, zabiegi pasmowe i precyzyjne)

5

Ochrona upraw warzyw przed chorobami – aktualizacja wiedzy

1

Ważniejsze choroby roślin warzywnych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny

Niechemiczne metody ochrony uprawy przed chorobami

Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób

Zwalczanie chemiczne chorób

Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin

6

Ochrona upraw warzyw przed szkodnikami – aktualizacja wiedzy

1

Niechemiczne metody ochrony upraw warzyw przed szkodnikami

Rola organizmów pożytecznych w integrowanej uprawie warzyw

Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników

Dobór zoocydów zalecanych w integrowanej produkcji roślin

7

Środki ochrony roślin a ochrona środowiska – aktualizacja wiedzy

0,5

Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin

Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta

Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka

Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk

8

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – aktualizacja wiedzy

0,5

 

 

Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi

 

Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe – spojówki

Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)

Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami i zaprawianiu nasion

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć

9

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy

1,5, w tym 1 godzina zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego

Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) dobór parametrów pracy, kalibracja i regulacja opryskiwaczy,

c) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwacza

Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin

Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

Ogółem

7

 

Rośliny rolnicze

Lp.

Temat

Liczba godzin*

1

2

3

1

Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów

0,5

Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach rolniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin

Kontrola integrowanej produkcji roślin

2

Planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślin – aktualizacja wiedzy

0,5

Rola zmianowania w kształtowaniu żyzności gleb i stanu sanitarnego zasiewów

Znaczenie międzyplonów

Właściwy dobór odmian, w tym wykorzystywanie naturalnej odporności odmian na patogeny oraz wykorzystywanie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

 

 

Rola użytków ekologicznych

 

3

Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów – aktualizacja wiedzy

1

Niechemiczne metody zwalczania chwastów

Dobór herbicydów w uprawie integrowanej roślin rolniczych

Możliwość stosowania zmniejszonych dawek herbicydów

4

Nawożenie integrowanych upraw rolniczych – aktualizacja wiedzy

0,5

Nawożenie upraw rolniczych a ochrona środowiska

Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska

5

Ochrona upraw rolniczych przed chorobami – aktualizacja wiedzy

1

Ważniejsze choroby roślin rolniczych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny

Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób

Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin

6

Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami – aktualizacja wiedzy

1

Niechemiczne metody ochrony upraw rolniczych przed szkodnikami

Rola organizmów pożytecznych w integrowanej uprawie roślin rolniczych

Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników

Chemiczne zwalczanie szkodników

7

Środki ochrony roślin a ochrona środowiska – aktualizacja wiedzy

0,5

Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin

Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta

Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka

Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk

8

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – aktualizacja wiedzy

0,5

Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi

Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe – spojówki

Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)

 

 

Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami i zaprawianiu nasion

 

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć

9

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy

1,5, w tym 1 godzina zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego

Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) dobór parametrów pracy, kalibracja i regulacja opryskiwaczy,

c) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwacza

Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin.

Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

Ogółem

7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

 

Załącznik 3. [PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE DORADZTWA DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN]

Załącznik nr 3

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE DORADZTWA DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

A) Program szkolenia podstawowego

Lp.

Temat

Liczba godzin*

1

2

3

1

Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych

3

Wymagania w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin

Zakres działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin

Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska

Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

Postępowanie ze środkami przeterminowanymi i niepełnowartościowymi

Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Dokumentowanie zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin

Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin

2

Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin

2

Skład środków ochrony roślin

Formy użytkowe środków ochrony roślin

Okres karencji i okres prewencji

Charakterystyka środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych

Podział środków ochrony roślin:

a) ze względu na funkcję:

– roztoczobójcze (akarycydy),

– bakteriobójcze (bakteriocydy),

– grzybobójcze (fungicydy),

– chwastobójcze (herbicydy),

– owadobójcze (insektycydy),

– mięczakobójcze (moluskocydy),

– nicieniobójcze (nematocydy),

– regulatory wzrostu roślin,

– odstraszające szkodniki (repelenty),

– gryzoniobójcze (rodentycydy),

 

 

– przyciągające szkodniki (atraktanty),

– kretobójcze (talpicydy),

– wirusobójcze (wirocydy),

– inne,

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

– kontaktowe,

– żołądkowe,

– inhalacyjne,

– fungitoksyczne,

– fungistatyczne,

– desykujące,

– inhibitujące wzrost i rozwój,

– inny,

c) ze względu na sposób zachowania się na roślinie:

– powierzchniowe,

– wgłębne,

– systemiczne,

– inne

 

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne,

e) łączne stosowanie agrochemikaliów

3

Integrowana ochrona roślin

6

Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych i ich zwalczaniu, w tym o:

a) organizmach chorobotwórczych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny,

b) chwastach,

c) szkodnikach

Przegląd metod ochrony roślin, w tym: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna oraz kwarantanna

Podstawowe wymagania integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji i rolnictwa ekologicznego, w tym:

a) ograniczanie występowania organizmów szkodliwych poprzez:

– właściwy płodozmian i agrotechnikę,

– stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,

– właściwe nawożenie i nawadnianie,

– przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej,

– ochronę i introdukcję organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej,

b) planowanie zabiegów ochrony rośli w oparciu o:

– monitorowanie organizmów szkodliwych,

– progi szkodliwości organizmów szkodliwych,

– programy wspomagania decyzji w ochronie roślin,

– doradztwo,

c) przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin

Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin

 

 

Zwalczanie szkodników artykułów rolno-spożywczych

 

4

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

4, w tym 2,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego i sadowniczego

Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie

Sposoby stosowania środków ochrony roślin do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń i magazynów

Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) kalibracja opryskiwacza,

c) dobór parametrów pracy i regulacja opryskiwacza,

d) dobór rozpylaczy

Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin.

Informowanie o planowanych zabiegach z użyciem sprzętu agrolotniczego

Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

5

Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

4

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną – sposoby ograniczania ryzyka

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian

Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu

Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin

6

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

5

Przegląd przepisów prawnych

Zagrożenie dla zdrowia człowieka podczas obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin

Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową

Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia

Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin

Zasady profilaktyki, w tym:

 

 

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

 

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków

Przepisy przeciwpożarowe i zasady postępowania w czasie pożaru, w tym:

a) przyczyny i rodzaje zagrożeń,

b) drogi pożarowe

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin

Ochrona pracy kobiet i ochrona pracy młodocianych

Ogółem

24

 

B) Program szkolenia uzupełniającego

Lp.

Temat

Liczba godzin*

1

2

3

1

Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów

1,5

Wymagania w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin

Zakres działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, w tym: nakaz wycofania środka ochrony roślin z obrotu, zakaz stosowania środka ochrony roślin, kontrola jakości środków ochrony roślin i kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin

Postępowanie ze środkami przeterminowanymi i niepełnowartościowymi

Wprowadzanie do obrotu podrobionych środków ochrony roślin, w tym:

a) niebezpieczeństwa wynikające z wprowadzania do obrotu podrobionych środków ochrony roślin,

b) metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin

2

Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy

3

Wiadomości o organizmach szkodliwych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny

Przegląd nowości dotyczących metod ochrony roślin, w tym: agrotechnicznej, hodowlanej, mechanicznej, fizycznej, biologicznej, chemicznej, integrowanej oraz kwarantanny

 

 

Zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego, w tym:

a) ograniczanie występowania organizmów szkodliwych poprzez:

– właściwy płodozmian i agrotechnikę,

– stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,

– właściwe nawożenie i nawadnianie,

– przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej,

– ochronę i introdukcję organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej,

b) planowanie zabiegów ochrony roślin w oparciu o:

– monitorowanie organizmów szkodliwych,

– progi szkodliwości organizmów szkodliwych,

– programy wspomagania decyzji w ochronie roślin,

– doradztwo,

c) przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin

 

3

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy

1

Badanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

4

Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy

0,5

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną – aktualizacja wiedzy

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian

Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

1

Przegląd przepisów prawnych

Zagrożenie dla zdrowia człowieka podczas obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin

Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia

Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin

Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków

 

 

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin

 

Ogółem

7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

 

Załącznik 4. [PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU MONTOWANEGO NA POJAZDACH SZYNOWYCH ORAZ INNEGO SPRZĘTU STOSOWANEGO W KOLEJNICTWIE]

Załącznik nr 4

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU MONTOWANEGO NA POJAZDACH SZYNOWYCH ORAZ INNEGO SPRZĘTU STOSOWANEGO W KOLEJNICTWIE

A) Program szkolenia podstawowego

Lp.

Temat

Liczba godzin*

1

2

3

1

Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych

1

Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin

Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska

Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Dokumentowanie zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin

Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin

Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin

1

Skład środków ochrony roślin

Formy użytkowe środków ochrony roślin

Okres karencji i okres prewencji

Charakterystyka środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych

Podział środków ochrony roślin:

a) ze względu na funkcję:

– roztoczobójcze (akarycydy),

– bakteriobójcze (bakteriocydy),

– grzybobójcze (fungicydy),

– chwastobójcze (herbicydy),

– owadobójcze (insektycydy),

– mięczakobójcze (moluskocydy),

– nicieniobójcze (nematocydy),

– regulatory wzrostu roślin,

– odstraszające szkodniki (repelenty),

– gryzoniobójcze (rodentycydy),

– przyciągające szkodniki (atraktanty),

– kretobójcze (talpicydy),

– wirusobójcze (wirocydy),

– inne,

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

– kontaktowe,

– żołądkowe,

– inhalacyjne,

– fungitoksyczne,

– fungistatyczne,

– desykujące,

– inhibitujące wzrost i rozwój,

– inne

c) ze względu na sposób zachowania się na roślinie:

– powierzchniowe,

– wgłębne,

– systemiczne,

– inne.

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne,

e) łączne stosowanie agrochemikaliów

3

Integrowana ochrona roślin

2,5

Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych i ich zwalczaniu, w tym o:

a) organizmach chorobotwórczych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny,

b) chwastach,

c) szkodnikach

Przegląd metod ochrony roślin, w tym: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna oraz kwarantanna

Podstawowe zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego

Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin

Zwalczanie szkodników artykułów rolno-spożywczych

4

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

4,5, w tym 3,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego i sadowniczego

Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie

Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń tego sprzętu pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) kalibracja opryskiwacza,

c) dobór parametrów pracy i regulacja opryskiwacza,

d) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwacza

Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin

Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwaczy,

c) przygotowanie opryskiwaczy do badania

5

Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

3

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną – sposoby ograniczania ryzyka

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian

Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu

Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin

6

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

2

Przegląd przepisów prawnych

Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza

Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową

Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia

Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin

Ocena zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym przy:

a) sporządzaniu cieczy roboczej,

b) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem ciągnikowym,

c) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem plecakowym,

d) zabiegach wykonywanych w uprawach pod osłonami,

e) zaprawianiu nasion

Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków

Przepisy przeciwpożarowe i zasady postępowania w czasie pożaru, w tym:

a) przyczyny i rodzaje zagrożenia,

b) drogi pożarowe

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin

Ogółem

14

 

B) Program szkolenia uzupełniającego

Lp.

Temat

Liczba godzin*

1

2

3

1

Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów

1

Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin

Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska

Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Inne istotne zmiany przepisów prawnych dotyczących stosowania środków ochrony roślin

2

Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

0,5

Zmiany w asortymencie środków ochrony roślin

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne,

e) łączne stosowanie agrochemikaliów

3

Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy

2

Wiadomości o organizmach szkodliwych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny

Przegląd nowości dotyczących metod ochrony roślin, w tym: agrotechnicznej, hodowlanej, mechanicznej, fizycznej, biologicznej, chemicznej, integrowanej oraz kwarantanny

Zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego

Dobra praktyka ochrony roślin

4

 

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy

2,5, w tym 1,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego i sadowniczego

 

Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) dobór parametrów pracy, kalibracja i regulacja opryskiwaczy,

c) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwacza

Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin

Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

5

Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy

0,5

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną – aktualizacja wiedzy

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian

Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk

Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu

6

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

0,5

 

Przegląd przepisów prawnych

Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia

Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin

Ocena zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym przy:

a) sporządzaniu cieczy roboczej,

b) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem ciągnikowym,

c) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem plecakowym,

d) zabiegach wykonywanych w uprawach pod osłonami,

e) zaprawianiu nasion

Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin

Ogółem

7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

 

Załącznik 5. [PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM AGROLOTNICZYM]

Załącznik nr 5

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM AGROLOTNICZYM

A) Program szkolenia podstawowego

Lp.

Temat

Liczba godzin*

1

2

3

1

Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych

1

Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin

Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska

Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Dokumentowanie zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin

Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin

2

Charakterystyka i podział środków ochrony roślin oraz możliwości ich stosowania sprzętem agrolotniczym

1

Skład środków ochrony roślin

Formy użytkowe środków ochrony roślin

Okres karencji i okres prewencji

Charakterystyka środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych

Podział środków ochrony roślin:

a) ze względu na funkcję:

– roztoczobójcze (akarycydy),

– bakteriobójcze (bakteriocydy),

– grzybobójcze (fungicydy),

– chwastobójcze (herbicydy),

– owadobójcze (insektycydy),

– mięczakobójcze (moluskocydy),

– nicieniobójcze (nematocydy),

– regulatory wzrostu roślin,

– odstraszające szkodniki (repelenty),

– gryzoniobójcze (rodentycydy),

– przyciągające szkodniki (atraktanty),

– kretobójcze (talpicydy),

– wirusobójcze (wirocydy),

– inne,

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

– kontaktowe,

– żołądkowe,

– inhalacyjne,

– fungitoksyczne,

– fungistatyczne,

– desykujące,

– inhibitujące wzrost i rozwój,

– inne,

c) ze względu na sposób zachowania się na roślinie:

– powierzchniowe,

– wgłębne,

– systemiczne,

– inne

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne,

e) łączne stosowanie agrochemikaliów

3

Integrowana ochrona roślin uprawnych i lasów

2

Podstawowe wiadomości o biologii organizmów szkodliwych, ze szczególnym uwzględnieniem organizmów szkodliwych występujących w lasach

Zastosowanie zabiegów agrolotniczych w zwalczaniu organizmów szkodliwych

Podstawowe zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego

Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin

4

Sprzęt agrolotniczy w zabiegach ochrony roślin

5

Budowa, zastosowanie oraz sprawność techniczna sprzętu agrolotniczego – prezentacja sprzętu

Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego

5

Naprowadzanie samolotów i śmigłowców na pola zabiegowe oraz zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym

2

Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu

Informowanie o planowanych zabiegach z użyciem sprzętu agrolotniczego

6

Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko, w tym na organizmy pożyteczne w uprawach, lasach i strefach ekotonowych

1

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną – sposoby ograniczania ryzyka

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian

Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu

7

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

1

Przegląd przepisów prawnych

Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym

Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową

Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia

Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin

Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków

Przepisy przeciwpożarowe i zasady postępowania w czasie pożaru, w tym:

a) przyczyny i rodzaje zagrożenia,

b) drogi pożarowe

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin

8

Organizacja i koszty prac agrolotniczych

1

Ogółem

14

 

B) Program szkolenia uzupełniającego

Lp.

Temat

Liczba godzin*

1

2

3

1

Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów

1

Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin

Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska

Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

2

Charakterystyka i podział środków ochrony roślin oraz możliwości ich stosowania sprzętem agrolotniczym – aktualizacja wiedzy

0,5

Zmiany w asortymencie środków ochrony roślin

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne,

e) łączne stosowanie agrochemikaliów

3

Integrowana ochrona roślin uprawnych i lasów – aktualizacja wiedzy

1

Zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego

4

Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko, w tym na organizmy pożyteczne w uprawach, lasach i strefach ekotonowych – aktualizacja wiedzy

1

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną – sposoby ograniczania ryzyka

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian

Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

0,5

Przegląd przepisów prawnych

Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym

Klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych

Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową

Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia

Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin

6

Sprzęt agrolotniczy w zabiegach ochrony roślin, w tym: podział, budowa, zastosowanie, sprawność techniczna

1

7

Naprowadzanie samolotów i śmigłowców na pola zabiegowe oraz zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym

1

8

Badanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

1

Ogółem

7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

 

Załącznik 6. [PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN METODĄ FUMIGACJI]

Załącznik nr 6

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN METODĄ FUMIGACJI

A) Program szkolenia podstawowego

Lp.

Temat

Liczba godzin*

1

2

3

1

Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych

1

Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin

Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska

Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Dokumentowanie zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin

Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin

2

Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin

2

Skład środków ochrony roślin

Formy użytkowe środków ochrony roślin

Okres karencji i okres prewencji

Charakterystyka środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych

Podział środków ochrony roślin

a) ze względu na funkcję:

– roztoczobójcze (akarycydy),

– bakteriobójcze (bakteriocydy),

– grzybobójcze (fungicydy),

– chwastobójcze (herbicydy),

– owadobójcze (insektycydy),

– mięczakobójcze (moluskocydy),

– nicieniobójcze (nematocydy),

– regulatory wzrostu roślin,

– odstraszające szkodniki (repelenty),

– gryzoniobójcze (rodentycydy),

– przyciągające szkodniki (atraktanty),

– kretobójcze (talpicydy),

– wirusobójcze (wirocydy),

– inne,

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

– kontaktowe,

– żołądkowe,

 

 

 

– inhalacyjne,

– fungitoksyczne,

– fungistatyczne,

– desykujące,

– inhibitujące wzrost i rozwój,

– inne,

c) ze względu na sposób zachowania się na roślinie:

– powierzchniowe,

– wgłębne,

– systemiczne,

– inne

 

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne

3

Integrowana ochrona roślin

4

Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych i ich zwalczaniu, w tym o:

a) organizmach chorobotwórczych,

b) chwastach,

c) szkodnikach

Przegląd metod ochrony roślin, w tym szczegółowa charakterystyka metody chemicznej

Podstawowe zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego

Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin

Zasady wykonywania zabiegu dezynsekcji gazowej i technika wykonywania tego zabiegu, w tym:

a) stosowane środki ochrony roślin,

b) właściwości chemiczne i fizyczne środków ochrony roślin,

c) mechanizm działania środków ochrony roślin,

d) warunki zastosowania środków ochrony roślin,

e) przygotowywanie pomieszczenia,

f) dawkowanie i sposób rozmieszczenia środków ochrony roślin,

g) odwietrzanie pomieszczenia,

h) kontrola pozostałości gazu w pomieszczeniu

Zwalczanie szkodników artykułów rolno-spożywczych

4

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

4, w tym 3 godziny zajęć praktycznych

Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie

Przygotowywanie sprzętu do wykonywania zabiegu

Rodzaje sprzętu

Sprawność techniczna i wpływ na jakość zabiegu

Usuwanie podstawowych usterek

Zabezpieczenie sprzętu po wykonanym zabiegu

5

Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

2

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną – sposoby ograniczania ryzyka

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian

Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu

6

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

3

Przegląd przepisów prawnych

Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji

Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową

Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia

Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin

Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków

Przepisy przeciwpożarowe i sposób postępowania w czasie pożaru, w tym:

a) przyczyny i rodzaje zagrożenia pożarowego,

b) drogi pożarowe

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin

Ogółem

16

 

B) Program szkolenia uzupełniającego

Lp.

Temat

Liczba godzin*

1

2

3

1

Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów

1

 

Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin

 

Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska

Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Inne istotne zmiany przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin

2

Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

1

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne

Środki ochrony roślin przeznaczone do zwalczania szkodników artykułów rolno-spożywczych

3

Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy

1,5

Zasady wykonywania zabiegu dezynsekcji gazowej i technika wykonywania tego zabiegu, w tym:

a) stosowane środki ochrony roślin,

b) właściwości chemiczne i fizyczne środków ochrony roślin,

c) mechanizm działania środków ochrony roślin,

d) warunki zastosowania środków ochrony roślin,

e) przygotowywanie pomieszczenia,

f) dawkowanie i sposób rozmieszczenia środków ochrony roślin,

g) odwietrzanie pomieszczenia,

h) kontrola pozostałości gazu w pomieszczeniu

Wymagania dotyczące ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin

4

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy

2, w tym 1,5 godziny zajęć praktycznych

Przygotowywanie sprzętu do wykonywania zabiegu

Rodzaje sprzętu

Sprawność techniczna i wpływ na jakość zabiegu

Usuwanie podstawowych usterek

Zabezpieczenie sprzętu po wykonanym zabiegu

5

Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy

1

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

0,5

Przegląd przepisów prawnych

Klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożenia dla zdrowia człowieka

Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia

Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin

Zasady profilaktyki:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin

Ogółem

7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

 

Załącznik 7. [PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM MONTOWANYM NA POJAZDACH SZYNOWYCH LUB INNYM SPRZĘTEM STOSOWANYM W KOLEJNICTWIE]

Załącznik nr 7

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM MONTOWANYM NA POJAZDACH SZYNOWYCH LUB INNYM SPRZĘTEM STOSOWANYM W KOLEJNICTWIE

A) Program szkolenia podstawowego

Lp.

Temat

Liczba godzin*

1

2

3

1

Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych

1

Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin

Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska

Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Dokumentowanie zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin

Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin

Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin

2

Skład środków ochrony roślin

Formy użytkowe środków ochrony roślin

Okres karencji i okres prewencji

Charakterystyka środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych

Podział środków ochrony roślin

a) ze względu na funkcję:

– roztoczobójcze (akarycydy),

– bakteriobójcze (bakteriocydy),

– grzybobójcze (fungicydy),

– chwastobójcze (herbicydy),

– owadobójcze (insektycydy),

– mięczakobójcze (moluskocydy),

– nicieniobójcze (nematocydy),

– regulatory wzrostu roślin,

– odstraszające szkodniki (repelenty),

– gryzoniobójcze (rodentycydy),

– przyciągające szkodniki (atraktanty),

– kretobójcze (talpicydy),

– wirusobójcze (wirocydy),

– inne,

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

– kontaktowe,

– żołądkowe,

– inhalacyjne,

– fungitoksyczne,

– fungistatyczne,

– desykujące,

– inhibitujące wzrost i rozwój,

– inne,

c) ze względu na sposób zachowania się na roślinie:

– powierzchniowe,

– wgłębne,

– systemiczne,

– inne

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin, w tym odpowiednio do specyfiki linii kolejowych,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne

e) łączne stosowanie agrochemikaliów

3

Integrowana ochrona roślin

2

Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych i ich zwalczaniu, w tym o:

a) organizmach chorobotwórczych,

b) chwastach,

c) szkodnikach

Przegląd metod ochrony roślin, w tym: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna oraz kwarantanna

Podstawowe zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego

Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin

4

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

4, w tym 3 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem sprzętu do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach szynowych lub stosowanego w kolejnictwie

Rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Rozpylacze i ich wpływ na jakość wykonania zabiegu ochrony roślin

Sprzęt naziemny montowany na pojazdach szynowych lub inny sprzęt stosowany w kolejnictwie – budowa, technika stosowania, badania i regulacja

Nowe tendencje w konstrukcji sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Wykrywanie i naprawa uszkodzeń sprzętu naziemnego montowane na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Regulacja i modernizacja sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin.

Mycie opryskiwaczy i zagospodarowywanie ciekłych pozostałości po myciu

 

Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla sprzętu naziemnego,

c) przygotowanie sprzętu naziemnego do badania

 

5

Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

2

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną – sposoby ograniczania ryzyka

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian

Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody, na terenie uzdrowisk oraz zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu

6

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

3

Przegląd przepisów prawnych

Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych oraz innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie

Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową

Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia

Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin

Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków

Przepisy przeciwpożarowe i sposób postępowania w czasie pożaru, w tym:

a) przyczyny i rodzaje zagrożenia pożarowego,

b) drogi pożarowe

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin

Ogółem

14

 

B) Program szkolenia uzupełniającego

Lp.

Temat

Liczba godzin*

1

2

3

1

Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów

1

Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin

Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska

Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Inne istotne zmiany przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin

2

Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

0,5

Zmiany w asortymencie środków ochrony roślin

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne

3

Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy

2

Zasady wykonywania zabiegu sprzętem przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin montowanym na pojazdach szynowych lub innym stosowanym w kolejnictwie.

Wymagania dotyczące ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy

2,5 w tym 1,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem sprzętu do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach szynowych lub stosowanego w kolejnictwie

Rozpylacze i ich wpływ na jakość wykonania zabiegu ochrony roślin

Sprzęt naziemny montowany na pojazdach szynowych lub inny sprzęt stosowany w kolejnictwie– badania i regulacja

Nowe tendencje w konstrukcji sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Wykrywanie i naprawa uszkodzeń sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Regulacja i modernizacja sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin.

5

Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy

0,5

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu

6

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

0,5

Przegląd przepisów prawnych

Klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożenia dla zdrowia człowieka

Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia

Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin

Zasady profilaktyki:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków

Przepisy przeciwpożarowe i sposób postępowania w czasie pożaru, w tym:

a) przyczyny i rodzaje zagrożenia pożarowego,

b) drogi pożarowe

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin

Ogółem

7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

 

Załącznik 8. [PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BADAŃ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SPRZĘTU NAZIEMNEGO]

Załącznik nr 8

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BADAŃ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SPRZĘTU NAZIEMNEGO

Lp.

Temat

Liczba godzin*

wykłady

ćwiczenia

1

Charakterystyka środków ochrony roślin

1

 

2

Podział i rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, z uwzględnieniem sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

1

 

3

Rozpylacze i ich wpływ na jakość zabiegu

1

1

4

Technika ochrony upraw polowych i sadowniczych

1

 

5

Wymagania podzespołów opryskiwaczy

1

 

6

Badanie rozkładu cieczy – stół typu Lurmark

1

2

7

Badanie rozkładu cieczy – stół elektroniczny

1

2

8

Badanie wydatku rozpylaczy opryskiwaczy

1

1

9

Badanie wydajności pompy

1

1

10

Regulacja opryskiwaczy

1

3

11

Ocena stanu technicznego opryskiwaczy

1

3

12

Nowe tendencje w konstrukcji opryskiwaczy

1

 

13

Opryskiwacze specjalistyczne, z uwzględnieniem sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

1

 

14

Regulacja opryskiwaczy specjalistycznych, z uwzględnieniem sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

1

1

15

Modernizacja opryskiwaczy

1

2

16

Naprawa opryskiwaczy i ich kalibracja

1

1

17

Zasady badań sprzętu ochrony roślin

1

3

18

Zasady funkcjonowania podmiotów prowadzących badania opryskiwaczy

1

 

19

Wybrane przepisy prawne

2

 

Ogółem

20

20

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

 

Załącznik 9. [PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BADAŃ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SPRZĘTU AGROLOTNICZEGO]

Załącznik nr 9

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BADAŃ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SPRZĘTU AGROLOTNICZEGO

Lp.

Tematy

Liczba godzin*

wykłady

ćwiczenia

1

Charakterystyka środków ochrony roślin

2

 

2

Zasady badań sprzętu ochrony roślin

1

 

3

Podział i rodzaje sprzętu ochrony roślin

1

 

4

Technologia zabiegów agrolotniczych

1

 

5

Budowa i zasada działania aparatury do stosowania środków ochrony roślin metodą agrolotniczą

1

 

6

Ocena stanu technicznego aparatury agrolotniczej

1

3

7

Nowe tendencje w konstrukcji aparatury agrolotniczej

1

 

8

Regulacja aparatury agrolotniczej

1

3

9

Modernizacja aparatury agrolotniczej

1

2

10

Naprawa aparatury agrolotniczej

1

2

11

Opryskiwacze specjalistyczne

1

 

12

Zasady funkcjonowania podmiotów prowadzących badania

1

 

13

Wybrane przepisy prawne

1

 

Ogółem

14

10

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

 

Załącznik 10. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN]

Załącznik nr 10

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Eugenia Jabłokow

Radca prawny- ekspert w dziedzinie postępowania spadkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama