reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. U. Nr 164, poz. 1314), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. U. Nr 184, poz. 1090);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. U. poz. 703);

3) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. U. poz. 1321).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. U. Nr 184, poz. 1090), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. U. poz. 703), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. U. poz. 1321), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 maja 2013 r. (Dz. U. poz. 1209)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

Na podstawie art. 368 ust. 14 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zwanej dalej „komisją odwoławczą”;

2) termin powołania komisji odwoławczej;

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej oraz tryb jego wypłacania;

4) tryb i sposób działania komisji odwoławczej;

5) sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej.

§ 2.2) 1. Krajowa Rada Radców Prawnych zgłasza kandydatów na członków komisji odwoławczej w terminie 45 dni przed upływem kadencji dotychczasowej komisji odwoławczej. W przypadku, o którym mowa w art. 368 ust. 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, termin ten wynosi 14 dni od dnia wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości do Krajowej Rady Radców Prawnych o wskazanie kandydatów.

2. Kandydatów na członków komisji odwoławczej Krajowa Rada Radców Prawnych zgłasza na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3.2) Minister Sprawiedliwości powołuje komisję odwoławczą niezwłocznie po upływie kadencji dotychczasowej komisji odwoławczej, a w przypadku, o którym mowa w art. 368 ust. 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, niezwłocznie po wskazaniu kandydatów na członków komisji odwoławczej przez Krajową Radę Radców Prawnych.

§ 4. 1. Przewodniczący komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:

1) za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 30% przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.3)), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”,

2) za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 15% przeciętnego wynagrodzenia,

3) za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 5% przeciętnego wynagrodzenia,

4) za ustalenie ostatecznych ocen prac pisemnych z zadań z części od drugiej do piątej egzaminu radcowskiego, o którym mowa w art. 365 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w wysokości 5% przeciętnego wynagrodzenia

– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 400% przeciętnego wynagrodzenia.

2. Członek komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:

1) za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 15% przeciętnego wynagrodzenia,

2) za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 5% przeciętnego wynagrodzenia,

3) za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 5% przeciętnego wynagrodzenia,

4) za ustalenie ostatecznych ocen prac pisemnych z zadań z części od drugiej do piątej egzaminu radcowskiego, o którym mowa w art. 365 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w wysokości 5% przeciętnego wynagrodzenia

– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej wypłacane są po zakończeniu prac komisji odwoławczej i przekazaniu Ministrowi Sprawiedliwości protokołu zbiorczego z jej prac wraz z wnioskiem przewodniczącego komisji odwoławczej o wypłacenie wynagrodzenia.

§ 5. 1. Prace komisji odwoławczej odbywają się na posiedzeniach.

2. Przewodniczący komisji odwoławczej wyznacza miejsce i terminy posiedzeń komisji oraz kieruje jej pracami, w tym w szczególności:

1) rozdziela pracę pomiędzy siebie i członków komisji odwoławczej, wskazując osobę odpowiedzialną za sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu, mając na uwadze zakres odwołania lub zakres pracy pisemnej z zadania z części od drugiej do piątej egzaminu radcowskiego podlegającej ocenie w trybie art. 365 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, doświadczenie i wiedzę członków komisji odwoławczej z zakresu prawa objętego odwołaniem, a także zapewnienie możliwie równego rozdziału prac;

2) wskazuje członka komisji odwoławczej lub członków komisji odwoławczej, którzy referują daną sprawę komisji odwoławczej;

3) wyznacza członka komisji odwoławczej, który sporządza protokół każdego posiedzenia komisji odwoławczej oraz protokół zbiorczy prac tej komisji.

3. Przewodniczący lub członek komisji odwoławczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, sporządza pisemną opinię dotyczącą zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu wraz ze stanowiskiem.

4. Głosowanie jest jawne. W pierwszej kolejności komisja odwoławcza głosuje nad ostateczną oceną testu lub pracy pisemnej z tej części egzaminu radcowskiego, która została zakwestionowana w odwołaniu, następnie komisja odwoławcza głosuje w sprawie uchwały komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego o wyniku egzaminu radcowskiego.

5. Sporządza się protokół posiedzeń komisji odwoławczej uwzględniający podział pracy pomiędzy członków komisji odwoławczej, a także uwagi zgłaszane przez członków komisji odwoławczej przed podjęciem uchwały, który podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji odwoławczej.

6. Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji odwoławczej sporządza się protokół zbiorczy z jej prac, który zawiera w szczególności określenie liczby rozpatrzonych odwołań ze wskazaniem przewodniczącego lub członków komisji odwoławczej, którzy sporządzali w sprawach tych odwołań pisemną opinię wraz ze stanowiskiem.

§ 6. W ramach obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej Minister Sprawiedliwości:

1) zapewnia miejsce i odpowiednie warunki pracy komisji odwoławczej;

2) wyznacza pracownika do obsługi administracyjnej członków komisji odwoławczej;

3) zapewnia przechowanie odwołań i dokumentacji związanej z ich rozpatrywaniem.

§ 7. W 2009 r. termin do zgłoszenia kandydatów na członków komisji odwoławczej dla Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w § 2, wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Ministra Sprawiedliwości o wskazanie kandydatów.

§ 7a.4) W latach 2012 i 2013 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone w sposób wskazany w § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia5).

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830 oraz z 2013 r. poz. 829. Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany ogłoszonej w Dz. U. z 2009 r. Nr 216, poz. 1676.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. U. Nr 184, poz. 1090), które weszło w życie z dniem 5 września 2011 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240, 786, 960 i 1036.

4) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. U. poz. 703), które weszło w życie z dniem 21 czerwca 2012 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. U. poz. 1321), które weszło w życie z dniem 6 grudnia 2012 r.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 października 2009 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24 września 2009 r.

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI ODWOŁAWCZEJ

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama