reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 27 września 2013 r.

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Art. 1.
W ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 275 729 440 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 327 294 440 tys. zł.

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r. na kwotę nie większą niż 51 565 000 tys. zł.”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 349 377 337 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 303 966 885 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 45 410 452 tys. zł.”;

3) w art. 5 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 85 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:”;

4) w art. 8:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw – do kwoty 1 080 000 tys. zł;”,

b) w pkt 2:

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 320 000 tys. zł,”,

– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 18 000 000 tys. zł.”;

5) w art. 13 w ust. 3 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 2949 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:”;

6) w art. 17 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 6 888 833 tys. zł;

3) środki na szkolenia – w wysokości 45 712 tys. zł.”;

7) art. 18 i art. 19 otrzymują brzmienie:

„Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,6%.

Art. 19. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 101,9%.”;

8) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 455 600 tys. zł.”;

9) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3621 zł.”;

10) załącznik nr 1 do ustawy „Dochody budżetu państwa w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;

11) załącznik nr 2 do ustawy „Wydatki budżetu państwa na rok 2013” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy;

12) załącznik nr 5 do ustawy „Przychody i rozchody budżetu państwa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy;

13) w załączniku nr 6 do ustawy „Plany finansowe państwowych funduszy celowych”:

a) „Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej ustawy,

b) „Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej ustawy,

c) „Plan finansowy Funduszu Administracyjnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej ustawy;

14) załącznik nr 7 do ustawy „Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej ustawy;

15) załącznik nr 8 do ustawy „Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej ustawy;

16) załącznik nr 9 do ustawy „Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej ustawy;

17) załącznik nr 10 do ustawy „Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej ustawy;

18) załącznik nr 11 do ustawy „Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej ustawy;

19) w załączniku nr 12 do ustawy „Plany finansowe agencji wykonawczych”:

a) „Plan finansowy Agencji Mienia Wojskowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej ustawy,

b) „Plan finansowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej ustawy,

c) „Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej ustawy,

d) „Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszej ustawy,

e) „Plan finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszej ustawy,

f) „Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszej ustawy,

g) „Plan finansowy Narodowego Centrum Nauki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszej ustawy,

h) „Plan finansowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszej ustawy,

i) „Plan finansowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszej ustawy;

20) w załączniku nr 13 do ustawy „Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej”:

a) „Plan finansowy Centralnego Ośrodka Sportu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszej ustawy,

b) „Plan finansowy Centrum Usług Wspólnych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszej ustawy,

c) „Plan finansowy Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 23 do niniejszej ustawy;

21) w załączniku nr 14 do ustawy „Plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”:

a) „Plan finansowy Transportowego Dozoru Technicznego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 24 do niniejszej ustawy,

b) „Plan finansowy Polskiej Organizacji Turystycznej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 25 do niniejszej ustawy;

22) załącznik nr 15 do ustawy „Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2013–2015 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 26 do niniejszej ustawy;

23) w załączniku nr 16 do ustawy „Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej” tabela 2. „Limity wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich” i tabela 3. „Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2013–2015” otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 27 do niniejszej ustawy;

24) załącznik nr 17 do ustawy „Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 28 do niniejszej ustawy.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Załącznik 1. [DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 R.]

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2013
z dnia 27 września 2013 r. (poz. 1212)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW]

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH]

Załącznik nr 4

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO]

Załącznik nr 5

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO]

Załącznik nr 6

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI]

Załącznik nr 7

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2013 R.]

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2013 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2013 R.]

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2013 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.]

Załącznik nr 10

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM]

Załącznik nr 11

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 12. [PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO]

Załącznik nr 12

PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 13. [PLAN FINANSOWY WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ]

Załącznik nr 13

PLAN FINANSOWY WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 14. [PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA]

Załącznik nr 14

PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 15. [PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO]

Załącznik nr 15

PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 16. [PLAN FINANSOWY AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH]

Załącznik nr 16

PLAN FINANSOWY AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 17. [PLAN FINANSOWY ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA]

Załącznik nr 17

PLAN FINANSOWY ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 18. [PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI]

Załącznik nr 18

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 19. [PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU]

Załącznik nr 19

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 20. [PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI]

Załącznik nr 20

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 21. [PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU]

Załącznik nr 21

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 22. [PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH]

Załącznik nr 22

PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 23. [PLAN FINANSOWY ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO]

Załącznik nr 23

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 24. [PLAN FINANSOWY TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO]

Załącznik nr 24

PLAN FINANSOWY TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 25. [PLAN FINANSOWY POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 25

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 26. [PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2013–2015 W ZAKRESIE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009–2014 I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009–2014, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH ORAZ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ]

Załącznik nr 26

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2013–2015 W ZAKRESIE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009–2014 I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009–2014, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH ORAZ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 27. [WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009–2014 I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009–2014, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH ORAZ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ]

Załącznik nr 27

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009–2014 I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009–2014, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH ORAZ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 28. [WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH]

Załącznik nr 28

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama