reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA RAMOWA

o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Boliwariańską Republiką Wenezueli,

podpisana w Santiago dnia 27 stycznia 2013 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 27 stycznia 2013 r. w Santiago została podpisana Umowa ramowa o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Boliwariańską Republiką Wenezueli, w następującym brzmieniu:

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY
MIĘDZY
RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ
A BOLIWARIAŃSKĄ REPUBLIKĄ WENEZUELI

Rzeczpospolita Polska i Boliwariańska Republika Wenezueli, zwane dalej „Stronami”:

– kierując się pragnieniem wzmocnienia więzów przyjaźni łączącej oba Państwa,

– uznając, że umocnienie współpracy w obszarach przewidzianych niniejszą Umową przyczyni się do rozwoju obu Państw,

– kierując się pragnieniem promowania i rozwoju stosunków między obu Państwami, w związku z ich prawodawstwem wewnętrznym i regulacjami oraz zobowiązaniami międzynarodowymi,

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1 [Promocja i intensyfikacja współpracy]

Strony podejmują się promować i intensyfikować współpracę między obydwoma Państwami opartą na zasadzie równości, wzajemnego poszanowania suwerenności i obopólnych korzyści, w obszarach przewidzianych niniejszą Umową.

ARTYKUŁ 2 [Obszary, których będzie dotyczyć współpraca]

Współpraca przewidziana w niniejszej Umowie będzie dotyczyć następujących obszarów:

– gospodarczego;

– energetycznego;

– rolniczego;

– infrastruktury;

– turystyki;

– ochrony środowiska;

oraz jakiegokolwiek innego, wspólnie uzgodnionego przez Strony.

ARTYKUŁ 3 [Współpraca]

Współpraca między Stronami będzie polegać na wspieraniu:

1) wymiany delegacji gospodarczych i handlowych reprezentujących zarówno sektor publiczny, jak i prywatny;

2) udziału podmiotów gospodarczych zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, przedstawicieli instytucji i organizacji rządowych oraz udziału społeczeństw w wystawach, targach handlowych, konferencjach i seminariach organizowanych w celu intensyfikacji współpracy;

3) rozwoju i dywersyfikacji handlu między Stronami;

4) wszelkich innych form współpracy wspólnie uzgodnionych przez Strony.

ARTYKUŁ 4 [Promocja współpracy między instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami]

Strony będą promować, w ramach swoich wewnętrznych systemów prawnych, współpracę między instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami sektora publicznego i/albo prywatnego obu Państw.

ARTYKUŁ 5 [Programy wykonawcze oraz instrumenty prawne przyjmowane w celu realizacji współpracy]

Strony będą mogły wspólnie przyjmować programy wykonawcze oraz dwustronne komplementarne instrumenty prawne, które powinny wskazywać cele, harmonogram prac, zobowiązania każdej ze Stron, finansowanie, organizacje lub struktury odpowiedzialne za ich wykonanie, w celu realizacji współpracy przewidzianej w niniejszej Umowie.

ARTYKUŁ 6 [Komisja Mieszana do spraw Współpracy]

Dla realizacji niniejszej Umowy Strony powołają Komisję Mieszaną do spraw Współpracy, zwaną dalej „Komisją Mieszaną”.

W skład Komisji Mieszanej wejdą przedstawiciele organów administracji rządowej i instytucji rządowych obu Państw, właściwi dla obszarów objętych niniejszą Umową Komisji Mieszanej przewodniczyć będą Ministrowie Spraw Zagranicznych lub wyznaczone przez nich osoby.

Posiedzenia Komisji Mieszanej odbywać się będą raz na 2 (dwa) lata, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i Boliwariańskiej Republice Wenezueli, w terminach uzgodnionych przez Strony. Jeśli uznają to za potrzebne, Strony będą także zwoływać posiedzenia nadzwyczajne Komisji Mieszanej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Komisja Mieszana będzie powoływać grupy robocze dla poszczególnych obszarów współpracy objętych niniejszą Umową.

Zadania Komisji Mieszanej będą obejmować:

• Dokonywanie przeglądu bieżącego stanu współpracy;

• Ukierunkowywanie dalszego rozwoju współpracy;

• Opracowywanie nowych projektów współpracy;

• Przedstawianie zaleceń związanych z realizacją niniejszej Umowy;

• Promowanie celów niniejszej Umowy oraz zapewnienie koordynacji i implementacji podejmowanych decyzji i rekomendacji;

• Powołanie specjalnych komitetów i grup roboczych w celu opracowywania konkretnych tematów przedstawianych Komisji;

• Monitorowanie działań, programów i projektów wynikających z wykonania niniejszej Umowy oraz informowanie Stron o ich realizacji;

• Pośredniczenie w kontaktach z organami i instytucjami właściwymi dla danego państwa w celu ułatwienia wykonania postanowień niniejszej Umowy;

• Na wniosek stron, coroczne dokonywanie weryfikacji warunków niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 7 [Rozstrzyganie wątpliwości i sporów]

Wszelkie wątpliwości i spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w duchu przyjaźni, poprzez bezpośrednie negocjacje między Stronami, drogą dyplomatyczną.

ARTYKUŁ 8 [Zmiana Umowy]

Niniejsza Umowa może zostać zmieniona za obopólną zgodą Stron. Zmiany wejdą w życie w trybie określonym w Artykule 9 niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 9 [Wejście w życie]

Umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania ostatniej z not, którymi Strony powiadomią się wzajemnie, drogą dyplomatyczną i w formie pisemnej, o spełnieniu wewnątrzpaństwowych wymogów konstytucyjnych i prawnych dla wejścia w życie Umowy. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres 1 (jednego) roku i ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres 1 (jednego) roku, jeżeli żadna ze Stron nie powiadomi drugiej Strony, w formie pisemnej i drogą dyplomatyczną, co najmniej na 3 (trzy) miesiące przed upływem danego okresu, o swoim zamiarze nieprzedłużania Umowy.

Umowa może być wypowiedziana w każdej chwili przez każdą ze Stron w drodze pisemnej notyfikacji, przekazanej drugiej Stronie drogą dyplomatyczną. W takim przypadku Umowa utraci moc po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Stronę noty wypowiadającej.

Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, w przypadku wygaśnięcia niniejszej Umowy, programy i projekty przyjęte na jej podstawie będą kontynuowane na warunkach, określonych w niniejszej Umowie, aż do ich zakończenia.

UMOWĘ NINIEJSZĄ sporządzono w Santiago, dnia 27 stycznia 2013 roku w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, hiszpańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku hiszpańskim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 31 lipca 2013 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama