| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”;

2) organ właściwy do wydawania, wymiany i unieważniania legitymacji służbowej funkcjonariusza, zwanej dalej „legitymacją”, oraz do dokonywania w niej wpisów;

3) przypadki, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;

4) tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji;

5) sposób posługiwania się legitymacją.

§ 2.
1. Legitymacja funkcjonariusza zawiera:

1) aktualną i wyraźną fotografię funkcjonariusza, pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby zajmowała ona 70–80% fotografii, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z naturalnym wyrazem twarzy, otwartymi oczami i zamkniętymi ustami;

2) numer identyfikacyjny funkcjonariusza;

3) imię i nazwisko funkcjonariusza;

4) numer legitymacji;

5) podpis Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „Szefem CBA”;

6) wskazanie terminu ważności;

7) informację o obowiązkach instytucji, organów i przedsiębiorców w zakresie udzielania funkcjonariuszowi niezbędnej pomocy;

8) informację o obowiązku znalazcy legitymacji;

9) wskazanie grupy krwi funkcjonariusza.

2. Wzór legitymacji stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
1. Szef CBA jest organem właściwym do:

1) wydawania legitymacji funkcjonariuszowi na czas pełnienia służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej „CBA”, niezwłocznie po powołaniu, powierzeniu obowiązków albo mianowaniu;

2) wymiany lub unieważniania legitymacji;

3) dokonywania wpisów w legitymacji.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, może dokonywać upoważniony przez Szefa CBA kierownik jednostki organizacyjnej CBA właściwej w sprawach kadrowych.

§ 4.
1. Funkcjonariusz może posługiwać się legitymacją tylko podczas wykonywania czynności służbowych.

2. Funkcjonariusz okazujący legitymację czyni to w sposób przewidziany w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 142, poz. 1014), bez przekazywania legitymacji do rąk innej osoby.

§ 5.
Funkcjonariusz dba o należyty stan legitymacji, w szczególności chroni ją przed utratą lub zniszczeniem.
§ 6.
Legitymacja podlega zwrotowi kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 2, w przypadku:

1) zawieszenia w czynnościach służbowych;

2) udzielenia urlopu bezpłatnego albo urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2));

3) przeniesienia do dyspozycji Szefa CBA, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;

4) zwolnienia ze służby;

5) wygaśnięcia stosunku służbowego.

§ 7.
Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany danych w niej zawartych;

2) uszkodzenia lub zniszczenia;

3) upływu okresu jej ważności.

§ 8.
Legitymacja podlega unieważnieniu przez Szefa CBA w przypadku:

1) jej utraty lub wymiany;

2) zwolnienia ze służby lub wygaśnięcia stosunku służbowego.

§ 9.
1. W razie utraty legitymacji funkcjonariusz niezwłocznie składa Szefowi CBA notatkę służbową, podając w niej w szczególności datę i okoliczność utraty legitymacji.

2. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji funkcjonariusz niezwłocznie zwraca ją kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 2, i składa Szefowi CBA notatkę służbową, zawierającą w szczególności datę i okoliczność jej odzyskania.

§ 10.
1. Funkcjonariusz:

1) nie może odstępować legitymacji innej osobie;

2) na czas wyjazdu zagranicznego deponuje legitymację w jednostce organizacyjnej CBA, w której pełni służbę, chyba że uzyska zgodę kierownika tej jednostki na wywiezienie legitymacji za granicę.

2. Zabrania się przesyłania legitymacji za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), z wyjątkiem przewoźnika, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.

§ 11.
Legitymacje wydane funkcjonariuszom przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają zwrotowi kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz unieważnieniu postanowieniem Szefa CBA w tej sprawie.
§ 12.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 24, poz. 129).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627 i 664 oraz z 2013 r. poz. 628, 675 i 1247.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI FUNKCJONARIUSZA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
 z dnia 29 października 2013 r. (poz. 1306)

WZÓR LEGITYMACJI FUNKCJONARIUSZA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

I. Okładka legitymacji

infoRgrafika

Opis:

Okładka wykonana ze skóry w kolorze czarnym. Na okładce umieszczony znak Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

II. Część wewnętrzna legitymacji

infoRgrafika

awers

infoRgrafika

rewers

Opis:

Część wewnętrzna legitymacji zalaminowana jest w folię zabezpieczającą.

A. Awers

1. Tło giloszowe z elementami mikrotekstu.

2. Elementy graficzne aktywne w świetle UV.

3. Znak Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

4. Miejsce na fotografię funkcjonariusza CBA, która będzie nanoszona podczas personalizacji.

5. Napisy drukowane różnym kolorem i krojem czcionki:

1) CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE,

2) NR IDENTYFIKACYJNY,

3) IMIĘ,

4) NAZWISKO,

5) sześciocyfrowy numer legitymacji poprzedzony napisem CBA,

6) PODPIS SZEFA CBA,

7) DATA WAŻNOŚCI 31.12.2016,

8) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE, ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W ZAKRESIE SWOJEGO DZIAŁANIA, SĄ PRAWNIE OBOWIĄZANI DO NIEODPŁATNEGO UDZIELENIA POMOCY FUNKCJONARIUSZOWI CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO, KTÓRY MA RÓWNIEŻ PRAWO ZWRACANIA SIĘ O NIEZBĘDNĄ POMOC DO INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, JAK RÓWNIEŻ DO KAŻDEJ OSOBY O UDZIELENIE POMOCY, W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA,

9) W PRZYPADKU ZNALEZIENIA TEJ LEGITYMACJI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE DOSTARCZYĆ JĄ DO NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTKI POLICJI. NIEUPRAWNIONE POSŁUGIWANIE SIĘ LEGITYMACJĄ LUB UKRYWANIE ZNALEZIONEJ LEGITYMACJI PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ,

10) GRUPA KRWI.

B. Rewers

1. Tło giloszowe z elementami mikrotekstu.

2. Czarny napis:

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE.

3. Znak Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »