| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 5 listopada 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 35, poz. 273) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Pomoc może być udzielana jako:

1) bezzwrotne dofinansowanie ze środków Programu;

2) dokapitalizowanie rozumiane jako podwyższenie kapitału zakładowego, przez wniesienie:

a) wkładów pieniężnych,

b) wkładów niepieniężnych w postaci nieruchomości lub innych środków trwałych.

2. Pomoc jest udzielana na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 7.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podlega kumulacji z pomocą, o której mowa w ust. 1 pkt 1.”;

2) w § 6:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, jest udzielana na projekty indywidualne, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2. Beneficjent pomocy składa wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, do podmiotu udzielającego pomocy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, jest udzielana na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy beneficjentem pomocy a podmiotem udzielającym pomocy.”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, jest udzielana po podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, o ile podwyższenie kapitału zakładowego nie następuje na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki. Podstawę prawną udzielenia pomocy w formie dokapitalizowania, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, stanowi umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego.”.

§ 2.
Dokapitalizowania dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, spełniające warunki określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uznaje się za pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »