reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. Nr 62, poz. 389), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. poz. 660).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. poz. 660), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 21 sierpnia 2013 r. (poz. 1342)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 8 kwietnia 2008 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „jednostkami wojskowymi”, poza granicami państwa.

§ 2. 1. Wydatki związane z przygotowaniem i działaniem jednostek wojskowych poza granicami państwa finansuje się z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, mogą być finansowane w całości lub w części ze środków finansowych otrzymanych z organizacji międzynarodowej organizującej przedsięwzięcie, w którym uczestniczą te jednostki.

§ 3. W przypadku kierowania poza granice państwa jednostek wojskowych, w których składzie jest wymagane uczestnictwo osób posiadających specjalistyczne kwalifikacje, zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niebędących jednostkami budżetowymi, wydatki osobowe dotyczące tych osób finansuje się z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 4.2) 1. Dysponentami środków finansowych, o których mowa w § 2, realizującymi wydatki związane z przygotowaniem i działaniem jednostek wojskowych poza granicami państwa, w przypadkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, zwanej dalej „ustawą”, są:

1) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – w zakresie zabezpieczenia logistycznego i medycznego, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem pkt 3;

2) Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych – w zakresie obsługi finansowej, o której mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Dowódcy Wojsk Specjalnych – w zakresie zabezpieczenia logistycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1–3, oraz obsługi finansowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1–4, wydzielonych komponentów Wojsk Specjalnych.

2. Wydatki na zabezpieczenie logistyczne i medyczne obejmują w szczególności:

1) przewóz osób wchodzących w skład jednostki i jej wyposażenia;

2) zakup w kraju środków materiałowych i wyposażenia podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej;

3) ubezpieczenie majątkowe, o którym mowa w § 7;

4) transport sanitarny jako element strategicznej ewakuacji medycznej;

5) zakup w kraju produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

3. Wydatki na obsługę finansową obejmują w szczególności:

1) wypłatę należności zagranicznych, dodatku wojennego i należności pieniężnych z tytułu podróży służbowej;

2) zakup w rejonie działania jednostki materiałów i drobnego sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia jej działalności;

3) opłatę za nabyte w rejonie działania jednostki usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, transportu, łączności i wydatki poniesione na cele reprezentacyjne oraz inne niezbędne potrzeby;

4) uregulowanie należności z tytułu szkód związanych z działaniem jednostki poza granicami państwa, w tym wypłatę odszkodowań;

5) koszty realizacji zadań w zakresie pomocy humanitarnej;

6) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 5. Obsługę finansową i logistyczną jednostek wojskowych przebywających poza granicami państwa w przypadkach, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy, wykonują jednostki wojskowe, na których zaopatrzeniu jednostki te pozostają.

§ 6. Na pokrycie wydatków jednostki wojskowej poza granicami państwa bezpośrednio związanych z zaopatrzeniem na rynku lokalnym żołnierzowi lub pracownikowi tej jednostki udziela się zaliczki.

§ 7. 1. Jeżeli z umowy międzynarodowej wynika obowiązek ubezpieczenia uzbrojenia i sprzętu wojskowego jednostek wojskowych kierowanych poza granice państwa, wydatki z tego tytułu są pokrywane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Zakres i sumę ubezpieczenia określa umowa ubezpieczenia, którą zawiera jednostka wykonująca obsługę logistyczną jednostki wojskowej.

§ 8. Tryb dokonywania wydatków, wzory, zasady i terminy sporządzania dokumentów rozliczeniowych określają przepisy o finansach publicznych.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. Nr 64, poz. 732 oraz z 2003 r. Nr 134, poz. 1246).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 240, poz. 1601, z 2011 r. Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 908.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. poz. 660), które weszło w życie z dniem 29 czerwca 2012 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 kwietnia 2008 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama