reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 9 października 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 oraz z 2013 r. poz. 805 i 829) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. poz. 309) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nazw dodatkowych – z Rejestru gmin, niezwłocznie po przekazaniu do PRNG informacji o aktualizacji Rejestru gmin; Rejestr gmin jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw administracji publicznej;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są przekazywane do PRNG wraz z informacjami dotyczącymi języka, w którym została ustalona dodatkowa nazwa.”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Administracji i Cyfryzacji: M. Boni

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

Załącznik 1. [ZAWARTOŚĆ REJESTRU NAZW GEOGRAFICZNYCH Z OBSZARU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 9 października 2013 r. (poz. 1346)

Załącznik nr 1

ZAWARTOŚĆ REJESTRU NAZW GEOGRAFICZNYCH Z OBSZARU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Atrybut

Opis atrybutu

1

2

nazwa główna

nazwa główna podana w mianowniku

element rozróżniający

część nazwy niebędąca elementem rodzajowym; w przypadku nazw obiektów fizjograficznych mających na początku element rodzajowy jest podawany wyłącznie stojący za nim element rozróżniający, w pozostałych przypadkach jest powtórzona cała nazwa główna podana w mianowniku

element rodzajowy

część nazwy będąca rzeczownikiem pospolitym określającym nazwany obiekt geograficzny przez wskazanie jego cech; podawany wyłącznie wtedy, gdy znajduje się na początku nazwy obiektu fizjograficznego

wymowa IPA

wymowa nazwy głównej zapisana w międzynarodowym alfabecie fonetycznym (IPA)

wymowa polska

wymowa nazwy głównej zapisana za pomocą liter alfabetu polskiego, uzupełniona w razie konieczności dodatkowymi znakami specjalnymi

wymowa dźwiękowa

plik multimedialny z wymową nazwy głównej

dopełniacz

końcówka dopełniacza nazwy głównej

nazwa oboczna

nazwa lub nazwy oboczne funkcjonujące obecnie w języku polskim, inne niż przyjęta nazwa główna danego obiektu, podane w mianowniku

klasa obiektu

klasa obiektu geograficznego w przypadku:

– miejscowości: miejscowość

– obiektów fizjograficznych: obiekt ukształtowania terenu; płynący obiekt wodny; stojący obiekt wodny; inny obiekt wodny; obiekt ukształtowania dna zbiornika wodnego; inny obiekt fizjograficzny

rodzaj obiektu

rodzaj obiektu geograficznego w przypadku:

– klasy miejscowość: miasto; część miasta; wieś; część wsi; osiedle wsi; kolonia; część kolonii; kolonia wsi; kolonia kolonii; kolonia osady; osada; osada młyńska; osada leśna; osada rybacka; osada kolejowa; osada po byłym PGR; część osady; osada wsi; osada kolonii; osada osady; osiedle; przysiółek; przysiółek wsi; przysiółek kolonii; przysiółek osady; osada leśna wsi; leśniczówka; schronisko turystyczne; inny obiekt

– klasy obiekt ukształtowania terenu: nizina; równina; dolina; pradolina; parów; wąwóz; wąwozy; jar; kotlina; zagłębienie; obniżenie; krawędź; urwisko; skarpa; wyżyna; część wyżyny; płaskowyż; kępa morenowa; wysoczyzna; pojezierze; zaklęsłość; garb; pagóry; grzęda; padół; wyniosłość; podgórze; pogórze; brama; próg; niecka; bruzda; region naturalny; pobrzeże; żuławy; wzgórze, wzniesienie; wzgórza, wzniesienia; wydma; wydmy; góra, szczyt; pasmo górskie; grań; masyw; góry; zbocze, stok; żleb; piarg; uwał; skała; skały; głaz; głazy; przełęcz; cyrk lodowcowy; wyspa; wyspy; półwysep; wybrzeże; przylądek; jaskinia, grota; inny obiekt

– klasy płynący obiekt wodny: rzeka; potok; struga; strumień; kanał; rów; ramię ujściowe; ramię boczne; stare koryto, starorzecze; inny obiekt

– klasy stojący obiekt wodny: jezioro; jeziora; część jeziora; staw; stawy; sztuczny zbiornik wodny; morze; zatoka; zatoka jeziora; zatoka rzeki; zatoka kanału; część zatoki; cieśnina; część cieśniny; bagno, błoto; bagna, błota; inny obiekt

– klasy inny obiekt wodny: wodospad; wodospady; źródło; źródła; wywierzysko; ponor; inny obiekt

 

1

2

 

– klasy obiekt ukształtowania dna zbiornika wodnego: głębia; mielizna; ławica; rynna; toń; inny obiekt

– klasy inny obiekt fizjograficzny: las; lasy; część lasu; uroczysko; uroczysko-dawna miejscowość; polana; łąka; łąki; pole; pola; hala; połonina; torfowisko; torfowiska; obszar piasków; region historyczny; region etnograficzny; droga; linia kolejowa; most; śluza; zapora; basen portowy; okop; okopy; grodzisko; skrzyżowanie dróg; park; szaniec; szańce; wał; wały; nasyp; nasypy; grobla; kopiec; kopce; inny obiekt

przymiotnik

przymiotnik utworzony od nazwy głównej

nazwa historyczna

nazwa lub nazwy historyczne podane w mianowniku

nazwa dodatkowa

nazwa lub nazwy dodatkowe w piśmie języka, w którym jest ustalona nazwa

język nazwy dodatkowej

nazwa języka, w którym została ustalona nazwa dodatkowa, wg kodów:

białoruski – bel;

czeski – ces;

hebrajski – heb;

jidysz – yid;

karaimski – kdr;

kaszubski – csb;

litewski – lit;

łemkowski – qle;

niemiecki – deu;

ormiański – hye;

romski – rom;

rosyjski – rus;

słowacki – slk;

tatarski – tat;

ukraiński – ukr

pismo nazwy dodatkowej

nazwa pisma, w którym została ustalona nazwa dodatkowa

latynizacja nazwy dodatkowej

nazwa dodatkowa podana w zapisie zlatynizowanym według systemu transliteracji ustalonego przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej; podawana, jeżeli nazwa w oryginale jest zapisana pismem niełacińskim

zagraniczny endonim

endonim lub endonimy w języku państwa lub państw, na których obszarze znajduje się transgraniczny obiekt geograficzny leżący częściowo również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisane w piśmie języka, w którym zostały ustalone

język endonimu

nazwa języka, w którym został ustalony endonim

pismo endonimu

nazwa pisma, w którym został ustalony endonim

latynizacja endonimu

zagraniczny endonim podany w zapisie zlatynizowanym według systemu transliteracji ustalonego przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej; podawany, jeżeli nazwa w oryginale jest zapisana pismem niełacińskim

obcy egzonim

zagraniczny egzonim lub zagraniczne egzonimy, rozumiane jako nazwy obecnie używane w danym państwie w języku lub językach urzędowych danego państwa w odniesieniu do obiektu geograficznego leżącego poza terytorium tego państwa i różniące się formą graficzną od endonimów standaryzowanych tych obiektów, zapisane w piśmie języka, w którym zostały ustalone

język egzonimu

nazwa języka, w którym został ustalony egzonim

pismo egzonimu

nazwa pisma, w którym został ustalony egzonim

latynizacja egzonimu

obcy egzonim podany w zapisie zlatynizowanym według systemu transliteracji ustalonego przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej; podawany, jeżeli nazwa w oryginale jest zapisana pismem niełacińskim

państwo

państwo lub państwa, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny

 

1

2

województwo

województwo lub województwa, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny

powiat

powiat lub powiaty, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny

gmina

gmina lub gminy, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny

identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju

identyfikator jednostki lub jednostek podziału terytorialnego kraju, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny, zgodnie z systemem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego wchodzącym w skład krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.)

funkcja administracyjna miejscowości

funkcja administracyjna miejscowości:

w przypadku miast: siedziba wojewody, siedziba sejmiku województwa, siedziba władz miasta na prawach powiatu, siedziba władz powiatu, siedziba władz gminy miejskiej, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej, siedziba władz gminy wiejskiej; w przypadku wsi: siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej, siedziba władz gminy wiejskiej

obiekt nadrzędny

nazwa obiektu nadrzędnego w przypadku nazw obiektów będących częścią innych obiektów

status nazwy

stopień wiarygodności, jaki można przypisać danej nazwie głównej: urzędowa, zestandaryzowana, niestandaryzowana, zniesiona

źródło informacji

dokumenty źródłowe, na podstawie których określono zapis danej nazwy oraz jej atrybuty

identyfikator PRNG

indywidualny identyfikator nadany każdemu nazwanemu obiektowi geograficznemu zawartemu w bazie danych PRNG

identyfikator zewnętrzny

indywidualny identyfikator pochodzący z baz danych jednostek prowadzących cząstkowe bazy danych nazw geograficznych, aktualizowany przynajmniej raz do roku; w przypadku urzędowych nazw miejscowości – identyfikator miejscowości z prowadzonego w ramach rejestru TERYT systemu identyfikatorów i nazw miejscowości SIMC

współrzędne geograficzne

szerokość geograficzna (φ), jako pierwsza współrzędna, i długość geograficzna (λ), jako druga współrzędna, nazwanego obiektu geograficznego podane z dokładnością do jednej sekundy zgodnie z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych; w przypadku obiektów powierzchniowych jest podawany jako punkt pierwszy środek całego obiektu (w przypadku obiektów położonych częściowo poza terytorium Polski jest podawany środek fragmentu obiektu leżącego na terytorium Polski) oraz, w przypadku gdy obiekt znajduje się na terenie więcej niż jednej jednostki administracyjnej, są podawane jako punkty dodatkowe środki fragmentów obiektu znajdujących się na terenie każdej jednostki administracyjnej (punkty muszą znajdować się na obszarze tego obiektu, a w przypadku miejscowości – na obszarze zabudowy);

w przypadku cieków jest podawane jako punkt pierwszy źródło (początek cieku; w przypadku cieków mających źródła poza terytorium Polski jako początek jest podawany punkt przecięcia cieku z granicą państwową Polski), jako punkt drugi – ujście (koniec cieku; w przypadku cieków mających ujście poza terytorium Polski jako koniec jest podawany punkt przecięcia cieku z granicą państwową Polski) oraz, jako punkty dodatkowe, są podawane punkty przecięcia cieku z granicami jednostek administracyjnych i, w przypadku cieków wyznaczających granice jednostek administracyjnych, punkty, w których ciek przestaje być granicą danej jednostki administracyjnej (w przypadku gdy odległość między tak określonymi punktami dodatkowymi przekracza 4 km, wprowadza się kolejne punkty rozmieszczone w sposób regularny; należy wprowadzić co najmniej jeden punkt dodatkowy dla cieku);

w przypadku innych obiektów liniowych jest podawany jako punkt pierwszy początek obiektu (w przypadku obiektów mających początek poza terytorium Polski jako początek jest podawany punkt przecięcia obiektu z granicą państwową Polski), jako punkt drugi – koniec obiektu (w przypadku obiektów mających koniec poza terytorium Polski jako koniec jest podawany punkt przecięcia obiektu z granicą państwową Polski) oraz, jako punkty dodatkowe, są podawane punkty przecięcia obiektu z granicami jednostek administracyjnych (w przypadku gdy odległość między tak określonymi punktami dodatkowymi przekracza 4 km, wprowadza się kolejne punkty rozmieszczone w sposób regularny; należy wprowadzić co najmniej jeden punkt dodatkowy dla obiektu)

 

1

2

współrzędne X i Y

współrzędne prostokątne X i Y nazwanego obiektu geograficznego zgodnie z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych, odpowiadające współrzędnym geograficznym φ i λ z atrybutu „współrzędne geograficzne”

warunki wizualizacji

w przypadku obiektu powierzchniowego – jego granice, w przypadku obiektu liniowego – przebieg linii będącej jego osią (wizualizuje się tylko w przypadku wystąpienia kompletu niezbędnych danych)

data wprowadzenia

data wprowadzenia obiektu do PRNG

data modyfikacji

data modyfikacji nazwy obiektu geograficznego: dodania kolejnej nazwy, zmiany nazwy, skasowania nazwy, modyfikacji atrybutów nazwy

data zniesienia lub usunięcia

data zniesienia lub usunięcia nazwy obiektu geograficznego z PRNG

skala mapy

skala mapy lub skale map, w których powinna być wizualizowana nazwa danego obiektu geograficznego: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000

rodzaj reprezentacji

określenie rodzaju geometrii obiektu:

a) w przypadku obiektów powierzchniowych:

– punkt centralny

– punkt centralny wraz z punktami dodatkowymi

– punkt centralny wraz z granicą obiektu

b) w przypadku obiektów liniowych:

– punkty początku obiektu lub źródła i końca obiektu lub ujścia wraz z punktami dodatkowymi

– linia będąca osią obiektu

c) w przypadku obiektów punktowych

– punkt

uwagi

wszelkie uwagi dotyczące obiektu bądź jego nazwy nieuwzględnione w innych atrybutach, a mogące mieć znaczenie dla informacji zawartych w PRNG

 

Załącznik 2. [SPECYFIKACJA MODELU POJĘCIOWEGO PRNG]

Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA MODELU POJĘCIOWEGO PRNG

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

 

Załącznik 3. [SCHEMAT APLIKACYJNY GML]

Załącznik nr 3

SCHEMAT APLIKACYJNY GML

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama