reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o przyznanie świadczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzór umowy o wypłatę świadczeń, o której mowa w art. 9 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy;

3) wzór wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń, o którym mowa w art. 11 ustawy;

4) termin i sposób rozliczenia się przedsiębiorcy z otrzymanych środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „Funduszem”, na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy;

5) termin i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw pracy przez marszałka województwa informacji o wykorzystaniu środków na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, oraz wzór tej informacji.

§ 2.
Wzór wniosku o przyznanie świadczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Wzór umowy o wypłatę świadczeń, o której mowa w art. 9 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
Wzór wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń, o którym mowa w art. 11 ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 5.
Przedsiębiorca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków na opłacenie składek, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy:

1) zwraca na rachunek Funduszu, z którego otrzymał środki, różnicę między kwotą środków otrzymanych na wypłatę świadczeń i na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne a kwotą środków wydatkowanych na wypłatę świadczeń i na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne;

2) przekazuje marszałkowi województwa wykaz, o którym mowa w art. 11 ustawy, zawierający potwierdzenia, własnoręcznym podpisem, otrzymania świadczeń przez uprawnionych pracowników lub przekazuje poświadczone kopie potwierdzeń wypłaty świadczeń przekazem pocztowym lub przelewem.

§ 6.
1. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy w terminie do 10. dnia roboczego każdego miesiąca miesięczną informację o wykorzystaniu środków Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy.

2. Informację sporządza się w postaci papierowej oraz elektronicznej albo wyłącznie w postaci elektronicznej.

3. Informacja w postaci elektronicznej jest przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Informacja może być sporządzona i przekazana wyłącznie w postaci elektronicznej tylko wtedy, gdy autentyczność jej pochodzenia i integralność jej treści jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Informacja w postaci elektronicznej jest przekazywana przez marszałka województwa do właściwej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy z wykorzystaniem aplikacji, o której mowa w ust. 4.

6. Wzór informacji jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2013 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 listopada 2013 r. (poz. 1349)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – UMOWA O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ]

Załącznik nr 2

WZÓR – UMOWA O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WYKAZ PRACOWNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ WYPŁACANYCH Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH (FUNDUSZU)]

Załącznik nr 3

WZÓR – WYKAZ PRACOWNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ WYPŁACANYCH Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH (FUNDUSZU)

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – INFORMACJA DLA MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW PRACY DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH (FUNDUSZU)]

Załącznik nr 4

WZÓR – INFORMACJA DLA MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW PRACY DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH (FUNDUSZU)

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama