Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2013 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24ac ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Stawka płatności niezwiązanej do skrobi za 2013 r. wynosi 449,44 zł na 1 tonę skrobi ziemniaczanej.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-28
  • Data wejścia w życie: 2013-11-29
  • Data obowiązywania: 2013-11-29
  • Dokument traci ważność: 2013-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw