reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. Nr 70, poz. 607), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. poz. 792);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. poz. 1433).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. poz. 792), które stanowią:

„§ 2. Przepis § 9a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem ma zastosowanie do obliczania wynagrodzeń przysługujących po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. poz. 1433), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 19 czerwca 2013 r. (poz. 1416)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych

Na podstawie art. 74 § 18 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb i sposób działania zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin notarialny, zwanego dalej „zespołem”;

2) tryb i sposób ustalania wykazu tytułów aktów prawnych, o którym mowa w art. 74 § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, zwanej dalej „ustawą”;

3) tryb i sposób zgłaszania propozycji pytań testowych i prawidłowych odpowiedzi oraz propozycji zadań na egzamin notarialny;

4) tryb i sposób przygotowania, przechowywania oraz przekazywania komisjom egzaminacyjnym do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości, zwanym dalej „komisjami kwalifikacyjnymi”, zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi i wykazu prawidłowych odpowiedzi oraz zadań na egzamin notarialny;

5) tryb i sposób zapewnienia zgodności wykazu prawidłowych odpowiedzi z obowiązującym stanem prawnym;

6) tryb i sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej zespołu;

7) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu.

§ 2. 1. Prace zespołu odbywają się na posiedzeniach.

2. Przewodniczący zespołu lub jego zastępca dokonuje podziału prac między członków zespołu, uwzględniając ich wiedzę i doświadczenie, a także wyznacza spośród członków zespołu sekretarza, który z posiedzeń zespołu sporządza protokół. Protokół podpisują przewodniczący zespołu lub jego zastępca i sekretarz.

§ 3. 1. Każdy członek zespołu zgłasza przewodniczącemu zespołu lub jego zastępcy, w terminie przez nich wskazanym, na piśmie oraz na informatycznym nośniku danych, propozycje tytułów aktów prawnych, które mogą być umieszczone w wykazie tytułów aktów prawnych, o którym mowa w art. 74 § 12 ustawy.

2. Wykaz tytułów aktów prawnych ustalony przez zespół przewodniczący zespołu lub jego zastępca przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi Sprawiedliwości, nie później niż w terminie 115 dni przed terminem egzaminu notarialnego.

3. W przypadku gdy Minister Sprawiedliwości nie zatwierdzi przekazanego wykazu tytułów aktów prawnych, zgłaszając uwagi, zespół ponownie ustala wykaz tytułów aktów prawnych, uwzględniając te uwagi.

4. Wykaz tytułów aktów prawnych przewodniczący zespołu lub jego zastępca przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi Sprawiedliwości nie później niż 100 dni przed terminem egzaminu notarialnego.

§ 4. 1. Każdy członek zespołu zgłasza na piśmie propozycje:

1) pytań testowych zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa; do każdego pytania testowego wskazuje prawidłową odpowiedź z określeniem jej podstawy prawnej;

2) zadań na drugą i trzecią część egzaminu notarialnego wraz ze wskazaniem istotnych zagadnień, których ocena przez zdającego powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania, zwanym dalej „opisem istotnych zagadnień”.

2. Członkowie zespołu uzgadniają wspólnie treść pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz opisują przypadki (casusy) będące podstawą opracowania aktów notarialnych na drugą część egzaminu notarialnego i opis problemu prawnego, będącego podstawą opracowania opinii prawnej na trzecią część egzaminu notarialnego.

3. Po sporządzeniu zestawu pytań testowych w formie testu jednokrotnego wyboru zespół sporządza wykaz prawidłowych odpowiedzi.

4. Po sporządzeniu zadań na egzamin notarialny zespół sporządza opis istotnych zagadnień.

§ 5. Przewodniczący zespołu lub jego zastępca sprawdza, czy wykaz prawidłowych odpowiedzi jest zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w dniu egzaminu notarialnego oraz z wykazem tytułów aktów prawnych. W przypadku zmiany stanu prawnego zespół sporządza nowy wykaz prawidłowych odpowiedzi.

§ 6. 1. Przewodniczący zespołu lub jego zastępca przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości zestaw pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadania wraz z opisem istotnych zagadnień na piśmie i na informatycznym nośniku danych niezwłocznie po ich sporządzeniu w celu wydrukowania i przekazania poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym.

2. Na podstawie zestawu pytań testowych oraz wykazu prawidłowych odpowiedzi Minister Sprawiedliwości przygotowuje kartę odpowiedzi, stanowiącą formularz, na którym zdający zaznacza udzielone odpowiedzi.

3. Zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi oraz zadania na egzamin notarialny są drukowane w ilości uwzględniającej liczbę osób dopuszczonych do egzaminu notarialnego, zwiększonej o 6 egzemplarzy dodatkowych dla każdej komisji kwalifikacyjnej, z których jeden jest przeznaczony dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy, i przechowywane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie. Wykaz prawidłowych odpowiedzi jest drukowany i przekazywany w jednym egzemplarzu dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy, a opis istotnych zagadnień jest drukowany i przekazywany w dwóch egzemplarzach do każdego zadania dla komisji kwalifikacyjnej.

4. Jeżeli do egzaminu notarialnego przed daną komisją kwalifikacyjną dopuszczonych zostało mniej niż 10 osób, liczbę zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin notarialny powiększa się o dwa egzemplarze ponad liczbę osób dopuszczonych do egzaminu, a w przypadku gdy do egzaminu przed daną komisją kwalifikacyjną dopuszczonych zostało co najmniej 10 osób, nie więcej jednak niż 30, liczbę egzemplarzy powiększa się o trzy egzemplarze ponad liczbę osób dopuszczonych do egzaminu notarialnego.

§ 7. 1. Zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi i wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadania na każdą część egzaminu notarialnego wraz z opisem istotnych zagadnień są przekazywane w formie przesyłki przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy i jednemu członkowi komisji kwalifikacyjnej za pokwitowaniem odbioru, nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem egzaminu notarialnego, z zastrzeżeniem, że zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi i wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadania na każdą część egzaminu notarialnego wraz z opisem istotnych zagadnień są zapakowane oddzielnie i odpowiednio oznakowane, w ilości, o której mowa w § 6.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, odbierając przesyłki, sprawdzają, czy nie zostały one naruszone w sposób umożliwiający dostęp do zestawu pytań testowych i wykazu prawidłowych odpowiedzi oraz zadań. Z czynności tej sporządza się protokół, który podpisują osoby odbierające przesyłkę.

§ 8. W ramach obsługi administracyjno-biurowej, Minister Sprawiedliwości uzgadnia z przewodniczącym zespołu lub jego zastępcą terminarz pracy zespołu i zapewnia zespołowi miejsce i odpowiednie warunki pracy.

§ 9. 1. Przewodniczącemu oraz członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) trzyipółkrotności przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2)) – dla przewodniczącego zespołu;

2) dwuipółkrotności przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – dla pozostałych członków zespołu.

2. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał roku poprzedzającego, przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia w dotychczasowej wysokości.

§ 9a.3) W latach 2012 i 2013 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r. ogłoszone w sposób wskazany w § 9 ust. 1 pkt 1.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4).5)

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 483, Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830 oraz z 2013 r. poz. 829 i 1247.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240, 786, 960 i 1036.

3) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. poz. 792), które weszło w życie z dniem 12 lipca 2012 r., w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. poz. 1433), które weszło w życie z dniem 27 grudnia 2012 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 maja 2009 r.

5) Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 74 § 18 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie pozostają w mocy do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 74 § 18 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, nie dłużej jednak niż do dnia 24 sierpnia 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama