| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 29 listopada 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 oraz z 2013 r. poz. 805 i 829) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) osoba – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,

4) budynek – obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170),”,

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7–10 w brzmieniu:

„7) baza danych ewidencyjnych – bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy,

8) granica działki ewidencyjnej – część obwodu działki ewidencyjnej, w postaci linii łamanej lub odcinka, wspólną dla dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych lub pokrywającą się z granicą państwa – w przypadku działek ewidencyjnych przylegających do tej granicy,

9) izba – pomieszczenie w lokalu mieszkalnym, oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami sięgającymi od podłogi do sufitu, o powierzchni nie mniejszej niż 4 m2, z bezpośrednim oświetleniem dziennym w ścianie zewnętrznej budynku (oknem lub oszklonymi drzwiami); za izby uznaje się nie tylko pokoje, ale również kuchnie spełniające powyższe kryteria; za izby nie uznaje się – bez względu na wielkość powierzchni i sposób oświetlenia – przedpokojów, holi, łazienek, ubikacji, spiżarni, werand, ganków oraz schowków,

10) kondygnacja, kondygnacja nadziemna oraz kondygnacja podziemna – odpowiednio kondygnację, kondygnację nadziemną lub kondygnację podziemną, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).”;

2) uchyla się § 3;

3) w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Dopuszcza się stosowanie pomocniczej jednostki podziału kraju dla celów ewidencji, obejmującej część obrębu ewidencyjnego prezentowanego pod względem kartograficznym na jednym arkuszu mapy ewidencyjnej, zwanej dalej „arkuszem ewidencyjnym”, w przypadku gdy w ewidencji prowadzonej przed wejściem w życie rozporządzenia taka jednostka powierzchniowa była stosowana.”;

4) w § 7:

a) ust. 1–4 otrzymują brzmienie:

„1. Jednostka ewidencyjna dzieli się na obręby ewidencyjne, zwane dalej „obrębami”.

2. Przy ustalaniu granic obrębów uwzględnia się przebieg ich granic ustalony na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie rozporządzenia oraz przebieg granic innych jednostek podziału terytorialnego państwa, w szczególności rejonów statystycznych, obwodów spisowych, sołectw, dzielnic i osiedli, ustalony na podstawie przepisów odrębnych.

3. Na obszarach wiejskich obręb powinien obejmować obszar wsi oraz przyległe do tej jednostki osadniczej i z nią związane obiekty fizjograficzne. W szczególnych przypadkach odrębnym obrębem może być część obszaru wsi w granicach sołectwa lub obszar wyodrębnionej organizacyjnie części Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

4. Na obszarach miast obręb może obejmować całe miasto lub jego wydzieloną część, w szczególności w granicach dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego lub obiektu fizjograficznego.”,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. Granicę obrębu wyznacza zbiór punktów granicznych, położonych na tej granicy i należących do przyległych do niej działek ewidencyjnych.

9. Granica obrębu przyległego do granicy państwa pokrywa się na odcinku przylegania z granicą państwa.”;

5) w § 9:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie wzajemnego przecinania się gruntów, zajętych pod linie kolejowe, drogi publiczne lub kanały, dla których ze względu na brak księgi wieczystej lub innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługuje do tych gruntów prawo własności lub udział we wspólnocie gruntowej, zwanych dalej „gruntami o nieustalonym właścicielu”, przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się następujące zasady:

1) linie kolejowe wybudowane na powierzchni gruntu dzielą drogi publiczne wybudowane na powierzchni gruntu na odrębne działki ewidencyjne,

2) drogi wyższej kategorii wybudowane na powierzchni gruntu dzielą drogi niższej kategorii wybudowane na powierzchni gruntu na odrębne działki ewidencyjne,

3) drogi i linie kolejowe wybudowane na powierzchni gruntu dzielą drogi i linie kolejowe wybudowane w tunelach i na wiaduktach na odrębne działki ewidencyjne,

4) drogi publiczne dzielą drogi wewnętrzne na odrębne działki ewidencyjne,

5) kryte kanały oraz rurociągi nie dzielą linii kolejowych oraz dróg publicznych na odrębne działki ewidencyjne.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Grunt zajęty przez ciek naturalny stanowi odrębną działkę ewidencyjną w granicach linii brzegu, niezależnie od tego, czy wody w tym cieku płyną korytem naturalnym czy korytem uregulowanym odkrytym lub zakrytym.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W obszarze obrębu lub arkusza ewidencyjnego działka ewidencyjna jest wyróżniana przez jej numer, który ma postać liczby naturalnej.”,

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Starosta w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może przyjąć inny niż określony w ust. 5, dotychczas stosowany sposób oznaczania działek ewidencyjnych powstałych w związku z podziałem nieruchomości, jeżeli sposób ten zapewnia unikalność oznaczeń tych działek w granicach obrębu oraz ich oznaczanie liczbami naturalnymi lub ułamkami zwykłymi, w których zarówno licznik, jak i mianownik są liczbami naturalnymi.”,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku połączenia działek ewidencyjnych lub podziału nieruchomości, składającej się z co najmniej dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych, w którym nie uwzględniono dotychczasowych granic działek ewidencyjnych przebiegających wewnątrz tej nieruchomości, nowo powstałe działki ewidencyjne oznacza się kolejnymi, niewykorzystanymi w danym obrębie, liczbami naturalnymi.”,

f) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Numery działek ewidencyjnych, które w wyniku zmiany granic obrębów znalazły się w granicach innego obrębu, przyjmują postać:

1) kolejnych liczb naturalnych niewykorzystanych do numeracji działek ewidencyjnych w tym obrębie albo

2) liczb naturalnych lub ułamków zwykłych utworzonych w wyniku dodania do liczb naturalnych lub liczników ułamków zwykłych, którymi dotychczas oznaczone były te działki, stałej wartości, stanowiącej krotność liczby 1000, niewykorzystanej dotychczas do numeracji działek ewidencyjnych w tym obrębie.”;

6) w § 10:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dane dotyczące właścicieli nieruchomości oraz przysługujących im wielkości udziałów w prawie własności, a także daty określające nabycie oraz utratę tego prawa.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gruntów o nieustalonym właścicielu w ewidencji wykazuje się dane osób i jednostek organizacyjnych, które tymi gruntami władają na zasadach samoistnego posiadania.”;

7) w § 11:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dane o gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy, oraz o dzierżawcach tych gruntów, zgłaszanych do ewidencji w związku z przepisami art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403) lub z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.2)),”,

– w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) wielkości udziałów osób, jednostek organizacyjnych oraz organów w przysługujących im i ujawnianych w ewidencji prawach i uprawnieniach do nieruchomości, a także daty określające nabycie oraz utratę tych praw i uprawnień.”,

b) uchyla się ust. 2;

8) w § 13 uchyla się ust. 3;

9) § 14 i 15 otrzymują brzmienie:

„§ 14. Budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, położone na działkach ewidencyjnych wchodzących w skład jednej jednostki rejestrowej gruntów, tworzą jednostkę rejestrową budynków, o ile w budynkach tych nie znajdują się lokale stanowiące odrębne nieruchomości.

§ 15. Każdy lokal stanowiący odrębną nieruchomość należy do odrębnej jednostki rejestrowej lokali.”;

10) w § 16 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Każdemu obiektowi przestrzennemu bazy danych ewidencyjnych, oprócz identyfikatora określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nadaje się identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej „IdIIP”, na który składają się:

1) przestrzeń nazw, w której skład wchodzi identyfikator zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951), uzupełniona po kropce skrótem „EGiB”,

2) identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy danych spośród innych obiektów zapisanych w tej bazie,

3) identyfikator wersji obiektu.

4. Elementy IdIIP, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.”;

11) w § 18:

a) w ust. 1:

– pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) podgrupa 1.3 – państwowe jednostki organizacyjne, które na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami sprawują trwały zarząd nad nieruchomościami Skarbu Państwa,

4) podgrupa 1.4 – organy administracji publicznej gospodarujące zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanym dalej „zasobem nieruchomości Skarbu Państwa”, z wyłączeniem gruntów tego zasobu przekazanych w trwały zarząd,”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) podgrupa 1.7 – organy, które gospodarują gruntami Skarbu Państwa pokrytymi wodami powierzchniowymi,”,

– po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) podgrupa 1.8 – organy, które wykonują zadania zarządcy dróg publicznych Skarbu Państwa.”,

b) w ust. 3:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podgrupa 4.1 – organy gmin gospodarujące gminnymi zasobami nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 4.2 i 4.3,”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podgrupa 4.3 – organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządców dróg gminnych.”,

c) w ust. 8:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podgrupa 11.1 – organy powiatów gospodarujące powiatowymi zasobami nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 11.2 i 11.3,”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podgrupa 11.3 – organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządców dróg powiatowych.”,

d) w ust. 10:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podgrupa 13.1 – organy województw gospodarujące wojewódzkimi zasobami nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 13.2 i 13.3,”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podgrupa 13.3 – organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządców dróg wojewódzkich.”;

12) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Założenie ewidencji polega na wykonaniu czynności technicznych i administracyjnych mających na celu:

1) utworzenie operatu ewidencyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

2) wykonanie operatu opisowo-kartograficznego, na który składają się raporty obrazujące dane ewidencyjne w momencie zakładania ewidencji.

2. Specyfikację pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków zawiera załącznik nr 1a do rozporządzenia.”;

13) uchyla się § 20 i § 21;

14) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Na podstawie bazy danych ewidencyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego tworzy się następujące podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne:

1) rejestr gruntów,

2) rejestr budynków,

3) rejestr lokali,

4) kartotekę budynków,

5) kartotekę lokali,

6) mapę ewidencyjną.”;

15) § 23 i 24 otrzymują brzmienie:

„§ 23. 1. Rejestr gruntów jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych wymienionych w § 60 ust. 1 pkt 1, 3–11 oraz ust. 2, dotyczących wszystkich działek ewidencyjnych w granicach obrębu, zestawionych według przynależności tych działek do poszczególnych jednostek rejestrowych gruntów.

2. Rejestr gruntów zawiera ponadto informacje określające:

1) właścicieli gruntów oraz ich udziały w prawie własności,

2) władających na zasadach samoistnego posiadania gruntami o nieustalonym właścicielu,

3) użytkowników wieczystych, użytkowników, zarządców oraz trwałych zarządców gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały odpowiednio w użytkowaniu wieczystym, użytkowaniu, zarządzie lub trwałym zarządzie,

4) organy, które gospodarują zasobem nieruchomości Skarbu Państwa albo gminnym, powiatowym lub wojewódzkim zasobem nieruchomości, oraz ich udziały w tym gospodarowaniu,

5) osoby prawne, które wykonują prawo własności i inne prawa rzeczowe do gruntów Skarbu Państwa, oraz ich udziały w tych uprawnieniach,

6) nazwy spółek wspólnot gruntowych, składy zarządów tych spółek oraz osoby uprawnione do korzystania ze wspólnot gruntowych i przysługujące im udziały w tych wspólnotach,

7) dzierżawców gruntów oraz ich udziały w dzierżawie.

§ 24. 1. Rejestr budynków jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych wymienionych w § 63 ust. 1 pkt 1, 2, 4–26 i § 64, dotyczących budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, zestawionych według przynależności tych budynków do poszczególnych jednostek rejestrowych budynków.

2. Rejestr budynków zawiera ponadto:

1) informacje określające:

a) właścicieli budynków oraz ich udziały w prawie własności,

b) trwałych zarządców budynków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały w trwałym zarządzie,

2) oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów związanych z poszczególnymi budynkami.”;

16) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rejestr lokali zawiera ponadto:

1) dane określające:

a) właścicieli lokali oraz ich udziały w prawie własności,

b) trwałych zarządców lokali Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały w trwałym zarządzie,

2) udziały właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnych związanych z lokalami,

3) identyfikatory działek ewidencyjnych, które wchodzą w skład nieruchomości wspólnych związanych z lokalami,

4) identyfikatory budynków, których części wspólne wchodzą w skład nieruchomości wspólnych związanych z lokalami.”;

17) po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu:

„§ 25a. 1. W przypadku gdy właściciel lub władający, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt 1 lub 2, nie są ustaleni, rejestr gruntów zawiera odpowiednio wpis o treści: „właściciel nieustalony” lub „władający nieustalony”.

2. W przypadku gdy własność, inne niż własność prawo rzeczowe lub trwały zarząd przysługuje wspólnie małżeństwu lub łącznie kilku innym podmiotom, zwanym dalej „podmiotem grupowym”, a udziały we wspólności nie są oznaczone, w rejestrze gruntów, w rejestrze budynków oraz w rejestrze lokali zamiast informacji o wielkości udziałów w tych prawach lub w trwałym zarządzie wykazuje się informację o rodzaju wspólności.

3. W przypadku gdy wspólność małżonków lub podmiotu grupowego obejmuje udział we współwłasności, wielkość tego udziału przypisuje się w całości małżeństwu lub podmiotowi grupowemu.”;

18) § 26 i 27 otrzymują brzmienie:

„§ 26. 1. Kartoteka budynków jest raportem zawierającym informacje opisowe o budynkach, wymienione w § 63 ust. 1 pkt 1, 2, 4–26.

2. Informacje o budynkach zawarte w kartotece budynków są segregowane w pozycjach kartoteki budynków odpowiadających jednostkom rejestrowym gruntów, na których położone są te budynki.

3. W przypadku gdy budynki położone są na gruntach wchodzących w skład więcej niż jednej jednostki rejestrowej gruntów, informacje dotyczące tych budynków wykazuje się we wszystkich pozycjach kartoteki budynków odpowiadających tym jednostkom rejestrowym gruntów.

4. W przypadku budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności w kartotece budynków zamieszcza się informację o identyfikatorze odpowiedniej jednostki rejestrowej budynków.

5. Przepis ust. 3 nie dotyczy przypadków przekroczenia przy wznoszeniu budynków granicy nieruchomości o odległość nie większą niż 0,60 m.

§ 27. 1. Kartoteka lokali jest raportem zawierającym informacje o lokalach wymienione w § 70 ust. 1.

2. Informacje o lokalach zawarte w kartotece lokali są segregowane w pozycjach kartoteki lokali odpowiadających poszczególnym budynkom.”;

19) w § 28:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) granice: państwa, jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, jednostek ewidencyjnych, obrębów, działek ewidencyjnych,”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kontury klas bonitacyjnych, ustalone w wyniku gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zwane dalej „konturami klasyfikacyjnymi”, i ich oznaczenia,”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Treścią mapy ewidencyjnej w postaci nieelektronicznej oprócz elementów, o których mowa w ust. 1 i 2, są:

1) oznaczenie punktów przecięcia się linii siatki kilometrowej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy,

2) współrzędne prostokątne płaskie co najmniej dwóch skrajnych punktów, o których mowa w pkt 1,

3) opis zawierający:

a) nazwę: „Mapa ewidencyjna”,

b) skalę mapy,

c) numer arkusza ewidencyjnego,

d) nazwę województwa, powiatu i gminy,

e) nazwę jednostki ewidencyjnej i jej identyfikator,

f) nazwę obrębu ewidencyjnego i jego identyfikator lub tylko identyfikator – w przypadku gdy obręb nie ma nazwy,

4) schemat podziału obrębu ewidencyjnego na arkusze ewidencyjne.”;

20) w § 29 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) skorowidz działek ewidencyjnych,”;

21) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zestawienie gruntów jest spisem danych o ogólnej powierzchni i wartości gruntów wchodzących w skład poszczególnych jednostek rejestrowych z podziałem na użytki gruntowe i klasy bonitacyjne.”;

22) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykaz budynków jest spisem danych o liczbie i wartości budynków wybudowanych na gruntach położonych w granicach jednostki ewidencyjnej, zestawionych według przynależności budynków do poszczególnych grup i podgrup rejestrowych, z jednoczesnym podziałem na rodzaje budynków według Klasyfikacji Środków Trwałych, zwanej dalej „KŚT”, wprowadzonej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2), oraz z wyróżnieniem budynków, które stanowią części składowe gruntów, oraz budynków, które stanowią odrębne od gruntu nieruchomości.”;

23) w § 36 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji,

8) w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych.”;

24) § 37–39 otrzymują brzmienie:

„§ 37. 1. Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.

2. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, może nastąpić w oparciu o zobrazowania lotnicze, satelitarne lub ortofotomapę, jeżeli te zobrazowania lub ortofotomapa charakteryzują się rozdzielczością zapewniającą wizualizację szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć znaczenie przy ustaleniu przebiegu tych granic.

§ 38. 1. O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca prac geodezyjnych, o których mowa w § 37, zwany dalej „wykonawcą”, zawiadamia wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych tych działek lub osoby władające tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania.

2. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oprócz danych adresowych podmiotu, do którego jest ono kierowane, powinno zawierać następujące informacje:

1) dzień, godzinę i miejsce rozpoczęcia tych czynności,

2) oznaczenia i ewentualne dane adresowe działek ewidencyjnych, których będą dotyczyć te czynności, a także numery ksiąg wieczystych, jeżeli księgi takie są prowadzone dla tych działek,

3) pouczenie o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach oraz o tym, że udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i że nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

3. Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych doręcza się podmiotom, o których mowa w ust. 1, za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub za pokwitowaniem, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.

4. W przypadku gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz władający, o których mowa w ust. 1, nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania, na wniosek wykonawcy starosta zamieszcza na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 14 dni informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

§ 39. 1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

2. W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych, ustala wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek.

3. W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w ust. 2, nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te granice punktów granicznych, ustala wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków.

4. Ustalane punkty graniczne wykonawca oznacza na gruncie w sposób umożliwiający ich pomiar. Trwała stabilizacja tych punktów może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych i może dotyczyć wyłącznie punktów ustalonych w oparciu o zgodne oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

5. Wyniki ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca utrwala w protokole, którego wzór z przykładowymi wpisami zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

6. Integralną częścią protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych są szkice polowe, sporządzone przez wykonawcę, które oprócz standardowej treści określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy zawierają:

1) usytuowanie punktów granicznych w stosunku do szczegółów sytuacyjnych położonych na ustalanych granicach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, takich jak budynki, ogrodzenia, słupy oraz miedze,

2) numery działek ewidencyjnych,

3) podpisy osób biorących udział w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic lub adnotację wykonawcy o odmowie złożenia podpisu.

7. W przypadku gdy ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych odbywa się na podstawie zobrazowań lotniczych, satelitarnych lub ortofotomapy, informacje i podpisy, o których mowa w ust. 6, są treścią kopii tych zobrazowań lub ortofotomapy.

8. Informacje o spornych odcinkach granic działek ewidencyjnych ujawnia się w bazie danych ewidencyjnych oraz na wyrysach z mapy ewidencyjnej.”;

25) w § 43 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) uruchomienia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy.”;

26) w § 44 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) utrzymywanie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy,”;

27) § 45 otrzymuje brzmienie:

„§ 45. 1. Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu:

1) zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi,

2) ujawnienia nowych danych ewidencyjnych,

3) wyeliminowania danych błędnych.

2. Przy aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 35 i § 36 stosuje się odpowiednio.

3. Przy sporządzaniu dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych na potrzeby aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 37–39 stosuje się odpowiednio.”;

28) uchyla się § 48;

29) w § 49:

a) w ust. 1:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 – w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno-technicznych,”,

– po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) starostów sąsiednich powiatów – w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Na wniosek lub za zgodą podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych doręcza się w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).”;

30) w § 51:

a) uchyla się:

– ust. 1,

– ust. 2,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Wymiana danych między bazami danych ewidencji oraz udostępnianie danych z ewidencji innym systemom informatycznym lub teleinformatycznym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w postaci elektronicznej w formacie GML zgodnie ze schematem GML, zawartym w załączniku nr 4a do rozporządzenia.

4. Udostępnianiu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej podlegają zarówno dane obrazujące aktualny stan ewidencji, jak i zapisane w bazie danych ewidencyjnych archiwalne wersje tych danych.”;

31) § 52 otrzymuje brzmienie:

„§ 52. 1. Wypisy, wyrysy i kopie dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy, starosta udostępnia w postaci nieelektronicznej na tradycyjnych nośnikach danych, takich jak papier, kalka, folia, lub w postaci elektronicznej.

2. Wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków oraz wypis z rejestru lokali oprócz informacji zawartych w tych rejestrach zawiera:

1) nazwę organu wydającego wypis,

2) oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego,

3) tytuł dokumentu – odpowiednio: „Wypis z rejestru gruntów”, „Wypis z rejestru budynków”, „Wypis z rejestru lokali”,

4) nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub tylko identyfikator obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne – identyfikator arkusza ewidencyjnego,

5) numery działek ewidencyjnych,

6) odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, budynków lub lokali,

7) informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych,

8) nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis,

9) datę sporządzenia dokumentu,

10) pieczęć urzędową organu wydającego dokument – w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej,

11) podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.

3. Wypisom z rejestru gruntów, rejestru budynków oraz z rejestru lokali, w treści których zostaną pominięte dane osobowe dotyczące właścicieli, władających na zasadach samoistnego posiadania, użytkowników wieczystych, użytkowników i dzierżawców, nadaje się odpowiednio tytuł: „Wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści”, „Wypis z rejestru budynków o niepełnej treści”, „Wypis z rejestru lokali o niepełnej treści”.

4. Wypis z kartoteki budynków oraz wypis z kartoteki lokali oprócz informacji zawartych w tych kartotekach zawiera:

1) nazwę organu wydającego wypis,

2) oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego,

3) tytuł dokumentu – odpowiednio: „Wypis z kartoteki budynków”, „Wypis z kartoteki lokali”,

4) nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer lub tylko numer obrębu,

5) odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, z którą związana jest pozycja kartoteki budynków lub kartoteki lokali,

6) numer pozycji kartoteki budynków lub kartoteki lokali,

7) informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych,

8) nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis,

9) datę sporządzenia dokumentu,

10) pieczęć urzędową organu wydającego dokument – w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej,

11) podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.

5. Wypis z wykazów, o których mowa w § 29 pkt 1–4 i 6, oprócz informacji zawartych w tych wykazach zawiera:

1) nazwę organu wydającego wypis,

2) oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego,

3) tytuł dokumentu, na który składają się wyrazy: „Wypis z wykazu” oraz wyrazy określające nazwę wykazu,

4) nazwę województwa i powiatu oraz w zależności od obszaru, do którego odnosi się wykaz, nazwę jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer lub tylko numer obrębu albo tylko nazwę jednostki ewidencyjnej,

5) nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis,

6) datę sporządzenia dokumentu,

7) pieczęć urzędową organu wydającego dokument – w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej,

8) podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.

6. Wyrys z mapy ewidencyjnej oprócz odpowiedniego fragmentu mapy ewidencyjnej zawiera:

1) nazwę organu wydającego wyrys,

2) oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego,

3) tytuł dokumentu „Wyrys z mapy ewidencyjnej”,

4) nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub tylko identyfikator obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne – identyfikator arkusza ewidencyjnego,

5) informację o skali mapy,

6) oznaczenie kierunku północnego,

7) informacje o danych ewidencyjnych przedstawionych na wyrysie, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych,

8) nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis,

9) datę sporządzenia dokumentu,

10) pieczęć urzędową organu wydającego dokument – w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej,

11) podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.

7. Wypisy, o których mowa w ust. 2 i 4, oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej organ opatruje klauzulą o treści: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.

8. Na wypisach i wyrysach wydawanych wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych na skutek zgłoszenia tych prac do właściwego organu zamiast klauzuli, o której mowa w ust. 7, umieszcza się klauzulę o treści: „Dokument niniejszy wydano wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac – ...........................................................................”.

9. W przypadku dokumentów w postaci nieelektronicznej, opatrzonych klauzulami, o których mowa w ust. 7 i 8, podpis, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, ust. 4 pkt 11 oraz w ust. 6 pkt 11, umieszcza się bezpośrednio pod tymi klauzulami.”;

32) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 44 pkt 5, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.3)).”;

33) w § 54:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 1, podlegają usunięciu w trybie przewidzianym dla aktualizacji operatu ewidencyjnego na podstawie posiadanych przez organ dokumentów, danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych oraz dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej pozyskanej od zainteresowanych podmiotów ewidencyjnych lub w drodze zamówienia publicznego.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Okresową weryfikację danych ewidencyjnych starosta przeprowadza w sposób planowy, obejmując nią w pierwszej kolejności obręby, co do których istnieją uzasadnione przesłanki wskazujące w występowanie istotnych nieprawidłowości w treści danych ewidencyjnych, oraz obręby, w których modernizacja ewidencji została przeprowadzona najwcześniej, i zapewnia przeprowadzenie tej weryfikacji w poszczególnych obrębach po raz pierwszy nie później niż 15 lat od daty przeprowadzenia w tych obrębach modernizacji ewidencji.”;

34) w § 55 uchyla się pkt 3;

35) § 56 otrzymuje brzmienie:

„§ 56. 1. Przy wykonywaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków przepisy rozdziału 2, z wyłączeniem § 34, 40, 41, 42 i 43, stosuje się odpowiednio.

2. Projekt operatu opisowo-kartograficznego, wykładany do wglądu osób zainteresowanych na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy, może być utrwalony na tradycyjnych nośnikach danych, takich jak papier, kalka, folia, lub na elektronicznych nośnikach danych.

3. Fakt zapoznania się przez zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznego dokumentuje się w formie adnotacji zamieszczonych w rejestrach i kartotekach tego operatu albo na wypisach z tych rejestrów i kartotek.”;

36) w § 57 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Modernizacja ewidencji może być wykonywana etapami dostosowanymi do wysokości dostępnych na ten cel środków finansowych oraz priorytetów wynikających z potrzeb państwa, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz obywateli.

2. Etapy modernizacji, o których mowa w ust. 1, określa się w projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.”;

37) uchyla się § 58;

38) w § 59 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dane dotyczące użytków gruntowych i klas bonitacyjnych,”;

39) w § 60:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) identyfikator działki ewidencyjnej, o którym mowa w ust. 6–8 załącznika nr 1 do rozporządzenia,”,

– pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) informacje określające pola powierzchni konturów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach działki ewidencyjnej,

5) wartość gruntu, jeżeli została ustalona, oraz data ustalenia tej wartości,”,

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) identyfikator rejonu statystycznego, do którego należy działka ewidencyjna,”,

– po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) adres działki, na który składają się:

a) miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości,

b) dzielnica,

c) ulica i identyfikator TERYT ulicy.”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 1;

40) § 61 i 62 otrzymują brzmienie:

„§ 61. 1. Numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów oraz działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą odpowiednich zbiorów punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m, w sposób zapewniający odwzorowanie położenia i kształtu tych obiektów przestrzennych oraz wzajemnego powiązania między nimi.

2. Położenie punktów granicznych użytych do numerycznego opisu obiektów, o których mowa w ust. 1, a także położenie innych punktów sytuacyjnych użytych w szczególności do numerycznego opisu budynków, konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych określa się w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy, zwanym dalej „układem 2000”.

§ 62. 1. Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich, o których mowa w § 61, i koryguje o wartość powierzchniowej poprawki odwzorowawczej wynikającej ze zniekształcenia obiektów powierzchniowych prezentowanych na płaszczyźnie odwzorowania w stosunku do tych samych obiektów prezentowanych na powierzchni elipsoidy stanowiącej geodezyjny system odniesienia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.

2. Sposób obliczenia powierzchni działek ewidencyjnych z uwzględnieniem powierzchniowej poprawki odwzorowawczej określa załącznik nr 5a do rozporządzenia.

3. Pole powierzchni działek ewidencyjnych określa się w hektarach z precyzją zapisu do 0,0001 ha.”;

41) w § 63:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są:

1) identyfikator budynku o którym mowa w ust. 16–22 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

2) status budynku określający, że:

a) budowa budynku została zakończona w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub rozpoczęte zostało jego faktyczne użytkowanie,

b) budynek jest w trakcie budowy,

c) budynek został objęty nakazem rozbiórki,

d) budynek jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale jego budowa nie została rozpoczęta,

3) numeryczny opis konturu budynku,

4) rodzaj budynku według KŚT,

5) klasa budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, zwanej dalej „PKOB”, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),

6) główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku,

7) wartość budynku, jeżeli zostanie ustalona,

8) data zakończenia budowy, a w przypadku przebudowy budynku – również data tej przebudowy,

9) stopień pewności ustalenia dat, o których mowa w pkt 8,

10) informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku,

11) informacja o zakresie przebudowy budynku,

12) liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku,

13) pole powierzchni zabudowy budynku,

14) pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie:

a) obmiarów,

b) informacji zawartych w projekcie budowlanym,

15) łączne pole powierzchni użytkowej:

a) lokali stanowiących odrębne nieruchomości,

b) lokali niewyodrębnionych,

c) pomieszczeń przynależnych do lokali,

16) liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali,

17) numer w rejestrze zabytków, jeżeli budynek jest wpisany do tego rejestru,

18) adres budynku, na który składają się:

a) miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości,

b) dzielnica,

c) ulica i identyfikator TERYT ulicy,

d) numer porządkowy, jeżeli został nadany budynkowi,

19) identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek,

20) informacja, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części,

21) oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania,

22) data oddania do użytkowania budynku lub części budynku,

23) liczba mieszkań według dokumentacji budowy w budynku mieszkalnym:

a) 1-izbowych,

b) 2-izbowych,

c) 3-izbowych,

d) 4-izbowych,

e) 5-izbowych,

f) 6-izbowych,

g) 7-izbowych,

h) 8-izbowych,

i) 9-izbowych,

j) 10-izbowych,

k) składających się z więcej niż 10 izb,

24) łączna liczba izb w budynku mieszkalnym,

25) data rozbiórki:

a) całego budynku,

b) części budynku,

26) przyczyna rozbiórki budynku lub jego części.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1f w brzmieniu:

„1a. Przez kontur budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się linię zamkniętą wyznaczoną przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą linii przecięcia się zewnętrznych ścian budynku z powierzchnią terenu.

1b. W przypadku gdy z powierzchnią terenu przecina się fundament budynku lub budynek posadowiony jest na filarach, konturem budynku jest odpowiednio linia wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą linii przecięcia się zewnętrznych krawędzi fundamentu lub zewnętrznych krawędzi filarów z powierzchnią terenu.

1c. W przypadku budynków posiadających tylko kondygnacje podziemne konturem budynku jest linia zamknięta wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych krawędzi tego budynku.

1d. W przypadku gdy prostokątne rzuty na płaszczyznę poziomą zewnętrznych ścian kondygnacji nadziemnych lub podziemnych budynku nie pokrywają się z konturem budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, albo gdy sąsiadujące budynki połączone są łącznikami nadziemnymi lub podziemnymi, kondygnacje te oraz łączniki wyróżnia się w bazie danych ewidencyjnych za pomocą numerycznego opisu jako bloki budynku.

1e. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być uzupełniane:

1) cyfrowymi zdjęciami budynków,

2) danymi określającymi w układzie 2000 położenie środka geometrycznego budynku.

1f. W przypadku braku pełnego zbioru danych, o których mowa w ust. 1, do czasu ich uzupełnienia budynek może być ujawniony w ewidencji za pomocą niepełnego zbioru danych, zawierającego co najmniej:

1) identyfikator budynku,

2) status budynku,

3) geometryczny opis konturu budynku lub – w razie braku danych niezbędnych do sporządzenia tego opisu – dane określające w układzie 2000 położenie środka geometrycznego budynku,

4) rodzaj budynku według KŚT,

5) klasę budynku według PKOB,

6) główną funkcję budynku.”,

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Przez powierzchnię zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku, o którym mowa w ust. 1a–1c.

3. Pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.4)) i wyraża się w metrach kwadratowych z precyzją zapisu do dwóch miejsc po przecinku.”;

42) po § 63 dodaje się § 63a w brzmieniu:

„§ 63a. W bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku oraz jego bloków mogą być ujawniane obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych.”;

43) w § 64 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) identyfikator jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowany został budynek.”;

44) uchyla się § 65;

45) § 66 otrzymuje brzmienie:

„§ 66. 1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi użytków gruntowych i klas bonitacyjnych są:

1) numeryczne opisy konturów tych użytków i klas bonitacyjnych,

2) oznaczenia użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach poszczególnych konturów oraz numery tych konturów.

2. Przebieg konturów klasyfikacyjnych przyjmuje się w ewidencji na podstawie mapy klasyfikacji, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246), i zamyka się w granicach konturów gruntów rolnych lub gruntów leśnych.”;

46) w § 67:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) grunty rolne,

2) grunty leśne,”,

b) uchyla się pkt 5;

47) w § 68:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Grunty rolne dzielą się na:

1) użytki rolne, do których zalicza się:

a) grunty orne, oznaczone symbolem – R,

b) sady, oznaczone symbolem – S,

c) łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,

d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,

e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,

f) grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,

g) grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,

h) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr,

2) nieużytki, oznaczone symbolem – N.

2. Grunty leśne dzielą się na:

1) lasy, oznaczone symbolem – Ls,

2) grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.”,

b) w ust. 3:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem – Bp,”,

– w pkt 7 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem – Tp.”;

48) w § 70 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu są:

1) identyfikator lokalu, o którym mowa w ust. 23–24b załącznika nr 1 do rozporządzenia,

2) numer porządkowy lokalu w budynku,

3) rodzaj lokalu, z wyróżnieniem lokali mieszkalnych oraz lokali niemieszkalnych,

4) liczba izb wchodzących w skład lokalu,

5) liczba i rodzaje pomieszczeń przynależnych do lokalu,

6) numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu,

7) pole powierzchni użytkowej lokalu,

8) pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu,

9) adres lokalu, na który składają się:

a) miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości,

b) dzielnica,

c) ulica i identyfikator TERYT ulicy,

d) numer porządkowy budynku, z którym to numerem związany jest lokal,

e) numer lokalu,

10) dane dotyczące pomieszczeń przynależnych do lokalu, określające:

a) rodzaj pomieszczenia i jego powierzchnię użytkową,

b) budynek, w którym znajduje się pomieszczenie przynależne.

2. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oprócz danych wymienionych w ust. 1 są:

1) oznaczenie księgi wieczystej,

2) wartość lokalu, jeżeli została ustalona, oraz data ustalenia tej wartości.”;

49) § 71 otrzymuje brzmienie:

„§ 71. 1. Dane ewidencyjne dotyczące budynków, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 14 lit. a i pkt 15, oraz dane ewidencyjne dotyczące lokali, o których mowa w § 70 ust. 1, o ile nie są zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 23 ustawy, ujawnia się w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych lub osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, na podstawie doręczonych przez nich dokumentów, opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 tej ustawy.

2. Dane ewidencyjne, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 14 lit. b, ujawnia się w ewidencji, jeżeli brak jest danych, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 14 lit. a.”;

50) w § 72:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Numeryczne opisy konturów budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granic nieruchomości, sporządzone w wyniku digitalizacji map lub przetworzonych zdjęć lotniczych, podlegają terenowej weryfikacji i ewentualnej korekcie w oparciu o wyniki geodezyjnych pomiarów terenowych.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do sporządzenia numerycznych opisów konturów budynków posiadających tylko kondygnacje podziemne wykorzystuje się dokumentację budowy, jeżeli brak jest wyników geodezyjnych pomiarów terenowych, wykonanych przed zakryciem tych budynków.”;

51) w § 74:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rodzaj nieruchomości, z wyróżnieniem:

a) niezabudowanych nieruchomości rolnych składających się z jednego użytku gruntowego,

b) niezabudowanych nieruchomości rolnych składających się z więcej niż jednego użytku gruntowego,

c) niezabudowanych nieruchomości leśnych,

d) zabudowanych nieruchomości rolnych,

e) niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną niż zagrodowa,

f) nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami mieszkalnymi,

g) nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa,

h) nieruchomości budynkowych,

i) nieruchomości lokalowych,

j) zabudowanych nieruchomości leśnych,

k) innych nieruchomości niż wymienione w lit. a–j.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Specyfikację pojęciowego modelu danych rejestru cen i wartości nieruchomości zawiera załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2b. Wymiana danych między bazami danych rejestru cen i wartości oraz udostępnianie danych z tego rejestru innym systemom informatycznym lub teleinformatycznym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w postaci elektronicznej w formacie GML zgodnie ze schematem GML zawartym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.”,

c) uchyla się ust. 3;

52) w § 75 ust. 2–4 otrzymują brzmienie:

„2. W zbiorczych zestawieniach gruntów oprócz pól powierzchni wynikających z ewidencji, zwanych dalej „powierzchniami ewidencyjnymi”, wykazuje się również pola powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zwane dalej „powierzchniami geodezyjnymi”, oraz różnice między tymi powierzchniami.

3. Powierzchnie ewidencyjne użytków gruntowych w zestawieniach zbiorczych gruntów wyrównuje się na zasadach proporcjonalności do powierzchni geodezyjnej.

4. Pole powierzchni w zestawieniach zbiorczych gruntów określa się z precyzją do 1 ha, a w przypadku zestawień krajowych dodatkowo z precyzją do 1 km2.”;

53) w § 76 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Powiatowe i wojewódzkie zestawienia zbiorcze przekazuje się właściwemu organowi administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, o której mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”;

54) po § 76 dodaje się § 76a w brzmieniu:

„§ 76a. 1. W cyklach dwurocznych do zbiorczych zestawień gruntów, o których mowa w § 75 ust. 2, dołącza się wykazy użytków rolnych oraz lasów zawierające pola powierzchni tych użytków gruntowych z podziałem na klasy gleboznawcze oraz grupy i podgrupy rejestrowe.

2. Do wykazów użytków rolnych oraz lasów przepisy § 75 ust. 4 oraz § 76 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;

55) § 78 i 79 otrzymują brzmienie:

„§ 78. W ewidencji nie wykazuje się:

1) altan i budynków gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,

2) budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy,

3) tymczasowych budynków stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel.

§ 79. W ewidencji nie wykazuje się lokali, w odniesieniu do których nie zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.”;

56) w § 80 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) utworzenie komputerowej bazy danych ewidencyjnych zawierającej dane, o których mowa w rozdziale 4, w zakresie niezbędnym do tworzenia raportów, o których mowa w § 22, w tym mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej:

a) dla obszarów miast w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.,

b) dla terenów wiejskich w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.”;

57) § 82 otrzymuje brzmienie:

„§ 82. 1. Przy przeprowadzaniu modernizacji ewidencji, której jednym z celów jest konwersja mapy ewidencyjnej prowadzonej w postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej, w przypadku braku możliwości określenia położenia punktów granicznych w sposób, o którym mowa w § 61 ust. 1, numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy wyznaczone zostanie na podstawie istniejących materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z błędami średnimi nieprzekraczającymi:

1) 3,0 m – w przypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych obejmujących grunty położone na obszarach wiejskich poza zwartą zabudową,

2) 0,60 m – w przypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych położonych na obszarach miast oraz obejmujących grunty zwartej zabudowy na obszarach wiejskich.

2. W uzasadnionych technicznie przypadkach, na wniosek właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, Główny Geodeta Kraju może wyrazić zgodę na zwiększenie wartości błędu średniego, o którym mowa w ust. 1.

3. Dane, określające położenie punktów granicznych z błędem średnim większym niż 0,30 m względem osnowy geodezyjnej 1 klasy, które użyte zostały do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych, zastępuje się, zgodnie z zasadami określonymi w § 45–47 lub w procesie modernizacji ewidencji, dostępnymi dla organu danymi dokładniejszymi, nawet jeżeli te nowe dokładniejsze dane nadal określają położenie punktów granicznych z błędem średnim większym niż 0,30 m, a brak jest możliwości określenia położenia tych punktów granicznych z błędem średnim nieprzekraczającym 0,30 m.”;

58) po § 82 dodaje się § 82a w brzmieniu:

„§ 82a. 1. Do czasu ustalenia linii brzegu cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych na zasadach określonych w przepisach art. 15 oraz art. 15a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.5)) przebieg granicy między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi wykazuje się w ewidencji za pomocą danych ustalonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, przy wykonywaniu których identyfikacji przebiegu tej granicy dokonano zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

2. Do czasu ustalenia przez organy administracji morskiej linii podstawowej morza terytorialnego przebieg granic obrębów oraz działek ewidencyjnych między gruntami zajętymi przez morze terytorialne a gruntami do niego przyległymi wykazuje się w ewidencji za pomocą danych określających przebieg linii brzegowej morza.”;

59) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dzielnice m.st. Warszawy – cyfrą 8,”,

b) ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11. Identyfikator konturu klasyfikacyjnego przyjmuje postać: WWPPGG_R.XXXX.KL.Nr.

12. Sekwencja liter KL.Nr we wzorze identyfikatora określonego w ust. 11 jest oznaczeniem konturu klasyfikacyjnego, przy czym „Nr” oznacza numer porządkowy tego konturu.”,

c) ust. 20–22 otrzymują brzmienie:

„20. Identyfikator w postaci WWPPGG_R.XXXX.NDZ.Nr_BUD stosuje się w przypadkach, gdy numery ewidencyjne budynku zachowują unikalność tylko w granicach jednej działki ewidencyjnej lub grupy sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednej nieruchomości, a jednocześnie numery działek ewidencyjnych zachowują unikalność w granicach obrębu.

21. Identyfikator w postaci WWPPGG_R.XXXX.AR_NR.NDZ.Nr_BUD stosuje się w przypadkach, gdy numery ewidencyjne budynku zachowują unikalność tylko w granicach jednej działki ewidencyjnej lub grupy sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednej nieruchomości, a jednocześnie numery działek ewidencyjnych zachowują unikalność tylko w granicach arkusza mapy ewidencyjnej.

22. Identyfikator w postaci WWPPGG_R.XXXX.Nr_BUD stosuje się w przypadkach, gdy numery ewidencyjne budynków zachowują unikalność w granicach obrębu ewidencyjnego.”,

d) ust. 24 otrzymuje brzmienie:

„24. Sekwencja liter NR_LOK we wzorze identyfikatora określonego w ust. 23 jest oznaczeniem lokalu w budynku, przy czym „NR” oznacza numer lokalu nadany przez administratora budynku w celach adresowych.”,

e) po ust. 24 dodaje się ust. 24a i 24b w brzmieniu:

„24a. W przypadku gdy lokal nie posiada numeru nadanego przez administratora budynku, numer ten ustala w postaci liczby naturalnej organ właściwy w sprawach ewidencji.

24b. W przypadku gdy przez administratora budynku utrzymywana jest odrębna numeracja lokali w wyodrębnionych częściach tego budynku, takich jak: klatki schodowe, kondygnacje, bloki, numer lokalu składa się z dwóch elementów oddzielonych podkreślnikiem, z których pierwszy jest oznaczeniem wyodrębnionej części budynku, np. klatki, piętra, bloku, a drugi numerem lokalu.”,

f) uchyla się ust. 25,

g) po ust. 32 dodaje się ust. 33–40 w brzmieniu:

„33. Punkty graniczne położone na granicach powiatu oznacza się identyfikatorami w postaci:

1) PL.WWPP.Nr, jeżeli punkty te leżą jednocześnie na granicy państwa,

2) W.WWPP.Nr, jeżeli punkty te leżą jednocześnie na granicy województwa, która nie pokrywa się z granicą państwa,

3) P.WWPP.Nr, jeżeli punkty te leżą na granicy powiatu, która nie pokrywa się z granicą państwa ani z granicą województwa.

34. Punkt graniczny położony na granicy dwóch lub więcej niż dwóch powiatów oznacza się w każdej bazie danych ewidencyjnych, prowadzonej dla tych powiatów, tym samym identyfikatorem, ustalonym przez tego starostę, który pierwszy doręczył zawiadomienie, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, dotyczące tego punktu, lub identyfikatorem uzgodnionym ze starostami powiatów sąsiednich.

35. Punkty graniczne położone na granicach jednostek ewidencyjnych niepokrywających się z granicami powiatu oznacza się identyfikatorami w postaci:

1) G.WWPP.Nr – jeżeli punkt graniczny należy do granicy jednostki ewidencyjnej pokrywającej się z granicą gminy,

2) J.WWPPGG_R.Nr – jeżeli punkt graniczny należy do granicy jednostki ewidencyjnej niepokrywającej się z granicą gminy; litera „R” w schemacie identyfikatora J.WWPPGG_R.Nr przyjmuje wartość równą:

– 3, jeżeli punkty graniczne są położone na granicy miasta oraz obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej,

– 8, jeżeli punkty graniczne są położone na granicach dzielnic m.st. Warszawy,

– 9, jeżeli punkty graniczne są położone na granicach dzielnic innych gmin miejskich niż m.st. Warszawa.

36. W identyfikatorach, o których mowa w ust. 35 pkt 1, zapewnia się unikalność numerów punktów granicznych w granicach każdego powiatu, zaś w identyfikatorach, o których mowa w ust. 35 pkt 2, zapewnia się unikalność numerów punktów granicznych w granicach każdej gminy.

37. Punkty graniczne położone na granicach obrębów niepokrywających się z granicami jednostek ewidencyjnych oznacza się identyfikatorami w postaci: O.WWPPGG_R.Nr, zapewniając unikalność numerów tych punktów granicznych w granicach każdej jednostki ewidencyjnej.

38. Punkty graniczne działek ewidencyjnych nieleżące na granicach obrębów oznacza się identyfikatorami w postaci: D.WWPPGG_R.XXXX.Nr, zapewniając unikalność numerów tych punktów granicznych w granicach każdego obrębu.

39. Do sekwencji liter: WW, PP, GG, XXXX oraz do litery R, użytych w ust. 4–38, stosuje się odpowiednio wyjaśnienia zawarte w ust. 2, 3 oraz 5.

40. Sekwencja liter Nr, użyta we wzorach identyfikatorów, o których mowa w ust. 33, 35, 37 oraz 38, oznacza numer ewidencyjny punktu granicznego wyrażony za pomocą liczb naturalnych, począwszy od liczby 1.”;

60) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

61) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Do 1 grupy rejestrowej zalicza się grunty, które są własnością Skarbu Państwa, z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, grunty jednostek samorządu terytorialnego przekazane Skarbowi Państwa w użytkowanie wieczyste, a także grunty, których właściciele nie są znani, znajdujące się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

2. Do podgrupy 1.1 zalicza się grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 oraz z 2013 r. poz. 155).”,

b) ust. 4–9 otrzymują brzmienie:

„4. Do podgrupy 1.3 zalicza się grunty Skarbu Państwa przekazane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz grunty, których właściciele nie są znani, znajdujące się we władaniu tych jednostek organizacyjnych na zasadach samoistnego posiadania, z wyłączeniem gruntów oddanych w trwały zarząd Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także oddanych w trwały zarząd przez państwowe osoby prawne.

5. Do podgrupy 1.4 zalicza się grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrupy 1.3.

6. Do podgrupy 1.5 zalicza się grunty, w stosunku do których Skarb Państwa powierzył Agencji Mienia Wojskowego wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz.

7. Do podgrupy 1.6 zalicza się grunty, w stosunku do których Skarb Państwa powierzył Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz.

8. Do podgrupy 1.7 zalicza się grunty Skarbu Państwa pokryte wodami powierzchniowymi.

9. Do podgrupy 1.8 zalicza się grunty zajęte pod drogi krajowe.”,

c) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Do 3 grupy rejestrowej zalicza się grunty, które są własnością jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych osób prawnych, a także grunty, których właściciele nie są znani, znajdujące się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych osób prawnych.”,

d) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Do podgrupy 4.1 zalicza się grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 4.2 i 4.3.”,

e) ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Do podgrupy 4.3 zalicza się grunty zajęte pod drogi gminne.”,

f) ust. 38 otrzymuje brzmienie:

„38. Do podgrupy 11.1 zalicza się grunty wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 11.2 i 11.3.”,

g) ust. 40 otrzymuje brzmienie:

„40. Do podgrupy 11.3 zalicza się grunty zajęte pod drogi powiatowe.”,

h) ust. 47 otrzymuje brzmienie:

„47. Do podgrupy 13.1 zalicza się grunty wchodzące w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 13.2 i 13.3.”,

i) ust. 49 otrzymuje brzmienie:

„49. Do podgrupy 13.3 zalicza się grunty zajęte pod drogi wojewódzkie.”;

62) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

63) załącznik nr 4 do rozporządzenia uchyla się;

64) po załączniku nr 4 dodaje się załącznik nr 4a w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

65) załącznik nr 5 do rozporządzenia uchyla się;

66) po załączniku nr 5 dodaje się załącznik nr 5a w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

67) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

68) po załączniku nr 6 dodaje się załączniki nr 7 i nr 8 w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 6 i nr 7 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Ujawnione w bazie danych ewidencyjnych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia pola powierzchni działek ewidencyjnych, które obliczone zostały na podstawie innych danych niż współrzędne prostokątne płaskie lub na podstawie współrzędnych prostokątnych płaskich niespełniających kryterium dokładności określonego w § 62 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz które zapisane zostały w tej bazie z precyzją zapisu do 0,01 ha, zachowują swoją ważność do czasu pozyskania przez starostę dokumentów upoważniających do wprowadzenia stosownych zmian w tej bazie danych i zawierających pola powierzchni działek ewidencyjnych obliczone na podstawie współrzędnych prostokątnych płaskich wyznaczonych z wymaganą dokładnością.
§ 3.
1. Dostosowanie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków oraz systemów teleinformatycznych, za pomocą których ta ewidencja jest prowadzona, do zgodności z przepisami, o których mowa w § 1 pkt 10–12, pkt 15–19, pkt 30 lit. b, pkt 41, pkt 45–47, pkt 59 lit. b–g oraz pkt 60, a także wdrożenie systemu teleinformatycznego zapewniającego prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości zgodnie z przepisami, o których mowa w § 1 pkt 51 lit. a i b, nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Pierwsze zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją, o których mowa w § 75 i 76 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uwzględniające zmiany wynikające z postanowień § 1 pkt 11, 46, 47 i 61 niniejszego rozporządzenia, zostaną sporządzone według stanu na dzień 1 stycznia roku następującego po roku, w którym upłynie termin określony w ust. 1.

3. Wykazy użytków rolnych oraz lasów, o których mowa w dodawanym § 76a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, zostaną sporządzone po raz pierwszy według stanu na dzień 1 stycznia roku następującego po roku, w którym upłynie termin określony w ust. 1.

§ 4.
Ujawnienie w ewidencji obiektów „blok budynku” oraz „obiekty budowlane trwale związane z budynkiem”, o których mowa odpowiednio w § 63 ust. 1d oraz § 63a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które są obecnie treścią mapy zasadniczej, a także uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynku o nowe atrybuty, wyszczególnione w § 63 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, odbywać się będzie równolegle z procesem tworzenia zbiorów danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie informacji zawartych na dotychczasowej mapie zasadniczej.
§ 5.
Po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r., Główny Geodeta Kraju przedstawi ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informację o realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz ewentualne wnioski dotyczące dalszych działań niezbędnych do pełnej realizacji tych zadań.
§ 6.
Dane ewidencyjne, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 20–26 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, ujawnia się w ewidencji w odniesieniu do budynków oddanych do użytkowania po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 7.
W okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosowanie formatu GML, o którym mowa w § 51 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może odbywać się za zgodą zainteresowanych podmiotów.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 30 lit. a tiret drugie, który wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Administracji i Cyfryzacji: M. Boni

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). Właściwość Ministra Administracji i Cyfryzacji do wydania niniejszego rozporządzenia wynika z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743 i 984).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1202.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 1304.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.

Załącznik 1. [SPECYFIKACJA MODELU POJĘCIOWEGO DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 29 listopada 2013 r. (poz. 1551)

Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA MODELU POJĘCIOWEGO DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH]

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [SPOSÓB OBLICZENIA POLA POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM POWIERZCHNIOWEJ POPRAWKI ODWZOROWAWCZEJ]

Załącznik nr 4

SPOSÓB OBLICZENIA POLA POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM POWIERZCHNIOWEJ POPRAWKI ODWZOROWAWCZEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [ZALICZANIE GRUNTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKÓW GRUNTOWYCH]

Załącznik nr 5

ZALICZANIE GRUNTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKÓW GRUNTOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH REJESTRU CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI]

Załącznik nr 6

SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH REJESTRU CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [SCHEMAT APLIKACYJNY GML DANYCH RCIWN]

Załącznik nr 7

SCHEMAT APLIKACYJNY GML DANYCH RCIWN

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »