reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 39, poz. 231), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 776).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 776), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 30 lipca 2013 r. (poz. 1591)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 25 lutego 2008 r.

w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 57a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 i 1351) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „strażakami”, składanych:

a) przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego,

b) corocznie,

c) na żądanie przełożonego;

2) wzór oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2. 1. Strażak składa oświadczenie o stanie majątkowym przy nawiązywaniu stosunku służbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia służby.

2. Strażak składa oświadczenie o stanie majątkowym przy rozwiązywaniu stosunku służbowego:

1) w przypadku zwolnienia ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1–4 i 6 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „ustawą”, przed wydaniem decyzji o zwolnieniu ze służby;

2) w przypadku zwolnienia ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 5 ustawy równocześnie z pisemnym zgłoszeniem żądania zwolnienia ze służby.

§ 3. Strażak składa oświadczenie o stanie majątkowym na pisemne żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

§ 4. Oświadczenie o stanie majątkowym osoby pełniące funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej składają na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5. 1. Oświadczenia o stanie majątkowym składają:

1) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:

a) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

b) zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

2) Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej:

a) komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej,

b) Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz komendanci pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej,

c) strażacy pełniący służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

d) strażacy oddelegowani do służby poza Państwową Strażą Pożarną,

e) strażacy oddelegowani do pełnienia służby poza granicami państwa;

3) komendantom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej – komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej oraz strażacy pełniący służbę w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej;

4) Rektorowi-Komendantowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz komendantom pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej – strażacy pełniący służbę w tych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

5) komendantom powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej – strażacy pełniący służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej oraz pełniący służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 pkt 2–5 strażacy składają oświadczenie przełożonemu uprawnionemu do mianowania lub powołania właściwemu według ostatniego miejsca pełnienia służby.

§ 6. 1.2) Oświadczenie o stanie majątkowym przesyła się lub składa osobiście u osoby wyznaczonej przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Osoby wskazane w § 5 ust. 1 pkt 1 oświadczenie o stanie majątkowym składają w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2.2) Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane: imię i nazwisko składającego oświadczenie, imię ojca, rok urodzenia, nazwę komórki lub jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której składający oświadczenie pełni służbę, oraz napis „oświadczenie majątkowe”. Osoba przyjmująca oświadczenie oznacza je numerem, pod którym zostało ono zarejestrowane w rejestrze oświadczeń majątkowych.

3. Strażacy tymczasowo aresztowani składają oświadczenie o stanie majątkowym za pośrednictwem właściwej kancelarii zakładu karnego lub aresztu śledczego. W przypadku osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej druki oświadczeń o stanie majątkowym przekazuje jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej lub komórka organizacyjna Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w której ostatnio osoby te pełniły służbę.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 25 lutego 2008 r.4)

WZÓR – OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

 

 

1) Obecnie działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 776), które weszło w życie z dniem 24 lipca 2012 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 marca 2008 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama