REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1688

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wymagania, w tym szczegółową tematykę i formę przeprowadzonych zajęć, w zakresie:

1) kursów, o których mowa w art. 26 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3));

2) szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez uczelnie.

§ 2.
1. Szkolenia i kursy, o których mowa w § 1, prowadzi się w formie stacjonarnej.

2. Metodami nauczania zagadnień, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, są wykłady lub zajęcia praktyczne.

§ 3.
1. Szkolenia i kursy, o których mowa w § 1, trwają łącznie co najmniej 245 godzin.

2. Szczegółową tematykę szkoleń i kursów, o których mowa w § 1, oraz czas ich trwania i sposób realizacji określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4.
Spełnienie warunku, o którym mowa w art. 26 ust. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia albo kursu w zakresie określonym w pkt II i III bloku ogólnoprawnego załącznika do rozporządzenia.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 829.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA, CZAS TRWANIA I SPOSÓB REALIZACJI SZKOLEŃ I KURSÓW POTWIERDZAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE W ZAKRESIE WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO, SAMOOBRONY, TECHNIK INTERWENCYJNYCH ORAZ ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW PRAWA ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OCHRONY OSÓB I MIENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 18 grudnia 2013 r. (poz. 1688)

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA, CZAS TRWANIA I SPOSÓB REALIZACJI SZKOLEŃ I KURSÓW POTWIERDZAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE W ZAKRESIE WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO, SAMOOBRONY, TECHNIK INTERWENCYJNYCH ORAZ ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW PRAWA ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OCHRONY OSÓB I MIENIA

Blok ogólnoprawny

I. Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia

1. Definicje ustawowe.

2. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie.

3. Zasady sporządzania planu ochrony jednostki i tryb jego uzgadniania.

4. Wewnętrzne służby ochrony – zasady i tryb tworzenia, struktura organizacyjna, zakres działania, sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej, uzbrojenie, wyposażenie i umundurowanie.

5. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia:

1) ustawa o swobodzie działalności gospodarczej;

2) Kodeks spółek handlowych.

6. Tryb uzyskiwania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem wymagań kwalifikacyjnych dotyczących pracowników ochrony.

7. Uprawnienia i obowiązki pracowników ochrony przy realizacji zadań ochrony osób i mienia.

8. Zasady, przypadki i warunki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej oraz czynności poprzedzające użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej i czynności następujące po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

9. Ograniczenia w ochronie osób wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia.

10. Uprawnienia kontrolne organu koncesyjnego wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o ochronie osób i mienia.

11. Zakres i tryb sprawowania przez Policję, Straż Graniczną i Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.

II. Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego

1. Pojęcie prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego.

2. Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia.

3. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.

4. Instytucja obrony koniecznej.

5. Instytucja stanu wyższej konieczności.

6. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności.

7. Przestępstwa przeciwko mieniu.

8. Wykroczenia przeciwko mieniu.

9. Odpowiedzialność karna pracownika ochrony.

10. Ogólne zasady zabezpieczenia miejsca popełnienia przestępstwa na potrzeby postępowania procesowego.

11. Społeczny i prawny obowiązek powiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

III. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy

1. Pojęcie prawa cywilnego i prawa pracy.

2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

3. Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej.

4. Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.

5. Czyny niedozwolone.

6. Odpowiedzialność cywilna pracownika ochrony.

7. Pojęcie pracownika i pracodawcy.

8. Umowa o pracę, umowy cywilnoprawne.

9. Obowiązki pracodawcy.

10. Obowiązki pracownika.

11. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika.

12. Czas pracy.

13. Roszczenia ze stosunku pracy.

IV. Wybrane zagadnienia psychologii

1. Pojęcie psychologii.

2. Zapamiętywanie – rodzaje pamięci, efektywne techniki zapamiętywania.

3. Budowa portretu pamięciowego.

4. Elementy prenegocjacji.

5. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.

6. Psychologia tłumu.

7. Podstawowe informacje dotyczące stresu, jego funkcjonowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

V. Etyka pracownika ochrony

1. Podstawowe pojęcia.

2. Katalog praw i wolności człowieka.

3. Uczciwość, rzetelność, profesjonalizm w pracy związanej z ochroną osób i mienia.

4. Poszanowanie godności człowieka a uprawnienia do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

VI. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

1. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń.

2. Praktyczne opatrywanie ran postrzałowych, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 50 godzin realizowanych w formie stacjonarnych wykładów, w tym pkt VI – w formie wykładów i zajęć praktycznych.

Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia

I. Taktyka wykonywania zadań ochrony osób

1. Zakres pojęcia ochrony osób.

2. Przyczyny zamachów na osoby.

3. Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki:

1) atak z użyciem broni palnej lub innego niebezpiecznego narzędzia z bliska i na odległość;

2) atak z użyciem materiałów wybuchowych;

3) uprowadzenia.

4. Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom:

1) rozpoznanie zagrożeń;

2) wykrywanie obserwacji;

3) taktyka ochrony w obiekcie;

4) taktyka ochrony w miejscu publicznym.

5. Organizacja grupy ochronnej.

II. Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia

1. Zakres pojęcia ochrona mienia.

2. Ochrona obiektu:

1) cel ochrony i rodzaje zagrożeń;

2) formy wykonywania zadań ochrony;

3) zadania i obowiązki pracownika ochrony w związku z:

a) kontrolą ruchu osobowego,

b) kontrolą ruchu materiałowego,

c) ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,

d) zaistnieniem: przestępstwa, wykroczenia, pożaru, wybuchu, awarii, katastrofy, skażenia, zamachu terrorystycznego, z uwzględnieniem zasad i sposobów ewakuacji osób poszkodowanych,

e) ochroną informacji niejawnych,

f) ochroną danych osobowych;

4) specyfika ochrony różnych kategorii obiektów;

5) specyfika ochrony sprawowanej przez grupę interwencyjną.

3. Ochrona transportowanych wartości pieniężnych:

1) tryb i warunki wykonywania transportu wartości pieniężnych, konwojowanego transportu wartości pieniężnych i transportu podlegającego obowiązkowej ochronie realizowanych przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną;

2) obowiązki osób wchodzących w skład transportu wartości pieniężnych i konwojowanego transportu wartości pieniężnych;

3) organizacja i zasady ochrony transportu wartości pieniężnych wykonywanego przy użyciu i bez użycia środków transportu;

4) organizacja i zasady ochrony konwojowanego transportu wartości pieniężnych;

5) rodzaje zagrożeń;

6) prowadzenie dokumentacji związanej z konwojowanym transportem wartości pieniężnych.

4. Ogólne wymogi prawne dotyczące urządzeń, pojemników, pomieszczeń lub bankowozów służących do przechowywania lub transportowania wartości pieniężnych.

5. Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń:

1) ogólne wymogi prawne dotyczące stosowania mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń;

2) rodzaje mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń i ich rola w systemie ochrony obiektów;

3) zasady obsługi mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 100 godzin, w tym pkt I w wymiarze 30 godzin i pkt II w wymiarze 70 godzin, realizowanych w formie stacjonarnych wykładów i zajęć praktycznych.

Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego

1. Budowa i zasady działania broni palnej:

1) działanie, przeznaczenie i charakterystyki techniczne pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka oraz strzelby gładkolufowej na wybranych przykładach;

2) podstawy celnego strzelania;

3) rozkładanie i składanie wybranych egzemplarzy broni palnej;

4) przyczyny i objawy zacięcia się broni palnej oraz sposoby skutecznego usuwania go.

2. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną:

1) zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;

2) zasady bezpiecznego obchodzenia się z pistoletem, rewolwerem, pistoletem maszynowym, karabinkiem oraz strzelbą gładkolufową.

3. Techniki posługiwania się bronią palną:

1) techniki szybkiego sięgania po broń palną;

2) przyjmowanie postaw strzeleckich, przemieszczanie się i zwroty z bronią palną;

3) strzelanie z broni palnej.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 35 godzin realizowanych w formie stacjonarnych wykładów i zajęć praktycznych.

Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych

1. Samoobrona:

1) postawy i poruszanie się w walce;

2) techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania;

3) pady i przewroty w walce wręcz;

4) sprowadzanie do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;

5) chwyty transportowe – dźwignie na stawy kończyn górnych;

6) uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń;

7) miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania.

2. Techniki interwencyjne:

1) techniki zakładania kajdanek i obszukiwania osób;

2) posługiwanie się pałką służbową;

3) techniki posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

4) techniki stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających;

5) techniki usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór czynny;

6) obrona przed atakami nożem lub niebezpiecznym przedmiotem;

7) obrona przed atakiem bronią palną;

8) podstawowe techniki posługiwania się bronią palną w walce;

9) współdziałanie pracowników ochrony w różnych sytuacjach taktycznych.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 60 godzin realizowanych w formie stacjonarnych zajęć praktycznych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA