REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1690

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20e ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa parametry funkcjonalne Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji, sposób jego funkcjonowania w sytuacjach awaryjnych oraz sposób jego utrzymania.
§ 2.
1. Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) ustawa o Policji – ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2) ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego – ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635);

3) ustawa – Prawo telekomunikacyjne – ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.3));

4) centra – centra powiadamiania ratunkowego, o których mowa w ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego;

5) sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numerów alarmowych – sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o sytuacji awaryjnej, należy przez to rozumieć brak możliwości przyjęcia zgłoszenia alarmowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, i obsługi zdarzeń za pośrednictwem Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji.

§ 3.
System Wspomagania Dowodzenia Policji, zwany dalej „SWD Policji”, posiada funkcjonalności umożliwiające:

1) przyjmowanie zgłoszeń i obsługę zdarzeń w formie interwencji, akcji i operacji policyjnych oraz pościgów z użyciem blokad;

2) zarządzanie siłami i środkami Policji;

3) bieżącą wizualizację sytuacji operacyjnej i prowadzenie analiz przestrzennych;

4) przesyłanie komunikatów i wymianę informacji między użytkownikami systemu;

5) dokonywanie sprawdzeń rzeczy i osób w bazach danych;

6) dyslokowanie i odprawę patroli do służby;

7) dokumentowanie podejmowanych działań i wydanych decyzji;

8) generowanie analiz, raportów, zestawień i statystyk;

9) zapewnienie pełnej rozliczalności działań w systemie;

10) zapewnienie stabilnej pracy systemu niezależnie od liczby jednocześnie pracujących użytkowników;

11) zapewnienie bezpieczeństwa systemu;

12) korzystanie z usług danych przestrzennych, udostępnionych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.4)), z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;

13) wymianę informacji z centrum za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;

14) pozyskiwanie i prezentację danych dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego, oraz danych dotyczących abonenta, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, za pośrednictwem centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, lub przekazanych z centrum;

15) współpracę z innymi systemami teleinformatycznymi za pośrednictwem interfejsów zrealizowanych w architekturze otwartej;

16) pracę systemu w architekturze centralnej w dwóch ośrodkach, podstawowym i zapasowym Centrum Przetwarzania Danych.

§ 4.
SWD Policji zapewnia realizację funkcjonalności, o których mowa w § 3, przez mechanizmy zapewniające:

1) zachowanie ciągłości jego funkcjonowania;

2) uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników;

3) pełną rozliczalność działań w systemie;

4) utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

§ 5.
SWD Policji komunikuje się z systemami, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych.
§ 6.
1. SWD Policji funkcjonuje w sposób umożliwiający zapewnienie przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych, z wykorzystaniem podstawowego i zapasowego Centrum Przetwarzania Danych.

2. Przyjmowanie zgłoszeń alarmowych w sytuacji awaryjnej centrum powiadamiania ratunkowego następuje w drodze połączeń telefonicznych.

3. Obsługa zgłoszeń alarmowych odbywa się z wykorzystaniem połączeń telefonicznych lub urządzeń radiowych.

§ 7.
1. Utrzymanie SWD Policji zapewnia zachowanie ciągłości działania systemu i realizację funkcjonalności, o których mowa w § 3.

2. Utrzymanie SWD Policji polega w szczególności na:

1) monitorowaniu sieci transmisji danych, pracy aplikacji, baz danych oraz systemu operacyjnego w podstawowym i zapasowym Centrum Przetwarzania Danych;

2) monitorowaniu dostępności usług transmisji danych i głosu w sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji;

3) przekazywaniu informacji o niedostępności usług sieci, o których mowa w pkt 2, do operatora sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych;

4) zapewnieniu dostępności systemu dla użytkowników w trybie całodobowym;

5) wykonywaniu kopii bezpieczeństwa;

6) utrzymaniu sieci transmisji danych, w której pracuje SWD Policji;

7) wdrażaniu poprawek rozszerzających funkcjonalność i poprawiających bezpieczeństwo systemu;

8) dokonywaniu okresowych przeglądów i konserwacji.

3. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, w tym nieprawidłowych wartości dotyczących przyjętych norm pracy systemu, utrzymanie SWD Policji wymaga podjęcia następujących działań:

1) ustalenia powodów nieprawidłowości;

2) usunięcia przyczyn nieprawidłowości;

3) przywrócenia systemu do pełnej funkcjonalności.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390, z 2012 r. poz. 908, 1203, 1256, 1445 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1635.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 805, 829 i 1635.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA