REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1696

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych (Dz. U. Nr 110, poz. 732) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na trzecią i drugą klasę kwalifikacyjną – dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej podpułkownika;”,

b) uchyla się pkt 2,

c) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) na pierwszą klasę kwalifikacyjną – dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej pułkownika;

4) na mistrzowską klasę kwalifikacyjną – szef (dyrektor) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Żołnierz zawodowy ubiegający się o nadanie określonej klasy kwalifikacyjnej składa wniosek do dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, i zdaje egzamin przed powołaną w tym celu komisją egzaminacyjną.”;

3) w § 5:

a) w ust. 1 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia i lit. a otrzymują brzmienie:

„zajmowania stanowiska służbowego w specjalności wojskowej, w której żołnierz zawodowy ubiega się o określoną klasę kwalifikacyjną, przez okres umożliwiający uzyskanie odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych:

a) dla klasy trzeciej – co najmniej dwóch lat od daty objęcia stanowiska służbowego,”,

b) uchyla się ust. 2;

4) w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Żołnierzowi, który nie zdał egzaminu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie drogą służbową do organu, który powołał komisję egzaminacyjną, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników sesji egzaminacyjnej.

3. Rozpatrzenie odwołania przez organ, o którym mowa w ust. 2, następuje w terminie 14 dni od daty złożenia odwołania. Decyzja organu jest ostateczna.”;

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierz zawodowy posiadający klasę kwalifikacyjną zobowiązany jest do potwierdzenia swoich kwalifikacji specjalistycznych na poziomie posiadanej klasy, jeżeli nie ubiega się o uzyskanie klasy wyższej, po upływie okresu, kiedy mógłby ją uzyskać, nie później niż do egzaminu organizowanego dla jednostki wojskowej, w której zajmuje stanowisko służbowe w posiadanej specjalności wojskowej. Obowiązek ten nie dotyczy żołnierzy zawodowych posiadających klasę kwalifikacyjną przyznaną na stałe.”;

6) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierzowi zawodowemu, którego odwołanie uznano za uzasadnione, przysługuje prawo do powtórnego zdawania egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez właściwy organ, o którym mowa w § 2, nie później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia żołnierzowi decyzji, o której mowa w ust. 2.”;

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Sesje egzaminacyjne organizuje się co najmniej raz w roku w terminie odpowiadającym przebiegowi służby kandydatów ubiegających się o klasę kwalifikacyjną lub określonym przez organy uprawnione do nadawania i podwyższania klas kwalifikacyjnych.”;

8) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Jeżeli ze względów technicznych lub organizacyjnych w czasie egzaminu kwalifikacyjnego nie można zorganizować sprawdzianu umiejętności praktycznych przewidzianych w kryteriach uzyskiwania klas kwalifikacyjnych specjalistów wojskowych – wyniki żołnierza zawodowego, potwierdzone przez dowódcę jednostki wojskowej, uzyskane podczas przedsięwzięć szkoleniowych zrealizowanych przed sesją egzaminacyjną uznaje się za potwierdzenie umiejętności praktycznych podczas egzaminu.”.

§ 2. [Absolwenci centrów i ośrodków szkolenia oraz szkół podoficerskich]

Absolwenci centrów i ośrodków szkolenia oraz szkół podoficerskich, którzy rozpoczęli naukę przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą uzyskać trzecią klasę kwalifikacyjną na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
  • Data wejścia w życie: 2014-01-15
  • Data obowiązywania: 2014-01-15
  • Dokument traci ważność: 2022-04-23

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA