REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1731

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób wypełniania przez operatora pocztowego obowiązku nieodpłatnego zapewnienia, w ramach wykonywanej przez siebie działalności pocztowej, technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania przez Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne i wywiad skarbowy, zwane dalej „uprawnionymi podmiotami”, oraz prokuraturę i sądy ich zadań określonych odrębnymi przepisami wymagających:

1) uzyskania danych o operatorze pocztowym, świadczonych usługach pocztowych oraz informacji umożliwiających identyfikację korzystających z tych usług,

2) udostępniania przesyłek pocztowych w celu kontroli treści korespondencji lub zawartości przesyłek pocztowych,

3) udostępniania zatrzymanej przez operatora przesyłki pocztowej w przypadku podejrzenia, że stanowi przedmiot przestępstwa, do oględzin przez uprawnione podmioty,

4) dopuszczenia do dalszego przewozu przesyłki pocztowej zawierającej przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w całości lub w części

– zgodnie z zasadami i trybem określonym w przepisach odrębnych.

§ 2.
Operator pocztowy, w zakresie, o którym mowa w § 1, zapewnia nieodpłatnie uprawnionym podmiotom oraz prokuraturze i sądom techniczne i organizacyjne możliwości wykonywania ich zadań przez:

1) przygotowanie obiektów, urządzeń oraz stosowanych technik i technologii pocztowych do wyodrębnienia przesyłek pocztowych wskazanych przez uprawnione podmioty oraz prokuraturę i sądy w celu przeprowadzenia uprawnionej kontroli, monitorowania, czasowego wyłączenia przesyłek pocztowych z obrotu pocztowego lub ich zajęcia;

2) przygotowanie technicznych systemów umożliwiających dostęp do przesyłanych w nich treści informacji, w tym danych identyfikujących podmiot korzystający z usług pocztowych oraz dotyczących faktu, okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług, danych identyfikujących przesyłkę pocztową, danych dotyczących jej cech zewnętrznych oraz zbiorów tych danych.

§ 3.
Operator pocztowy wykonuje obowiązki, o których mowa w § 1, w sposób zapewniający dostęp uprawnionych podmiotów oraz prokuratury i sądów do obiektów i urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych.
§ 4.
1. Przesyłki pocztowe i dane, o których mowa w § 1, operator pocztowy udostępnia niezwłocznie na żądanie uprawnionych podmiotów oraz prokuratury i sądów w miejscach z nimi uzgodnionych.

2. W przypadku kodowania przez operatora pocztowego przesyłek pocztowych i danych, o których mowa w § 2 pkt 2, operator pocztowy udostępnia je uprawnionym podmiotom oraz prokuraturze i sądom w formie niezakodowanej.

§ 5.
Udział pracowników operatora pocztowego w ramach realizacji zadań, o których mowa w § 1 i § 2, odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) i powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. U. Nr 90, poz. 603), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA