REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1738

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, 984 i 1611) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 16, poz. 184, z późn. zm.2)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Do zakresu działania TDT należy:

1) wykonywanie zadań określonych w art. 44 ustawy, a w szczególności:

a) wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, wymienionymi w art. 44 pkt 1 ustawy, oraz innymi urządzeniami technicznymi podlegającymi dozorowi TDT na podstawie odrębnych przepisów,

b) ustalanie wymagań technicznych w zakresie projektowania, wytwarzania, napraw, modernizacji i eksploatacji oraz opracowywanie projektów warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych, o których mowa w lit. a,

c) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, o których mowa w lit. a, a w szczególności:

– nadających, zmieniających, zawieszających albo cofających przedsiębiorcom uprawnienia do wytwarzania materiałów i elementów do budowy, naprawiania lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania, naprawiania lub modernizacji tych urządzeń,

– zezwalających na eksploatację urządzeń technicznych albo wstrzymujących eksploatację tych urządzeń,

– dopuszczających urządzenia techniczne do obrotu albo wycofujących te urządzenia z obrotu i wstrzymujących ich wytwarzanie,

d) uzgadnianie wymagań technicznych dla importowanych urządzeń technicznych, o których mowa w lit. a, oraz materiałów i elementów stosowanych do budowy, napraw i modernizacji tych urządzeń,

e) współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego oraz innymi urzędami i instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie dozoru technicznego,

2) wykonywanie zadań określonych odrębnymi przepisami.”;

2) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) następujące komórki organizacyjne oraz wyodrębnione stanowiska:

a) Wydział Techniki,

b) Wydział Stacji Kontroli Pojazdów,

c) Wydział Homologacji Pojazdów,

d) Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności,

e) Wydział Ekonomiczno-Finansowy,

f) Wydział Zamówień Publicznych,

g) Wydział Administracyjno-Gospodarczy,

h) Wydział Kontroli,

i) Wydział Prawny,

j) Wydział Marketingu,

k) Wydział Szkoleń i Współpracy Międzynarodowej,

l) Wydział Rozwoju,

m) Stanowisko do Spraw Osobowych,

n) Stanowisko do Spraw Systemu Jakości,

o) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

p) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego,

q) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1746, z 2005 r. Nr 74, poz. 654 oraz z 2010 r. Nr 100, poz. 639.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2019-08-02

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA