reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 marca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 361 i 1312) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 uchyla się pkt 3;

2) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje obszar, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nawet w przypadku gdy płatność rolnośrodowiskowa została przyznana do mniejszej powierzchni.”;

3) w § 6 w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) jednorazowym zmniejszeniu w drugim roku realizacji tego zobowiązania obszaru gruntów, na których to zobowiązanie jest realizowane, do powierzchni równej powierzchni, do której została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa w ramach poszczególnych wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6 lub 8;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zmianie:

a) miejsca uprawy roślin w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, lub miejsca uprawy truskawki lub poziomki, lub maliny w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, bez względu na zmianę miejsca realizacji wariantu, z tym że taka zmiana w przypadku rośliny dwuletniej określonej w ust. 1a załącznika nr 4 do rozporządzenia jest dopuszczalna po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny, lub

b) rośliny uprawianej w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 lub truskawki, lub poziomki, lub maliny uprawianych w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 na inną roślinę, która może być uprawiana w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, lub truskawkę, lub poziomkę, lub malinę, które mogą być uprawiane w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, bez względu na zmianę realizowanego wariantu na inny z wymienionych wariantów, z tym że taka zmiana w przypadku rośliny dwuletniej określonej w ust. 1a załącznika nr 4 do rozporządzenia jest dopuszczalna po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny, lub

c) wielkości obszaru, na którym jest uprawiana dana roślina w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 lub truskawka, lub poziomka, lub malina w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2

– jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, a całkowity obszar, na którym są realizowane wymienione warianty, nie ulegnie zmianie;”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu drugiego, czwartego, szóstego, ósmego, dziesiątego lub dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 rolnik zakończy okres przestawiania, płatność rolnośrodowiskowa w danym roku jest przyznawana odpowiednio za realizację wariantu pierwszego, trzeciego, piątego, siódmego, dziewiątego lub jedenastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.

2. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego grunty rolne, na których jest realizowane to zobowiązanie, zostaną objęte obszarem Natura 2000, realizowany na tych gruntach wariant pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 staje się odpowiednim wariantem pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5.

3. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego grunty rolne, na których jest realizowane to zobowiązanie, zostaną wyłączone z obszaru Natura 2000, realizowany na tych gruntach wariant pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 staje się odpowiednim wariantem pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Płatność rolnośrodowiskowa do danych gruntów może być przyznana z tytułu realizacji tylko jednego pakietu lub wariantu.

2. Płatność rolnośrodowiskowa w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1:

1) pkt 1 nie może być przyznana w przypadku równoczesnej realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;

2) pkt 2 nie może być przyznana w przypadku równoczesnej realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1.”;

6) w § 10:

a) w pkt 2:

– po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) w ramach wariantów pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego i dwunastego – jest przyznawana, jeżeli rolnik wytworzył produkty rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975), a w przypadku uprawy roślin dwuletnich określonych w ust. 1a załącznika nr 4 do rozporządzenia, jeżeli rolnik wytworzył te produkty w drugim roku uprawy rośliny dwuletniej,”,

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w ramach wariantu trzeciego i czwartego – jest przyznawana, jeżeli rolnik w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, był posiadaczem bydła, koni, owiec lub kóz, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, i zwierzęta te były utrzymywane w tym okresie zgodnie z przepisami, o których mowa w lit. a,”,

– dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) w ramach wariantu dziewiątego i dziesiątego – jest przyznawana, jeżeli rolnik zobowiązał się do utrzymania minimalnej obsady drzew określonej w załączniku nr 4a do rozporządzenia na gruntach, do których zostanie mu przyznana ostatnia płatność rolnośrodowiskowa z tytułu realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie tych wariantów, przez 2 lata od zakończenia realizacji tego zobowiązania, z tym że w przypadku sadów mających nie mniej niż 15 lat minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew na hektar, a co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 15 lat;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pkt 4 – jest przyznawana, jeżeli rolnik posiada dokumentację przyrodniczą stanowiącą szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego, sporządzoną przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2, w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach określonych wariantów tych pakietów, na formularzu udostępnionym przez Agencję;”,

c) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) pkt 5 – jest przyznawana, jeżeli rolnik posiada dokumentację przyrodniczą stanowiącą szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków, sporządzoną przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2, w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach określonych wariantów tych pakietów, na formularzu udostępnionym przez Agencję;”;

7) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na których występują uprawy wymienione w ust. 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia.”,

b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) grunty orne, na których występują uprawy wymienione w ust. 1a załącznika nr 4 do rozporządzenia – w przypadku wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego i ósmego;”,

– w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) sady, w których są uprawiane drzewa lub krzewy z gatunków wymienionych w ust. 1a załącznika nr 4 do rozporządzenia, jeżeli jest utrzymana, z tolerancją do 10%, minimalna obsada drzew i krzewów określona w załączniku nr 4a do rozporządzenia, z tym że w przypadku sadów mających nie mniej niż 15 lat minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew na hektar, a co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 15 lat – w przypadku wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego i dwunastego.”,

c) uchyla się ust. 3,

d) w ust. 4 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) siedliska lęgowe ptaków z gatunków wymienionych w ust. 2 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia – w przypadku wariantu pierwszego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5,”;

8) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. 1. Płatność rolnośrodowiskowa przyznawana do działek rolnych przysługuje do powierzchni działek rolnych położonych na obszarze objętym zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w ramach poszczególnych pakietów lub ich wariantów oraz objętych obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 65/2011, z tym że w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1:

1) pkt 1 – nie większej jednak niż 20 ha;

2) pkt 2 w zakresie wariantu:

a) pierwszego, drugiego, piątego i szóstego – nie większej jednak niż 30 ha,

b) trzeciego i czwartego – nie większej jednak niż 15 ha,

c) siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego i dwunastego – nie większej jednak niż 10 ha;

3) pkt 4 i 5 – nie większej jednak niż 20 ha, a w przypadku wariantu dziesiątego tych pakietów – nie większej jednak niż 5 ha;

4) pkt 6 w zakresie wariantu:

a) pierwszego, drugiego i czwartego – nie większej jednak niż 20 ha,

b) trzeciego – nie większej jednak niż 0,3 ha;

5) pkt 8 – nie większej jednak niż 20 ha.

2. Limity powierzchniowe określone w ust. 1 stosuje się do przyznawania płatności rolnośrodowiskowej osobno do każdego pakietu i wariantu wymienionego w ust. 1, z tym że w przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu lub wariantu łączna powierzchnia działek rolnych objętych wszystkimi realizowanymi pakietami lub wariantami, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa, wynosi nie więcej niż:

1) 20 ha albo

2) 30 ha – jeżeli wśród realizowanych pakietów lub wariantów rolnik realizuje wariant pierwszy, drugi, piąty lub szósty pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.

3. Gdy łączna powierzchnia działek rolnych objętych wszystkimi realizowanymi pakietami lub wariantami przekracza odpowiedni limit powierzchniowy określony w ust. 2, powierzchnię, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów, stanowi iloczyn tego limitu powierzchniowego oraz procentowego udziału powierzchni działek rolnych objętych danym pakietem lub wariantem w łącznej powierzchni działek rolnych objętych wszystkimi realizowanymi pakietami lub wariantami.

4. Gdy powierzchnia działek rolnych objętych danym pakietem lub wariantem przekracza limit powierzchniowy dla tego pakietu lub wariantu określony w ust. 1, za powierzchnię działek rolnych objętych danym pakietem lub wariantem, którą uwzględnia się, obliczając powierzchnię, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów, uważa się powierzchnię równą temu limitowi powierzchniowemu.

5. Udział, o którym mowa w ust. 3, ustala się do ośmiu miejsc po przecinku, a powierzchnię, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów, wyrażoną w hektarach – do dwóch miejsc po przecinku.”;

9) w § 15:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,

b) uchyla się ust. 2;

10) w § 16 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) 4 krowy tej samej rasy;

2) 2 klacze tej samej rasy;”;

11) § 19 i § 20 otrzymują brzmienie:

„§ 19. W przypadku realizacji przez rolnika wariantu drugiego, czwartego, szóstego, ósmego, dziesiątego lub dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, wysokość płatności rolnośrodowiskowej przyznawanej do działek rolnych, na których są realizowane te warianty, gdy do działek tych została mu przyznana pomoc finansowa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809, z późn. zm.2)) w ramach pakietu rolnictwo ekologiczne, ustala się z uwzględnieniem stawek płatności określonych odpowiednio dla wariantu pierwszego, trzeciego, piątego, siódmego, dziewiątego lub jedenastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.

§ 20. 1. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4, 5 i 8 płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w wysokości:

1) 100% stawki płatności – za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha;

2) 50% stawki płatności – za powierzchnię powyżej 10 ha do 20 ha.

2. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w wysokości:

1) w przypadku wariantu pierwszego i drugiego:

a) 100% stawki płatności – za powierzchnię od 0,1 ha do 20 ha,

b) 50% stawki płatności – za powierzchnię powyżej 20 do 30 ha;

2) w przypadku wariantu piątego i szóstego:

a) 100% stawki płatności – za powierzchnię od 0,1 ha do 15 ha,

b) 50% stawki płatności – za powierzchnię powyżej 15 do 30 ha.

3. W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu lub wariantu, w ramach których płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych, płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności, jeżeli łączna powierzchnia, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, nie przekracza największej powierzchni, za którą w ramach realizowanych pakietów lub wariantów można przyznać płatność rolnośrodowiskową z uwzględnieniem 100% stawki płatności.

4. W przypadku:

1) pakietów lub wariantów, dla których nie została określona w ust. 1 lub 2 powierzchnia, za którą można przyznać płatność rolnośrodowiskową z uwzględnieniem 100% stawki płatności,

2) wariantu dziesiątego pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5

– za powierzchnię, za którą można przyznać płatność rolnośrodowiskową z uwzględnieniem 100% stawki płatności, uważa się odpowiedni limit powierzchniowy określony w § 13a ust. 1.

5. Gdy łączna powierzchnia, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, przekracza największą powierzchnię, za którą w ramach realizowanych pakietów lub wariantów można przyznać płatność rolnośrodowiskową z uwzględnieniem 100% stawki płatności, płatność rolnośrodowiskowa w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności za powierzchnię:

1) stanowiącą iloczyn:

a) największej powierzchni, za którą w ramach realizowanych pakietów lub wariantów można przyznać płatność rolnośrodowiskową z uwzględnieniem 100% stawki płatności, oraz

b) udziału, o którym mowa w § 13a ust. 3, ustalonego z uwzględnieniem § 13a ust. 4 i 5;

2) nie większą jednak niż powierzchnia, za którą w ramach danego pakietu lub wariantu można przyznać płatność rolnośrodowiskową z uwzględnieniem 100% stawki płatności.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, płatność rolnośrodowiskowa za pozostałą powierzchnię, do której ta płatność przysługuje, jest przyznawana w wysokości 50% stawki płatności.”;

12) w § 24:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) oświadczenie o podjęciu zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję – w przypadku realizacji wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku realizacji wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji kopie dokumentów, o których mowa w części II. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne w ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, do dnia 30 listopada roku określonego w tym przepisie.”;

13) w § 25 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) część działki rolnej, która ma pozostać nieskoszona w danym roku – w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5,”;

14) § 38 otrzymuje brzmienie:

„§ 38. 1. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1, płatność rolnośrodowiskowa dotycząca tego pakietu przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o tyle procent, ile odpowiada procentowemu stosunkowi powierzchni:

1) trwałych użytków zielonych, na których stwierdzono to uchybienie, do powierzchni wszystkich gruntów rolnych objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w ramach tego pakietu, lub

2) gruntów ornych, na których stwierdzono to uchybienie, do powierzchni wszystkich gruntów ornych, na których powinny być przestrzegane te wymogi w ramach tego pakietu.

2. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach poszczególnych wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6 lub 8, płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej danego wariantu przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:

1) współczynnika procentowego określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn:

a) wysokości płatności, jaka przysługiwałaby w ramach danego wariantu, gdyby rolnik przestrzegał tych wymogów, oraz

b) procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinny być przestrzegane te wymogi w ramach danego wariantu.

3. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu określonego w części II. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne w ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, płatność rolnośrodowiskowa przyznana w ramach danego wariantu pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 za rok, którego dotyczy stwierdzone uchybienie, podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu stosunkowi różnicy między wielkością produkcji ekologicznej, jaką rolnik powinien był wprowadzić na rynek zgodnie z tym wymogiem, a wielkością produkcji ekologicznej, jaką wprowadził na rynek zgodnie z tym wymogiem, do wielkości produkcji ekologicznej, jaką powinien był wprowadzić na rynek zgodnie z tym wymogiem.

4. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu określonego w części V. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie w ust. 2 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia, płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej wariantu drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o 40%.

5. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu określonego w części VII. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód w ust. 1 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia, płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje w danym roku w części dotyczącej pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8 realizowanego na gruntach rolnych położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie minimalnych norm.

6. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów określonych w części VII. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód w ust. 3 pkt 7 lub w ust. 4 pkt 7 załącznika nr 3 do rozporządzenia, płatność rolnośrodowiskowa przyznana w ramach odpowiednio wariantu drugiego lub trzeciego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8 za rok poprzedzający rok, w którym zostało stwierdzone to uchybienie, podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu stosunkowi powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinny być przestrzegane te wymogi w ramach danego wariantu.

7. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach:

1) wariantu trzeciego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o współczynnik procentowy określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w części dotyczącej zwierząt ras lokalnych, w stosunku do których stwierdzono takie uchybienie;

2) poszczególnych wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 9, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o współczynnik procentowy określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w części dotyczącej miedz śródpolnych, w stosunku do których stwierdzono takie uchybienie.

8. Jeżeli rolnik nie zachował któregokolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 20% w roku, w którym zostało stwierdzone takie uchybienie.

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku, gdy rolnik nie zachował któregokolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo w wyniku przeniesienia, w drodze umowy sprzedaży, darowizny lub innej umowy, posiadania gruntów rolnych, na których występują takie użytki lub elementy krajobrazu, lub utraty posiadania takich gruntów, a grunty te nie są objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym.

10. Jeżeli rolnik nie prowadzi rejestru działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, rolnikowi temu nie przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w danym roku.”;

15) w § 39:

a) w ust. 2:

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) nie przestrzega żadnych wymogów w ramach wariantu określonego pakietu, w szczególności w związku z dokonaniem wymiany działek, o której mowa w art. 10 ust. 4 rozporządzenia nr 65/2011, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana w ramach danego wariantu;

2) zmniejszył obszar gruntów ornych, na którym powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1, do powierzchni mniejszej niż powierzchnia, do której została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa w ramach tego pakietu, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności przyznanej w ramach tego pakietu, która odpowiada procentowemu stosunkowi:

a) powierzchni stanowiącej różnicę między:

– powierzchnią, do której przyznano pierwszą płatność rolnośrodowiskową, a

– powierzchnią stanowiącą różnicę między:

– powierzchnią obszaru gruntów ornych, na którym powinien być realizowany ten pakiet, a

– powierzchnią obszaru gruntów ornych objętego zmniejszeniem,

b) do powierzchni, do której przyznano pierwszą płatność rolnośrodowiskową;”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) zmniejszył obszar, na którym powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach danego wariantu pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6 lub 8, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności przyznanej w ramach danego wariantu, która odpowiada procentowemu stosunkowi powierzchni obszaru objętego zmniejszeniem do powierzchni obszaru, na którym powinien być realizowany ten wariant;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy w okresie dwóch lat od dnia zakończenia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 rolnik zmniejszył obsadę drzew poniżej minimalnej obsady drzew wbrew zobowiązaniu, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, płatność rolnośrodowiskowa przyznana za realizację tych wariantów podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu stosunkowi różnicy między minimalną obsadą drzew a utrzymywaną obsadą drzew do minimalnej obsady drzew.”;

16) w § 45 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) uszkodzenie lub zniszczenie drzew przez dzikie zwierzęta mimo zastosowania repelentów, ogrodzenia lub osłonek, mające wpływ na realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego;”;

17) uchyla się § 48;

18) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisów § 10 pkt 2 lit. b, § 14, § 38 ust. 2 oraz § 39 ust. 2 pkt 2a nie stosuje się do zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, w zakresie wariantu trzeciego lub czwartego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne i do kolejnych płatności rolnośrodowiskowych przyznawanych za realizację tego zobowiązania w tym zakresie.”;

19) uchyla się § 51 i § 52;

20) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części II. Część szczegółowa uchyla się pkt 3,

b) w części III. Załącznik do planu działalności rolnośrodowiskowej w pkt 1 w lit. b uchyla się tiret pierwsze;

21) w załączniku nr 2 do rozporządzenia Tabela I. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

22) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w części I pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nieprzekraczanie, z tolerancją do 10%, maksymalnej dawki azotu pochodzącego z nawozów naturalnych, kompostów i nawozów mineralnych wynoszącej:

a) 150 kg/ha na gruntach ornych,

b) 120 kg/ha na trwałych użytkach zielonych

– lecz nie więcej niż maksymalna dawka azotu takiego pochodzenia, określona w programie działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarze szczególnie narażonym, na którym jest położone, chociażby w części, gospodarstwo rolne rolnika, pomniejszona o 10% na gruntach ornych i o 40% na trwałych użytkach zielonych;”,

b) w części II:

– w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wymogi dla wszystkich wariantów z wyłączeniem wariantu 2.3. Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania) i 2.4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania):”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wprowadzenie na rynek w rozumieniu art. 2 lit. j rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) co najmniej 50% wielkości produkcji ekologicznej poszczególnych produktów rolnictwa ekologicznego, zawartej w wykazie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, w terminie do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym zostały wytworzone te produkty, potwierdzone dokumentami stanowiącymi dokumentację księgową, o której mowa w art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str.1, z późn. zm.);”,

– w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w przypadku wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego i dwunastego:

a) jest tyle drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, ile jest wymagane do spełnienia warunku określonego w § 12 ust. 2 pkt 3, a uprawa tych drzew jest prowadzona nie krócej niż rok,

b) jest tyle krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających wymagania dotyczące średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, określone dla krzewów jagodowych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, ile jest wymagane do spełnienia warunku określonego w § 12 ust. 2 pkt 3.”,

– w ust. 2 uchyla się pkt 2,

c) uchyla się część III,

d) w części IV w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wymogi dodatkowe dla wariantu 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:”,

e) w części VII ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wymogi dla pakietu:

1) zakaz uprawy w międzyplonie lub wsiewce poplonowej roślin, do których uprawy może zostać przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, jeżeli w plonie głównym była uprawiana ta sama roślina;

2) utrzymywanie minimalnej okrywy roślinnej wymaganej przepisami w sprawie minimalnych norm na gruntach rolnych, na których nie jest realizowany ten pakiet, w przypadku gdy grunty te oraz grunty, na których jest realizowany ten pakiet, znajdują się na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie minimalnych norm.”;

23) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

c) w ust. 2 w pkt 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„wariant 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków obejmuje następujące gatunki ptaków:”,

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) błotniak łąkowy (Circus pygargus),”;

24) po załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 4a w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

25) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

26) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

27) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Do przyznawania i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

– stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że w postępowaniu w sprawie zwrotu tej pomocy przepis § 45 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.
1. Rolnik, który na podstawie przepisów dotychczasowych podjął zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „zobowiązaniem rolnośrodowiskowym”, kontynuuje jego realizację zgodnie z przepisami dotychczasowymi, z tym że począwszy od dnia 15 marca 2015 r. nie może dokonać zmiany tego zobowiązania polegającej na:

1) jednorazowym zwiększeniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania obszaru gruntów, na których to zobowiązanie jest realizowane w zakresie wariantu pierwszego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1;

2) jednorazowym dodaniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania wariantu pierwszego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 1 zmienianego rozporządzenia, do nowego zobowiązania rolnośrodowiskowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), realizowanego przez rolnika, o którym mowa w ust. 1, jeżeli rolnik ten zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego na podstawie przepisów dotychczasowych przez innego rolnika.

3. Do pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” przyznawanej za realizację zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, albo nowego zobowiązania, określonego w ust. 2, w kolejnych latach jego realizacji stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2014 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2160, z 2005 r. Nr 22, poz. 179 i Nr 131, poz. 1095, z 2006 r. Nr 75, poz. 521, z 2007 r. Nr 46, poz. 302, z 2008 r. Nr 190, poz. 1160, z 2009 r. Nr 33, poz. 255 oraz z 2010 r. Nr 31, poz. 158.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 marca 2014 r. (poz. 324)

Załącznik nr 1

Tabela I.

WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW

NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW

NARUSZENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW

zasięg1)

dotkliwość2)

trwałość3)

Niestosowanie nawozów niedopuszczonych do obrotu

– art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033, z późn. zm.).

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów niedopuszczonych do obrotu.

1. Stwierdzono zastosowanie nawozów niedopuszczonych do obrotu.

 

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

 

 

Niestosowanie w okresie roku dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych

– art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania w okresie roku dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

2. Stwierdzono zastosowanie w okresie roku dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

1 pkt

3 pkt

 

3 pkt

5 pkt

3 pkt

1 pkt

 

5 pkt

 

 

 

Przechowywanie gnojówki i gnojowicy w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tych nawozów od dnia 1 stycznia 2011 r., a w przypadku obszarów szczególnie narażonych w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, o pojemności umożliwiającej przechowywanie tych nawozów przez okres określony w tych programach; zbiorniki te powinny być zbiornikami zamkniętymi w rozumieniu przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

– art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

– Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.)

Nieprzestrzeganie nakazu przechowywania gnojówki i gnojowicy w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tych nawozów od dnia 1 stycznia 2011 r., a w przypadku obszarów szczególnie narażonych w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, o pojemności umożliwiającej przechowywanie tych nawozów przez okres określony w tych programach; zbiorniki te powinny być zbiornikami zamkniętymi w rozumieniu przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

3.1. Stwierdzono, że pojemność zbiorników na gnojówkę i gnojowicę uniemożliwia gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tych nawozów od dnia 1 stycznia 2011 r., a w przypadku obszarów szczególnie narażonych w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, przez okres określony w tych programach.

 

 

 

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

3.2. Stwierdzono, że gnojówka i gnojowica nie są przechowywane w szczelnych lub zamkniętych zbiornikach w rozumieniu przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

 

 

 

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przechowywanie od dnia 1 stycznia 2009 r. przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, nawozów naturalnych, innych niż gnojówka i gnojowica, na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu

– art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Nieprzechowywanie od dnia 1 stycznia 2009 r. przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, nawozów naturalnych, innych niż gnojówka i gnojowica, na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu.

4. Stwierdzono nieprzechowywanie od dnia 1 stycznia 2009 r. przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, nawozów naturalnych, innych niż gnojówka i gnojowica, na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu.

 

 

 

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przechowywanie do dnia 31 grudnia 2010 r. przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, gnojówki i gnojowicy w szczelnych, zamkniętych zbiornikach

– art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Nieprzechowywanie do dnia 31 grudnia 2010 r. przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, gnojówki i gnojowicy w szczelnych, zamkniętych zbiornikach.

5. Stwierdzono nieprzechowywanie do dnia 31 grudnia 2010 r. przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, gnojówki i gnojowicy w szczelnych, zamkniętych zbiornikach.

 

 

 

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosowanie nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej wyłącznie w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe)

– § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 80, poz. 479, z późn. zm.).

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej poza okresem od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe).

6. Stwierdzono zastosowanie nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej poza okresem od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe).

 

1 pkt

 

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

 

5 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykrycie lub wymieszanie z glebą nawozów naturalnych nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyjątkiem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych

– § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

Nieprzestrzeganie zakazu przykrycia lub wymieszania z glebą nawozów naturalnych później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyjątkiem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych.

7. Stwierdzono przykrycie lub wymieszanie z glebą nawozów naturalnych później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyjątkiem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych.

1 pkt

1 pkt

 

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

 

5 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niestosowanie nawozów:

1) na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu,

2) naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,

3) naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi

– art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów:

1) na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu;

2) naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%;

3) naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

8.1. Stwierdzono zastosowanie nawozów na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu.

 

1 pkt

 

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

 

5 pkt

8.2. Stwierdzono zastosowanie nawozów naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%.

 

1 pkt

 

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

 

5 pkt

8.3. Stwierdzono zastosowanie nawozów naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

 

 

 

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

NARUSZENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

zasięg1)

dotkliwość2)

trwałość3)

Postępowanie z opakowaniami jednostkowymi środków ochrony roślin zgodnie z etykietą

– art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) w związku z pkt 1 lit. q i s załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 176, z późn. zm.).

Nieprzestrzeganie nakazu postępowania z opakowaniami jednostkowymi środków ochrony roślin zgodnie z etykietą.

9. Stwierdzono, że rolnik postąpił z opakowaniami jednostkowymi środków ochrony roślin niezgodnie z etykietą.

 

 

 

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przechowywanie przez okres 3 lat dokumentacji (ewidencji zabiegów) dotyczącej stosowanych przez rolników środków ochrony roślin, zawierającej nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin

– art. 67 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywę Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

Nieprzechowywanie przez okres 3 lat dokumentacji dotyczącej stosowanych przez rolników środków ochrony roślin.

10. Stwierdzono, że rolnik nie przechowuje przez okres 3 lat dokumentacji dotyczącej stosowanych przez niego środków ochrony roślin.

 

 

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

 

5 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przechowywanie środków ochrony roślin w miejscach lub obiektach:

1) położonych w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni oraz zbiorników i cieków wodnych, chyba że środki te są przechowywane na utwardzonej nawierzchni z betonu szczelnego lub z innych trwałych materiałów izolacyjnych, które są nieprzepuszczalne dla cieczy, oraz

2) umożliwiających ich zamknięcie w sposób zapewniający, że przechowywane w nich środki są niedostępne dla osób trzecich

– § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 625).

Nieprzestrzeganie nakazu przechowywania środków ochrony roślin w miejscach lub obiektach, które:

1) są położone w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni oraz zbiorników i cieków wodnych, chyba że środki te są przechowywane na utwardzonej nawierzchni z betonu szczelnego lub z innych trwałych materiałów izolacyjnych, które są nieprzepuszczalne dla cieczy, oraz

2) umożliwiają ich zamknięcie w sposób zapewniający, że przechowywane w nich środki są niedostępne dla osób trzecich.

 

11. Stwierdzono przechowywanie środków ochrony roślin w miejscach lub obiektach, które:

1) są położone w odległości mniejszej niż 20 m od studni lub zbiorników lub cieków wodnych, a środki te nie są przechowywane na utwardzonej nawierzchni z betonu szczelnego lub z innych trwałych materiałów izolacyjnych, które są nieprzepuszczalne dla cieczy, lub

2) nie umożliwiają ich zamknięcia w sposób zapewniający, że przechowywane w nich środki są niedostępne dla osób trzecich.

 

1 pkt

 

 

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1, 3–6, 8 i 9:

a) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem,

b) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne;

2) 2:

a) 1 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego,

b) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem;

3) 7 i 11:

a) 1 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego,

b) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem,

c) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne;

4) 10 – 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości, w zależności od reakcji środowiska na naruszenie, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1:

a) 1 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym czasie,

b) 3 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku;

2) 2:

a) 1 pkt – dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona nie więcej niż o 30 kg azotu w czystym składniku w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych,

b) 3 pkt – dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona więcej niż o 30 kg, lecz nie więcej niż o 60 kg azotu w czystym składniku w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych,

c) 5 pkt – dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona więcej niż o 60 kg azotu w czystym składniku w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych;

3) 3.1:

a) 3 pkt – stwierdzono niedobór pojemności urządzeń nie większy niż 20%,

b) 5 pkt – stwierdzono niedobór pojemności urządzeń większy niż 20%;

4) 3.2 i 5:

a) 3 pkt – stwierdzono, że zbiorniki są przykryte nieszczelnymi pokrywami,

b) 5 pkt – stwierdzono, ze zbiorniki nie są przykryte (zbiorniki otwarte) lub stwierdzono nieszczelność zbiorników;

5) 4:

a) 3 pkt – stwierdzono nieszczelność płyt,

b) 5 pkt – stwierdzono brak płyt;

6) 6–8.2:

a) 1 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym czasie,

b) 3 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym, lub potencjalnie możliwe zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt;

7) 8.3 i 9:

a) 3 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym, lub potencjalnie możliwe zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt,

b) 5 pkt – negatywny efekt dla środowiska widoczny w tym samym roku kalendarzowym lub prawdopodobne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt;

8) 10 – 3 pkt – stwierdzono przechowywanie ewidencji zabiegów krócej niż 3 lata od dnia wykonania ostatniego zabiegu;

9) 11:

a) 3 pkt – stwierdzono niespełnienie wymogu minimalnej odległości mniej niż o 30%,

b) 5 pkt – stwierdzono niespełnienie wymogu minimalnej odległości nie mniej niż o 30%, lub stwierdzono, że nie ma możliwości zamknięcia miejsca lub obiektu, w których są przechowywane środki ochrony roślin w sposób zapewniający, że przechowywane w nich środki są niedostępne dla osób trzecich.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1:

a) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt – odwracalna długotrwała;

2) 2–8.3:

a) 3 pkt – odwracalna krótkotrwała, bez konieczności podejmowania działań naprawczych, lub podejmowane działania naprawcze nie wymagają dużych nakładów pracy,

b) 5 pkt – odwracalna długotrwała, a wymagane działania naprawcze wiążą się ze znacznymi nakładami pracy;

3) 9:

a) 3 pkt – odwracalna długotrwała,

b) 5 pkt – nieodwracalna;

4) 10:

a) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt – odwracalna długotrwała,

c) 5 pkt – nieodwracalna;

5) 11:

a) 3 pkt – odwracalna krótkotrwała,

b) 5 pkt – odwracalna długotrwała.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

1. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone obejmuje następujące uprawy:

Lp.

Nazwa polska rośliny uprawnej

Nazwa łacińska gatunku

Klasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości: UR – uprawy roczne, UD – uprawy dwuletnie, UW – uprawy wieloletnie, P – pozostałe

1

bobik

Vicia faba L.

UR

2

bodziszek iberyjski

Geranium ibericum Fisch. et Mey

UW

3

bodziszek leśny

Geranium sylvaticum L.

UW

4

brukiew pastewna

Brassica napus var. napobrassica

UR

5

burak cukrowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. altissima

UR

6

burak pastewny

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. crassa

UR

7

chaber bławatek

Centaurea cyanus L.

UR

8

chaber driakiewnik

Centaurea scabiosa L.

UW

9

chaber górski

Centaurea montana L.

UW

10

chaber nadreński

Centaurea rhenana Bor.

UD

11

chaber wielkogłówkowy

Centaurea macrocephala L.

UW

12

chmiel

Humulus lupulus L.

UW

13

czosnek cuchnący

Allium odorum L.

UW

14

dynia oleista

Cucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.

UR

15

dynia pastewna

Cucurbita pepo convar. Pepo

UR

16

dzięgiel leśny

Angelica silvestris L.

UW

 

17

esparceta siewna

Onobrychis vicifolia Scop.

UW

18

facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

UR

19

gorczyca biała

Sinapis alba L.

UR

20

gorczyca czarna

Brassica nigra (L.) Koch.

UR

21

gorczyca sarepska

Brassica juncea (L.) Czern.

UR

22

groch siewny

Pisum sativum L.

UR

23

groszek leśny

Lathyrus silvester L.

UW

24

gryka zwyczajna

Fagopyrum esculentum Moench

UR

25

inne gatunki pszenic

 

UR

26

jasnota biała

Lamium album L.

UW

27

jęczmień jary

Hordeum vulgare L.

UR

28

jęczmień ozimy

Hordeum vulgare L.

UR

29

kapusta pastewna

Brassica oleracea convar. acephala

UR

30

komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

UW

31

komonica błotna

Lotus uliginosus Schkuhr.

UW

32

koniczyna biała

Trifolium repens L.

UW

33

koniczyna białoróżowa

Trifolium hybridum L.

UW

34

koniczyna czerwona

Trifolium pratense L.

UW

35

koniczyna egipska (aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.

UW

36

koniczyna egipska (aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.

UR

37

koniczyna krwistoczerwona

Trifolium incarnatum L.

UR

38

koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

UR

39

krwawnica pospolita

Lythrum salicaria L.

UW

40

krwiściąg mniejszy

Sanguisorba minor Scop.

UW

41

kuklik zwisły

Geum rivale L.

UW

42

kukurydza

Zea mays L.

UR

43

len oleisty

Linum usitatissimum L. convar. Mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert

UR

 

44

len włóknisty

Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum

UR

45

lędźwian

Lathyrus sativus L.

UR

46

lnianka siewna (lnicznik)

Camelina sativa (L.) Crantz

UR

47

lucerna chmielowa (nerkowata)

Medicago lupulina L.

UW

48

lucerna mieszańcowa

Medicago x varia Martyn

UW

49

lucerna sierpowata

Medicago spp.

UW

50

lucerna siewna

Camelina sativa (L.) Crantz

UW

51

łąka przemienna*

 

UW

52

łubin biały

Lupinus albus L.

UR

53

łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

UR

54

łubin żółty

Lupinus luteus L.

UR

55

mak lekarski

Papaver somniferum L.

UR

56

mak wschodni

Papaver orientale L.

UW

57

marchew pastewna

Daucus carota L.

UR

58

mieszanka jednoroczna traw

 

UR

59

mieszanka jednoroczna traw z motylkowatymi drobnonasiennymi

 

UR

60

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona

 

UR

61

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona

 

UW

62

mieszanka strączkowo-gorczycowa

 

UR

63

mieszanka strączkowa

 

UR

64

mieszanka strączkowo-słonecznikowa

 

UR

65

mieszanka strączkowo-zbożowa

 

UR

66

mieszanka wieloletnia traw

 

UW

67

mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi drobnonasiennymi

 

UW

68

mieszanka zbożowa

 

UR

 

69

mięta długolistna

Mentha longifolia (L.) Huds.

UW

70

mięta okrągłolistna

Mentha verticillata L.

UW

71

mikołajek płaskolistny

Eryngium planum L.

UW

72

nostrzyk biały

Melilotus alba Medik L.

UR

73

nostrzyk biały

Melilotus alba Medik L.

UW

74

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.) Pall.

UD

75

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.) Pall.

UW

76

ostrzeń pospolity

Cynoglossum officinale L.

UD

77

owies

Avena sativa L.

UR

78

owies szorstki

Avena strigosa Schleb.

UR

79

pastwisko przemienne*

 

UW

80

peluszka

Pisum arvense L.

UR

81

perko

Brassica rapa x Brassica rapa subsp. chinensis

UR

82

proso

Panicum miliaceum L.

UR

83

przelot pospolity

Anthylis vulneraria L.

UW

84

pszczelnik mołdawski

Dracocephalum moldavicum L.

UR

85

pszenica zwyczajna jara

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

UR

86

pszenica zwyczajna ozima

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

UR

87

pszenżyto jare

x Triticosecale Wittm.

UR

88

pszenżyto ozime

x Triticosecale Wittm.

UR

89

rdest wężownik

Polygonum bistorta L.

UW

90

rożniak przerośnięty

Silphium perfoliatum L.

UW

91

rukiew siewna

Eruca sativa DC.

UR

92

rutewka orlikolistna

Thalictrum aquilegifolium L.

UW

93

rzepa pastewna

Brassica rapa subsp. rapa

UR

94

rzepak jary

Brassica napus L.

UR

95

rzepak ozimy

Brassica napus L.

UR

96

rzepik

Brassica rapa var. typica Posp.

UR

 

97

rzodkiew oleista

Raphanus sativus var. oleiformis Pers.

UR

98

seradela uprawna

Ornithopus sativus Brot.

UR

99

siekiernica górska

Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell.

UW

100

słonecznik oleisty

Helianthus annuus L.

UR

101

słonecznik pastewny

Helianthus annuus L.

UR

102

soja zwyczajna

Glycine max (L.) Merrill

UR

103

sorgo

Sorghum spp.

UR

104

sparceta piaskowa

Onobrychis arenaria (Kit.) Ser

UW

105

szałwia okręgowa

Salvia verticillata L.

UW

106

szarłat z wyjątkiem A. retroflexus

Amaranthus spp.

UR

107

szczeć leśna

Dipsacus silvester Huds.

UD

108

szczeć sukiennicza

Dipsacus fullonum L.

UD

109

ślaz maurytański

Malva mauritiana L.

UD

110

ślazówka ogrodowa

Lavatera trimestris L.

UR

111

ślazówka turyngska

Lavatera thuringiaca L.

UW

112

topinambur

Helianthus tuberosus L.

UR

113

topinambur

Helianthus tuberosus L.

UW

114

trędownik bulwiasty

Scrophularia nodosa L.

UW

115

trojeść krwista

Asclepias incarnata L.

UD

116

wyka kosmata

Vicia villosa L.

UD

117

wyka siewna

Vicia sativa L.

UR

118

żyto jare

Secale cereale L.

UR

119

żyto ozime

Secale cereale L.

UR

120

krzyca

Secate cereale var multicale

UD

121

arbuz (kawon)

Citrullus vulgaris (Thunb.) Matsum et Nakai

UR

122

bób

Vicia faba L.

UR

123

brokuł włoski

Brassica oleracea var. botrytis italica

UR

124

brukiew jadalna

Brassica napus var. napobrassica

UR

 

125

burak ćwikłowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. conditiva

UR

126

burak liściowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. Vulgaris var. cicla L.

UR

127

cebula kartoflanka

Allium cepa var. aggregatum

UR

128

cebula perłowa

Allium ampeloprasum

UR

129

cebula wielopiętrowa

Allium cepa var. proliferum

UW

130

cebula zwyczajna

Allium cepa

UR

131

chrzan pospolity

Cochlearia armoracia L.

UR

132

cukinia

Cucurbita pepo var. giromontina

UR

133

cykoria siewna

Cichorium intybus var. sativum Lam. et DC.

UR

134

cykoria warzywna

Cichorium intybus var. Foliosum Hegi

UR

135

czosnek

Allium sativum L.

UR

136

dynia olbrzymia

Cucurbita maxima Duch.

UR

137

dynia zwyczajna

Cucurbita pepo L.

UR

138

endywia

Cichorium endivia L.

UR

139

fasola wielokwiatowa

Phaseolus coccineus L.

UR

140

fasola zwykła

Phaseolus vulgaris L.

UR

141

groch cukrowy

Pisum sativum var. saccharatum

UR

142

groch łuskowy

Pisum sativum var. pachylobum

UR

143

jarmuż

Brassica oleracea var. acephala subvar. sabellica

UR

144

kabaczek

Cucurbita pepo

UR

145

kalafior

Brasica oleracea var. botrytis

UR

146

kalarepa

Brassica oleracea var. gongylodes

UR

147

kapusta brukselska

Brassica oleracea var. gemmifera

UR

148

kapusta chińska

Brassica rapa var. chinensis

UR

149

kapusta głowiasta biała

Brassica oleracea var. capitata f. alba

UR

150

kapusta głowiasta czerwona

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

UR

151

kapusta pekińska

Brassica rapa var. pekinensis

UR

 

152

kapusta włoska

Brassica oleracea var. italica

UR

153

karczoch

Cynara scolymus L.

UR

154

kard

Cynara cardunculus L.

UR

155

kminek zwyczajny

Carum carvi L.

UD

156

koper ogrodowy

Anethum graveolens L.

UR

157

koper włoski

Foeniculum vulgare Mill.

UR

158

kukurydza cukrowa

Zea mays var. saccharata

UR

159

marchew jadalna

Daucus carota L.

UR

160

melon

Cucumis melo L.

UR

161

oberżyna (bakłażan)

Solanum melongera L.

UR

162

ogórek

Cucumis sativus L.

UR

163

papryka

Capsicum annuum L.

UR

164

pasternak

Pastinaca sativa L.

UR

165

patison

Cucurbita pepo var. patissonina

UR

166

pietruszka korzeniowa

Petroselinum sativum ssp. tuberosum

UR

167

pietruszka naciowa

Petroselinum sativum ssp. crispum

UR

168

pomidor

Lycopersicon esculentum Mill.

UR

169

pomidor skórzasty

Physalis ixocarpa

UR

170

por

Allium porrum L.

UR

171

rabarbar

Rheum rhaponticum

UW

172

rodzynek brazylijski

Physalis peruviana

UR

173

rokambuł

Allium ophioscorodon Don

UR

174

roszponka

Valerianella olitoria (L.) Latter. Em. Betcke

UR

175

rzepa jadalna

Brassica rapa subsp. rapa

UR

176

rzeżucha ogrodowa

Lepidium sativum L.

UR

177

rzodkiew

Raphanus sativus var. niger Kerner

UR

178

rzodkiewka

Raphanus sativus var. sativus

UR

179

salsefia

Tragopogon porrifolius L.

UR

180

sałata głowiasta

Lactuca sativa var. capitata

UR

181

sałata listkowa

Lactuca sativa var. foliosa

UR

 

182

sałata łodygowa

Lactuca sativa var. angustana

UR

183

sałata rzymska

Lactuca sativa var. romana

UR

184

seler korzeniowy

Apium graveolens var. rapaceum

UR

185

seler naciowy

Apium graveolens var. dulce

UR

186

siedmiolatka

Allium fistulosum L.

UW

187

skorzonera

Scorzonera hispanica L.

UR

188

soczewica jadalna

Lens culinaris Medik.

UR

189

szalotka

Allium ascalonicum

UR

190

szczaw

Rumex acetosa L.

UW

191

szczypiorek

Allium schoenoprasum L.

UW

192

szparag

Asparagus officinalis L.

UW

193

szpinak nowozelandzki

Tetragonia expansa Murr.

UR

194

szpinak zwyczajny

Spinacia oleracea L.

UR

195

ziemniak

Solanum tuberosum L.

UR

196

arcydzięgiel litwor

Archangelica officinalis L.

UR

197

babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

UW

198

bazylia pospolita

Ocimum basilicum L.

UR

199

bylica estragon

Artemisia dracunculus L

UW

200

bylica piołun

Artemisia absinthium L.

UW

201

czarnuszka siewna

Nigella sativa L.

UR

202

cząber ogrodowy

Satureja hortensis L.

UR

203

czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum L.

UR

204

dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum L.

UW

205

fiołek trójbarwny

Viola tricolor L.

UR

206

hyzop lekarski

Hyssopus officinalis L.

UW

207

jeżówka purpurowa

Echinacea purpurea

UW

208

kocanki piaskowe

Helichrysum arenarium Moench.

UW

209

kolendra siewna

Coriandrum sativum L.

UR

210

kozieradka pospolita

Trigonella foenum graecum L.

UR

211

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

UR

212

krokosz barwierski

Carthamus tinctorius L.

UR

 

213

krwawnik pospolity

Achillea millefolium L.

UW

214

lawenda wąskolistna

Lavandula angustifolia Mill.

UW

215

lebiodka pospolita

Origanum vulgare L.

UW

216

lnianka (lnica) pospolita

Linaria vulgaris (L.) Mill.

UR

217

lubczyk ogrodowy

Levisticum officinalis L.

UW

218

majeranek ogrodowy

Origanum maiorana L.

UR

219

malwa czarna

Althea rosea (L.) Cav.

UD

220

melisa lekarska

Melissa officinalis L.

UW

221

mięta kędzierzawa

Mentha crispa L.

UW

222

mięta pieprzowa

Mentha piperita L.

UW

223

mniszek lekarski

Taraxacum officinalis L.

UW

224

mydlnica lekarska

Saponaria officinalis L.

UW

225

nagietek lekarski

Calendula officinalis L.

UR

226

ogórecznik lekarski

Borago officinalis L.

UR

227

orlik pospolity

Aquilegia vulgaris L.

UW

228

ostropest plamisty

Silybum marianum L.

UR

229

poziomka

Fragaria vesca L.

UW

230

prawoślaz lekarski

Althea officinalis L.

UW

231

różeniec górski

Rhodiola rosea L.

UW

232

rumian rzymski (szlachetny)

Anthemis nobilis L.

UW

233

rumianek pospolity

Chamomilla recutita (L.) Rauch.

UR

234

ruta zwyczajna

Ruta graveolens L.

UR

235

rutwica lekarska

Galega officinalis L.

UW

236

rzewień dłoniasty

Rheum palmatum L.

UW

237

serdecznik pospolity

Leonurus cardiaca L.

UW

238

szałwia lekarska

Salvia officinalis L.

UW

239

szanta zwyczajna

Marrubium vulgare L.

UW

240

ślaz dziki

Malva sylvestris L.

UW

241

truskawka

Fragaria x ananassa Duchesne

UW

242

turówka leśna

Hierochloë australis (Shrad)Roem et Shult.

UW

243

turówka wonna

Hierochloë odorata (L.)Wahlbg.

UW

244

tymianek pospolity

Thymus

UW

245

tymianek właściwy

Thymus vulgaris L.

UW

246

tytoń

Nicotiana L.

UR

247

wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis L.

UD

248

złocień dalmatyński

Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.

UW

249

żeń-szeń prawdziwy

Panax ginseng C.A.Mey

UW

 

 

* Łąka przemienna i pastwisko przemienne – uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż pięć lat.

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

1a. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne obejmuje następujące uprawy:

Lp.

Wariant lub nazwa polska rośliny uprawnej

Nazwa łacińska gatunku

Klasyfikacja dla potrzeb upraw w rolnictwie ekologicznym: R – uprawy rolnicze, T – trwałe użytki zielone, W – uprawy warzywne, Z – uprawy roślin zielarskich, S – uprawy sadownicze i jagodowe, Sp – pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe

Klasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości: UR – uprawy roczne, UD – uprawy dwuletnie, UW – uprawy wieloletnie, P – pozostałe

 

Wariant 2.1. Uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.2. Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)

 

 

 

1

bobik

Vicia faba L.

R

UR

2

brukiew pastewna

Brassica napus var. napobrassica

R

UR

3

burak cukrowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. altissima

R

UR

4

burak pastewny

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. crassa

R

UR

5

chmiel

Humulus lupulus L.

R

UW

6

czosnek cuchnący

Allium odorum L.

R*

UW

7

dynia oleista

Cucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.

R

UR

8

dynia pastewna

Cucurbita pepo convar. Pepo

R

UR

9

esparceta siewna

Onobrychis vicifolia Scop.

R

UW

10

facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

R

UR

 

11

gorczyca biała

Sinapis alba L.

R

UR

12

gorczyca czarna

Brassica nigra (L.) Koch.

R

UR

13

gorczyca sarepska

Brassica juncea (L.) Czern.

R

UR

14

groch siewny

Pisum sativum L.

R

UR

15

gryka zwyczajna

Fagopyrum esculentum Moench

R

UR

16

inne gatunki pszenic

 

R

UR

17

jęczmień jary

Hordeum vulgare L.

R

UR

18

jęczmień ozimy

Hordeum vulgare L.

R

UR

19

kapusta pastewna

Brassica oleracea convar. acephala

R

UR

20

komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

R

UW

21

koniczyna biała

Trifolium repens L.

R

UW

22

koniczyna białoróżowa

Trifolium hybridum L.

R

UW

23

koniczyna czerwona

Trifolium pratense L.

R

UW

24

koniczyna krwistoczerwona

Trifolium incarnatum L.

R

UR

25

koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

R

UR

26

kukurydza

Zea mays L.

R

UR

27

len oleisty

Linum usitatissimum L. convar. Mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert

R

UR

28

len włóknisty

Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum

R

UR

29

lnianka siewna (lnicznik)

Camelina sativa (L.) Crantz

R

UR

30

lucerna chmielowa (nerkowata)

Medicago lupulina L.

R

UW

31

lucerna mieszańcowa

Medicago x varia Martyn

R

UW

32

lucerna sierpowata

Medicago spp.

R

UW

33

lucerna siewna

Camelina sativa (L.) Crantz

R

UW

34

łąka przemienna**

 

R

UW

35

łubin biały

Lupinus albus L.

R

UR

 

36

łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

R

UR

37

łubin żółty

Lupinus luteus L.

R

UR

38

marchew pastewna

Daucus carota L.

R

UR

39

mieszanka jednoroczna traw

 

R

UR

40

mieszanka jednoroczna traw z motylkowatymi drobnonasiennymi

 

R

UR

41

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona

 

R

UR

42

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona

 

R

UW

43

mieszanka strączkowo-gorczycowa

 

R

UR

44

mieszanka strączkowa

 

R

UR

45

mieszanka strączkowo-słonecznikowa

 

R

UR

46

mieszanka strączkowo-zbożowa

 

R

UR

47

mieszanka wieloletnia traw

 

R

UW

48

mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi drobnonasiennymi

 

R

UW

49

mieszanka zbożowa

 

R

UR

50

nostrzyk biały

Melilotus alba Medik L.

R

UR

51

nostrzyk biały

Melilotus alba Medik L.

R

UW

52

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.)Pall.

R

UD

53

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.)Pall.

R

UW

54

owies

Avena sativa L.

R

UR

 

55

owies szorstki

Avena strigosa Schleb.

R

UR

56

pastwisko przemienne**

 

R

UW

57

peluszka

Pisum arvense L.

R

UR

58

proso

Panicum miliaceum L.

R

UR

59

pszenica zwyczajna jara

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

60

pszenica zwyczajna ozima

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

61

pszenżyto jare

x Triticosecale Wittm.

R

UR

62

pszenżyto ozime

x Triticosecale Wittm.

R

UR

63

rzepa pastewna

Brassica rapa subsp. rapa

R

UR

64

rzepak jary

Brassica napus L.

R

UR

65

rzepak ozimy

Brassica napus L.

R

UR

66

rzepik

Brassica rapa var. typica Posp.

R

UR

67

rzodkiew oleista

Raphanus sativus var. oleiformis Pers.

R

UR

68

seradela uprawna

Ornithopus sativus Brot.

R

UR

69

słonecznik oleisty

Helianthus annuus L.

R

UR

70

słonecznik pastewny

Helianthus annuus L.

R

UR

71

soja zwyczajna

Glycine max (L.) Merrill

R

UR

72

sorgo

Sorghum spp.

R

UR

73

szarłat z wyjątkiem A. retroflexus

Amaranthus spp.

R

UR

74

topinambur

Helianthus tuberosus L.

R

UR

75

topinambur

Helianthus tuberosus L.

R

UW

76

wyka kosmata

Vicia villosa L.

R*

UD

77

wyka siewna

Vicia sativa L.

R

UR

78

żyto jare

Secale cereale L.

R

UR

79

żyto ozime

Secale cereale L.

R

UR

80

krzyca

Secate cereale var multicale

R

UD

 

 

Wariant 2.5. Uprawy warzywne (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania)

 

 

 

1

arbuz (kawon)

Citrullus vulgaris (Thunb.) Matsum et Nakai

W

UR

2

bób

Vicia faba L.

W

UR

3

brokuł włoski

Brassica oleracea var. botrytis italica

W

UR

4

brukiew jadalna

Brassica napus var. napobrassica

W

UR

5

burak ćwikłowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. conditiva

W

UR

6

burak liściowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. Vulgaris var. cicla L.

W

UR

7

cebula kartoflanka

Allium cepa var. aggregatum

W

UR

8

cebula perłowa

Allium ampeloprasum

W

UR

9

cebula zwyczajna

Allium cepa

W

UR

10

chrzan pospolity

Cochlearia armoracia L.

W

UR

11

cukinia

Cucurbita pepo var. giromontina

W

UR

12

czosnek

Allium sativum L.

W

UR

13

dynia olbrzymia

Cucurbita maxima Duch.

W

UR

14

dynia zwyczajna

Cucurbita pepo L.

W

UR

15

fasola wielokwiatowa

Phaseolus coccineus L.

W

UR

16

fasola zwykła

Phaseolus vulgaris L.

W

UR

17

groch cukrowy

Pisum sativum var. saccharatum

W

UR

18

groch łuskowy

Pisum sativum var. pachylobum

W

UR

19

jarmuż

Brassica oleracea var. acephala subvar. sabellica

W

UR

20

kalafior

Brasica oleracea var. botrytis

W

UR

21

kalarepa

Brassica oleracea var. gongylodes

W

UR

 

22

kapusta brukselska

Brassica oleracea var. gemmifera

W

UR

23

kapusta chińska

Brassica rapa var. chinensis

W

UR

24

kapusta głowiasta biała

Brassica oleracea var. capitata f. alba

W

UR

25

kapusta głowiasta czerwona

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

W

UR

26

kapusta pekińska

Brassica rapa var. pekinensis

W

UR

27

kapusta włoska

Brassica oleracea var. italica

W

UR

28

karczoch

Cynara scolymus L.

W

UR

29

kminek zwyczajny

Carum carvi L.

W

UD

30

koper ogrodowy

Anethum graveolens L.

W

UR

31

koper włoski

Foeniculum vulgare Mill.

W

UR

32

kukurydza cukrowa

Zea mays var. saccharata

W

UR

33

marchew jadalna

Daucus carota L.

W

UR

34

oberżyna (bakłażan)

Solanum melongera L.

W

UR

35

ogórek

Cucumis sativus L.

W

UR

36

papryka

Capsicum annuum L.

W

UR

37

pasternak

Pastinaca sativa L.

W

UR

38

patison

Cucurbita pepo var. patissonina

W

UR

39

pietruszka korzeniowa

Petroselinum sativum ssp. tuberosum

W

UR

40

pietruszka naciowa

Petroselinum sativum ssp. crispum

W

UR

41

pomidor

Lycopersicon esculentum Mill.

W

UR

42

por

Allium porrum L.

W

UR

43

rabarbar

Rheum rhaponticum

W

UW

44

roszponka

Valerianella olitoria (L.) Latter. Em. Betcke

W

UR

45

rzepa jadalna

Brassica rapa subsp. rapa

W

UR

46

rzodkiew

Raphanus sativus var. niger Kerner

W

UR

 

47

rzodkiewka

Raphanus sativus var. sativus

W

UR

48

sałata głowiasta

Lactuca sativa var. capitata

W

UR

49

sałata listkowa

Lactuca sativa var. foliosa

W

UR

50

sałata łodygowa

Lactuca sativa var. angustana

W

UR

51

seler korzeniowy

Apium graveolens var. rapaceum

W

UR

52

seler naciowy

Apium graveolens var. dulce

W

UR

53

soczewica jadalna

Lens culinaris Medik.

W

UR

54

szczaw

Rumex acetosa L.

W

UW

55

szczypiorek

Allium schoenoprasum L.

W

UW

56

szparag

Asparagus officinalis L.

W

UW

57

szpinak zwyczajny

Spinacia oleracea L.

W

UR

58

ziemniak

Solanum tuberosum L.

W

UR

 

Wariant 2.7. Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania)

 

 

 

1

arcydzięgiel litwor

Archangelica officinalis L.

Z

UR

2

babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

Z

UW

3

bazylia pospolita

Ocimum basilicum L.

Z

UR

4

bylica estragon

Artemisia dracunculus L

Z

UW

5

czarnuszka siewna

Nigella sativa L.

Z

UR

6

cząber ogrodowy

Satureja hortensis L.

Z

UR

7

czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum L.

Z

UR

8

dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum L.

Z

UW

9

fiołek trójbarwny

Viola tricolor L.

Z

UR

10

hyzop lekarski

Hyssopus officinalis L.

Z

UW

11

jeżówka purpurowa

Echinacea purpurea

Z

UW

12

kocanki piaskowe

Helichrysum arenarium Moench.

Z

UW

13

kolendra siewna

Coriandrum sativum L.

Z

UR

 

14

kozieradka pospolita

Trigonella foenum graecum L.

Z

UR

15

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UR

16

krwawnik pospolity

Achillea millefolium L.

Z

UW

17

lawenda wąskolistna

Lavandula angustifolia Mill.

Z

UW

18

lebiodka pospolita

Origanum vulgare L.

Z

UW

19

lnianka (lnica) pospolita

Linaria vulgaris (L.) Mill.

Z

UR

20

lubczyk ogrodowy

Levisticum officinalis L.

Z

UW

21

majeranek ogrodowy

Origanum maiorana L.

Z

UR

22

malwa czarna

Althea rosea (L.) Cav.

Z

UD

23

melisa lekarska

Melissa officinalis L.

Z

UW

24

mięta kędzierzawa

Mentha crispa L.

Z

UW

25

mięta pieprzowa

Mentha piperita L.

Z

UW

26

mniszek lekarski

Taraxacum officinalis L.

Z

UW

27

nagietek lekarski

Calendula officinalis L.

Z

UR

28

ogórecznik lekarski

Borago officinalis L.

Z

UR

29

ostropest plamisty

Silybum marianum L.

Z

UR

30

różeniec górski

Rhodiola rosea L.

Z

UW

31

rumian rzymski (szlachetny)

Anthemis nobilis L.

Z

UW

32

rumianek pospolity

Chamomilla recutita (L.) Rauch.

Z

UR

33

rutwica lekarska

Galega officinalis L.

Z

UW

34

rzewień dłoniasty

Rheum palmatum L.

Z

UW

35

serdecznik pospolity

Leonurus cardiaca L.

Z

UW

36

szałwia lekarska

Salvia officinalis L.

Z

UW

37

ślaz dziki

Malva sylvestris L.

Z

UW

38

tymianek pospolity

Thymus

Z

UW

39

tymianek właściwy

Thymus vulgaris L.

Z

UW

40

wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis L.

Z

UD

41

złocień dalmatyński

Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.

Z

UW

42

żeń-szeń prawdziwy

Panax ginseng C.A.Mey

Z

UW

 

 

Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania) ***

 

 

 

1

agrest (porzeczka agrest)

 

S

UW

2

borówka wysoka i średnia

 

S

UW

3

brzoskwinia

 

S

UW

4

czereśnia

 

S

UW

5

grusza domowa

 

S

UW

6

jabłoń domowa

 

S

UW

7

jeżyna

 

S

UW

8

malina

 

S

UW

9

morela

 

S

UW

10

porzeczka

 

S

UW

11

poziomka

 

S

UW

12

śliwa domowa

 

S

UW

13

truskawka

 

S

UW

14

winorośl

 

S

UW

15

wiśnia pospolita

 

S

UW

 

Wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania) ***

 

 

 

1

aronia czarnoowocowa

 

Sp

UW

2

bez czarny

 

Sp

UW

3

borówka brusznica

 

Sp

UW

4

borówka niska

 

Sp

UW

5

dereń jadalny

 

Sp

UW

6

jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)

 

Sp

UW

7

pigwa pospolita

 

Sp

UW

8

róża dzika

 

Sp

UW

9

róża pomarszczona

 

Sp

UW

10

śliwa japońska

 

Sp

UW

 

 

* Roślina miododajna sklasyfikowana jako uprawa rolnicza.

** Łąka przemienna i pastwisko przemienne – uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż pięć lat.

*** Nazwy botaniczne roślin odnoszą się do odmian uprawnych.

Załącznik 4. [MINIMALNA OBSADA DRZEW I KRZEWÓW W RAMACH WARIANTU 2.9. UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE (Z CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI), WARIANTU 2.10. UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE (W OKRESIE PRZESTAWIANIA), WARIANTU 2.11. POZOSTAŁE UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE (Z CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI) ORAZ WARIANTU 2.12. POZOSTAŁE UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE (W OKRESIE PRZESTAWIANIA)]

Załącznik nr 4

MINIMALNA OBSADA DRZEW I KRZEWÓW W RAMACH WARIANTU 2.9. UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE (Z CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI), WARIANTU 2.10. UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE (W OKRESIE PRZESTAWIANIA), WARIANTU 2.11. POZOSTAŁE UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE (Z CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI) ORAZ WARIANTU 2.12. POZOSTAŁE UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE (W OKRESIE PRZESTAWIANIA)

Lp.

Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (z certyfikatem zgodności) i wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)

Minimalna obsada szt./ha

1

agrest (porzeczka agrest)

2000

2

borówka wysoka i średnia

2500

3

brzoskwinia

600

4

czereśnia

500

5

grusza domowa

600

6

jabłoń domowa

800

7

jeżyna

2500

8

malina

4000

9

morela

500

10

porzeczka

2000

11

poziomka

30000

12

śliwa domowa

600

13

truskawka

30000

14

winorośl

1500

15

wiśnia pospolita

800

 

Wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (z certyfikatem zgodności) i wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)

 

1

aronia czarnoowocowa

1500

2

bez czarny

600

3

borówka brusznica

20000

4

borówka niska

4000

5

dereń jadalny

600

6

jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)

3000

7

pigwa pospolita

800

8

róża dzika

1000

9

róża pomarszczona (wielkoowocowa)

2000

10

śliwa japońska

600

 

Załącznik 5. [WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW I ICH WARIANTÓW]

Załącznik nr 5

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW I ICH WARIANTÓW

Lp.

Pakiety rolnośrodowiskowe

Lp.

Warianty rolnośrodowiskowe

Stawki płatności

1

Rolnictwo zrównoważone

1

Wariant 1.1.

Zrównoważony system gospodarowania

360 zł/ha

2

Rolnictwo ekologiczne

2

Wariant 2.1.

Uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania)

790 zł/ha

3

Wariant 2.2.

Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)

840 zł/ha w pierwszym i drugim roku realizacji pierwszego zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego w ramach Programu

790 zł/ha w kolejnych latach realizacji pierwszego zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego w ramach Programu oraz we wszystkich latach realizacji kolejnych zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych w ramach Programu

4

Wariant 2.3.

Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania)

260 zł/ha

5

Wariant 2.4.

Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania)

330 zł/ha w pierwszym i drugim roku realizacji pierwszego zobowiązania rolnośrodowiskowego

260 zł/ha w kolejnych latach realizacji pierwszego zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego w ramach Programu