REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1731

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 179, poz. 1272), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 1134).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 1134), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 21 listopada 2014 r. (poz. 1731)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej „funduszem”, między jego dysponentów,

2) zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu

– w odniesieniu do emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz członków ich rodzin, zwanych dalej „uprawnionymi”.

§ 2. 1.2) Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dokonuje podziału środków funduszu pomiędzy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanych dalej „dysponentami środków funduszu”, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, z uwzględnieniem liczby emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych do policyjnej renty rodzinnej, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego oraz według miejsca zamieszkania uprawnionych.

2. Dysponentami funduszu są:

1) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) Szef Agencji Wywiadu w odniesieniu do emerytów i rencistów Agencji Wywiadu;

3) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w odniesieniu do emerytów i rencistów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

§ 3. Dysponenci środków funduszu powołują, w drodze decyzji, odpowiednio w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym komisję socjalną.

§ 4. 1. Świadczenia socjalne przyznaje na pisemny wniosek uprawnionego, złożony osobiście lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów, dysponent środków funduszu, uwzględniając sytuację życiową, rodzinną i materialną uprawnionego.

2. Do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego należy dołączyć:

1) odcinek emerytury lub renty albo kopię (kserokopię) ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;

2) inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5. 1. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1, kieruje się odpowiednio do:

1) komórki socjalnej, kadrowej lub osoby wyznaczonej do załatwiania spraw socjalnych lub kadrowych odpowiednio w jednostce organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego;

2) jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu właściwej w sprawach kadr lub funkcjonariusza wyznaczonego przez Szefa Agencji Wywiadu do załatwiania spraw socjalnych;

3) jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego właściwej w sprawach kadr lub funkcjonariusza wyznaczonego przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do załatwiania spraw socjalnych.

2. Jednostka organizacyjna, komórki, funkcjonariusz lub osoba, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazują otrzymane wnioski do zaopiniowania komisji.

§ 6. 1. Wniosek jest rozpatrywany przez komisję na najbliższym jej posiedzeniu przypadającym po dacie złożenia wniosku.

2. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem i załączonymi dokumentami przedstawia dysponentowi środków funduszu propozycję co do sposobu załatwienia sprawy, w szczególności określa wysokość świadczenia.

3. Świadczenia socjalne wypłaca niezwłocznie właściwa komórka finansowa odpowiednio jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

§ 7. Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym:

1) posiadającym trudne warunki materialne;

2) poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych powstałych niezależnie od uprawnionego;

3) sierotom zupełnym;

4) samotnie wychowującym dzieci;

5) ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.

§ 8. Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:

1) zapomogi pieniężne;

2) dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;

3) zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;

4) dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;

5) dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;

6) dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;

7) dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 września 2007 r.

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 1623 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 502 i 696.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 1134), które weszło w życie z dniem 10 października 2013 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 września 2007 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA