| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) parametry funkcjonalne Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego;

2) sposób funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach awaryjnych;

3) sposób utrzymania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

§ 2. [Parametry funkcjonalne]

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „SWD PRM”, posiada parametry funkcjonalne umożliwiające:

1) przyjęcie zgłoszeń alarmowych i rejestrację zdarzeń medycznych;

2) wspomaganie obsługi zdarzenia powodującego stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;

3) dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego;

4) wymianę informacji i danych z centrum powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877 i 1915), Policją oraz Państwową Strażą Pożarną za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 tej ustawy;

5) wykorzystywanie, na potrzeby wizualizacji graficznej miejsca zgłoszenia alarmowego oraz miejsca wystąpienia zdarzenia alarmowego lub zagrożenia, za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.3)), danych przestrzennych i związanych z nimi usług, udostępnianych w ramach stałego dostępu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

6) wykorzystywanie, za pośrednictwem centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), informacji dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego, oraz danych dotyczących abonenta, o których mowa w art. 78 ust. 2 tej ustawy, udostępnianych w ramach stałego dostępu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

7) pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego;

8) generowanie raportów, statystyk i analiz;

9) sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań;

10) wykonywanie kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w szczególności dokumentacji medycznej, na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnej;

11) prowadzenie ewidencji zasobów ratowniczych dysponentów zespołów ratownictwa medycznego;

12) pracę systemu w architekturze centralnej w głównym i zapasowym ośrodku przetwarzania danych;

13) całodobową dostępność systemu, przez 7 dni w tygodniu;

14) prowadzenie szkoleń dyspozytorów medycznych;

15) wymianę informacji i danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pośrednictwem interfejsów zrealizowanych w architekturze otwartej.

§ 3. [Wystąpienie sytuacji awaryjnej]

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej uniemożliwiającej:

1) realizację zadań na jednym stanowisku dyspozytora medycznego, SWD PRM umożliwia przejęcie ich przez kolejnego dyspozytora medycznego;

2) przesyłanie danych, SWD PRM zapewnia rejestrację czynności podejmowanych na stanowisku dyspozytora medycznego do czasu przywrócenia łączności;

3) funkcjonowanie głównego ośrodka przetwarzania danych, w którym gromadzone są informacje i dane oraz ich kopie bezpieczeństwa, SWD PRM umożliwia automatyczne przełączenie do zapasowego ośrodka przetwarzania danych.

§ 4. [Utrzymanie SWD PRM]

Utrzymanie SWD PRM zapewnia zachowanie ciągłości funkcjonowania systemu i polega na:

1) obsłudze i serwisowaniu głównego i zapasowego ośrodka przetwarzania danych;

2) zapewnieniu sprzętu komputerowego o odpowiedniej:

a) mocy obliczeniowej – w celu zapewnienia właściwej wydajności przetwarzania danych,

b) pojemności pamięci masowych – w celu zapewnienia gromadzenia danych;

3) organizacji całodobowego wsparcia technicznego;

4) rozwoju parametrów funkcjonalnych, o których mowa w § 2, oraz modernizacji sprzętu i oprogramowania na potrzeby SWD PRM;

5) monitorowaniu funkcjonowania sieci transmisji danych, pracy aplikacji, baz danych oraz systemu operacyjnego;

6) monitorowaniu dostępności sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, na stanowiskach dyspozytorów medycznych;

7) wykonywaniu kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych, o których mowa w § 2 pkt 10;

8) wdrażaniu poprawek dotyczących parametrów funkcjonalnych, o których mowa w § 2, i poprawiających bezpieczeństwo danych przetwarzanych w SWD PRM;

9) dokonywaniu okresowych przeglądów i konserwacji SWD PRM.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Administracji i Cyfryzacji: wz. S. Huskowski


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i 1877.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 805, 829 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 897.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »